Brainstormen • Hoe zet je mindmapping, wordclouds en AI slim in?

Brainstormen • Hoe zet je mindmapping, wordclouds en AI slim in?

Mindmapping is niet voor ieder­een even makke­lijk, toch is het een gewel­dige manier om je creati­vi­teit te laten stromen én op ideeën te komen. Wordclouds zijn eenvou­diger en leiden ook tot zeer goede resul­taten. AI is vrij nieuw, maar spuugt er wel in hoog tempo massa’s ideeën uit.

Zowel mindmapping, word­clouds als ­AI zijn slimme tools voor ieder­een en iedere brain­storm­sessie. Toch is niet ieder­een bekend met deze tools én hoe kun je ze imple­men­te­ren in teamsessies?

In dit blog­artikel vind je een paar methoden om je op weg te helpen. Speel hiermee en vergeet niet:

Niets moet, alles mag.

Noot
Voor nog meer inspiratie, kun je ook gaan naar: ‘Onderwerpen voor blogs, video’s en andere content bedenken? • 20+ inspiratiebronnen • 1/4’.

Dit blog­artikel is een supple­ment van: Brainstormen • 10 geboden en 10 tips voor succes­volle sessies. We delen slechts zeer speci­fieke infor­matie over hoe je mind­mapping, word­clouds en ­AI kunt inzet­ten voor brain­storm­sessies die in 1e instan­tie bedoeld zijn voor de zoek­tocht naar onderwerpen, maar natuur­lijk voor veel meer zaken zijn in te zetten.

 

Mindmapping en brainstormen

Mindmapping wordt voor­al gebruikt voor het bevor­deren van je eigen creatieve proces. Het is voor zzp’ers een slimme methode om op ideeën voor hun business te komen. Vervolgens kun je die ideeën met mind­mapping ook weer verder uitden­ken en vormgeven.

Maar mindmapping is niet alleen ideaal voor business-concep­ten, want je kunt de methode ook inzet­ten bij uiteen­lopende vraag­stukken en om een diversiteit aan proble­men op te lossen. Het maakt relaties tussen zaken eenvou­dig zicht­baar en verge­mak­ke­lijkt het proces van beslis­singen nemen.

Sowieso is het een ideaal middel om op ideeën en onder­werpen voor de content te komen én een waarde­volle tool om team­sessies nog effec­tiever te maken.


Wat is mindmapping?

Mindmapping zou je kunnen omschrij­ven als het maken van een ideeën-boom op een groot vel papier. Je maakt ook letter­lijk een tekening van een boom met zoveel takken en vertak­kingen (sub-takken) als je maar wilt.

Je begint met de stam en een paar takken. De stam is het centrale onderwerp. Tijdens het creatieve denk­proces teken je steeds meer takken en vertak­kingen bij. Heb je een idee, dan teken je een tak voor dat idee.

Alle ideeën kunnen op hun beurt weer vertakkingen krijgen. Het aantal vertak­kingen is dan ook oneindig.

Oftewel

Voor ieder idee is er een tak. Bijpassende ideeën hang je aan de vertak­kingen erbij. Zo ontstaan een soort van clusters. Iedere tak kan oneindig vaak vertakken.

Niet alleen tekst

Mensen die vaak mind­mappen doen dat met woor­den, sym­bo­len, picto­gram­men en teke­ningetjes (doodles). In plaats van ‘huis’ tekenen ze een ‘huis’, in plaats van ‘nacht’ tekenen ze een ‘maan met sterren’ en ga zo maar door.

Alle kanten op 

Je hoeft ook niet (zoals je gewend bent) horizon­taal te schrij­ven en te tekenen. Draai het vel rustig rond of loop eromheen.


Het grote voordeel van mindmapping

De bedoeling van mind­mappen is om los te komen van struc­tu­ren waarin veel mensen gewend zijn te denken. Er zijn zelfs mensen die alleen in opsom­mingen (lijstjes met balle­tjes) denken en dat ook nog het liefst op een schermpje of een A4’tje. In de regel werkt dit enorm beperkend.

Mindmappen doe je op een groot vel, misschien wel meer­dere grote vellen. Dat biedt niet alleen ruimte voor al je hersen­spinsels, maar ook ruimte in je hoofd.


Mindmapping voor onderwerpen tijdens teamsessies

Wanneer wij op zoek gaan naar onder­werpen voor blogs en ideeën voor de conent, zetten we mind­mapping ook in tijdens team­sessies. Het is dan niet alleen uitste­ken­de tech­niek om ideeën te gene­re­ren, maar ook de manier om de ideeën te organiseren.

We passen tijdens team­sessies mind­mapping op de volgende 2 manie­ren toe, maar er zijn ook nog diverse andere manieren te bedenken.

Doe wat bij jou, het team en de sessie het beste past, maar houd het wel simpel en duide­lijk. K.I.S.S.!

Verschil teamsessies en mindmapping solo

Wanneer je alleen mind­mapping inzet, kun je woor­den en ideeën schrij­ven in de grootte als je altijd schrijft. Ben je met een groep? Dan moet ieder­een van een afstand wel kunnen meelezen.

Dit kan problemen geven met de ruimte die het bord of het vel biedt. Hoe groter de ruimte, hoe beter, maar je moet het ook doen met de middelen die je hebt. Wees ook hierin creatief.

Methode 1

Voorbereiding

 1. Zorg vooraf voor een paar grote vellen papier. Afhanke­lijk van de grootte van de groep, neem je een A1-vel, een vel van het flip-over-blok of plak je zelfs meer­dere grote vellen aan elkaar.
 2. Zorg voor meedere kleuren stiften en dan het liefst 1 kleur per deelnemer.
 3. Teken zelf vooraf alvast de stam en minimaal 1 tak per deelnemer; alle takken in een andere kleur. Houd het heel simpel.
 4. Leg het vel papier voor de sessie op een centrale plek, zodat ieder­een eromheen kan lopen.
 5. Geef je iedere deelnemer een eigen kleur stift.

De sessie

 1. Kies een centraal onder­werp en plaats dit in het midden van de mindmap.
 2. Verdeel de takken onder de deelnemers en geef ze ieder een eigen tak.
 3. Wie (m/v/x) een idee heeft, hangt zijn idee geschre­ven of gete­kend aan die tak. Later zijn alle takken door iedere deelnemer te gebruiken.
 4. Alle ideeën die verder opko­men krijgen een vertak­king als ze bij het eerdere idee horen. Als ze daar geheel los van staan, kunnen ze ook een geheel eigen tak krijgen. Hiervoor mag je even­tueel ook elkaars takken gebrui­ken, maar het kan ook beter zijn hiermee te wachten.
 5. Als iedereen klaar is met zijn eigen ideeën en takken, dan wordt het tijd om naar elkaars ideeën te kijken en te zien wat er dan gebeurt. Doe dit tak voor tak – bijvoor­beeld met de klok mee – en met de hele groep. De hele groep focust zich steeds op 1 tak.

Bij punt 5 is waar het echt interes­sant wordt. De ideeën aan de takken – dus de ideeën van anderen – zullen de deelnemers weer inspi­reren voor ideeën waar ze anders niet op zouden komen. Dan begint de creati­vi­teit echt te stromen.

2e ronde

Je kunt nu ook nieuwe mind­maps inzet­ten, maar luister eerst goed naar feed­back van de team­leden. Vraag desnoods om feed­back over de ideeën en de struc­tuur van de mind­map. Dit zal de kwali­teit van de mind­map ten goede komen.

Voor de nieuwe mindmaps neem je bestaande ideeën over, maar gebruik je per nieuwe mind­map alleen clusters van gerela­teerde ideeën van de 1e mind­map. Waarschijn­lijk komen er nu weer nieuwe ideeën bij.

Methode 2

Deze methode lijkt veel op methode 1, alleen het tussenstuk is anders. Hier moet je wel echt de rol van spelleider pakken.

Voorbereiding

Start met de voorbereiding van methode 1.

De sessie

 1. Geef iedere deelnemer een Post-its-blokje en een stift. Geef ieder­een een eigen kleur. Dit maakt het speels, maar dat hoeft niet.
 2. Start de sessie met 5 à 10 minuten stilte waarbij ieder­een (m/v/x) zijn ideeën op Post-its schrijft of tekent. Dus nog niet op het grote vel.
 3. Dan verzamel je de ideeën en hang je ze aan de boom door de Post-its op het vel te plakken. Doe dit op zo’n manier dat ieder­een kan zien wat je doet. Spreek de ideeën hardop uit.
 4. Dubbele ideeën komen voor en plak je op elkaar. Dit voelt voor de beden­ker (m/v/x) een stuk positiever dan dat je zijn idee weggooit, omdat het idee er al was.
 5. Vanaf hier ga je naar stap 5 van methode 1, het punt waar ieder­een vrije­lijk met eigen stift zijn ideeën aan de boom hangt.

In plaatst van stap 5, kun je stap 2 tot en met 4 nog een keer herhalen. Daarna volgt dan stap 5.

2e ronde

Zie 2e ronde bij methode 1.


Mindmapping voor ideeën tijdens teamsessies

Mindmapping is dus een krach­tige methode om ideeën, concep­ten en andere oplos­singen te gene­re­ren tijdens team­sessies. Met de boven­staande metho­den en tips kom je een heel eind, maar dan ben je er nog niet helemaal.

Wanneer je klaar bent met die metho­den en tips, moet je op zoek gaan naar patro­nen, relaties, nieuwe combi­na­ties, trends en hiaten. Hiervoor kun je de verbin­dingen tussen verschil­len­de ideeën markeren.

Je kunt hiervoor ook weer nieuwe mind­maps inzet­ten. Groepeer hierop de gerela­teerde ideeën en maak de nodige vertak­kingen. Wie weet komen er dan nog nieuwe ideeën op. Gebruik die dan ook.

Een methode

 1. Bepaal het doel van de sessie.
 2. Kies als startpunt een term die past bij de vraag­stel­ling en het doel.
 3. Schrijf alle ideeën die opkomen rond deze centrale term en maak de nodig sub-takken met ideeën.
 4. Beoordeel samen welke ideeën doorgaan naar de volgende ronde.
 5. Pak een nieuw vel en neem hierop alles over wat interes­sant lijkt en vul aan.
 6. Analyseer de nieuwe mind­map. Welke patronen, trends en hiaten worden zicht­baar? Markeer deze als dat handig is.
 7. Neem samen beslissingen over welke ideeën nader bekeken moeten worden. Maak een lijst met boven­aan de belang­rijkste en laat ideeën ook afvallen als ze niet interes­sant genoeg zijn.
 8. Werk deze ideeën uit in een eigen mind­map. Ieder idee krijgt een eigen mind­map. Nieuwe ideeën kun je gewoon toevoegen.
 9. Bepaal de vervolg­stappen. Dit begint met het selecteren en marke­ren van de ideeën die tot actie moeten leiden.
 10. Werk de mindmap indien nodig bij op basis van feed­back en deel deze met het team als platte­grond voor verdere acties en besluit­vorming.  Zie hierboven.

Extra tips

 • Gebruik kleur – Gebruik hier verschil­lende kleuren per tak. Dit helpt om de verschil­lende takken van de mind­map visueel eenvou­dig te onderscheiden.
 • Warming-up – Begin met een warming-up en een 1e probeersel. Dit helpt om de creati­vi­teit te laten stromen.
 • Pauzes – Maak gebruik van korte pauzes om de focus te behouden.
 • Deadline – Beperk de tijd van de sessie om deze efficiënt te houden.
 • Evalueer – Evalueer de sessie voor toekom­stige sessies.

Meer weten?

Wil je meer weten over mind­map­pen, zoek dan eens online. Er bestaan meer dan genoeg artikelen over mind­mapping.

 

Wordclouds en brainstormen

Wordclouds zijn slimme tools voor je persoon­lijke brain­storm naar onder­werpen en ideeën. Ze zijn minder geschikt voor ingewik­kelde vraag­stukken. Simpel­weg omdat het hier voor­al om kern­woorden en/of tref­woorden gaat.

Toch blijken word­clouds ook bij ingewik­kelde vraag­stukken een efficiënte manier om de belang­rijkste punten of zaken te identificeren.

Binnen teamsessies lijken word­clouds in 1e instan­tie wat lastiger, maar ook hier bieden ze – met een creatieve inzet ervan – een effec­tieve manier om onder­werpen te vinden.


Wat is een wordcloud?

Een wordcloud is woorden­wolk, spannen­der kunnen we de uitleg niet maken.

Je tekent een grote wolk en schrijft alle woor­den die opkomen daarin. Ook de woorden­wolk hoeft niet per se uit woor­den te bestaan. Wie liever tekent, tekent.

Je kunt sowieso gebruik­maken van kleur en de woor­den kunnen varië­ren in grootte en schrijf­richting.

Niet zo span­nend als we het zo uitleg­gen, maar bij team­sessies werkt dit écht super! Zelfs als je alleen bent, maar daar komen we zo op terug.

Misschien denk je nu: waarom niet gewoon op een vel, maar in een wolk? Geen idee, misschien is het wat vrolij­ker of crea­tie­ver om te zien… en dát helpt altijd!


Wordcloud generators

Ook al is het bij de brain­storm­sessie de bedoe­ling dat je zelf een word­cloud maakt, kun je ze ook online laten gene­re­ren. Ze werken dan aan de hand van jouw input en kunnen zo bijvoor­beeld kern­woorden uit bestaande teksten en web­pagina’s halen.

Deze output kan als uitgangs­punt voor brain­storm­sessies dienen en/of de basis leggen voor oplos­singen. En wat dacht je van de woor­den uit de word­cloud weer invoe­ren op bijvoor­beeld synoniemen.net?

Voor je het weet heb je een mooie lijst aan onder­werpen. Daarom zijn deze tools toch wel meer dan interes­sant in de context van de brain­storm­sessies voor onder­werpen voor de content.

Hoe werken wordcloud generators?

Normaal zouden we niet zo snel op zo’n vraag ingaan, maar word­cloud gene­rators weten de frequentie van elk woord uit jouw input te bepalen. En dat is wat deze genera­toren juist zo enorm interes­sant maakt en we het antwoord puntsgewijs uitwerken.

De meeste online tools werken op een vergelijk­bare manier en dat is de volgende.

 

 • Je levert input. Je voert een tekst of een URL in of uploadt een document.
 • De tool analyseert de tekst. Het splitst de tekst in woor­den en bepaalt de frequen­tie van elk woord.
 • De tool genereert de visuele represen­tatie waar­bij veelvoor­komende woor­den groter worden weer­gege­ven dan minder vaak voor­komende woorden.
 • Gebruikers kunnen vaak kleuren, letter­typen en lay-out aanpassen.
 • Het resul­taat kun je down­loaden of delen.

Er zijn verschillende online tools beschik­baar om word­clouds te gene­re­ren. Sommige tools bieden zelfs extra moge­lijk­heden als woord­filters, anima­ties en vorm­maskers, waar­mee je bepaalde bekende vormen als vogels, gezichten en bomen kunt vullen.

Experimenteer met verschil­lende tools en hun moge­lijk­heden om de beste word­cloud voor de doelstel­ling te maken.

Populaire wordcloud generators


Wordclouds tijdens teamsessies

Methode 1

De voorbereiding

 1. Zorg voor grote vellen papier of gebruik bijvoor­beeld een white-board.
 2. Zorg voor meer­dere kleuren stiften.

De sessie

 1. Bepaal het doel van de sessie.
 2. Kies als startpunt een woord dat past bij de vraagstelling en het doel van de sessie.
 3. Schrijf dat woord als eerste op het vel. Doe dat in grote letters en in het midden.
 4. Laat ieder­een woor­den opgooien, maar niet allemaal door elkaar. Schrijf alle woor­den snel op en zorg dat ieder­een mee kan lezen.

Methode 2

De voorbereiding

 1. Zorg voor grote vellen papier.
 2. Zorg voor meer­dere kleuren stiften per deelnemer.
 3. Geef ieder­een een groot vel en een setje stiften.

De sessie

 1. Bepaal het doel van de sessie.
 2. Kies als startpunt een woord dat past bij de vraag­stelling en het doel van de sessie.
 3. Laat ieder­een dat woord als eerste in grote letters en midden op zijn vel zetten.
 4. Laat ieder­een zijn eigen word­cloud starten en laat ze vrij groot schrijven. Je moet het later op een paar meter afstand wel kunnen ­lezen.
 5. Beperk de tijd tot 1 à 2 minuten.
 6. Laat ieder­een zijn word­cloud door­geven aan ‘de buurman’.
 7. De buurman (m/v/x) vult de word­cloud aan met ideeën die nu bij hem opkomen.
 8. Zo schuif je door tot ieder­een alle word­clouds heeft aangevuld.
 9. Hang alle word­clouds nu op de muur of leg ze op de grond, zodat ieder­een eromheen kan ­lopen.
 10. Speel er samen verder mee tijdens een 2e ­ronde.

2e ronde

In de 2e ronde komen mensen vaak met aanvul­lende ideeën. Dit komt doordat ze nu meer ideeën van elkaar hebben gezien, dan aan het begin en dat werkt inspi­rerend. Daarnaast begint de ideeën-fontein sowieso vaak pas na verloop van tijd goed op gang te komen.

Je kunt op de volgende manieren verder:

 • Laat ieder­een in stilte eerst 5 à 10 minuten naar alle word­clouds kijken. Dan vraag je ze te gaan zitten en in stilte te spelen met hun gedach­ten. Laat ze alles optekenen wat bij ze opkomt. Vervolgens mogen ze al hun ideeën opgooien als bij methode 1: de groep spuit ideeën en jij zet die ideeën erbij.
 • Laat ieder­een direct losgaan op elkaars word­clouds en de word­clouds verder aanvul­len. Bespreek ze daarna nog eens gezamenlijk.
 • Alles daar tussen deze 2 manieren in. Voel je vrij en bedenk gerust zelf nog een manier waarbij het elkaar inspi­reren met de inzet van elkaars word­clouds centraal staat. Doe wat goed voelt en waarbij de creati­vi­teit het beste stroomt.

Methode 3, 4 en 5

Kijk eens naar de 3 methoden bij mind­mapping, want ook deze metho­den zijn om te buigen voor interes­sante wordclouds.

Extra tip!  Etaleer de wordclouds

Hang na de sessie de word­cloud(s) op een mooie centrale plek. Leg er een stift bij en kijk gewoon wat er gebeurt.

Help desnoods het eerste schaap over de dam, de rest volgt vanzelf.

Pas wel op met het doordrukken van de inkt van de stift op de muur. Hang het vel of de vellen met de word­clouds dan liever op een beschermende plank, stuk karton of dik vel papier.


Wordclouds zónder brainstormsessie

Wordclouds kun je ook zonder sessie prima inzet­ten om ideeën te verza­me­len. Maak een start met de word­cloud en hang hem op een centrale plek. Zie verder de Extra tip in de box hier direct boven.


Wordclouds zónder teamsessie

Ook voor jezelf en dus zzp’ers is de word­cloud een zeer handig hulpmiddel.

 • Start de wolk, hang hem op aan de muur en leg er een stift bij.
 • Stop regelmatig bij de wolk en kijk ernaar. Komt er iets op, dan teken je dat natuur­lijk op.
 • Laat de wolk zo een paar weken hangen.

Wedden dat je daarna genoeg ideeën hebt?

Waarschuwing!

Pas wel op met doordrukken inkt van de stift op de muur, zie de box met de Extra tip hier direct boven.

 

Generatieve AI als ChatGPT en brainstormen

Genera­tieve AI‑modellen als ChatGPT, Copilot en Gemini zijn absoluut geen tools om alleen maar snel niet zo waarde­volle content en interes­sante codes voor software-ontwik­ke­laars te gene­re­ren. Genera­tive ­AI wordt al volop ingezet binnen e‑commerce voor onder andere live-chat, maar je kunt ze natuur­lijk vrijwel alles vragen.

Je moet hierbij alleen niet verge­ten dat AI‑modellen slechts hulpmiddelen zijn en hebben geleerd van wat er al was. Afhanke­lijk van je prompts (vragen, instruc­ties, opdrach­ten) maken ze weinig tot veel fouten. Je krijgt ze zo van hun padje, al blijven ze vaak binnen gebaande paden. Ze verzin­nen zelden iets nieuws. Jij wel!

Menselijke creati­vi­teit, inzicht, lef en ons chaotische brein, zijn nog steeds onmis­baar voor creati­vi­teit én succes­volle brain­storm­sessies. Toch kan het combineren van ­AI met ons mense­lijk brein, leiden tot zeer goede resultaten.

Schuif daarom al je voor­oor­delen aan de kant en laten we gewoon eens kijken naar hoe je ChatGPT, Copilot en Gemini als waarde­volle tools kunt inzet­ten voor jouw eigen brain­storm en/of de brain­storm­sessies.*

Brainstormer.io, MindMeister (mind­mapping) en Miro zijn enkele andere AI‑modellen die je hiervoor kunt inzetten.

* Naast ChatGPT van OpenAI, Copilot van Microsoft en Gemini van Google zijn er misschien wel honder­den al dan niet duizen­den aanbie­ders van genera­tieve kunst­matige intelli­gen­tie (genera­tive AI). Die markt groeit explo­sief. De een is wat bekender dan de ander en ze spreken (nog) niet allemaal (goed) Nederlands. Van dit enorme aanbod hebben de mees­te AI‑modelen zeer speci­fieke doelen.
De meer bekende modellen richten zich op tekst, maar ook beeld en video worden aange­boden. In bijna alle secto­ren is genera­tive ­AI al geïntro­du­ceerd of wordt er al flink mee geëxpe­ri­men­teerd. Zelfs in de gezond­heids­zorg wordt genera­tive ­AI alweer een flink aantal jaren ingezet. The sky is the limit.


De 1e aanzet

Net als bij mind­mapping en word­clouds moet je ergens begin­nen. Wij gebrui­ken ­AI in onze voor­beel­den dan ook alleen om je 1e ideeën te gene­re­ren om ons mense­lijke brein te inspireren.

Het is het startpunt van de brain­stormsessie.

Daarna ga je ermee verder en dat kan op de manie­ren zoals we bij mind­mapping en word­clouds hierboven al met je deelden.

Suggesties voor het verkrijgen van de 1e ideeën

Voor we in de lijst met sugges­ties duiken, heeft het volgende betrek­king op alle gege­ne­reerde antwoor­den. Vraag de ­AI name­lijk om van ieder antwoord een lijst met kern­woorden en/of tref­woorden te genereren.

Vervolgens kun je vragen om een lijst met hierop aanslui­ten­de onder­werpen, woord-associaties, syno­nie­men, et cetera.

 

 • Gebruik de ­AI om woord­asso­cia­ties op basis van een bepaald tref­woord te genereren.
 • Vraag de ­AI om verschil­lende invals­hoeken te gene­re­ren die aanslui­ten op het onder­werp waar­over je wilt brain­stormen.
 • Voor nog een nog breder perspec­tief, stel je de ­AI open vragen over het onder­werp. ­AI denkt toch iets anders dan wij en kan daardoor met onver­wachte ideeën komen.
 • Voer de ­AI bestaande tekst(en) en laat deze analy­se­ren om vervol­gens nieuwe ideeën te gene­re­ren. AI kan patronen en verban­den herken­nen die mensen misschien over het hoofd zien en boven­dien is ­AI in staat teksten extreem snel te analy­se­ren, daar kan geen mens meer tegenop. Vraag daarna wat de kern­woor­den zijn, et cetera.
 • Vraag de ­AI om bestaande content en concep­ten op een creatieve manier te herfor­mu­le­ren. Vraag ook nu weer om de kern­woor­den, et cetera.
 • Je kunt de ­AI ook een tekst voeren en direct vragen om een samen­vat­ting in kern­woor­den. Vervol­gens kun je dan niet alleen vragen om aanslui­tende onder­werpen en syno­niemen, maar je kunt ook om een inhouds­opgave van de tekst vragen. Is de tekst niet voorzien van sub-koppen? Vraag daar dan ook eens om.
 • Stel een probleem of uitdaging voor en laat de ­AI met moge­lijke oplos­singen komen. Je kunt hierbij vragen om korte antwoor­den van niet meer dan 1 á 3 woor­den. Daarna vraag je verder en naar de hierop aanslui­ten­de onder­werpen, et cetera.

Spreek klare taal

Mensen communiceren niet alleen met taal met elkaar. Boven­dien hebben we de neiging punten met elkaar te verbin­den die voor ons logisch lijken. Daarnaast vullen onze herse­nen graag de gaten op in de infor­ma­tie die we krijgen.

We leven dus niet op basis van alleen maar waar­heden, maar ook op diverse aanna­mes. Dat werkt voor de mens, maar AI denkt anders. AI wil klare taal en geen hints. Moet AI gaten opvullen? Dan doet het dat, maar vaak niet op onze manier.

Dit kan enorm grap­pig zijn, mis­schien zelfs wel hilarisch, maar het kost je ook tijd. Regel­matig krijg je de AI niet meer uit zijn aannames. Een nieuwe chat beginnen is dan soms het enige wat nog rest. Voort­bordu­ren op een vorig antwoord is dan uitgesloten, of je moet gaan knippen en plakken.

Spreek met de AI dus klare taal en taal die niet op een andere manier te begrijpen is. Wees volle­dig en zo letter­lijk mogelijk.

Vraag om een specifiek aantal

Om de juiste hoeveel­heid ideeën te krijgen, kan het helpen om letter­lijk om een speci­fiek hoog aantal te vragen. Vraag bijvoor­beeld: “Ik wil 20 verschil­lende ideeën voor…”. Je ziet dan wel meer onzin verschij­nen, maar de AI houdt het dan niet bij slechts een paar suggesties.

Probeer de ­AI op deze en andere manieren uit te dagen.

Laten we brainstormen

Je zou je prompt kunnen starten met “Laten we brain­stormen over…”, maar dit werkt bij boven­staande sugges­ties vaak averechts. Probeer daar­om verschil­lende prompts en kijk wat werkt.

Wil je samen met de AI brain­stormen in plaats van met een team? Dan kun je een van je prompts hiermee starten. Waarom niet?

AI is krach­tig, maar geen wonder­middel. Het kan even duren voordat je de gewenste resul­taten behaalt.


Ideeën her-gebruiken

Wanneer een brain­storm­sessie lijkt te stranden of dood­loopt, is ­AI er om je te redden. Het enige wat je hoeft te doen is de resul­taten in te voeren en te vragen om hierop aanslui­ten­de onder­werpen, woord-associaties, syno­nie­men, et cetera.

Je kunt de ook vragen om verban­den te leggen tussen de verschil­lende ideeën. Laat de ­AI honderd­uit praten en vraag vervol­gens om de kern­woor­den van zijn eigen antwoord. Daarna kun je ook weer vragen om hierop aanslui­tende onder­werpen, et cetera.


Brainstormen over oplossingen

Tot nu toe hebben we ons verhaal voor­al gefocust op de zoek­tocht naar onder­werpen, maar AI‑modellen kunnen ook worden ingezet voor de brain­storm­sessies naar oplos­singen voor andere vraag­stukken. Hiervoor moet je dan uiter­aard andere vragen stellen en een passende draai geven aan onze suggesties.

De AI kan echter ook helpen bij de brain­storm­sessie zelf. Je kunt ook tussen­tijds vragen stellen. Je kunt bijvoor­beeld vragen om samen­vat­tingen van de bespro­ken ideeën, of de AI nog andere ideeën heeft en zelfs om sugges­ties te doen voor volgende stappen.

Verder kun je de ­AI vragen je ideeën te beoor­delen. Is het idee realis­tisch en uitvoer­baar met de beschik­bare middelen? Wat is de poten­tiële impact op de doelgroep(en), de organi­sa­tie of het merk? Welke risico’s kleven er aan de ideeën en hoe zijn deze te beperken?

Tot slot kan ­AI je ook nog helpen bij het overtuigend presenteren van je ideeën.

 

Aan de slag

Je weet nu alles wat je moet weten over hoe je mind­mapping, word­clouds en generative ­AI kunt gebrui­ken binnen de brain­storm­sessie, dus zet hem op!

We wensen je en/of jullie heel veel succes en plezier met onze tips!

En kom je er niet uit? Dan zijn wij er altijd nog.

<< Terug naar: Brainstormen • 10 geboden en 10 tips voor succes­volle sessies.


Wat je moet doen voor nog meer inspiratie?

Dan meld je je uiteraard onder­aan – voor­bij de volgende box – direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding brainstormsessie onderwerpen

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gelezen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­­lijke brain­storm­sessie.

Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar waardevolle onderwerpen voor het blog, de content-marketing en/of de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO).

Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg onderwerpen om verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig is om tot de beste resul­ta­ten te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­­dagen op: 070 - 381 91 81. Het code­woord is: ‘HET STORMT’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij meer weten over dit soort onder­werpen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­ma­tie op het gebied van zake­lijk blog­gen, content-marke­ting, conversie-opti­ma­li­sa­tie, branding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home