Het logo • Aan welke functionele en technische eisen moet een logo voldoen?

Het logo • Aan welke functionele en technische eisen moet een logo voldoen?

Er wordt steeds vaker van een logo verwacht dat het zich aanpast aan elke omge­ving en situa­tie. Hierdoor zijn er nogal wat functio­nele en tech­nische eisen ontstaan waar­aan een logo tegen­woordig moet voldoen.

Welke dat zijn? Daar­naar kijken we in dit blog­artikel. Stap maar snel in, dan vervolgen we onze zomerreis.

Dit blogartikel is een direct vervolg op Het logo • Wat is een goed logo? Aan welke eisen moet het voldoen? • 1/2 en Het logo • Wat is een goed logo? Aan welke eisen moet het voldoen? • 2/2. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwij­zen we sowieso met handige linkjes naar specifieke infor­matie in dat artikel.

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op het wereld­beroemde Logo. Daar hebben we al enorm veel gezien en bekeken. We waren ook nogal onder de indruk van Brand Signa­ture en volgden de route van hand­geschre­ven mees­ter­werken naar digitale letter-ontwer­pen tijdens ons bezoek aan Typografie.

We  zijn nu aan het einde van onze ontdek­kings­tocht naar wat een logo tot een succes­vol logo maakt. We hebben alle sleutels tot het succes ervan bekeken. Nu alleen nog de func­tio­nele en tech­nische eisen.


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over bran­ding en gerela­teerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Inleiding
Waaraan moet een logo voldoen?

Er is tegenwoordig een breed scala aan toepas­singen waar­op het logo zicht­baar kan zijn en dus ook herken­baar moet zijn om het merk te kunnen identi­fi­ce­ren. Het moet minus­cuul weer­ge­ge­ven worden in de apps van de social-media-platformen en misschien wel enorm groot op de licht­mast nabij het Prins Clausplein.

Hiertussen zijn natuur­lijk nog honder­den of misschien wel duizen­den varian­ten te beden­ken. Er kan dan voor 1 versie van het logo worden geko­zen, maar of dat anno 2023 nog werkt?

Door alle technische ontwikkelingen is er een complexe dans tussen consistentie en veelzijdigheid ontstaan.

Er zijn geen vuistregels. Niemand bepaalt wat goed of slecht is, maar wat werkt dat werkt en wat niet werkt is vaak een gemiste kans en misschien ook wel een dure kans.

Een korte terugblik

In onze vorige 2 blog­arti­ke­len hebben we geke­ken naar de sleutels tot het succes van een logo, naar wat een logo tot een succes­vol logo ‘kan’ maken. We sommen de sleutels nog even op.

 

Nu door met de functionele en technische eisen

Laten we dan nu eens kijken naar welke varianten er door­gaans zijn van een logo. Besef dat aan iedere variant weer diverse tech­nische eisen kunnen worden gesteld en dat je zo aan een flinke was­lijst met versies van het logo kunt eindi­gen. Een stuk of 20 versies is niet zo heel raar.

Wij weten dat je woorden als social-media-plat­formen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

LET OP!  We noemen hier alles ‘logo’

Ieder merk is vrij om te kiezen voor een logo, beeld­merk of woord­merk, maar we noemen in deze serie de gemaak­te keuze gewoon logo of het moet niet volstaan. Zouden we steeds beeldmerk, woordmerk en/of logo moeten schrijven, dan wordt de tekst niet prettiger lees­baar. Je kunt dus zelf verder ‘logo’ vervangen door jouw keuze.

 

Functionele eisen

Een logo wordt tegen­woordig op heel veel verschillende uitingen en in heel veel situa­ties gebruikt. Overal – online én offline – moet het logo volle­dig en consis­tent tot zijn recht komen. De kwali­teit mag nooit verslechteren.

Dit zijn de func­tionele eisen, waar­over we in de inlei­ding al spraken. Dankzij de groei van de techno­lo­gie en alle toepas­sings­moge­lijk­heden die hieruit voort­vloei­den, is het aantal toepas­sings­eisen aanzien­lijk verme­nig­vul­digd. De groei is hier voor­lo­pig ook nog niet uit.

Zonder aan kracht in te leveren, moet het logo aanpasbaar zijn om te voldoen aan de heden­daagse eisen.

We hebben het nu niet alleen meer over het gebruik op de web­site, visite­kaart­jes, factu­ren en relatie-geschen­ken, maar ook als favicon van de web­site en op álle denk­bare online plat­formen en appli­caties moet het logo over­eind blijven. Dit zijn vaak minis­cule formaten.

Daarnaast moet het logo vaak ook nog eens geschikt zijn om heel groot te worden gebruikt en/of voor de zoge­naamde ‘experiences’.


Flexibiliteit voorop

Het logo moet dus heel flexi­bel zijn om aan een flink aantal tech­nische eisen te voldoen. Het moet schaal­baar zijn, want het moet zowel goed zicht­baar zijn op de apps van de diverse social-media-plat­for­men als op dat billboard langs de A4 (wie weet!). Dat is héél klein en héél groot.

Dit zijn veel kleinere toepassingen dan waar we ooit mee te maken hadden, en toepassingen waarbij traditionele logo’s het moeilijk hebben.

Simon Manchipp

En wat dacht je van het logo op een pen? Ook de kleuren moe­ten dus aan te passen zijn voor uiteen­lopen­de toepas­sings­moge­lijk­heden en dat alle­maal zonder aan kwali­teit in te leveren.

De simpelste logo’s blijven dan vaak het beste staan, maar je mag ook aan meerdere varianten denken. Als het in de kern maar gelijk is.

Meerdere varianten kunnen en mogen ook!

Het logo moet dyna­misch zijn en mag best wijzigen afhanke­lijk van de plek en het moment dat deze in beeld komt.

Het logo van LinkedIn is hier een mooi voor­beeld van. Wanneer het volle­dige logo wordt gebruikt zie je ‘Linked’ met direct daar­aan vast een blauw blokje en ‘in’. Dit blauwe blokje wordt ook los gebruikt.

Ook het logo van Heineken veran­dert nog wel eens van gedaante. Op de dop staat deze toch echt iets anders dan op de fles. In de mobiele-apps wordt het logo ook weer anders getoond.

Dynamische logo’s weten zich keer op keer aan te passen aan de laatste eisen.

Dat het logo niet over­al op dezelfde manier bruik­baar is, geldt voor heel veel merken. Leer van hun oplos­singen en van hun non-oplos­singen. Belang­rijk hier­bij is, is dat elke variant dezelf­de basis-elemen­ten bevat, dat ze dezelfde uitstra­ling hebben én dat ze gelijk­tijdig worden ontwor­pen. Achteraf is dit vaak erg lastig tot niet meer te doen en dan kun je weer van voren af aan beginnen.

Varianten van bekende logo’s voor social media als voorbeeld.

Wat moet je doen?

 • Breng alle toepas­sings­moge­lijk­heden in kaart. Waarop moet het logo straks allemaal zicht­baar zijn?
 • Houd bij de keuze van de vorm, de kleur en het letter­type reke­ning met deze toepas­sings­moge­lijk­heden. In de regel geldt: hoe eenvou­di­ger en hoe com­pac­ter het logo, hoe beter.
 • Kijk naar wat het beste werkt. Dit betekent door­gaans dat je niet 1 logo wilt, maar toch zeker 2 of meer varianten.
 • Verlies de ‘experience’ nooit uit het oog!

Breng alle toepas­sings­moge­lijk­heden in kaart

Zoek uit waar­op het logo straks moet komen en maak hier­van een over­zichte­lijke lijst. Vlak voor de terug­reis delen we hier­voor een uitge­brei­de check­list uit.

Over­handig deze lijst vervol­­gens aan het ontwerp-bureau zodat ze hier­mee reke­ning kunnen houden tijdens het ontwerp­proces en niemand op een later moment voor onpret­tige verras­sin­gen komt te staan.

De bestan­den die hier­voor nodig zijn, moeten straks alle­maal worden uitgeleverd. Tenminste, als je de vaart erin wilt houden.

Als je kijkt naar alle toepas­sings­moge­lijk­heden, aan welke varianten kun je dan denken?

Varianten I

 

 • Liggend – Zeer geschikt voor web­sites en drukwerk.
 • Staand – Vaak beeld­merk boven woord­merk en dat gecentreerd. Dit kan goed werken op bijvoor­beeld masten en banners op beur­zen, maar heel veel valt er in deze tijd niet voor te zeggen.
 • Mét slogan – Een slogan maakt vaak snel en direct duide­lijk waar het merk voor staat, maar kan te druk worden en is zeker niet op zake­lijk druk­werk altijd de beste keuze.
  • Taalvarianten – Als er een slogan is/komt, moet deze dan vertaald in een andere taal en zo ja: in welke talen?

Varianten II

Zorg dat het logo schaal­baar is. Dat het vier­kant, rond, liggend en staand te gebrui­ken is en dat het op alle media blijft staan. Dus dat het ook herken­baar is als het in een glas gegra­veerd moet worden. Dat bete­kent dat het logo ook als zwart-wit-versie én op een donkere achter­grond getest moet worden.  Lees meer bij Technische eisen.

Zorg dat van geko­zen varian­ten van de lijst hier­boven de juiste versies ontwor­pen en vervaar­digd worden. Dit kunnen dan de volgen­de varian­ten zijn, maar het is niet zo dat van iedere keuze de onderstaande varian­ten nodig en/of mogelijk zijn. Een logo met slogan kan bijvoorbeeld vrijwel nooit als avatar dienen.

 

 • Normale variant – Overbodig te zeggen, maar deze hoort wel thuis in dit lijstje.
 • Ini-mini-variant – Denk aan de avatars voor social media, de favicon en de Twibbon. Wellicht is er een deel van het logo dat straks kan dienen als icoon op de social-media-platformen of op andere plekken waar het logo – vaak online – heel klein wordt weer­ge­geven.
 • XL-variant – Denk aan billboards en bijvoor­beeld grote licht­masten langs de snelweg.

Deze varianten moeten straks misschien ook nog worden weer­ge­geven op een:

 • Vierkant vlak.
 • Rond vlak.
 • Plat vlak.
 • Smal hoog vlak.

Houd rekening met dat de social-media-plat­for­men ieder moment de vorm van de profiel-foto’s kunnen aanpas­sen. Zo heeft ‘momen­teel’ LinkedIn een vier­kant en Facebook en de andere platfor­men een cirkel, maar dit kan alweer veran­derd zijn als jij dit leest.

Ja maar!

Misschien denk je nu: maar ik heb het logo alleen nodig voor op de web­site. Wat nou als het merk groeit? Wat nou als je toch het logo op de auto wilt? Op de gevel? Op sport­kleding? Of besluit een lokaal evene­ment te sponsoren? Wil je dan opnieuw moeten beginnen? Dure grap en vaak niet goed voor de herkenbaarheid van het merk. ‘Ga terug naar start.’

Wat hebben we nu?

We geven je een paar voor­beelden:

 • Website – Voor de web­site wordt door­gaans een liggende variant mét slogan gekozen.
 • Visitekaartje – Ook hier­voor wordt door­gaans een liggen­de variant geko­zen, maar vaak zonder slogan. Niets moet, alles mag, maar het gaat nu om een voorbeeld.
 • Social media – Kleine varian­ten, zowel vier­kant als rond en zonder slogan.
 • Shirtjes voetbalclub – Staande variant mét slogan voor op de rug.

We komen nu dus al aan 5 varianten.

Tip!  Verlies de experience nooit uit het oog!

Vergeet bij al deze func­tio­nele en tech­nische eisen niet dat het logo een onder­deel kan en zal zijn van de gehele merk­wereld. Een starre bena­de­ring en gebruik van het logo is anno 2023 echt nergens (meer) voor nodig.

Dit zijn de nieuwe spel­regels en zullen de wat oudere marke­teers en ontwer­pers mee moeten leren leven.

 

Technische eisen

Waarop moet het logo straks worden gebruikt is duidelijk en je weet ook welke varianten je daarop terug wilt zien, maar wat zijn de eisen van deze toepas­singen? Sowieso wordt daar­om voor druk­werk en de schaal­baar­heid altijd uitge­gaan van een .eps of .svg.

Dit zijn beelden opge­bouwd uit vecto­ren (digi­tale punten met infor­ma­tie om de elemen­ten zicht­baar te maken) en niet uit pixels als bij foto’s. Door deze vecto­ren is het bestand onbe­perkt schaal­baar zonder kwali­teitsverlies. Bij pixels kun je op groot formaat blok­jes en kartels gaan zien.

Versies 1

Kijken we alleen al naar de bestands­formaten, dan kom je aan een flinke lijst.

 

 • .eps
 • .svg
 • .ai
 • .jpg
 • .png
 • .tif
 • .ico
 • .emf
 • .raw
 • .psd
 • .gif
 • et cetera.

De formaten op deze lijst liggen ook niet vast. Door veran­de­rin­gen in techno­lo­gieën valt er soms een forma­at af, maar komen er voor­al steeds meer bij.

Versies 2

Daarnaast zijn er voor beeld­scherm andere kleur­typen nodig dan voor drukwerk.

 

 • Websafekleuren – Kleuren voorname­lijk gebruikt op mobiele (web)brow­sers en apps (hexadecimale).
 • RGB – Kleuren voor beeldscherm.
 • PMS coated – Drukkleuren glan­zend papier.
 • PMS uncoated – Drukkleuren mat/absor­berend papier.
 • CMYK coated – Opgebouwde druk­kleuren glan­zend papier.
 • CMYK uncoated – Opgebouwde druk­kleuren, mat/absor­be­rend papier.

Aan deze lijst zou je de volgende versies nog kunnen toevoegen.

 

 • Zwart-wit-versie – Voor bijvoor­beeld in de krant, maar ook handig voor grave­rin­gen als op het kope­ren deurbord, glas of relatie­geschen­ken als pennen.
 • Diapositieve variant – Dus omge­draaid: licht wordt donker, donker wordt licht. Dit kan voor­komen en komt vaker voor dan je denkt. Vaak is dit op druk­werk van andere partijen.
 • RAL – Kleuren­systeem voor verf en coa­tings (inte­rieur, exte­rieur, wagens, et cetera).

Wat hebben we nu?

We geven je bij de functionele eisen een paar voor­beel­den en kwamen uit op:

 • Liggende variant met slogan – Voor online is RGB nodig.
 • Liggende variant zonder slogan – Voor druk­werk is CMYK nodig.
 • Ini-mini-variant vierkant – Voor online is RGB nodig.
 • Ini-mini-variant rond – Voor online is RGB nodig.
 • Staande variant met slogan – Voor druk­werk is CMYK nodig, maar voor borduren zijn weer andere kleur-syste­men en die verschil­len per fabrikant.

We komen nu weer aan 5 varian­ten, maar het komt ook voor dat een variant voor meer­dere toepas­singen te gebrui­ken is. Zo is het logo van het visite­kaartje door­gaans ook geschikt voor ander druk­werk.

 

En toen?

Je weet nu alle voorwaar­den waar­aan een logo moet voldoen. Toch zijn we er nog steeds niet, want hoe kom je aan een goede briefing? Dat gaan we in een van onze laatste uitjes deze zomer bezichtigen.

We helpen je dan op pad, want een goed logo laat je niet alleen door een goed – erva­ren – bureau ontwik­ke­len en vervaar­di­gen, maar voor een goede start, geef je duide­lijk aan wat je wilt en niet wilt en wat je nodig hebt.

Maar voor het zover is, kun je – aan de hand van alle genoemde sleutels – naden­ken over wat je met het logo wilt.

En houd ook na deze zomer ons blog in de gaten, want we helpen je steeds verder met het uitden­ken van deze zaken. En heb je geen tijd of zin om daarop te wachten? Dan kun je ons gewoon bellen en gaan we spoedig voor je aan de slag. Merken-bouwen is – zeg maar – hele­maal ons ding.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen nog een stukje verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Inmid­dels naderen we wel het einde van onze indruk­wek­kende zomer­reis, maar geluk­kig zijn we nog niet uitge­ke­ken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We helpen je met de briefing en komen zelfs nog langs Inspiratie. We bekijken dan het speelse Witruimte. De terug­reis voert ons langs zeer grap­pige logo-blunders.

Zorg ervoor dat je dit specta­culaire einde niet mist én reserveer direct jouw stoel!!!

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het over­zicht met alle versla­gen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Tip!  Bescherm het logo en claim de copyrights

Heb je een­maal geïn­ves­teerd in een uniek en krach­tig logo, dan kun je deze bij merken-bureaus* als NLO hier in Den Haag laten regi­stre­ren. Dat kan voor de Benelux, Europa en voor andere wereld­delen. Hier­mee wordt het merk in die gebieden min of meer veilig­gesteld in de hoop zo plagiaat en oneer­lijke con­cur­ren­tie te voor­komen. Informeer eens naar de moge­lijk­heden. Het kost waar­schijn­lijk veel minder dan je denkt.

* Wij weten dat je woorden als merken-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wij helpen ook met logo’s en huisstijlen

Je hebt een logo of een nieuwe huis­stijl nodig? Dat kan, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld én in de wereld van merken bouwen (bran­ding). Het ontwik­ke­len en/of vernieuwen van logo’s, huis­stijlen én huisstijl-handboeken is voor ons dus gesne­den koek.

Daarnaast – of los daarvan – kunnen we zorg dragen voor de imple­men­tatie in programma’s als Microsoft Word en PowerPoint. Dit zorgt ervoor dat ieder­een met dezelfde tem­plates kan werken en alle commu­ni­catie in ieder geval visueel in lijn is met het merk.

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home