Brand guide • Wat is het, wat heb je eraan en wat moet erin?  [stappenplan]

Brand guide • Wat is het, wat heb je eraan en wat moet erin?  [stappenplan]

Wat is een brand guide? Hoe belang­rijk is het voor een sterke merk­identiteit en het succes van een merk? Hoe zorgt het voor herken­baarheid van een merk en is het echt de sleutel tot een consis­tente onder­scheidende merkbeleving?

En hoe zorg je dan voor een goede brand guide? Wat moet er alle­maal in? Ga mee op deze excur­sie en ontdek hoe een gedetail­­leerd handboek een merk naar nieuwe hoogten kan tillen.

Dit blogartikel is een direct vervolg op onder­staande blog­artikelen. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­ma­tie in die artikelen.

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Nu we zo’n beetje alles hebben bezocht en beke­ken rond­om Huis­stijl en we ook weten welke rol deze speelt binnen het merken­verhaal, kunnen we nu – na ons bezoek aan Corpo­rate Iden­tity, Merk­wereld, Dopamine en Merk­beleving – dit deel van onze reis afslui­ten met een bezich­ti­ging van de onmis­bare Brand Guide. Laten we maar snel vertrekken.


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat is een brand guide? … en het belang ervan?

Onze definitie

Een brand guide is een onmisbaar handboek voor het bouwen van een sterk en herkenbaar merk. Dit vanuit de kern van het merk en met de inzet van alle denkbare merksignalen.


Met andere woorden

We vertellen graag verhalen, maar onder­staande oneliners leggen heel goed uit wat de brand guide is en wat het kan beteke­nen voor een merk.

De brand guide legt de rode draad van het merk vast en zorgt voor betrokkenheid.

Het is het kompas dat zorgt dat alle neuzen in dezelfde rich­ting staan.

Het is de onmis­bare gids voor het succes­vol uitdra­gen én beschermen van de merkidentiteit.

De brand guide is de weg­wijzer naar het juiste imago; een imago dat zich duide­lijk onder­scheid van de concurrentie.

Het is de toolkit om te bouwen aan de herken­baar­heid van het merk en draagt bij aan de directe herken­baar­heid van het merk.

Het is een krachtig hand­boek, dat zorgt voor consis­tentie en samen­hang van alle merksignalen.

De brand guide is de sleutel tot een indruk­wekkende merkwereld.

Het zijn de regels om de presen­tatie van het merk te verster­ken en de richt­lijnen om consis­tentie in de communi­catie te waarborgen.

Het is een handleiding die veel verder gaat dan het defini­ëren van de visuele en verha­lende aspec­­ten van het merk, maar wel zorgt voor het succes­vol imple­men­te­ren van de huisstijl.

De brand guide is hét geheim achter de verbin­den­de merk­beleving en zorgt zo voor een sterk merk.

Synoniemen

Brand book, brand style guide, brand manual, brand guide­lines, brand bible, et cetera.

 

Wat moet er in de brand guide?

In een brand guide wordt ‘alles’ vast­ge­legd wat met het merk en de branding ervan te maken heeft. Het omvat veel meer dan een huisstijl-handboek. De brand guide gaat niet dieper, maar vooral breder.

De brand guide moet dan ook meer dan alleen sturend zijn voor alle merk­elementen, want het is er voor alle merk­signalen. Het omvat alle denkbare en rele­vante infor­ma­tie betref­fende het merk. Merk­identiteit, doel­groep(en), strategie, gedrag, partners, toekomst­plannen, et cetera. Het moet er alle­maal in.


Hoe stel je een brand guide samen?

Het is aan ieder merk om te bepalen wat in de brand guide komt, maar laten we onze aan­pak als leidraad nemen. Je snapt dat je hiervan dus kunt afwijken, maar dat dit slechts bedoeld is als voor­beeld en de nodige houvast om mee te beginnen.

Verpak alle richtlijnen overzichtelijk én geheel in lijn met het merk.

Wat je gaat doen is in de basis vrij simpel, want je gaat richt­lijnen met betrekking tot alle aspecten van het merk samenbrengen in een gids. Dit moet een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke gids worden, die geheel in lijn is met de huis­stijl. De brand guide moet natuur­lijk wel over­duide­lijk het merk uitstralen.

Alles documenteren en beschrijven

Met betrekking tot alle zaken die je in de brand guide gaat samen­brengen, moet je zoveel als nodig docu­men­te­ren, omschrij­ven en visua­li­se­ren. Denk dus aan alle denk­bare richt­lijnen en voor­beel­den. En besef dat dit niet alleen gaat over de visuele aspec­ten, maar onder andere ook om emotio­nele aspecten.

Emotionele aspecten, zoals de beschrij­ving van de merk­beleving, gedrags­codes voor het manage­ment of hoe het merk met ande­ren praat, kunnen op verschil­lende manie­ren worden beschreven.

Als het om emoties gaat, denk dan verder dan theoretische omschrijvingen

Je kunt ze op een theoretische manier uiteenzetten in tekstuele beschrijvingen, maar je kunt ze ook tot leven brengen met behulp van storytelling. Deze verhalen kunnen worden overgebracht met zowel tekst als beeld­taal (foto’s, illus­traties, strip­verhalen en video).

Dynamisch document

Ontwikkel hier­voor een ‘dyna­misch docu­ment’, want de brand guide moet met zijn tijd mee kunnen gaan en op ieder moment aan­pas­baar zijn. Hier­op komen we straks nog terug.

Cluster de onderwerpen op logische wijze

Voor een overzichtelijke brand guide raden wij aan om de infor­ma­tie te clusteren en een logische indeling te maken. Ieder merk kan zelf bepalen hoe deze indeling te maken. Zorg wel dat de indeling de samen­hang tussen verschil­lende onder­delen van het branding-proces bena­drukt en zorgt voor een gestructureerde aanpak.

Chaos voorkomen is dus heel belang­rijk. Neem daar­om alleen op wat nodig is en bijdraagt aan de branding van het merk.


Voorbeeld indeling brand guide

Zoals we zojuist al vermeldden, hanteren wij doorgaans onder­staande indeling en kun je hiervan op geheel eigen wijze afwijken.

 

 1. Inleiding
 2. Merkidentiteit
 3. Doel­groep(en)
 4. Merkstrategie
 5. Bedrijfscultuur en interne communicatie
 6. Externe communicatie
 7. Partners
 8. Merkbeheer & evaluatie
 9. Groeiplan
 10. Onderhoudsplan brand guide zelf

 

De brand guide in 10 stappen

Stap #1
Inleiding

Hierin kun je bijvoorbeeld een voorwoord, een motivatie, de inhoud en even­tueel een kleine hand­leiding opnemen.

Besef wel dat mensen niet zitten te wachten op lappen tekst en de hand­leiding eigen­lijk over­bodig moet zijn. De inhoud van de brand guide zou zichzelf moeten leiden.


Stap #2
Merkidentiteit

Dit is waar alles start; waar het merk zijn oorsprong vindt.

 


Stap #3
Doelgroep(en)

Beschrijf alles rond­om de doel­groep(en) en maak gebruik van buyer persona’s. Denk aan speci­fieke kenmer­ken, behoef­ten en ver­wach­tingen van de doel­groep(en) die het merk door en door moet kennen om zijn doelen te bereiken.


Stap #4
Merkstrategie

Omschrijf de strategie die de doelstellingen en dus de rich­ting van het merk bepalen. Bied handvatten voor onder­steunende strategieën.

Beschrijf hier dus niet allerhande marketing- en commu­ni­catie-strategieën, máár alleen de strategie voor het merk. Alle andere strate­gieën moeten hieraan een bijdrage leveren en om chaos te voor­komen, hoeven die niet te worden opgenomen.


Stap #5
Bedrijfscultuur en interne communicatie

Dit is het antwoord op: hoe gaan we met elkaar en met de buiten­wereld om? Denk hier­bij aan:

 • bedrijfscultuur en gedragsnormen;
 • personeelsbehandeling;
 • motivatie en betrokkenheid van medewerkers;
 • ontwikkeling van en investering in medewerkers;
 • leiderschap en gedragsmanagement;
 • interne communicatie.

Het betrekken van mede­werkers en manage­ment bij de merk­identiteit, zorgt voor een consis­tente merk­beleving zowel intern als extern. Daarom plaatsen wij dit onder­deel altijd voor de externe communicatie.

Intern moet het merk eerst geleefd worden en lekker in zijn vel zitten. Daar­na kan het merk effec­tief (congruent en consis­tent) naar buiten treden. Dit wordt ook wel ‘Living the brand’ genoemd, maar hier­over meer in de box hieronder.

Het merk wordt er alleen maar sterker van wanneer het echt wordt geleefd.

Dit onderdeel is enorm belang­rijk, want het bevor­dert een cultuur waar­in het merk tot leven komt, wat een posi­tieve invloed heeft op uit­een­lopende zake­lijke doel­stel­lingen. Het stimu­leert meer dan bijvoor­beeld een posi­tieve en betrok­ken mindset bij mede­werkers.

Het merk krijgt een centrale plek in hun dage­lijkse werk­zaam­heden en mede­werkers gaan een actieve rol spelen in het realiseren van de doelstellingen van het merk. Ze zullen de brand driver sneller omarmen en handen en voeten geven. Er is nog nooit een merk slechter geworden van ‘het merk leven’.

Wat is onder meer hiervoor nodig?

 • Zorg voor leiderschap dat zelf als eerste de merk­waarden uitdraagt en mede­werkers inspi­reert om in lijn met het merk te han­de­len.  Lees meer in Branding is bedrijfsvoering.
 • Zorg voor optimale personeels­behandeling en -ontwikkeling.
 • Informeer medewerkers over de merk­iden­titeit, -waarden en propo­sitie. Hier­door kan ieder­een deze eendui­dig commu­ni­ceren binnen en buiten de organisatie.
 • Overweeg ook de ontwik­ke­ling en training van mede­werkers om hun kennis en vaar­dig­heden te verster­ken in lijn met het merk.
 • Zorg voor een positieve en stimule­rende werk­omge­ving die betrok­ken­heid en trots bij mede­werkers bevordert.
 • Maak gebruik van een krach­tige en moti­ve­rende brand driver. Deze is bedoeld om ieder­een in de binnen­wereld van het merk dag in dag uit te enthou­sias­meren; te enthou­sias­meren bij wat ze doen en bij hoe ze dat doen.
 • Implementeer initiatieven en belonings­systemen die mede­werkers moti­ve­ren om zich actief in te zetten voor het merk.
 • Moedig zelfontplooiing binnen het vak­gebied aan, want dit heeft een positieve weer­slag op het merk en op het volgende punt.
 • Moedig het ontwik­ke­len van nieuwe pro­duc­ten, dien­sten of proces­sen aan die de merk­positione­ring verster­ken. Integreer R&D-activiteiten in lijn met de merk­identiteit en stimu­leer inno­va­tie die aan­sluit bij de merkwaarden.

Breng het merk tot leven, start ‘Living the brand’

Branding is geen trucje van de afdeling marke­ting, maar begint bij de binnen­wereld van het merk. Ieder­een vanaf de top naar bene­den moet het merk leven en door­geven. Pas als ieder­een intern het merk leeft en ademt, zal de buiten­wereld het merk geloven.

Bij sommige merken gaat dit vanzelf, bij andere begint dit met een flinke gedrags­verande­ring. Dit verhaal begint sowieso aan de top van de orga­ni­sa­tie, maar als het daar al fout zit…

Als het merk eer­lijk en authentiek is én ieder­een intern het merk leeft en ademt, zal de buiten­wereld het merk eerder geloven en duur­zaam omarmen.

We zijn geen verander­­managers en gaan daar ook onze vingers niet aan bran­den, maar als het nodig is helpen we wel hier­bij. We doen dit samen met onze hier­in gespe­ciali­seerde partners. Zij weten wat nodig is om het merk weer te gaan leven, in plaats van alleen maar erover te praten.

Afhankelijk van hoe de orga­ni­sa­tie is verdeeld over de afde­lingen, wordt beke­ken hoe we deze verande­ring het beste kunnen bege­lei­den. Lees meer of bel direct met: 070 - 381 91 81.

Breng het merk tot leven, start ‘Living the brand’

Bron: Verkoop je ziel, boek van Het Stormt.


Stap #6
Externe communicatie

Zorg voor consis­tente merk­presen­tatie in alle commu­ni­ca­tie en omschrijf hiervoor:

Zorg ook voor de bescher­ming van het merk door het registre­ren van merk­namen en logo’s, het bewaken van inbreuk op het merk en het hand­haven van juridische rechten en eigen­dom.  Zie onder­staande box.

Tip!  Bescherm het logo en claim de copyrights

Heb je een­maal geïn­ves­teerd in een uniek en krach­tig logo, dan kun je deze bij merken-bureaus* als NLO hier in Den Haag laten regi­stre­ren. Dat kan voor de Benelux, Europa en voor andere wereld­delen. Hier­mee wordt het merk in die gebieden min of meer veilig­gesteld in de hoop zo plagiaat en oneer­lijke con­cur­ren­tie te voor­komen. Informeer eens naar de moge­lijk­heden. Het kost waar­schijn­lijk veel minder dan je denkt.

* Wij weten dat je woorden als merken-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Stap #7
Partners

Wie is wie en hoe bouwt het merk sterke rela­ties met zaken­partners, influen­cers, leveran­ciers en bijvoor­beeld aandeel­houders? En hoe zorgt het merk voor samen­werkingen en partner­ships die het merk verster­ken en de merk­waarden weer­spiegelen?


Stap #8
Merkbeheer & evaluatie

Documenteer meetbare KPI’s en evaluatie-methoden om de effec­ti­vi­teit van het merk en de merk­strategie te beoordelen.

En hoe gaat het merk om met veran­de­rende behoef­ten en markten? Omschrijf ook waar en hoe aan­pas­singen kunnen worden gedaan om het merk in beweging te houden.


Stap #9
Groeiplan

Zijn er strategieën voor merk­uitbrei­dingen, zoals het intro­du­ce­ren van nieuwe product­lijnen of het betreden van nieuwe markten? Zo ja, dan komen die hier.

Om te zorgen voor behoud van de kracht en waarde van het merk, moeten ook merk­uitbrei­dingen worden beheerd en bewaakt.


Stap #10
Onderhoudsplan brand guide zelf

Beschrijf hoe de brand guide zelf levend en rele­vant blijft. Hoe wordt deze gecom­mu­ni­ceerd, geëva­lu­eerd en bijgewerkt aan verande­rende behoef­ten en trends? Hoe worden aanpas­singen gecommuniceerd?

Dit is waarom de brand guide een dyna­misch docu­ment moet zijn.

Wat is een dynamisch document?

Met een ‘dynamisch document’ bedoelen wij: een document waar­aan dage­lijks zaken kunnen worden toege­voegd en waar­in zaken kunnen worden gewijzigd.

Mensen en markten staan immers niet stil, het merk en alles daar­om­heen moeten deze altijd bij zien te houden. Veel zaken liggen niet 100% vast en zullen telkens moeten worden aange­past, én dat kan alleen met een ‘dyna­misch document’.

 

Implementeer en communiceer

Zorg ervoor dat alle betrok­ke­nen in de binnen­wereld van het merk op de hoogte zijn van de brand guide en deze conse­quent toepas­sen in alle merk­signalen.

Extra tip!  Verbeter de brand guide met feedback

Voor je de brand guide lanceert of verspreidt, laat ande­ren ernaar kijken. Door collega’s en belang­hebben­den al voor de lance­ring te betrek­ken, wordt niet alleen de brand guide beter, maar zorg je ook dat deze wordt geaccep­teerd en omarmd. Dit is belang­rijk voor een succes­volle imple­men­ta­tie en uitstra­ling van het merk.

Vraag deze mensen of de infor­ma­tie helder is, in lijn is met de gewenste merk­identiteit en of ieder­een het ermee eens is. Dit kan waarde­volle inzich­ten ople­ve­ren en bijdra­gen aan verbe­te­ringen. Las daar­na een test­fase in waar­in een selecte groep de brand guide bij hun werk­zaam­heden gaat gebruiken.

Nu wordt duidelijk of alles echt goed wordt begrepen. Vraag weer om feed­back en ver­fijn de brand guide. Daar­na is de brand guide klaar voor lance­ring en koppel daar gerust een leuk event aan. Besef wel dat de brand guide nooit af is en er altijd zaken kunnen worden toege­voegd of aange­past. Maak daar­om gebruik van een dyna­misch document.

 

Aan de slag, want de brand guide is onmisbaar!

Hierover kunnen we kort en krach­tig zijn, maar je moet ook van de zomer mogen genie­ten. Laat alle infor­ma­tie dus nu eerst maar even bezin­ken en pluk de dag zoals jij hem plukken wilt.

Daarnaast kun je altijd onze profes­sio­nele zorg inscha­ke­len. Zie de box hieronder.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen steeds verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

We komen langs nog meer inspi­re­ren­de inzich­ten en prak­tische tips en hebben nog zat mooie reis­verhalen in petto. Na onze over­steek van Huis­stijl naar Corpo­rate Iden­tity, Merk­wereld, Dopamine, Merk­beleving en ons bezoek zojuist aan de Brand Guide, lassen we nu eerst een paar dagen rust in.

Tijdens deze dagen kun je in je hoofd gaan spelen met alle inspiratie van de afgelopen weken. Dinsdag vervolgen we onze reis en komen dan eindelijk aan op onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen met de zorg voor de brand guide

Het is duidelijk. Links­om of rechts­om moet er een brand guide zijn of anders snel komen. Door hier­in te inves­te­ren, ga je het merk meer dan verster­ken. Met duide­lijke richt­lijnen, vertelt het merk een een­dui­dig verhaal, maakt het een duur­zame impact in de markt en heeft de con­cur­ren­tie het nakijken.

Daarbij kun je altijd onze profes­sio­nele zorg inscha­ke­len. Wij bieden onder­steu­ning bij het ontwik­ke­len, imple­men­te­ren en uitvoe­ren ervan. Wij helpen graag met alle bestaan­de infor­ma­tie om te zetten in een handige brand guide, maar kunnen bijvoor­beeld ook helpen met de infor­ma­tie verzamelen.

Mocht niet alle infor­ma­tie aanwezig zijn, dan kan het Brand ID Plan hier­voor worden ingezet. Sowieso kun­nen we altijd begin­nen met een gratis Content Care Consult.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij kunnen helpen bij het creë­ren van een sterk merk. Het enige dat je hier­voor nu moet doen, is bellen met: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home