Brainstormen • 10 geboden en 10 tips voor succesvolle sessies

Brainstormen • 10 geboden en 10 tips voor succesvolle sessies

Hoe organiseer en leid je een goede brain­storm­sessie? Door het naleven van onze 10 geboden gaat dat bijna als vanzelf lukken en wordt de sessie een succes. We bieden helaas geen garan­ties, maar staan wel gek te kijken als dat anders uit zou vallen.

Daarna volgen nog 10 extra tips. We zoomen in en leggen het je aan de hand de 10 geboden voor een succes­volle brain­storm­sessie allemaal uit.

Dit blog­artikel onder­steunt diverse blog­arti­kelen en dan met name: Onderwerpen bedenken voor jouw content (blogs, video’s, etc.) • 20+ inspiratiebronnen • 1/4’. Daarin delen we speci­fieke tips voor de zoek­tocht naar onder­werpen. Dit artikel is bedoeld voor de daarbij horende brain­storm­sessies, maar het is dus ook prima te gebruiken voor iedere andere brain­stormsessie.

Wat gaan we doen?

In dit blog­artikel delen we onze 10 geboden voor een goede brain­storm­sessie en sluiten we af met 10 tips. De tips zijn op zich niet zo heel bijzonder en liggen misschien wel voor de hand, maar het is wel bewezen dat ze werken. Daarom kom je ze ook regel­matig online en offline tegen. We voegen ze slechts toe voor de volledigheid.

Wij denken dat iedere brain­storm­sessie met deze tips en het naleven van ‘onze 10 geboden’ een succes moet worden. We bieden dus geen garan­ties, maar staan wel gek te kijken als dat niet zo is.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zake­lijk bloggen. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van bloggen en gerela­teerde onder­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Woord vooraf
Onze 10 geboden voor de brainstormsessie

Wie online wil scoren heeft ‘rele­vante content’ nodig. Deze content voldoet aan de behoef­ten van de doelgroep(en) en is tege­lijk onder­schei­dend te noemen. Hiervoor heb je dan wel onder­schei­dende ideeën en/of onder­werpen nodig. Maar hoe kom je daaraan?

De een schudt ze aan de lopende band uit zijn mouw, de ander heeft meer tijd of zelfs een heel team nodig. Een team om eens lekker mee te brain­stormen, maar hoe doe je dat?

Dat doe je aan de hand van onze 10 geboden voor succes­volle brain­storm­sessies.


De brainstorm begint nu (al)

Dit blog­artikel is bedoeld als aanzet voor een succes­volle brain­storm­sessie, om de herse­nen te prikke­len andere paden in te slaan… om de creati­vi­teit maximaal aan te wakkeren.

Ga nu eens voor kwantiteit en niet voor kwaliteit!

Ja, dat lees je goed. Teken vanaf nu (nu dus!) alles aan wat in jou of jullie opkomt. Wacht dus niet tot de brain­storm­sessie zelf. Werk hierbij niet alleen met woor­den, combi­na­ties van woor­den zijn ook goed en gebruik gerust sym­bo­len en teke­ningetjes (doodles).

Let the creative juices flow!

 

Gebod #1
Voorkom afkeurende gedachten

Laten we hiermee maar gelijk begin­nen, want wie weet heb je hier nu direct al wat aan.

Voorkom afkeurende gedachten, want dit remt de creati­vi­teit. Mensen hebben de neiging makke­lijk te verval­len in wat ze dan liever noemen: ‘kritische’ gedach­ten, maar door deze negatieve gedach­ten zijn we geneigd om aller­hande ideeën – en voor­al die van onszelf – af te keuren.

Kritisch zijn tilt veel zaken naar een hoger niveau, maar is destructief tijdens brainstormen.

Vooral vrouwen schijnen nogal kritisch op zichzelf te zijn. Gemiddeld hebben we 40.000 gedach­ten op 1 dag. Daarvan is rond de 70% negatief.* Dat schiet dus niet echt op. Zeker niet als je ‘lekker crea­tief’ onder­werpen wilt beden­ken. Je hebt ze al afgebrand voor ze tijd hadden te ontkiemen.

Probeer iedere keer als dat stem­metje zegt dat iets stom of niet goed (genoeg) is, dat stem­metje de mond te snoeren en eigen­wijs toch op te schrijven wat in je opkomt… of bij anderen opkomt. Later ga je wel filte­ren, niet nu … niet tijdens het brain­stormen.

* Bron: pdf van het boek Leef, van Gijs Jansen, maar is ook algemeen redelijk bekend.

 

Gebod #2
Voorkom negativiteit tijdens de brainstormsessie

De kracht van een brain­storm­sessie is dat ieder idee – hoe stom of briljant ook – iemand anders weer op een ander idee kan brengen. Elk idee is een kataly­sa­tor voor creati­vi­teit. Niets is gek of stom en daarvan moet iedere deelnemer goed door­drongen zijn. Zorg dan ook voor een ‘vrije’ sfeer met een fijne positieve vibe.

Spreek voor de brain­storm­sessie duide­lijk met elkaar af, dat alles gezegd mag worden en niemand (m/v/x) afkeu­ren­de commu­ni­ca­tie gebruikt. Dus niet met woor­den, niet met blikken en ook niet met zijn lichaams­houding. Ieder­een moet alles kunnen zeggen en voor­al durven zeggen, zolang het de sfeer maar niet negatief beïnvloedt. Filteren komt later!

Breng deze ‘huishoudelijke afspraken’ wel zo charmant moge­lijk, want voor je het weet zet je hiermee juist een negatieve toon.

Zet ze er gewoon uit

Spreek gelijk ook af dat als iemand (m/v/x) toch verkeerde signa­len afgeeft, hij uitge­slo­ten wordt van verdere deelname. Je zet deze persoon er gewoon uit en wacht daar zeker niet te lang mee. Doe dit wel zo tact­vol moge­lijk, want dit heeft ook invloed op de sfeer van de sessie.

Behandel die persoon wel met tact. hij doet het misschien niet eens bewust. Dit soort gedra­gingen zijn vaak gecon­di­tio­neerd. Vaak komen mensen er al jaren mee weg. Zeker als de omge­ving een persoon er nooit op aanspreekt.

Bovendien kan deze persoon zomaar een zeer waarde­vol persoon zijn voor de content zelf. hij kan alleen niet zo goed gezamen­lijk brain­stormen. En bedenk dat juist de crea­tiefste mensen, soms wat onhan­dig in de omgang zijn. We can’t have it all.

Let op!  Maak er een (uitzet)spelletje van

Om te zorgen dat ieder­een tijdens de sessie (continu) bijdraagt aan een positieve vibe, kun je gele kaarten als bij voet­bal­wed­strijden uitde­len. Bij de 2e gele kaart (= de rode kaart) gaat de persoon er gewoon uit.

Pas op, want doe dit voor­al niet belerend. Je bent geen strenge school­meester of -juf. Maak hier juist een spel waar je met elkaar om kunt lachen.

Zo maak je er een spel van

Omdat gele kaarten toch een soort van straf­kaarten zijn, kun je het ook omdraaien. Je deelt de kaarten dan niet uit, maar neemt ze in. Hoe werkt dat?

Iedereen krijgt dan voor­af 2 groene kaarten, of nog beter: 2 cadeau­bonnen in een groene enve­loppe of 2 flessen wijn met een groen kaartje per fles. Ik noem maar wat. Het mag van alles zijn, áls de deel­nemers er maar blij van worden.

In plaats van straf­kaarten uitdelen, pak je punten af.

Dit gaat over in‘spelen’ op gene­tische trek­jes als hebzucht en de angst iets te verlie­zen. Daarom ook 2 beloningen, niet 3. Er moet wel snel schaar­ste ontstaan.

Bij ieder nega­tief signaal, moet de deelnemer 1 groene kaart inleve­ren. Auw! Maar houd de humor er wel in. Geen kaarten meer over? Exit!

Een kaart krijgen of in moeten leveren, kan ook voor de persoon een ‘eerlijke’ wake-up-call zijn voor hoe hij zich vaker gedraagt en dat dat eigen­lijk zeer onpret­tig is. En vergeet niet dat van ons gedrag verbe­te­ren, diegene zelf nog nooit slech­ter is geworden.

 

Gebod #3
Laat alle verwachtingen los

Net als in het gewone leven, leiden verwach­tingen voor­al tot teleur­stel­lingen. Tijdens de sessie kan dit zelfs tot blok­kades leiden. De creati­vi­teit zal er in ieder geval niet harder op stromen.

De kracht van een brain­storm zit erin dat ieder­een vrijuit fanta­seert. Geef vooraf aan dat ieder­een verwach­tingen over de uitkomst los moet laten.

 

Gebod #4
Sla niet door in de details

Het is vrij normaal dat als we een geniaal idee of onder­werp hebben gevon­den, we het eind­resul­taat al voor ons zien en daar­in blijven hangen.

Voor je het weet, heb je straks een goed concept voor slechts 1 onder­werp, terwijl je op zoek was naar onder­werpen… meervoud!

Schrijf zo’n geniaal idee en parkeer het. Probeer je los te maken van je enthou­siasme voor dat onderwerp. Het gaat nu écht om zoveel moge­lijk ideeën (of onder­werpen) verzamelen.

Als het op een later moment buiten de sessie nog steeds een goed idee is, dan pak je het op een geschikt moment weer op om uit te werken.

 

Gebod #5
Simpele ideeën zijn vaak goud waard

Wanneer wij schrijven: teken vanaf nu alles op wat in jullie opkomt, bedoelen we werke­lijk alles. Bij brain­stormen is ook niets stom of dom. Bij commu­ni­ca­tie en bran­ding zijn juist voor de hand liggende zaken enorm belang­rijk.

Dat zijn de zaken die de bood­schap van het merk vaak het beste over­brengen op de gehaaste doel­groep(en). Deze mensen moeten de content snel begrij­pen. Literatuur en poëzie behoren in de regel niet tot zake­lijke ‘relevante content’.

Voorkom creativiteit om de creativiteit.

Toch kunnen voor de hand liggende zaken, juist die zaken waar helaas te vaak in de zoek­tocht naar iets unieks en creatiefs overheen wordt gekeken. Zo’n zoek­tocht werkt beper­kend en gaat te vaak voorbij aan de essentie van het merk en zijn boodschap.

Heel veel geld is al verspild aan creati­vi­teit om de creati­vi­teit. Beter was dit geld geïnves­teerd in teken van de doel­groep(en) helpen zich te verbin­den aan het merk… en te conver­teren tot klant.

Er is wel 1 maar, ook dit idee kan beper­kend werken. Het komt er eigen­lijk weer gewoon op neer dat je ‘alles’ op moet schrijven. Hoe simpel of hoe geniaal het ook lijkt.

 

Gebod #6
Maak gebruik van tools

SEO-tools

Recent hebben we in een reeks blog­artikelen aandacht besteed aan het zoek­woorden-onder­zoek in teken van de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO). De resul­taten van zo’n onder­zoek vormen een zeer waarde­volle bron aan onder­werpen. Vrijwel ieder interes­sant zoek­woor­d is een onderwerp.

In een van deze blog­artikelen hebben we diverse SEO-tools voor dat onder­zoek bespro­ken. Deze tools helpen je snel aan aller­hande ideeën en onderwerpen.

Ga naar ‘Maak gebruik van SEO-tools’ in ‘Zoekwoorden-onderzoek • Wat, waar, hoe… en wat bepaalt de beste keuze? • 1/2’.

Wij weten dat je woor­den als zoekwoorden-onderzoek en zoekmachine-optima­li­sa­tie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Generative AI

Generative AI als ChatGPT van OpenAI, Copilot van Microsoft en Gemini van Google zijn waarde­volle aanvul­lingen op de meer traditio­nele brainstorm-methoden. Zeker voor mensen die alleen moeten brain­stormen.

Door de juiste prompts (vragen, instruc­ties, opdrach­ten) in te voeren, kan de AI een reeks sugges­ties produ­ce­ren die inspi­ratie en nieuwe invals­hoeken bieden. Dit kan variëren van creatieve concep­ten tot praktische oplos­singen.

Het vragen om een speci­fiek aantal en de prompt een aantal keren herha­len, kan hierbij helpen. Later ga je toch filteren.

Mindmapping en wordclouds

Mindmapping is niet voor ieder­een even makke­lijk, toch is het een gewel­dige manier om aan ideeën te komen. Wordclouds zijn eenvou­diger en leiden ook tot goede resultaten.

Zowel mindmapping als word­clouds zijn slimme tools voor succes­volle brain­storm­sessies. Toch is het vaak de vraag: hoe je deze tools imple­men­teert. Hierop zoomen we in in ons volgende blog­artikel ‘Brainstormen • Hoe zet je mindmapping, wordclouds en AI slim in?’.

Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Gebod #7
Draai het allemaal eens om

Om goede resul­taten te behalen uit de sessie, moet je mensen uitdagen. Uitdagen doe je al door met 1 woord te komen en de rest woor­den te laten noemen die bij hen opkomen, maar dat kan veel uitdagender.

Belangrijk hierbij is dat de neuzen niet dezelfde kant op staan, dit beperkt immers de creati­vi­teit. Zorg dat ieder­een (m/v/x) gelooft in zijn ideeën en deze voor­al ook enige tijd mag (moet) verde­digen. Niets is goed of fout.

De slechte ideeën-methode

Laat ieder­een eerst zijn allerslechtste of absurdste idee opgooien. Zo zorg je gezamen­lijk voor humor en wanneer mensen lachen, ontstaat de juiste sfeer. Je vermindert blokkades en dus meer vrijheid; vrij­heid die nodig is voor de creati­vi­teit. Maar dat niet alleen.

Juist deze ideeën halen jullie weg van gebaande paden!

De afkraak-methode

Misschien krab je jezelf nu achter de oren en terecht, want zojuist vertelden we nog dat je niet kritisch mocht zijn. Maar goed, deze methode is wel interessant. Wat is het principe?

Je laat een idee eerst afkraken en vervol­gens verbeteren.

De grote kunst hierbij is wel: het voor­komen van een negatieve sfeer. Betrek het afkra­ken dan ook bij voor­keur op jouw eigen idee(ën). Jij weet immers wat je te wach­ten staat.

Leg uit dat mensen alleen jouw idee af mogen kraken én laat ze dat doen met goede argumenten.

Vervolgens vraag je hoe het beter kan.

Hierbij moet dan de creati­vi­teit gaan stromen. Jouw idee is dus de aanzet voor de brainstorm.

De overdrijf-methode

Hiervoor heb je wel een probleem nodig. Bedenk een probleem als die er niet al is.

Maak eerst gezamen­lijk dat probleem groter of maak er zelfs een bedreiging van, als het dat al niet is. Vervolgens gaan jullie op zoek naar zo veel moge­lijk oplos­singen voor dit grote probleem.

 

Gebod #8
Ga werke­lijk overal op zoek

Zoek dichtbij. Wat ligt er voor je voeten en ben jij (of jullie) gewend overheen te stappen? Dat wat niemand intern meer ziet.

Zoek naar vanzelf­sprekende zaken. Denk om, denk out-of-the-box en kijk voorbij de horizon. Verander van omge­ving, van uitgangs­punt en van uitzicht.

Zoek écht overal! Om te beginnen met wat er nu voor je voeten ligt.

De willekeur-methode

Dit is een methode om op gang te komen. Neem een paar wille­keurige woor­den, bijvoor­beeld: appel­flap, hond en korf­bal. Kijk welke woor­den vervol­gens opkomen.

Haper je hier een beetje? Dan kan het helpen om van het laatste deel van een woord het 1e deel van een nieuw woord te maken. Ladekast – kastdeur – deurklink – klink­hamer – hamer…

Kijk daarna welke woor­den je heel vrij kunt verta­len richting het doel van de brain­storm­sessie. Dit kan ook door ze bijvoor­beeld aan de probleem­stellingen van de klant te koppelen.

In onderstaande video van TEDx vertelt Balder Onarheim op het einde ook over deze methode, maar dan met het doel om crea­tiever te worden. Hij gebruikt de optie ‘Wille­keurige pagina’ in Wikipedia om aan wille­keurige woor­den te komen. Dit stukje start rond 15:50 minuten.

 

Gebod #9
Word niet ongeduldig als je er alleen voor staat

Iedereen weet dat brain­stormen het beste werkt met meer­dere personen, het idee van de een is de kataly­sa­tor voor de ander. De ideeën lijken zo soms in hoog tempo van de lopende band te rollen. Toch kun je het ook prima alleen.

Moet je het alleen doen, dan is ‘de tijd nemen’ belang­rijk. Je weet dat de beste ideeën op de raarste momenten komen. Ik zeg altijd met een knipoog: ‘ga effe lekker douchen’.

Neem bijvoor­beeld 2 weken voor je eigen brain­storm en besteed er om de dag wat tijd aan. Niet lang, een half uurtje is vaak echt voldoende. Op deze manier kunnen de zaadjes van de brain­storm steeds beter wortelen en heb je telkens 2 dagen om de zaadjes in je hoofd te laten ontkiemen.

 

Gebod #10
Voorkom voortijdig filteren

Wanneer alle ideeën of onder­werpen er zijn, moet je ze filteren. Ideeën zullen afvallen en briljante ideeën gaan de volgende fase in.

Wat betreft onder­werpen voor de content, zal ook hiervan een groot deel afvallen. De beste onder­werpen kunnen wel eens thema’s voor de content worden, maar voor­lopig is het nog lang niet zo ver.

Filteren gebeurt pas in een later stadium met de resultaten van de brainstorm. Niet eerder!

Je zult merken dat je tijdens de brain­storm­sessie al wilt gaan filte­ren. Dit is niet te voor­ko­men, maar heeft door­gaans helaas wel een averechts effect op de creati­vi­teit en het grenzeloos laten stromen van woor­den en ideeën.

Stop op zo’n moment de voortgang van de sessie. Probeer deze te resetten en ga weer terug naar ruimte in de hoofden.

 

10 (extra) tips voor de brainstormsessie

 1. Bereid jezelf en het team voor.
 2. Neem afstand en kies voor een andere (inspi­rerende) omgeving.
 3. Betrek mensen die je niet direct zou betrekken, denk aan:
  1. Mensen van alle lagen van de organisatie.
  2. Alleen nieuwe medewerkers. (Zijn dit er te weinig? Vul ze dan aan met andere mensen.)
  3. Externe krachten als freelancers.
  4. Leveranciers.
  5. Ben je zzp’er of deel van een kleine start-up? Vraag dan familie en vrienden.
 4. Kies een gespreksleider, misschien wel een motivator.
 5. Zorg voor humor. Lachen ontspant, opent en verbindt mensen.
 6. Houd het op 1 doel per sessie, speci­fi­ceer en formu­leer dit duide­lijk. Narrow it down!
 7. Start na een ‘speelse’ warming-up in stilte. Eerst ieder voor zich. Verza­mel de resul­taten en pas daarna kan de stilte worden doorbroken.
 8. Hou het tempo erin. Dit houdt mensen scherp.
 9. Stel een tijdslimiet.
 10. Wees enthousiast en een goede sessie-leider!

 

Aan de slag

Je weet nu alles wat je moet weten voor een goede brain­storm. Wil je met de onder­werpen en thema’s voor de content aan de slag? Ga dan terug naar: ‘Onderwerpen voor blogs, video’s en andere content bedenken? • 20+ inspiratiebronnen • 1/4’.

We wensen jullie niet alleen enorm veel succes, maar ook heel veel plezier met de brainstorm-sessies. Want, als we heel eer­lijk zijn, het zijn toch vaak een soort van feestjes.

En kom je er niet uit? Dan zijn wij er altijd nog.


Wat je moet doen voor nog meer inspiratie?

Dan meld je je uiteraard onder­aan – voor­bij de volgende box – direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding brainstormsessie onderwerpen

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gelezen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­­lijke brain­storm­sessie.

Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar waardevolle onderwerpen voor het blog, de content-marketing en/of de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO).

Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg onderwerpen om verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig is om tot de beste resul­ta­ten te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­­dagen op: 070 - 381 91 81. Het code­woord is: ‘HET STORMT’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij meer weten over dit soort onder­werpen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­ma­tie op het gebied van zake­lijk blog­gen, content-marke­ting, conversie-opti­ma­li­sa­tie, branding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home