Bloggen op LinkedIn • De voor­delen en de nadelen • 3/3  [nadelen]

Bloggen op LinkedIn • De voordelen en de nadelen • 3/3 [nadelen]

Aan bloggen op LinkedIn kleven meer nade­len dan voordelen, maar wat zegt dat werke­lijk? De vraag is of deze nadelen opwe­gen tegen de voordelen? Wij denken van niet, maar iedere blogger moet dat voor zich beslissen. Ieder voordeel en nadeel weegt voor iedere blogger, ieder merk en iedere orga­ni­sa­tie toch net weer even anders.

Uiteindelijk gaat het erom dat de investe­ring in bloggen op LinkedIn zich – op welke manier dan ook – uitbetaald. Laten we dan na alle voor­delen, vandaag maar eens inzoomen op de nadelen. Daarna kun jij je keuze maken.

Wat gaan we doen?

Verdeeld over 3 blog­artikelen zoomen we in op de voor­delen en de nadelen van bloggen op LinkedIn.

 • Deel 1 – Hier vond je dinsdag eerst een korte uitleg over wat bloggen op LinkedIn inhoudt en daarna zoomden we in op de eerste 2 voordelen.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – In deel 2 besteedden we giste­ren aandacht aan de volgende en laatste 5 voordelen.  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – Nu is het tijd voor de nadelen van bloggen op LinkedIn. Vervolgens sluiten we af en kun je aan de slag (als je dat wilt).

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zakelijk bloggen. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over bloggen en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Overzicht
Eerst nog even alle voor­delen van bloggen op LinkedIn op een rijtje

Om een goede afweging te maken, moet je de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Mocht je de belang­rijkste en interes­santste voor­delen van bloggen op LinkedIn hebben gemist, dan heb je ze hierbij nog een keer allemaal op een rijtje.

 

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat de in deze serie genoemde voor- en nadelen algemeen van aard zijn. De werkelijke waarde van ieder voor- en nadeel zal dan ook per organi­satie, merk, aanbod, onder­nemer én doelgroep(en) ver­schil­len. Hierdoor kan zelfs een voordeel in een nadeel veranderen en andersom.

Bekijk daarom eerst kritisch wat ze stuk voor stuk beteke­nen voor de te bereiken doelen en verbind er ver­vol­gens een eigen waarde aan. Pas daarna is een goede afweging te maken.

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Nadeel 1
Populariteit LinkedIn lijkt flink afgenomen

Het enthousiasme voor LinkedIn leek al een tijdje dalende, maar in 2020 was het gemiddeld gebruik van LinkedIn toch weer iets toegenomen en dat met 2%. Dit had waarschijnlijk te maken met de lockdowns, het massaal thuiswerken en de ontslagen. Daarna is dit cijfer weer iets gedaald, maar niet dramatisch.  Naar bron.

Toch klagen orga­ni­sa­ties over steeds minder volgers en geïn­te­res­seer­den en boven­dien worden de gebrui­kers er ook niet jonger op. Het ‘organische’ bereik loont hierdoor vaak niet meer de moeite om iets te promoten op LinkedIn.

Hiertegenover nam de laatste tijd het bereik van zake­lijke dienst­verleners via zoek­machines als die van Google juist weer enorm toe. Nu heeft Google LinkedIn hoog zitten en toont graag artikelen die daar zijn gepubliceerd.

Wil je toch met het artikel op LinkedIn een groot aantal mensen op LinkedIn bereiken, dan kun je hier­voor betalen.

 

Nadeel 2
Niet 12, niet 13, maar 20 in een dozijn

Niet 12, niet 13, maar 20 in een dozijn, want als iets gratis kan qua marketing op social media, dan vindt dat vaak gretig aftrek bij bepaalde (groepen) professionals. Dit zag je ook gebeu­ren tijdens de recessie ten gevolge van de banken­crisis rond 2008 en dan met name onder dienst­verleners als coaches.

Veel coaches blogden zich een stuk in de rondte en postten zich vervolgens ook nog eens stuk op Twitter. Stuk voor stuk deden ze allemaal het­zelfde, waardoor de verschillen qua content minimaal waren. Maar dat bracht ze niet van hun stuk, het was immers gratis en wat voor de ander werkt, kan ook voor jou werken. Massa’s nieuwe stukken content vloeiden uit hun pennen, maar echt veel new business leverde het niet op.

Met andere woorden

Leuk stukje tekst hierboven, maar wat we willen zeggen is het volgende:

 • Te veel leden van LinkedIn grepen en grijpen deze gratis kans op publiciteit en dus kans op meer business aan.*
 • Als je doet wat zij doen en al gedaan hebben, is bloggen op LinkedIn in de regel kansloos en zinloos.
 • Vergeet nooit: wat voor de ander werkt, werkt niet van­zelf­spre­kend ook voor jou.
 • Zorg dat je niet 1 van de velen wordt en durf je te onder­scheiden door echt waarde te leven. Hier­voor moet je wel héél goed kunnen luisteren.
 • Vermijd sowieso uitgekauwde onder­werpen.

* Hierdoor en hierop is het algoritme van LinkedIn al meerdere malen aangepast.

 

Nadeel 3
De kracht is alweer afgenomen

Helaas is het nieuwtje ervan af. Steeds meer leden zijn op LinkedIn gaan bloggen en de gemiddelde kwaliteit van de artikelen nam hierdoor af. Mensen kregen te veel artikelen voorgeschoteld waaruit zij helaas ook niet meer de waarde haalden als in het begin. Het enthousiasme om iets te lezen is hier­door flink afgenomen.

Hiermee zeggen we niet dat het kans­loos is gewor­den. Wel dat je enorm je best moet doen om op te vallen. Vervolgens moet je dan wel content leveren waar de ander werkelijk iets aan heeft. Dát is ‘relevante content’ en dat is geen wij-van-wc–eend-verhaal. Bedenk:

Hoe meer je artikel op een advertentie lijkt, hoe minder waarde het voor de lezer heeft… hoe minder reden er is om nog eens iets van jou te lezen, laat staan om klant van je te worden.

‘Relevante content’ staat centraal in onze blog­artikelen en zal de komende tijd nog centraler komen te staan. Binnen­kort zoomen we namelijk met een complete serie artikelen in op hoe je effec­tieve artikelen schrijft én publi­ceert (op het eigen kanaal en op LinkedIn). Ook zoomen we in op de net zo belang­rijke distri­butie (verspreiding en promotie) ervan. Wil je al deze blog­artikelen niet missen? Meld je dan aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Nadeel 4
Beperkte exposure

Het huidige algoritme van LinkedIn – samen met de grote hoeveel­heid posts aldaar – zorgt ervoor dat er steeds minder arti­ke­len worden getoond. En dat niet alleen. Als arti­ke­len worden getoond, moeten ze wel recent zijn. Hier­door is de kans om gezien te worden zeer beperkt.

Exclusieve onder­werpen waar vraag naar is, maken de beste kans op de aandacht die ze verdienen.

Dit is een belangrijk punt voor de afweging om wel of niet te blog­gen op LinkedIn. Een paar feiten:

 • Door het algoritme verschijnen artikelen met ‘relevante content’ wel in de newsfeeds* van de volgers. Hierdoor vallen deze berichten tóch meer op.
 • De artikelen worden verzameld op de pagina van de publicist. Dit maakt indruk en heeft grote invloed als er wordt gezocht op expertise.
 • Een artikel deels plaatsen op LinkedIn met een link naar het gehele blog­artikel op het eigen kanaal, heeft duide­lijke voor­delen voor de SEO van de eigen web­site. Maar pas hier­mee wel op. De meeste lezers worden hier niet blij van. Dit kon je lezen bij het kopje ‘Voordeel 6 – Mensen krijgen content op hun moment‘ in deel 2.
 • Artikelen kunnen wel op een later moment weer worden getoond naar aanleiding van een zoek­opdracht. Moet het algo­ritme dan kiezen uit veel artikelen over dat onder­werp, dan mag je in je vuistjes knijpen als die van jou wordt getoond. Daarom: gewoon niet bloggen over uitge­kauwde onder­werpen! Ook niet voor Google! … of je moet hier­voor een hele goede reden hebben.**

* De newsfeed is zicht­baar op je home­pagina op LinkedIn.
** Een goede reden om te kiezen voor een uitge­kauwd onderwerp kan zijn om het blog op het eigen kanaal compleet te maken. Soms vraagt een bepaald onder­werp om meer uitleg of bepaalde voor­kennis. Je kunt dan een ander blog­artikel schrijven om die uitleg of voor­kennis eerst te delen. Ook al is het een uitge­kauwd onder­werp, je wilt de lezer toch op de website houden en dus niet te veel verwijzen naar artikelen van de (even­tuele) concurrent. Voor blog­gen op LinkedIn is dit argu­ment te zwak.

Tip!  Kijk ook eens naar LinkedIn Live

Met LinkedIn Live kunnen leden en bedrijfs­pagina’s die daar­voor in aan­mer­king komen binnen of vanaf het platform live video-content uitzenden naar een LinkedIn-profiel, LinkedIn-pagina of evenement.

Dit lijkt veel op gelijk­soortige opties op plat­formen als Facebook, Instagram en natuurlijk TikTok. Je kunt ‘live gaan’ wanneer jij maar wilt en dus op ieder moment van de dag. De volgers krijgen hier­van direct een melding en wanneer ze je live volgen, kunnen ze rea­geren op de uit­zen­ding of ‘broadcast’. Dit bete­kent: interactie!

Interactie voor de branding

Tijdens de uitzending kan de ‘caster’ reageren op vragen en opmerkingen en dat dus ‘real­time’. ‘Casten’ via LinkedIn Live is een een­vou­dige en laag­drem­pe­lige manier om de band met de doelgroep op LinkedIn te versterken. Dit is dus een manier om te bouwen aan ver­trou­wen en/of dit te onder­houden. En was dat geen branding?

Je snapt dat je via LinkedIn Live ook een webinar kunt uit­rollen. Uiter­aard willen we aan dit onder­werp ook meer tijd beste­den en staat het inmid­dels te dringen op ons lijstje. Voor het zover is, kun je hier klikken voor meer infor­ma­tie en vergeet niet je direct even aan te melden voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Nadeel 5
Beperkte scope

LinkedIn is een zakelijk platform en daarmee is al heel veel gezegd. Om waarde te creëren met jouw artikelen, zullen deze moeten aansluiten op de ambi­ties van de gebrui­kers van het platform. Dit biedt dienst­verleners die business-to-business (B2B) werken een ideale uitgangs­positie. Voor andere professionals ‘kan’ het totaal waarde­loos zijn.

Belangrijk is het om kritisch te kijken naar welke waarde de gebrui­kers op LinkedIn voor jou, de orga­ni­sa­tie en/of het merk kunnen hebben.

 

Nadeel 6
Kans om de plank flink mis te slaan

Het is op LinkedIn erop of eronder. Hierdoor is het ook best eng. Je blogt hier natuur­lijk wel voor een goed geïn­for­meerd en nogal kritisch lezers­publiek. Sla je hier de plank mis, dan verspil je als pro­fes­sio­nal een hoop kansen.

Met een slecht artikel op LinkedIn verlies je in no time je geloofwaardig­heid.

Daarnaast bevin­den zich tussen het publiek op LinkedIn mensen die zich graag pro­fi­le­ren over jouw rug. Sla je de plank mis, dan ver­gro­ten zij dat ook nog eens graag voor jou uit. Je kunt op LinkedIn dus maar beter zorgen voor ‘rete­goeie’ content en dat is ‘relevante content’. Punt.

Wat kun je doen om dit voor te zijn?

 • Get your facts straight!
 • Toon je bronnen.
 • Voorkom taalfouten.
 • Zorg voor:
  • een goede opbouw van het artikel;
  • een aantrekkelijke titel;
  • originele afbeeldingen.

Bedenk ook dat je het bloggen op LinkedIn kunt uit­beste­den aan profes­sio­nals of deze met een profes­sio­nal samen kunt schrijven (dit heet co–writing). Beide oplos­singen kosten geld, maar wat nou als deze inves­te­ring zich ruim uitbetaalt? Zie de box onder­aan dit blog­artikel.  Klik hier.

Let op: meer jij, je en jouw dan je van ons gewend bent

In dit blogartikel spreken we jou persoon­lijker aan dan we normaal doen. We gebruiken hier­voor meer jij, je en jouw dan je van ons gewend bent en dat is niet zomaar. Naast dat het per­cen­tage zelf­standig onder­nemers onder blog­gers in het algemeen al vrij hoog is, kunnen alleen personen die lid zijn van LinkedIn daar artikelen plaatsen. Organisaties en merken kunnen dat niet, ook niet op de bedrijfspagina. Zij kunnen wel via de bedrijfs­pagina de arti­ke­len delen met hun volgers.

 

Nadeel 7
Het eist wel discipline

Wil je een groot publiek bouwen, dan geldt voor bloggen op LinkedIn hetzelfde als voor bloggen op het eigen kanaal: het werkt alleen als je het regel­matig doet. Dage­lijks, weke­lijks, twee­weke­lijks, de frequen­tie is belang­rijk en dus is het nood­zake­lijk om je aan deze frequen­tie te houden. Serieus geïnte­res­seerde volgers zullen zich hierop instel­len en die ver­wach­ting moet je waar­maken.

Zelfkennis is belang­rijk. Wie vaak aan iets begint en moeite heeft iets af te maken, kan maar beter niet beginnen aan bloggen.

Maar als het vooral gaat om het laten zien van jouw expertise of van jouw speciale waarde, dan maakt die regel­maat niet zo heel veel uit. Beter zorg je dan voor een enorm goed artikel waarin je dit aan­toont. Maande­lijks 1 artikel publi­ceren is dan vol­doende, maar vergeet nooit dat het ook hier­bij gaat om het leve­ren van waarde voor de lezer.

Toch is voor vaker veel te zeggen, je leert de ambi­ties van de doel­groep(en) snel beter kennen en daardoor zal jouw content steeds effec­tie­ver worden.

 

Nadeel 8
Het vraagt (weer) extra tijd

Of het nou gaat om bloggen op het eigen kanaal of om bloggen op LinkedIn, bloggen kost gewoon veel tijd. Zeker als je waarde wilt leveren. Wanneer je kiest voor beide, dan kost het je ook 2 x zoveel tijd. Alhoewel dat niet helemaal waar is. Je kunt prima teksten kopiëren, maar als je Google te vriend wilt houden, moet je dat wel op de juiste manier aanpakken.

Het gaat hier dan om ‘duplicate content’ en zoals we in deel 1 reeds beloofden, leggen we dit ook uit in een volgend blog­artikel.* Voor nu kun je de link naar de beknopte uitleg gebruiken.

* Wil je dit blog­artikel niet missen? Meld je dan aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Nadeel 9
Je moet er wel zelf bovenop zitten

Net als bij een gewoon blog­artikel, moet je zelf actief jouw artikel promoten voor de beste Return On Investment (ROI). Doe dat niet alleen op LinkedIn, maar ook daarbuiten. Zet die plat­for­men in waar de doel­groepen zich bevinden en let hierbij op de juiste tijdstippen. En natuurlijk ga je hierbij niet over the top.

Voor een 1e aanzet met betrek­king tot de kanaal-keuze en onder andere de tijdstippen kun je gaan naar: Content-distributie-kanalen • Overzicht social media.

 

Aan de slag

We eindigen vaak met een con­clu­sie, maar die is geheel aan jou, jullie of het manage­ment. Belang­rijk hierbij is om te kijken of de doelen haal­baar zijn en dus naar de ROI. Vanaf hier kunnen wij dat op dit moment niet voor onze lezers bepalen.

Wat wel zo is, is dat veel dienst­verleners die business-to-business (B2B) werken en beho­ren tot het mkb de meeste voor­delen uit bloggen op LinkedIn kunnen halen. Tegen die partijen zeggen we: ga vooral aan de slag.

Kansen pakken is voor winnaars én voor verliezers. Kansen laten liggen maakt je sowieso tot een verliezer, maar dat hoeft niet eens zo te voelen.

#doordenkertje

Maak wel eerst een plan met daarin een agenda met onder­werpen en hoe de promotie aan te pakken. Ga ver­vol­gens aan de slag en houd de resul­ta­ten goed in de gaten. Wees kritisch op wat je doet en op de resul­ta­ten. Leer hiervan en groei hiervan.

Wanneer je beseft dat bloggen op LinkedIn zeer interessante kansen biedt, maar je het – om wat voor reden dan ook – toch niet ziet zitten, over­weeg dan om dit deels of geheel uit te beste­den. Wij zijn er om te helpen en zoeken samen met de klant altijd naar de best passende oplos­sing. Zie onder­staande box en check ook nog even de lezers­aanbieding daar weer onder.

Voor iedereen die zelf aan de slag gaat: heel veel plezier en heel veel succes!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een interessante optie en kan uiteraard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze corebusiness is. Wij hebben niet alleen ruime ervaring met bloggen en artikelen schrijven voor diverse doeleinden, ook met co‑writing en de promotie van deze content. Ervaring met en kennis van bloggen op LinkedIn is uiteraard ook aanwezig.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.

Tip!  Lezersaanbieding voor een goede start met bloggen op LinkedIn

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gelezen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­­lijke sessie waarin we kijken hoe je met het blog op LinkedIn succesvol kunt worden.

We kijken naar hoe je waarde kunt creë­ren voor de doel­groepen aldaar. We gaan op zoek naar het antwoord op: wat hebben ze nodig om het blog te volgen en om klant te worden? Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg hand­vat­ten om zelf­stan­dig verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig kan zijn om tot een goed verhaal te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­­dagen op: 070 - 381 91 81. Gebruik het code­woord: ‘WE R LINKED’. Eerst ‘Volgen’ mag altijd, maar is niet per se nodig.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­ma­tie op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marke­ting, con­versie-opti­ma­li­sa­tie, branding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home