Brand signature of brand identifier • Hoe kan dit krachtiger dan een logo zijn?

Brand signature of brand identifier • Wat is het en hoe kan dit krachtiger dan een logo zijn?

Als we denken aan de visuele merk­identiteit, is het logo vaak het eerste waar­aan we denken. Het logo is natuur­lijk een belang­rijk onder­deel van de merk­identiteit, maar er zijn andere merk­elementen die een grote rol kunnen spelen en soms zelfs belang­rijker zijn dan het logo.

Laten we eens rondkijken bij dit inte­res­sante – vaak onder­be­lichte – feno­meen en zien hoe waarde­vol deze kunnen zijn voor het identificeren van een merk. Stap je weer in? Dan kunnen we direct vertrekken.

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op het wereld­beroemde Logo. Daar bekeken we onder meer Beeld­merk, Woordmerk, Geschiedenis van Logo en de keuze voor wel of geen Logo. En dan waren er ook nog de bonus-uitjes naar Walt Disney en Informatie-overload.

Vandaag gaan we iets héél bijzon­ders bezich­tigen. We gaan iets bekij­ken dat krach­tiger dan het logo is of kan zijn. Wat dat is? Als je nu instapt, kom je daar vanzelf achter.


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over branding en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Inleiding
Hoe identificeer je een merk?

In een wereld met miljar­den merken is het vaak belang­rijk om een unieke en onder­scheidende merk­identi­teit te hebben. Maar hoe iden­ti­fi­ceer je eigen­lijk een merk?

Op zoek naar het antwoord, denken veel mensen meteen aan het logo. Toch zijn er bij diver­se merken ook andere elemen­ten die een belang­rijke rol spelen bij het herken­nen van het merk. En soms spelen deze merk­elementen zelfs een belang­rijkere rol dan het logo.

Wat is de mysterieuze kracht van deze elementen dat ze veel krachtiger maakt dan het logo?

Denk bijvoorbeeld aan de 3 stre­pen van Adidas, aan het blauw en de woord­grapjes van Coolblue, aan de iconi­sche ribbels van de fles­jes van Coca-Cola, het patroon van Louis Vuitton of de rode zool van Christian Louboutin.

Deze elementen hebben voor deze merken een grotere bete­ke­nis en een veel krach­ti­gere impact op hun merk­wereld dan hun logo.

 

Hoe identificeer je een merk?

 


Hoe is dit mogelijk?

Allereerst moet duidelijk zijn dat er voor een krach­tig merk­element – of dat nou een logo is of wat anders – altijd een wissel­werking moet zijn tussen het merk en de ont­vanger(s) van de merksignalen. Pas als iemand emo­ties heeft bij een merk, zullen die gevoe­lens aan het merk wor­den gekoppeld.

Ziet iemand dan het merk weer, dan komen die emoties weer boven.

Merken bouwen gaat dan ook over het opbou­wen van her­ken­ning en emo­tio­nele ban­den die verder gaan dan woorden. Het gaat om het creë­ren van een consis­tente en onver­ge­te­lijke erva­ring die mensen zich herin­ne­ren en waarderen.

Aan verbondenheid bouw je met krachtige positieve herinneringen. Daarvoor heb je tijd en krachtige merksignalen nodig.

Krachtige elementen laten het merk reso­ne­ren in de hoof­den en harten van consu­men­ten. Ze trekken de aandacht, roepen asso­cia­ties op en wekken uiteinde­lijk – hope­lijk – ook vertrou­wen op. Zo worden de elemen­ten gela­den met asso­cia­ties en ont­staat een merk­i­denti­teit die niet alleen visu­eel meer is, maar ook emotio­neel.

Kortom: herhaling! … en dat met de juiste merkelementen.


Termen en synoniemen

Voor de visuele merk­elementen die de merk­identiteit verster­ken naast het logo, bestaan in de wereld van de branding en design (grafisch ontwerp) aar­dig wat termen, maar er is geen vaste term. Wij vinden brand signa­ture, brand iden­ti­fier, merk­icoon en merk­kenmerk de beste en duide­lijk­ste keuzes, maar deze termen hebben alle­maal meer­de­re bete­ke­nis­sen en kunnen dus ook voor ver­war­ring zorgen.

Daarnaast worden nog tal van andere termen en dus syno­nie­men gebruikt, maar brand image is daar niet een van. Het zou een mooie term zijn, maar brand image gaat over merk­imago. Het merkimago wordt ook wel merkbeeld genoemd en heeft te maken met het beeld dat het publiek van een merk heeft. Het imago dus.

Brand signature heeft nog een betekenis.


Wat is de brand signature?

Ook voor brand signature is er dus een ande­re bete­ke­nis en die lijkt – gelukkig – wel veel op wat wij in dit arti­kel bedoelen en gaan laten zien. Deze term verdient dus wat meer aandacht.

Brand signa­ture dekt wel een breder spec­trum aan merk­ele­men­ten, maar is toch ook de term die voor het feno­meen in dit arti­kel zeer vaak wordt gebruikt en is daar­door mis­schien ook wel de beste term.

De brand signature gaat om een verhaal zonder woorden, waarin elk element een deel van dit verhaal vertelt. Dit is de kern van een sterke merkopbouw.

De brand signature gaat over het geheel aan kenmer­ken waar­aan een merk te identi­fi­ce­ren en te onder­schei­den is van ande­re mer­ken. Het is de ‘unieke com­bi­­natie’ van visu­ele, audi­tie­ve en andere bewust waar te nemen ele­men­ten die daar­voor zorgen. Het vormt een belang­rijk aspect van de merk­iden­ti­teit, is het gezicht van de merk­wereld en is de manier om het merk te com­municeren.

Vaak bestaat deze unieke combi­na­tie uit elemen­ten als het logo, de kleuren, typo­grafie (gebruik letter­typen), afbeel­dingen, andere grafische elemen­ten en bijvoor­beeld een herken­bare jingle.

De ‘Jippie Jaja Jippie Jahee’ of het vallende bierdopje zijn veel krachtiger voor deze merken dan hun logo’s.

Wat het ook zijn, ze bepalen de zintuig­lijk waar te nemen uitstraling van het merk.

Zonder consistentie werkt het niet

Door deze elementen consis­tent toe te passen in alle uitin­gen en commu­ni­catie wordt niet alleen de merk­identi­teit versterkt, maar ontstaat er ook een samen­han­gend beeld van het merk bij het publiek. Een effec­tieve brand signa­ture zal uiteinde­lijk via emoties een bepaald beeld bij het merk weten op te roepen.

Het helpt mee de naams­bekend­heid van het merk te vergro­ten, vertrou­wen in het merk en klantloyaliteit op te bouwen. Het enige verschil met het onder­werp van dit artikel is, is dat wij zoeken naar dat ene ‘losse en krach­tige’ element dat hierin de leiding neemt.


Terug naar de merkwereld

Laten we even terug gaan naar ons bezoek aan de fasci­ne­ren­de wereld rondom een merk, want wat was de merk­wereld ook alweer? Wat was onze definitie?

Een merk­wereld is het geheel aan signalen dat een merk uitzendt en dus wat de merkidentiteit communiceert, het merk tot leven brengt en uiteindelijk zorgt voor de merkbeleving.

De merkwereld is de totale omge­ving waar­in het merk ope­reert. Hier­bij gaat het om alle contact­momenten (touch­points) tussen het merk en het publiek; ook wel merk­signalen genoemd. Het loopt van de commu­ni­catie op social media en de sfeer op kantoor tot de werke­lijke erva­ring met het aan­bod (dienst of product) en de klanten­service.

Het is belangrijk dat ­alle elementen binnen een merk­wereld consis­tent zijn, dezelfde emoties oproe­pen en elkaar verster­ken. Pas dan zullen ze gezamen­lijk bijdra­gen aan een duide­lijke en verbin­dende merk­identiteit.

Zullen we dan nu op zoek gaan naar krach­tige elemen­ten die een onmis­bare rol spelen in de merk­identi­teit van bekende sterke merken?

 

Hoe zien deze merkelementen eruit?

Merkelementen die de merk­ident­iteit verster­ken, kunnen verschil­len­de vormen aan­ne­men. De vorm die ze aan­ne­men speelt in begin­sel hele­maal geen rol. Het gaat er eerst om dat ze het merk visueel weten te onder­schei­den van andere merken, ongeacht de vorm. Pas op een later moment worden er emoties aange­kop­peld.

Een heel duidelijk en vaak gezien element is een zeer herken­bare en bijna over­dre­ven vaak gebruikte kleur. Daar­naast zijn er patro­nen die je veel terug­ziet, maar het kan ook vrij uniek beeld­materiaal zijn of bijvoor­beeld de verpak­king. Er zijn geen regels. Wat werkt, dat werkt!

 

Hoe zien deze merkelementen eruit? Voorbeeld met Louis Vuitton, Echowonder, Coolblue, Heinz Tomatenketchup en McDonalds.

 

 

Patronen als sterkste merkelement

Laten we beginnen met de patronen. Je ziet het gebruik van patronen zeer vaak bij de grotere luxury brands en/of bekende mode­huizen. Toch zijn er ook andere merken die een patroon als merk­element succes­vol inzetten. Laten we eens kijken.


Kan Louis Vuitton nog zonder?

Of je het mooi vindt of niet, we kennen bijna alle­maal wel het beroemde patroon van Louis Vuitton. Dit patroon is een herha­ling van het bekende het ‘LV-mono­gram’ en is uitge­groeid tot een iconisch en enorm geliefd merk­­element.

Dit kenmerkende patroon – het ‘Monogram-canvas’ – is vaak te zien op de luxe tassen en acces­soires van het merk. Het is een onmis­baar onder­deel gewor­den binnen de merk­wereld van dit merk. Het draagt bij aan de exclu­si­vi­teit en de status die geas­so­cieerd worden met Louis Vuitton.

Bronnen
Onder andere: l’Étoile de Saint Honoré.

 

Patronen als sterkste merkelement. Kan Louis Vuitton nog zonder?

 


Het synoniem voor Missoni

Je ziet het gebruik van patro­nen dus vaker bij de grotere luxury brands en/of bekende mode­huizen. Zo staat het Italiaanse mode­huis Missoni zelfs bekend om zijn kenmer­ken­de ‘gebreide’ zigzag­patroon, als het er niet bekend door is geworden.

Dit patroon zou je hun ‘handels­merk’ kunnen noe­men en wordt extreem vaak gebruikt in hun gebreide kleding­stukken, zoals truien en jurken. In vrijwel iedere collectie is wel een kledingstuk met het patroon te vinden, maar er is meer.

Het zigzagpatroon van Missoni is synoniem geworden voor Missoni.

Missoni houdt zich name­lijk ook bezig met decora­tieve spul­len voor in huis. Missoni Home biedt een breed scala aan deco­ra­tieve arti­ke­len voor thuis, waar­onder tapij­ten, kussens, dekens, hand­doeken en zelfs huis­houd­textiel als theedoeken.

Veel van deze producten zijn ontwor­pen met het herken­bare patroon, dat niet altijd als ‘zigzag’ wordt gebruikt, maar ook recht en dan soms verdacht veel lijkt op de strepen van Paul Smith. Al met al staat het patroon van Missoni sym­bool voor de unie­ke en kleur­rijke esthetiek van het merk.

Bronnen
Onder andere: Missoni.com.

 

Patronen als sterkste merkelement. Het synoniem voor Missoni.

 


Speelse strepen in de stijlvolle wereld van Paul Smith

Paul Smith is een bekende Engelse mode­ontwerper die bekend staat om zijn patroon met kenmer­ken­de strepen in zijn ontwer­pen. Deze veel­kleurige strepen zijn een iconisch element gewor­den van zijn merk met dezelfde naam.

De ontwerper gebruikt de strepen op verschil­len­de manie­ren in zijn ontwer­pen, waar­onder in kleding, acces­soi­res en zelfs in de items van de interieur-decoratie-lijn. De ene keer past hij ze subtiel toe en de andere keer meer provo­cerend.

De vrolijke strepen in de wat meer ingetogen modecreaties van Paul Smith, zorgen voor bijzonder aantrekkelijke details.

Het patroon zie je het vaakst terug in zijn legen­da­rische heren­sokken, maar ook op riemen, zwem­broeken, bad­jassen, tassen, sjaals en de voe­ring van zijn kleding­stukken zie je de strepen terug. Het patroon is ook onder­deel van de verpak­kin­gen en flessen van zijn geur ‘Extreme’.

Tot slot vormen de strepen van Paul Smith ook een onder­deel van de inrich­­ting van de winkels van het merk. Waar je ze ook tegen­komt, ze voegen een vrolijk en speels element toe aan zijn vaak meer inge­to­gen ontwer­pen. Ze zijn een onder­scheidend en een ken­mer­kend element gewor­den in de merk­wereld van Paul Smith.

Bronnen
Onder andere: Miinto.be en Paul Smith.

Wij weten dat je woorden als interieur-decoratie-lijn ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Patronen als sterkste merkelement. Speelse strepen in de stijlvolle wereld van Paul Smith.

 

Hoe zit het met Paul Smith en de Mini-Cooper?

In 1998 werd de Engelse mode­ontwerper Paul Smith bena­derd om een speciale editie van de Mini Cooper te ontwer­pen. Hij bracht zijn kenmer­ken­de kleur­rijke streep­patroon naar de auto. Hij gebruikte de strepen op het dak, de spiegels, stoelen en interieur-details als de vloer­matten.

De Mini Cooper Paul Smith-editie is en blijft een iconisch voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen de mode- en auto-industrie

Dit creëerde een opval­len­de en leven­dige Mini Cooper met een eigen­zinnige uitstra­ling, die zowel zijn stijl als die van de auto weer­spie­gelde. De speciale editie werd al snel een hit en trok de aan­dacht van auto-lief­hebbers en design-fanaten over de hele wereld.

Wij weten dat je woorden als interieur-details en auto-lief­heb­bers ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Patronen als sterkste merkelement. Hoe zit het met Paul Smith en de Mini-Cooper?

De strepen van Netflix

Wie regelmatig Netflix op zijn tv kijkt, heeft het streep­patroon van Netflix vast wel eens gezien. We hebben het nu niet over een storing, maar over het inzoo­men op de ‘N’ van Netflix waarna deze vervaagt in een verti­caal streep­patroon. Het gaat van schake­ringen rood en zwart over in een bontere schake­ring waar­na deze vervaagt en over­gaat in de start van het gekozen item.

Dit patroon wordt ook vaak gebruikt als een visuele repre­sen­ta­tie van het merk en is te vinden op de web­site, apps en andere promo­tio­nele mate­ria­len. Het is bedoeld om de diver­siteit en dyna­miek van het aanbod te laten zien.

Het is een van de onder­delen van het merk zijn posi­tio­nering, maar niet de sterkste. Toch wilden we hem jou ook tonen, om te laten zien dat streep­patro­nen niet voor­behouden zijn aan de fashion industry.

Bronnen
Onder andere: Merkelijkheid en Netflix.

 

Patronen als sterkste merkelement. De strepen van Netflix.

 


Andere kenmerkende patronen

Genoeg streepjes! Welke andere patro­nen dragen nog meer de merk­wereld?

Enkele andere bekende voor­beelden zijn:

 • Burberry – Het geruite patroon dat aan een Schotse ruit doet denken en de naam ‘Burberry check’ kreeg. Dit patroon wordt veel gebruikt op kleding­stukken, acces­soires en zelfs op de voering van de iconi­sche trenchcoats.
 • Gucci – Gucci staat bekend om het monogram ‘GG’ waar­van ook een sym­me­trisch patroon is ontwik­keld. Ook dit patroon is vaak te vinden op tassen, schoe­nen en kleding van het merk. Daar­naast is het merk te herken­nen aan de kleur­combi­na­tie rood en groen, maar daar­over meer bij het volgende kopje.
 • Goyard – Goyard begon als maker van kisten en koffers en is er ook in geslaagd om een direct herken­baar patroon te creë­ren dat aanslaat bij zijn fans. Het merk creëer­de in 1892 het ‘Goyardine canvas’, dat zijn patroon ontleent aan de ‘Y’ uit de merk­naam. Het merk zelf heeft zorg­vuldig een repu­ta­tie opgebouwd als myste­rieus en ongrijp­baar en schuwt adver­te­ren, social media en de pers. Maar toen Kanye West werd gefoto­gra­feerd met een Goyard-tas en dat all over the internet was, werd Goyard al snel het merk van mannen die hun luxe liever wat minder schreeuwerig en discreter willen laten zien. Uhuh.

Je snapt dat deze rij vast en zeker nog veel langer is en dage­lijks in bewe­ging kan zijn. Het is geen score- of ranking-lijst. Het gaat wel erom dat jij een idee krijgt van dit aan­trekke­lijke feno­meen dat wij tot ‘brand signature’ hebben gedoopt.

Bronnen
Onder andere: Burberry, Gucci en Goyard.

 

Patronen als sterkste merkelement. Andere kenmerkende patronen.

 

 

Kleuren als krachtig merkelement

Naast patronen kunnen kleuren een enorm krach­tig merk­element zijn. Kleuren die consis­tent worden gebruikt zijn soms na verloop van tijd in staat het merk beter te laten opval­len in de markt dan het logo.

Denk bijvoor­beeld aan het rood van een bekend fris­drank­merk, het blauw met een vleugje oranje van een Nederlandse elek­tronica-webshop en het bijna wit met hier en daar wat grijs van een wel heel erg popu­lair computer­merk.

Ook het groen van Nederlands grootste bier­brouwer spreekt boek­delen, zeker als er een rode ster aan wordt toegevoegd. En staat er iemand (m/v/x) in een bruine outfit voor de voor­deur, dan weten de mees­ten ook wel van welke koeriers­dienst hij is. Hetzelfde geldt voor de koerier in geel met rood.

 

Kleuren als krachtig merkelement. Voorbeelden van Coca-Cola, Coolblue, Apple, Heineken, UPS en DHL.

 

Andere voorbeelden zijn:

 • Google – De kleurrijke letters van het Google-logo en alle andere submerken.
 • Gucci – De kenmerkende groen-rode strepen.
 • Hermès – De oranje accenten en verpakkingen.
 • McDonald’s – De gele gestileerde M wint aan kracht in combinatie met het rood.
 • Netflix – Rood voert de boventoon.
 • Tiffany & Co. – De kenmerkende frisse blauwe kleur.

Deze kleuren worden vaak geassocieerd met het merk. Ze versterken stuk voor stuk de herkenbaarheid van het merk en dus de merkidentiteit.

Bronnen
Onder andere: Hermès.

 

Kleuren als krachtig merkelement. Voorbeelden van Google, Gucci, Hermès, Netflix en Tiffany & Co.

 

 

Kenmerkende flessen

Soms kunnen opvallende kenmer­ken van een product of verpak­king ook een belang­rijke rol spelen in de merk­wereld. Een heel bekend voor­­beeld hier­van zijn de ribbels in de glazen fles van Coca-Cola.

Dit kenmerk is al decennia­lang aan­wezig en zie je ook terug op veel PET-flessen van het merk. De ribbels zorgen voor herken­baar­heid en onder­scheidend vermo­gen binnen de fris­drank-industrie. Ze zijn onmis­ken­baar, geven het gevoel van echt­heid en dus van The Real Thing!

 

Kenmerkende flessen. Voorbeeld: Coca-Cola.

 

Maar Coca-Cola is zeker niet het enige merk dat blinde­lings aan de fles te her­ken­nen is. Ook de volgende mer­ken zijn aan hun fles te herkennen.

 

 • Absolut Vodka
 • Bols Zeer Oude Genever
 • Jägermeister
 • Heinz ketchup
 • Smirnoff (Wodka)
 • Underberg

 

Kenmerkende flessen. Voorbeelden: Absolut Vodka Bols Zeer Oude Genever, Jägermeister, Heinz ketchup, Smirnoff (Wodka), Underberg.

 

 

Bijzondere kenmerkende elementen

Naast patronen, kleuren en de vorm van de verpak­king, kun je het zo gek niet beden­ken of het kan een icoon van een merk zijn. Zoals we al eerder opmerkten:

Er zijn geen regels. Alles mag en kan en wat werkt, dat werkt!


De 3 strepen van Adidas

De 3 strepen van Adidas zijn een van de bekendste voor­beel­den van een ‘brand signature’. De iconi­sche stre­pen zijn een onmis­baar element van het Adidas-merk. Ze sieren schoe­nen, kleding­stukken en acces­soires van het wereld­beroemde merk.

Vrijwel iedereen herkent het merk aan de 3 strepen en heeft er al op jonge leeftijd een bepaald gevoel aan verbonden.

De 3 strepen worden onder­tussen ook duide­lijk gebruikt in een van de logo’s van het merk, dat was niet altijd het geval. Uiter­aard zie je ze ook terug in de marketing- en communicatie-uitingen van het merk, maar al zou dat niet zo zijn, dan is het lastig om deze strepen niet te kennen.

 

Bijzondere kenmerkende elementen. De 3 strepen van Adidas.

 


De luchtbellen van O2

De bubbelvormige lucht­bellen van O2 zijn niet te zien in het logo van deze Britse tele­com-aan­bie­der. Toch vormen de lucht­bellen in verschil­len­de marke­ting-uitingen van het merk wel een heel herken­baar element. Ze vergro­ten de merk­her­ken­ning en zijn een uniek visu­eel aspect binnen de merk­wereld van O2.

 

Bijzondere kenmerkende elementen. De luchtbellen van O2.

 


De rode zool van Christian Louboutin

Christian Louboutin is een Franse schoe­nen­ont­werper. Een kenmer­kend detail van zijn dames­schoenen is de rode zool. Dit idee ontstond in 1992 toen Louboutin een assis­tent zag die haar nagels rood lakte. Hij bedacht toen dat een rode zool de finish­ing touch zou zijn voor zijn schoenen.

Dit werd een groot succes en alle dames­schoenen – van de hoogste hakken tot de stoerste sneakers – van Christian Louboutin hebben sinds­dien een rode zool. De rode zool is uitge­groeid tot een belang­rijk kenmerk van het merk.

Bronnen
Onder andere: VRT.

 

Bijzondere kenmerkende elementen. De rode zool van Christian Louboutin.

 

 

Conclusie
Merkelementen kunnen uitgroeien tot krachtige merkiconen

We toonden je voor­beel­den van zeer krach­tige unieke visuele merk­ele­menten waar­aan merken te iden­ti­ficeren zijn en dus te herken­nen en te onder­­scheiden van andere merken. Deze merk­iconen zijn zo iconisch dat ze direct met hun merk worden geasso­cieerd en hun waar­de versterken.

Merkiconen dragen bij aan merkidentiteit, positionering en differentiatie van andere merken in dezelfde markt. Ze verhogen de merkwaarde.

Ze zijn bedacht en ontwor­pen om herken­ning en herin­ne­ring te creë­ren bij het publiek én om de merk­persoon­lijk­heid te com­mu­ni­ceren. Dat doen ze echt heel erg goed. Uitmun­tend zelfs, maar of hun kracht ook van tevo­ren bedacht is of spon­taan ontstaan is, dat is bij veel de vraag.

Hoe die kracht ook is ontstaan, het toont hoe dan ook aan dat er in de wereld van visuele merk­elementen, meer is dan logo’s. Elementen als kleu­ren, typo­grafie, beeld­taal en zelfs unieke verpak­kingen zijn even belang­rijk en soms zelfs belang­rijker dan het logo. Maar wat er ook wordt inge­zet, con­sis­ten­tie in gebruik is essen­tieel om er een sterke merkbeleving mee te creëren.

Toch is het moeilijk voor lokale merken om met een icoon dit niveau te berei­ken; het vergt veel tijd en wijd­versprei­de bekend­heid. Kleine bedrijven hebben vaak stijl, maar missen helaas vaak wel de schaal en de tijd om met een merk­icoon te beklijven.


Kun je hier als lokaal bedrijf ook iets mee?

Een lokaal accoun­tants­kantoor is gewoon­weg niet te verge­lij­ken met een wereld­beroemd mode­huis dat al bijna een eeuw bestaat of een willekeurig groot merk. Dit soort merken zijn ook vaak begon­nen in een tijd met minder merken; een tijd waar mensen anders tegen merken aankeken dan nu.

Toch neemt dit niet weg dat het inzet­ten van een uniek merk­element naast het logo of in plaats van het logo, een hele interes­sante rol kan vervul­len. Het kan het merk diffe­ren­tië­ren van de con­cur­ren­tie en zorgen dat het sneller gaat leven in het hoofd van de poten­tiële klant. Het kan zorgen voor een goede brein­positie en het kan daar­voor snel­ler zorgen.

Het is erg prettig als bedachte merkelementen sterke associaties met het merk oproepen, maar dat is wel een samenspel tussen merk en ontvanger.

Merken moeten dit element dan wel heel consis­tent inzet­ten, willen zij hier­mee de her­ken­ning en bekend­heid van hun merk vergro­ten. Maar het is zeker de moeite van het over­wegen waard.


Het merkicoon van Echowonder

Echowonder is een lokaal bedrijf voor zoge­naamde pret­echo’s met 5 vesti­gingen verdeeld over heel Nederland. Bij de oprichting van dit leuke merk hebben wij de huis­stijl ontwikkeld. Uiteinde­lijk rolde hier­uit een regen aan kleur­rijke balletjes met zwangere buikjes.

Deze balletjes – uiter­aard in de huis­stijl­kleuren – worden als speels element daar waar het kan ingezet. Zo sieren de ballen als een soort confetti de stand op beur­zen, de cadeau­bon, de folders, de hoes voor de DVD en zelfs de vrolijke auto’s.

Deze kleurrijke confetti draagt bij aan de charme van het merk en aan het blije gevoel dat mensen hebben bij het merk.

 

Het merkicoon van Echowonder.

 


Verder kijken?

Hier is een prachtig artikel over hoe sterk een merk kan zijn zónder het logo.

 

 

Onze toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen steeds verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Inmid­dels zijn we wel alweer dik over de helft, maar geluk­kig nog lang niet uitge­ke­ken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We gaan nog op zoek naar de 10 sleutels tot succes van een goed Logo (of Woordmerk), helpen je met de briefing en komen natuur­lijk langs nog meer Inspiratie.

Zorg ervoor dat je dit niet mist!!!

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen met logo’s én de brand signature

Je hebt een logo of een krachtig merk­element als brand signa­ture nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… andere aan­trekke­lijke merk­elementen. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en in de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo of krachtig merk­element als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo (of het beeld­merk) en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home