AVG en cookies • VINK de toe­stemming NIET AL AAN!

AVG en cookies • VINK de toe­stemming NIET AL AAN!

Wie het vinkje of het schuifje waarmee bezoe­kers toe­stem­ming geven voor het gebruik van cookies op een web­site al op ‘aan’ heeft gezet, is tegenwoordig al in over­treding met de wet. Sinds de laatste aan­pas­sing op de AVG moeten bezoe­kers echt zelf nadrukke­lijk toestem­ming geven voor de cookies en dus voor het volgen van hun online gedrag.

Dit betekent dat bezoe­kers dus zelf het vinkje of het schuifje op ‘aan’ moeten zetten en ver­volgens pas op ‘OK’ kunnen klikken om door te gaan.

Voor het gebruik van apps geldt hetzelfde principe. Toch moet doorgaan ook kunnen zonder toe­stem­ming, alleen dan mogen er dus geen gege­vens worden ver­zameld. Dit kun je lezen in een oordeel van het Europees Hof van Justitie.

Ondanks dat bovenstaande voor ons vrij duide­lijk is, zien we toch nog te vaak dat de vinkjes of schuifjes gewoon al op aan staan. Zeker bij kleinere par­tijen die hun web­site zelf onder­houden en hier helemaal nog geen weet van hebben. Logisch, deze par­tijen hebben het al veel te druk met hun gewone werkzaamheden. Laten we daarom toch maar eens even inzoomen.

Dit blog­artikel is een direct ver­volg op ‘Cookiewet, privacy, GDPR, AVG… hoe zat het ook alweer?‘ deel 1 en deel 2. Het kan slim zijn om deze artikelen eerst te lezen, maar waar nodig ver­wijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­matie in die en andere artikelen.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Terugblik
Hoe zat het ook alweer met cookies en de AVG?

Cookies en de daarmee verkregen data

Met cookies kun je data (gegevens) ver­za­melen en in de regel is dit infor­matie over het gedrag van bezoe­kers van web­sites en gebrui­kers van app. Dit doe je om web­sites en apps te kunnen ver­beteren zodat deze pret­tiger (een­­vou­­diger en sneller) in gebruik worden.

Daarnaast worden cookies veel inge­zet om het online gedrag van mensen te volgen in het voor­deel van bij­voor­beeld het gericht online adverteren. Hoe meer bekend is over een persoon, hoe gerichter de adver­ten­ties zijn die deze persoon te zien krijgt.


De AVG

De ver­kregen data zijn goud waard en nog wel meer dan dat, maar deze data mogen* niet in verkeerde handen vallen. Om die reden zijn er cookie­wetten gemaakt en zijn er wetten die die handel in die data aan banden leggen. In Nederland vallen deze wetten onder de Algemene Ver­orde­ning Gegevens­bescherming, kortweg de AVG genoemd. Iedere aanbieder van cookies en ieder­een die data van personen vergaart, moet aan de richt­lijnen van de AVG voldoen.

Wil je meer weten over cookies en de AVG, dan kun je natuur­lijk de linkjes gebruiken. Daarnaast ver­wijzen wij naar de hierboven in de 1e box genoemde blog­artikelen.

* Data staat/staan voor gege­vens of ver­zamelde gege­vens en is dus (nog steeds) in het Nederlands offi­cieel meer­voud, maar je mag het ook als enkel­voud behan­delen. De term ‘big data’ is inmid­dels wel offi­cieel enkel­voud. Wij volgen deze richtlijn.

 

Alles draait om bescherming van de privacy

De AVG staat voor bescherming van privacy-gevoelige* en andere persoon­lijke gege­vens in Nederland. Het is de vertaalslag van de GDPR (General Data Protection Regulation) die voor alle landen ver­bonden aan de Europese Unie (EU) geldt. Iedere partij die persoon­lijke gege­vens ver­werkt en/of opslaat moet deze wet hierop toepassen en is dus strafbaar als dit niet gebeurt.

De boetes kunnen behoorlijk oplopen. 4% van de jaar­­omzet is de norm, dus zorg dat je deze zaken op orde hebt. Zorg dat je gege­vens van potentiële en bestaande klanten, van web­site-bezoekers en app-gebruikers en van wie dan ook meer, ver­krijgt op de juiste manier. Zorg ver­volgens ook dat je deze gege­vens heel goed beschermt.

Hoe makke­lijk je het de ander ook wilt maken, voor je het weet ben je in over­treding.

Verkrijg je data via cookies, dan moet je hier­voor toe­stem­ming vragen. Dat is al jaren zo en zal geen enkele lezer van ons blog ontgaan zijn. Maar dat je tegen­woordig geen voor­keuren met betrek­king tot cookies van te voren voor de ‘gast’ (bezoeker of gebruiker) al aan mag zetten, dat weet nog lang niet ieder­een. Helaas ben je dus wel strafbaar als je dat wel doet. Je brengt immers het recht op privacy hiermee in het geding.

Wanneer je het vinkje aanzet – hoe goed je het ook bedoelt – ben je dus al in over­treding met de wet en kun je een zware boete opgelegd krijgen. Gewoon niet doen, is de simpelste en enige oplos­sing.

* Wij weten dat je woorden als privacy-gevoelig ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publi­catie en wanneer jij dit leest, kan de over­gang naar de cookieless era verder zijn of is dit al een feit. Dit kan ook leiden tot onver­wachte verande­ringen, nieuwe wetten en nieuwe inzichten. Hierdoor kan de inhoud van dit blogartikel dan alweer wat verouderd zijn. We hebben nou eenmaal geen glazen bol, maar houden je via onze blog­artikelen wel zo goed als moge­lijk op de hoogte van belang­rijke verande­ringen en hoe hiermee om te gaan. Met de gratis e‑mail­alert hoef je deze updates niet te missen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Geef over alles duidelijke uitleg

Zoals je kon lezen in ‘Cookies • Wat zijn het en wat heb je eraan?’ en ‘Cookies en first, second en third party data [een­­vou­dige uitleg]’ zijn er ver­schil­lende soorten cookies. Per type cookies moet de gast wel of geen toe­stem­ming kunnen geven, maar je moet ook een korte heldere uitleg geven over het soort cookies. Dit mag niet met een linkje naar meer infor­matie, maar moet bij het keuzeveld staan.

Beschrijf ook met wie de cookies én de door de cookies verzamelde data worden gedeeld.

Benoem per cookie ook de houd­baar­heid, maar hier­voor mag je ook ver­wijzen naar dat punt in de privacy-verklaring. De vraag is alleen waarom je dat zou willen? Je kunt dit in een heel kort zinnetje toevoegen. Een tekst als: ‘Deze gege­vens bewaren wij 3 maanden’, is al vol­­doen­de. Vergeet bij een aan­pas­sing van de houd­baar­heid, dit niet overal aan te passen.

Laatste tip!  Vermijd cookiewalls

Een cookiewall is het type venster – vaak vrij groot en prominent getoond – waarbij je gedwongen wordt om cookies goed te keuren voor je verder mag. Ook dit is per wet verbo­den. Je mag mensen niet ver­plichten om de cookies goed te keuren. Zonder toe­stem­ming moeten zij de web­site ook kunnen bezoeken. Voor apps geldt natuur­lijk weer hetzelfde principe.

 

Aan de slag

Nou, aan de slag dan maar. Zorg dat de vinkjes en schuifjes zo snel als moge­lijk worden uit­gezet. Heb je geen ver­stand van de techniek, vraag dan de developer of vraag het ons. Ook wij zijn er om hands-on te helpen. Ons telefoon­nummer is: 070 - 381 91 81.


Waarmee helpen wij nog meer?

Sowieso zijn we er om organi­sa­ties te helpen met het bereiken van hun doelen. Online meer klanten voor onze klanten, is waar wij naar streven. Dit kunnen natuur­lijk ook meer dona­teurs, leerlingen, patiënten, et cetera, zijn. De juiste content op de juiste plek op het juiste moment aan de juiste doelgroep aan­bieden, staat hierbij centraal, maar dit moet je dan wel heel breed zien. Daarom vind je hier een lijst met onze diensten.

Daarnaast delen we natuur­lijk ook interes­sante infor­matie via ons blog. Zo duiken we over 2 weken dan einde­lijk in de cookieless era.

De cookieless era

Wat is de cookieless era en vooral: wat betekent dit? Wat gaan we hiervan merken en hoe nu verder? Wat is er al aan alter­na­tieven en nieuwe oplos­singen? Hoe gaat address­­ability er straks uitzien? We zoomen in op al deze vragen en geven uiter­aard de ant­woorden om je goed voor te berei­den op de ver­an­de­ringen. We delen ver­vol­­gens ook nog een checklist waaraan je alter­na­tieven en nieuwe oplos­singen kunt toetsen. We maken tussen­door een zijstap naar hoe het zover heeft kunnen komen, want hebben we het er zelf naar gemaakt?

Hou ons maar goed in de gaten

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home