Een krachtig communicatie-concept • Wat is het en wat is de magie?

Een krachtig communicatie-concept • Wat is het en wat is de magie?

Het belang van een krachtig commu­nicatie-concept mag niet worden onder­schat. Het vormt de kern en de kapstok van succes­volle merk- en marke­ting-uitingen. Het zorgt ervoor dat een merk opvalt bij de doel­groep(en) en onver­gete­lijk wordt.

Maar daar stopt het niet. Een goed concept heeft magische krachten. Het is in staat een saaie dienst sexy te maken.

Duik met ons in de wereld van concepten, ontdek wat een commu­nicatie-concept is en waardoor het het merk woest aantrekke­lijk kan maken. We zoo­men in op het belang van een commu­nicatie-concept en de relatie met het merk- en branding- en marke­ting-concept.

Tot slot delen we ook nog meer dan voldoende inspire­rende voor­beelden en helpen je op weg in de zoektocht naar een briljant commu­nicatie-concept.

Dit blogartikel is een direct vervolg op: Tony’s Chocolonely en het belang van een sterke en flexi­bele merk­identiteit. Je kunt deze eerst lezen, maar waar nodig verwij­zen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­matie in dat artikel.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat creëert een aantrekkelijk en verbindend verhaal?

 

 • Wat maakt een merk interessant en boeiend?
 • Wat brengt een saai onder­werp tot leven?
 • Wat maakt dat je keer op keer geïnteres­seerd bent in bepaalde merken?

Het antwoord ligt vaak in het commu­nicatie-concept.

Een goed doordacht commu­nicatie-concept zorgt ervoor dat een merk zich onder­scheidt van de concur­ren­tie. Het spreekt met een consis­tente bood­schap de juiste doelgroep(en) aan en versterkt het vertrou­wen in het merk.

Een krachtig communicatie-concept zorgt voor een onstuitbaar geheel van merkuitingen.

Een goed commu­nicatie-concept is als een navigatie-systeem dat ervoor zorgt dat alle merk- en marketing-uitingen in dezelfde richting bewegen en samen een onstuitbaar geheel vormen.

Lees dit artikel en denk vervol­gens eens na over het nut van een interessant commu­nicatie-concept voor jullie of jouw eigen merk of organisatie.

Het kan het verschil maken tussen opval­len en onop­ge­merkt blijven… tussen succes­vol de verbin­ding maken en teleur­gesteld achter­blijven.

Is dat magisch of niet?!

Laten we samen inzoomen op de wereld van commu­nicatie-concepten en zie hoe en welke merken ze naar nieuwe hoogten hebben gebracht.

Wij weten dat je woorden als commu­nicatie-concept en marke­ting-uitingen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Wat is een communicatie-concept?

Het commu­nicatie-concept is het terug­kerende thema in de commu­nicatie van het merk. Het is de rode draad in het verhaal. Het is een belang­rijk onderdeel dat de aandacht trekt van doel­groep(en) en deze mensen keer op keer weet te boeien.

Het zorgt dat een merk een blijvende indruk achterlaat en dat het de volgende keer snel en feilloos wordt herkend. Een effec­tief commu­nicatie-concept smeedt een band tussen merk en doel­groep(en).

Een goed doordacht commu­nicatie-concept bouwt op een aantrekke­lijke manier aan vertrou­wen bij de doel­groep(en).

Een goed commu­nicatie-concept vormt de kern van succes­volle content en van alle andere marke­ting-uitingen. Het is het uitgangs­punt van alle uitingen om de merk­identiteit te commu­niceren, het merk te onder­scheiden van de concur­rentie en de bood­schap effec­tief over te brengen.

Het omvat vaak een combi­natie van verschil­lende elementen, zoals visuele vorm­geving (beeld en beeld­aspecten), tekst (verhaal en taal­gebruik) en geluiden, maar ook smaken, geuren en soms zelfs aanra­kingen kunnen hierbij horen.

Een effectief concept kan zomaar gebruikmaken van al onze zintuigen.

Om succesvol te zijn moet het concept flexi­bel genoeg zijn om te kunnen worden toegepast op verschil­lende commu­nicatie-midde­len, zoals adver­ten­ties, commer­cials, social media, web­sites en evene­menten. Vandaar dat je aan alle zintuigen mag denken.


Linkjes leggen naar het merk

Naast boven­staande voor­delen voor de branding en de marke­ting, is er nog een ander voor­deel. Bij het woord ‘hamster’ dacht 20 jaar geleden tv-kijkend Nederland al vrij snel aan ‘hamsteren!!!’ en dus aan Albert Heijn.

Ging er vroeger iets goed fout en had je schade, zeiden sommige mensen spontaan: “Even Apeldoorn bellen!”.

Met een krachtig commu­nicatie-concept plant je dus niet alleen zaadjes, maar ook linkjes in mensen hun hoofden. Grote kans dat hier­door bij een bepaald woord en/of in een gelijks­oortige situatie auto­ma­tisch weer aan het merk wordt gedacht.

Dit is altijd in het voor­deel van de brein­positie.


De basis en de richting voor alle content

Een commu­nicatie-concept werkt als een kapstok waaraan alle ideeën en visuele elementen die worden ingezet om het verhaal te vertellen, kunnen worden opgehangen. Het zorgt voor een samen­hangend geheel en de consis­tentie die nodig is voor het vertrou­wen in het merk.

Het geeft rich­ting aan de bood­schap, stijl en struc­tuur van de uitingen en dus ook aan de content in welke vorm dan ook. Het helpt bij het bepa­len van de juiste tone of voice (ToV), visuals en storytelling-elementen die passen bij het merk en (natuur­lijk) de doel­groep(en) aanspreken.

Een commu­nicatie-concept is als een GPS voor alle merkuitingen, waardoor ze elkaar versterken en samen op koers blijven.

Om een goed commu­nicatie-concept mag en kan dan ook geen merk heen. Het is het navi­gatie-systeem dat ervoor zorgt dat de uitingen niet meer als losse flod­ders worden wegge­schoten, maar als een zich­zelf continu verster­kend geheel in dezelfde en in de juiste richting bewegen.

Hoe kom je eraan?

Een briljant commu­nicatie-concept schud je soms gewoon even uit je mouw. Het kan en komt zeker voor. Helaas vereist het vaak wel wat meer tijd en betrokken­heid om hier bijvoor­beeld over te brain­stormen.

Wie druk vermijdt, het los laat, komt vaak op de raarste plekken ‘opeens’ op een briljant idee.

Aansluitend begint het echte werk: het idee uit te werken tot een goed verhaal en alle gerela­teerde merk­elementen in lijn brengen met het gekozen concept… en daarin keer op keer volharden. Oók dat is branding!

We hadden commu­nicatie-concept dan ook liever merk- of branding-concept genoemd, maar ja, die termen hebben al een andere betekenis.

 

Verschil tussen merk-, branding-, marketing- en communicatie-concept

Zoals wel vaker duizelt het in onze branche van de termen die kortweg te veel op elkaar lijken, soms zelfs te nauw met elkaar verbon­den zijn of gewoon hetzelfde beteke­nen. Merk­concept, branding-concept, marke­ting-concept en commu­nicatie-concept zijn daar weer een mooi voor­beeld van, dus laten we ze maar eerst even op een rijtje zetten en de minimale verschil­len haarfijn uitleggen.


Wat is een merkconcept?

Het merkconcept is de kern­bood­schap van een merk en is sterk gerela­teerd aan de merkidentiteit.

Met andere woorden

Het merkconcept is het centrale idee (kern­boodschap) dat een merk wil commu­niceren met de doel­groep(en) en helpt bij het opbou­wen van een consis­tente en herken­bare merk­identiteit.

Het is de vertaling van de kern van de merk­iden­ti­teit en omvat de essentie van waar een merk voor staat, wat het vertegen­woor­digt en commu­ni­ceert.

Het merkconcept spreekt vanuit de merk­iden­ti­teit de juiste doel­groep(en) aan en bouwt een duurzame emotionele relatie met deze mensen op.

Een merkconcept omvat dan ook unieke eigen­schappen van een merk. Zo worden onder andere DNA, visie, missie, waarden en merk­belofte vertaalt naar het publiek en dient het als basis voor alle merkuitingen en -ervaringen.

Een sterk merk­concept positio­neert het merk onder­scheidend van de concur­ren­tie. Het zorgt voor een unieke vertaling van de iden­ti­teit die de juiste doel­groep(en) aanspreekt en een duurzame emotionele relatie met deze mensen opbouwt.


Wat is een branding-concept?

Het branding-concept wordt gevormd door strategieën en tactieken om het merk­concept tot leven te brengen en gaat over visuele iden­ti­teit en de manier van deze communiceren.

Met andere woorden

Het merk positio­neren in de markt en in de hoofden van mensen; de breinpositie, is het belang­rijkste doel van een branding-concept.

Het branding-concept zorgt voor duurzaamheid van het merk via ‘alle’ merksignalen.

Het omvat de strategieën en tactieken die worden ingezet om het merk­concept tot leven te brengen. Het stuurt alle merk­signalen om een onder­scheidende en herken­bare merk­erva­ring te creëren. Hier­mee moet het (poten­tiële) klanten aantrekken en bouwen aan vertrou­wen en klantloyaliteit.

Het branding-concept omvat elementen zoals het logo, de visuele identiteit, de commu­nicatie-stijl en zorgt via deze elementen voor de gehele merkbeleving.


Wat is een marke­ting-concept?

Marketing-concept is de op klantgerichte denkwijze, waarbij het gaat om behoef­ten vervullen met inzet van de marketing-mix (4, 5, 6 of 7 P’s, met onder andere product, prijs, distributie, promotie).

Met andere woorden

Een marke­ting-concept omvat de strategieën en tactieken die worden ingezet om het merk- en branding-concept te communi­ceren en de doel­groep(en) te berei­ken om het merk te verkopen.

Het is een creatief strategisch concept in teken van de marke­ting-doelstellingen.

Het marke­ting-concept richt zich op het begrij­pen en vooral bevre­digen van de behoeften en wensen van de doel­groep(en) en op een brede strate­gische bena­dering die alle (zake­lijke) aspec­ten van marke­ting omvat.

Ondanks dat het bij het marke­ting-concept altijd om de snelle duiten draait, vraagt het wel om de meeste creativiteit.

Dit omvat het begrijpen van deze mensen, het ontwikkelen van een waarde­vol aanbod (producten en/of diensten), het bepalen van de juiste prijs, het kiezen van de beste distributie-kanalen en van de effec­tiefste promotie. Het doel is directe verkoop, klant­tevreden­heid en bedrijfs­succes.

Originaliteit, creati­vi­teit en consis­ten­tie zijn woor­den die hierop van toepas­sing (moeten) zijn.


Wat is een communicatie-concept?

Een commu­nicatie-concept is een centraal idee dat ‘de crea­tieve verta­ling’ van de merk­iden­ti­teit en positio­ne­ring is. Het heeft als belang­rijkste doel het creëren van een consistente en impactvolle bood­schap die de aandacht van de doel­groepen trekt.

Met andere woorden

Een commu­nicatie-concept is speci­fiek gericht op hoe het merk op zijn ‘eigen’ manier commu­ni­ceert met de doel­groepen en in staat is om het merk­gevoel effec­tief over te brengen. Hier­mee vertelt het merk in de commu­nicatie-boodschappen en -uitingen niet recht­streeks wat zijn sterke punt is, maar kan deze wel extreem goed benadrukken.

Het commu­nicatie-concept bepaalt de toon, de stijl, de middelen en soms ook de kanalen die worden gebruikt om de bood­schap effec­tief over te brengen en de gewenste reactie van de doel­groep(en) te stimuleren.

Een goed communicatie-concept zorgt ervoor dat alle communicatie-inspanningen aansluiten bij de waarden, persoonlijkheid en doelstellingen van het merk.

Het is ook een strategisch plan en lijkt daar­door min of meer hetzelfde als het marke­ting-concept, maar het is veel meer gericht op de duur­zame verbin­ding en niet op direct verkoop. Het moet dan ook lang­durig op verschil­lende manie­ren in te vullen zijn en tege­lijk zorgen voor consis­ten­tie in het over­brengen van de boodschap.

Het commu­nicatie-concept is zowel onderdeel van de branding-strategie als de marke­ting-strategie. Het richt zich op het creëren van impactvolle commu­nicatie-ervaringen en het opbouwen van langdurige relaties met de doel­groep(en) waarmee het in principe toch vooral de doel­stel­ling van de branding ondersteunt.


Kortom

Het merkconcept vormt basis voor de branding die het merk tot leven brengt middels het branding-concept. Het marke­ting-concept is de crea­tieve verta­ling van beide en richt zich strate­gisch vooral op klant­tevreden­heid en bedrijfs­succes.

Het commu­nicatie-concept is specifiek gericht op de commu­nicatie van het merk en commu­ni­ceert uiteinde­lijk alle andere concepten. Gezamen­lijk bouwen ze een succes­vol duur­zaam merk.

Maar noem het hoe je het noemen wilt, want uiteinde­lijk gaat het toch om het effect.

* Wij weten dat je woorden als branding-concept, marke­ting-concept en distributie-mix ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Voorbeelden krachtige communicatie-concepten

 

Voorbeelden van magische communicatie-concepten

Zeer duidelijke communicatie-concepten

Een paar bekende voor­beelden van sterke en zeer duide­lijke commu­nicatie- en marke­ting-concepten zijn:

 • De hamsters van Albert Heijn.*
 • Het AXE-effect; de overdreven aantrekkingskracht na het gebruik van AXE.
 • Dove en het omarmen van ieder lichaam en het bevor­deren van zelf­vertrouwen.
 • De origi­nele twist aan gewone – bijna saaie – dingen van Coolblue.  Zie de volgende afbeelding.
 • De voice-over van de commercials voor Kruidvat.
 • Het familiegevoel van de Jumbo met Frank Lammers.
 • Het oergevoel tijdens en na het klus­sen van Hornbach… en niet te verge­ten de Jippie Jaja Jippie Jahee.

* Deze noemen we áltijd als eerste en niet voor niets. Niet alleen een sterk concept, maar ook een heel duidelijk concept. Je zag de hamsters niet alleen op tv, maar ook in de folders en op de poster in de winkels en op abri’s. De hamsters gaan niet voor niets alweer 20 jaar mee!

En speciaal voor millenials, Gen X en ouder

 • De service-verlenende winkelmanager van Albert Heijn.
 • De 2 van BBC2 die vroeger nooi
 • t een 2 was, maar altijd bestond uit iets herken­baars dat de vorm van een 2 had.
 • De getekende commercials van ‘Redbull geeft je vleugels’.
 • De zwaan van KLM.
 • De unieke probleem-situaties die uiteindelijk allemaal leidden tot ‘Even Apeldoorn bellen’ van Centraal Beheer.
 • Pindakaas, wie is er niet groot mee geworden.

Deze voor­beelden zijn of waren allemaal commercials, maar het kan ook anders en kleiner. Dat lees je hieronder.

Woordgrappen Coolblue als voorbeeld van een krachtig communicatie-concept

Minder duide­lijke communicatie-concepten

Voor de minder duide­lijke commu­nicatie-concepten moet je beter kijken of net voorbij­gaan aan the obvious. Deze concepten kun je misschien ook beter scharen onder de noemer marketing-concepten.

Authenticiteit van Tony’s Chocolonely

Het merk Tony’s Chocolonely is ontstaan vanuit de visie en missie om slaafvrije chocolade te introdu­ceren. Dit lukte en het merk vond daarin ook zijn bestaansrecht. De ambitie voor slaafvrije cacao-handel vormde direct ook het concept om op verder te borduren.

Maar hiermee is het verhaal nog niet af, lees dit verder in ‘Tony’s Chocolonely en het belang van een sterke en flexi­bele merk­identiteit’.

Merkambassadeurs van Coolblue

Naast de origi­nele twist aan gewone – bijna saaie – dingen van Coolblue, maakt het merk gebruik van een persoonlijke benadering om een sterke klantrelatie op te bouwen. Hiervoor laat het merk zich in de marke­ting-uitingen vertegen­woordigen door enthousiaste medewerkers.

User-generated content van Starbucks

Starbucks heeft een concept waarbij het merk klanten aan­moe­digt om foto’s te delen van hun ervaringen met het merk. Dit zorgt voor een betrok­ken commu­nity en zeer authen­tieke content. In ons volgende blogartikel duiken we in dit verhaal, dus … meld je direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Minimalisme van Apple

Apple staat bekend om hun minima­lis­tische ontwer­pen en strakke product-presentaties. Dit stuurt de aandacht richting het product en de innovaties.

Inzet voor duurzaamheid van Patagonia

Patagonia is een kledingmerk voor buiten-activiteiten dat bekend staat om hun concept van duurzaamheid en milieu-bewustzijn. Het merk streeft dan ook actief – met alles dat het zegt en doet – naar een positieve impact op het milieu.

Verder inzoomen?

Ondertussen is het blogartikel over Starbucks verschenen en kun je gaan naar: ‘Starbucks • Van specialist naar generalist • Een risico­volle strategie, die goed afliep’.


Conclusie van bovenstaande concepten

Je ziet dat deze concepten als een rode draad door de uitingen van deze merken lopen, maar eigenlijk zouden zoveel moge­lijk merksignalen het gekozen concept moeten weerspiegelen.

Dat zie je bij de meeste voor­beelden ook gebeuren. De merk-, branding-, commu­nicatie- en marke­ting-concepten zijn hier steeds duidelijk met elkaar versmolten en de grenzen zijn dan ook niet meer duidelijk aan te geven.

Starbucks is hierop de enige ‘duidelijke’ uitzondering. Leer hierover meer in ons volgende blogartikel. Nog niet aangemeld?  Klik hier.


Voorbeelden van door ons bedachte communicatie-concepten

Ter inspiratie bespreken we ook onderstaande door ons bedachte commu­nicatie-concepten. Hier­mee willen we vooral laten zien dat ook kleine lokale merken kunnen genie­ten van de voor­delen van een krachtig commu­nicatie-concept. Misschien nog wel meer.

 

Reizen met de metro

Het commu­nicatie-concept van een van onze oprichters ging over ‘de route naar meer klanten’. Waar moge­lijk werden onder­werpen opgehangen aan het reizen met de metro, inclu­sief metro­kaart, reis­gids en een telefoon­nummer voor actuele reis­informatie.

Zelfs het visitekaartje had veel weg van een OV-chipkaart en er werd (natuurlijk) gewerkt met strippenkaarten. Zo werden klanten begeleid en rondgeleid in de wereld van vormgeving en commu­nicatie.

Ons Dagje Huisstijl is een erfenis van dit merk.

Tekst met een vrolijke noot

Voor the Content Care Company werd opge­richt, was de initia­tief­neem­ster werk­zaam onder de merk­naam Tekstdirigent. Ze componeerde en diri­geerde de teksten van haar klanten in de juiste toon.

Haar eigen commu­ni­catie was door­spekt met knipogen naar de wereld van de muziek. Hier­voor gebruikte zij gezegden, verwis­selde waar moge­lijk termen en baseerde de vorm­geving op blad­muziek.

Onze ‘zorg’

Ons eigen concept gaat over zorgverlening. De link met medische zorgverlening loopt als een rode draad door onze commu­nicatie. Het begint met het kruisje in ons logo, het kleurgebruik en waar moge­lijk ook het woordgebruik.

En wat dacht je van onze zorggraad – Eerste hulp, Ambu­lante zorg, Poli­kli­nische zorg, Tijde­lijke zorg, Inten­sieve zorg, Lang­durige zorg –, van onze Zorgpakketten… of van ons gratis ‘Content Care Consult’?

Rode pepers

Uiteraard mochten we ook een aantal klanten op weg helpen. Rode pepers in het logo voor een stel pittige onderneemsters. De pepers staan voor hun aanpak en voor het feit dat ze geen blad voor de mond nemen.

Een duidelijkere propositie kun je bijna niet bedenken. Waar moge­lijk werd de link gelegd met kruidig eten en eten bereiden.

Het logo met rode pepers en dus de link met kruidig eten, symboliseert een pittige aanpak en versterkt zo de propositie.

We moesten wel waken dat we op deze manier hun klanten geen gepeperde reke­ning beloofden, maar daar hebben we een mooie draai aan gege­ven en zo konden deze onder­neemsters ook dat weer in hun voor­deel gebruiken.

Wij houden van een pittige aanpak, maar niet van gepeperde rekeningen.

Naast online wordt dit concept offline ondersteund door diverse acties waarin echte rode pepers de rode draad vormen. Zaadjes per post, recepten per e‑mail, pittige hapjes die zij zelf bezor­gen of laten bezor­gen, et cetera, worden door deze dienst­ver­leensters enthou­siast ingezet… en met effect!

Blauwe stropdas

Een fris cyaan-blauwe stropdas in het logo van een stylist voor mannen, zorgde ervoor dat er (bijna) dagelijks aan hem werd gedacht. Hoe dan?

De stropdas past bij zijn stijlvolle imago en zorgt dage­lijks voor een reminder onder zijn relaties. Het merk blijft on top of mind!

De ondernemer draagt de stropdas zelf bij ieder contact­moment met de klant. De ene keer draagt hij hem keurig geknoopt en de andere keer nonchalant los. Hij draagt hem altijd stylish, net als de rest van zijn kleding. De vent is de tent, dat is wel duidelijk, maar nu komt het!

Ter promotie van zijn merk deelt hij deze mooie en opvallende strop­dassen uit aan zijn klanten en natuur­lijk ook aan poten­tiële klanten. Iedere keer als deze mensen hun kledingkast ’s morgens opendoen en de das zien, denken ze waar­schijn­lijk even aan hem en zijn merk. Tenminste, áls ze de stropdas bij hun andere stropdassen bewaren.

 

Een goed concept is magisch voor een saai onderwerp

Wanneer we kijken naar onze doel­groepen, spreken we over zake­lijke en educa­tieve dienst­verle­ning of persoon­lijke dienst­verle­ning in de sector zorg en welzijn. Hun corebusiness is vaak niet wat je direct sexy zou noemen.

Maar daar laten we het natuur­lijk niet bij zitten. Gelukkig zij ook niet. Dat zag je wel aan boven­staande voor­beelden.

Een krachtig commu­nicatie-concept is de basis voor creativiteit en succesvolle content.

Een sterk concept heeft namelijk wel de kracht om een saai onder­werp op een crea­tieve en origi­nele manier te vertalen naar de doel­groep(en). Het weet via een aantrekke­lijk en impact­vol verhaal naadloos aan te sluiten op de interes­ses en behoef­ten van deze mensen. Zo vergroot het de betrokken­heid en de emotio­nele connectie tussen merk en doel­groep(en).

Oké, zo is het vast wel duidelijk. Een goed commu­nicatie-concept vormt de basis voor hoe het merk wordt gecommuniceerd, voor succes­volle content en voor andere marke­ting-uitingen. Het helpt je om de doelen te bereiken en het merk te laten opvallen.

Investeer in de connectie met de doel­groepen, investeer in een sterk commu­nicatie-concept.

Het belang van een goed commu­nicatie-concept mag dan ook niet worden onderschat, zeker niet als je een specifiek publiek wilt bereiken en aan wilt spreken. Het zorgt voor consis­tentie, diffe­ren­tia­tie (onder­­scheid van je con­cur­ren­ten) en de hoogst haalbare impact.

Investeer dus eerst de nodige tijd en creati­vi­teit in het ontwik­ke­len van een sterk commu­nicatie-concept. Daarna ga je pas aan de slag met zaken als de huisstijl en de content.

En vergeet niet, dat wij er zijn om te helpen. We kunnen bijvoor­beeld begin­nen met een gezamen­lijke brain­­storm­­sessie, maar hierover onderaan meer.

Tip!  Denk altijd verder dan content en ga ook verder dan content!

Besef dat voor de meeste merken en zeker voor de kleinere organi­saties in de dienst­verlening een commu­ni­catie-concept alleen met content uitrollen niet krachtig genoeg is.

Persoonlijk contact blijft voor deze partijen enorm belang­rijk. Je zult altijd extra stap­pen moeten zetten, wil je echt zaad­jes planten en het merk sneller laten groeien.

Maar hoe leuk is het om op de koffie te gaan en de gastheer (m/v/x) te verrassen met een aardigheidje passend bij het concept en daarmee een onvergete­lijke indruk achter te laten?

 

En toen?
Bedenk jij ‘even’ een magisch concept!

Na het lezen van bovens­taande is het vast en zeker meer dan duidelijk dat ieder merk – groot en klein, wereld­wijd bekend of slechts lokaal – een goed commu­nicatie-concept kan gebruiken.

Door een krachtig commu­nicatie-concept te ontwikkelen en consequent toe te passen, kan een merk of organi­satie zijn meer­waarde effec­tiever commu­ni­ceren, zich origi­neel onder­scheiden van de concurrenten en een positieve ver­bindende merkbeleving creëren.

De vraag is nu: hoe kom je eraan?

Schudden aan je mouw? Laat het even rusten en gewoon in je hoofd spelen. Het zaadje is geplant. Geef het nu de tijd om te ontkiemen.

De allerbeste ideeën ontstaan meestal niet door de druk op te voeren.

Enthousiasmeer partners, collega’s, mede­wer­kers over het commu­nicatie-concept. Plant het zaadje ook bij hun. Deel dit artikel en geef aan dat je daar­voor goede én minder goede ideeën kan gebrui­ken. Het maakt niet uit.

Hang een groot vel papier op op een centrale plek; hoe groter hoe beter. Leg er een stift bij en laat het voorlopig hangen. Iedereen kan daarop in woord en beeld zelf aangeven wat in hen opkomt als ze aan het merk denken.

Organiseer een gezamenlijke brain­­storm­­sessie en kijk of jullie een magisch concept kunnen bedenken. Een concept dat het merk onder­scheidt, een blijvende indruk achterlaat en tegelijk een breed publiek voor extreem lange tijd ver­bindend aanspreekt.

Dit wordt het concept om te kunnen concurreren met de grote merken! … en de kleine merken in de naaste omgeving.

Tip!  Zo zorg je voor een waardevolle brainstormsessie

 • Nodig mensen uit die qua denk­wijze veel van elkaar verschillen, maar niet ‘die types die alles afzeiken’.
 • Laat een persoon alles noteren (in schrift en in beeld).
 • Hoe zou je het merk alle geuren en kleuren kunnen weer­spiegelen?, is de centrale vraag.
 • Benoem alle karaktertrekjes (als inspiratie).
 • Waaraan – object, persoon, dier, tijd, locatie, sfeer, gevoel – moet je denken bij het merk?
 • Denk vooral in metaforen.
 • Schroom niet om ChatGPT ook mee te laten denken.
 • Denk ook aan de problemen die jullie oplossen en de waarde die dit voor de klanten heeft.
 • Laat vervolgens jullie fantasie de vrije loop en heb lef.
 • Vermijd kritisch denken, dat werkt nu alleen maar contra­productief.
 • Als jullie klaar zijn is het tijd voor een pauze.
 • Daarna nemen jullie alle resul­taten nog eens door en fanta­seren verder.
 • Verlies de doel­groepen nooit uit het oog. Wat spreekt hen hiervan aan?
 • Pas daarna gaan jullie schrappen en bekijken wat inzet­baar is.

Krijg je geen goed brain­storm-team geformeerd? Dan zijn wij er ook nog. Bekijk de tip met de lezersaanbieding hier­onder maar eens.

Na deze zomer delen we nog meer tips voor de brain­storm­­sessie. Daarnaast bespreken we de kracht van mindmappen. Deze artikelen behoren bij een serie blogartikelen over succes­vol bloggen en dan met name bij het onderwerp ‘het bedenken van onderwerpen’. Als je dit niet wilt missen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Wij helpen

Een deel van onze wortels liggen in de merken- en reclame­wereld. Dat is je vast niet ontgaan. Zeker na het lezen van dit artikel en onze eigen voor­beel­den hier­boven, moet dat volgens ons wel meer dan duidelijk zijn.

Maar al die kennis en ervaring nemen we mee naar de huidige wereld om onze klanten en lezers zich als merken nog duidelijker te laten onder­scheiden van hun concur­ren­tie. Een wereld waar veel online afspeelt, máár zeker niet alles.

Brainstormen voor een goed concept is een van de mooiste dingen van ons vak.

Een merk onder­scheiden moet natuur­lijk op zowel authentieke als origi­nele wijze gebeuren, maar ook daarover hoef je je bij ons geen zorgen te maken. We zorgen er ook altijd voor dat een merk een onvergete­lijke indruk maakt en dus goed op te slaan is voor de best mogelijk­e breinpositie.

En als we heel eerlijk zijn, is brain­stormen voor een goed concept en vervol­gens over de invulling, werkelijk een van de mooiste dingen van ons vak. Als het dan ook nog succes­vol uitpakt, zijn wij meer dan in onze nopjes en onze zorg­doel­stelling bereikt.

Gun jij het merk én ons zo’n waarde­volle brain­storm-ervaring? Bel ons dan snel! Het nummer is: 070 - 381 91 81. Of bel mij direct op: 06 - 36 07 70 61.


Toekomstplannen

Wie ons blog al volgt, weet het: we delen bijna weke­lijks infor­matie en tips om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken. Met veel van deze blogartikelen kun je zelf hands-on aan de slag.

Wil je deze blogartikelen niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­aan­bie­ding – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding brainstorm­sessie communicatie-concept

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gelezen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­­lijke brain­storm­­sessie.

Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar een origineel en krachtig communicatie-concept; de kapstok waaraan alle commu­ni­catie-uitingen van het merk kunnen worden opgehangen. Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg hand­vat­ten om zelf­stan­dig verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig is om tot de beste resul­ta­ten te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­­dagen op: 070 - 381 91 81. Het code­woord is: ‘WE COMMUNICATE’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home