Content-marketing • De trends van 2023 • 1/6 • Waar zijn we nu beland?

Content-marketing • De trends van 2023 • 1/6 • Waar zijn we nu beland?

Wat zijn de content-marke­ting-trends van dit moment? Er zijn een flink aan­tal ingrij­pende ver­schui­vingen gaande en die lijken ook nog eens in de hoogste ver­snel­ling te staan. Wanneer je deze vers­chui­vingen snapt, snap je ook waar de trends van 2023 vandaan komen én dat ze onom­keer­baar zijn.

Laten we daarom in dit 1e deel over de content-marke­ting-trends van 2023 inzoo­men op wat er online alle­maal veran­derd is en aan het veran­deren is. Daarna nemen we de trends één voor één onder de loep en ver­tel­len we je ook nog hoe je hier het slimste mee om kunt gaan.

Wat gaan we doen?

Deze week zoomen we in een serie van 6 delen in op de huidige trends op het gebied van content-marke­ting en wat je in 2023 ervan kunt verwach­ten. Tege­lijk delen we tips zodat je hier­op tijdig kunt inspe­len.

 • Deel 1 – Hierin bespreken we de 1e trend, omdat alle andere trends hiermee samenhangen, maar we beginnen met de rol van de doel­groep en een rijtje zeer interessante cijfers.
 • Deel 2 – In dit deel zoom­en we in op de explo­sieve groei van enter­tainende content en de crea­tor eco­nomy. Ook was er aan­dacht voor de social-media-plat­formen die hun gasten op het platform zelf willen houden.  Direct naar deel 2.
 • Deel 3 – Hierin kijken we naar de inhoud van de content zelf.  Direct naar deel 3.
 • Deel 4 – We zoomen in op het eco­systeem van content-marke­ting en dus op content-marketing en de andere bezig­he­den en inves­te­ringen waar­van het niet los te kop­pelen is.  Direct naar deel 4.
 • Deel 5 – Hierin alle tijd en aandacht voor trend #13; het intens popu­laire feno­meen video.  Direct naar deel 5.
 • Deel 6 – We sluiten af met pod­casts, AI (kunst­matige intel­li­gen­tie) en de eind­conclusie.  Direct naar deel 6.

Naar overzicht alle trends >>


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Woord vooraf
De doelgroep staat boven iedere trend!

Moet je nou wel of niet inspelen op trends? Dat ligt geheel aan de doel­groep(en). Dat antwoord zagen onze trouwe lezers al aan­komen. Alleen doel­groe­pen staan niet stil. Wat ze vorig jaar wilden, was vorig jaar. Houd ze dus scherp in de gaten en wees op de hoogte van bestaande trends. Alleen dan kun je de doel­groep(en) op hun wenken blijven bedienen.

Het blijft ‘survival of the fittest’ in de wereld van online marketing.

Onzekere tijden

Niemand kan het ontgaan zijn: alles wordt (alsmaar) duurder en er dreigt zelfs een recessie. Zowel con­su­men­ten als orga­ni­sa­ties zijn extra onze­ker over de toe­komst en een deel daarvan maakt zich hier­over grote zorgen. Dit heeft invloed op hun gedrag.

Veel consumenten en orga­ni­sa­ties worden extra voor­zich­tig, maar het heeft ook invloed op het soort content dat mensen nodig hebben en dus zoeken. Wat ze nodig hebben en zoeken aan content wordt zicht­baar aan de hand van de volgende vragen.

 

 • Wat is er veranderd voor de doel­groep(en)?
 • Wat betekent dit voor de buyer en customer journeys?
 • Sluit de content hier nog wel op aan?
 • Waar moet de content worden aangepast of vernieuwd?

Nieuwe kansen

Het is duidelijk: de doel­groep moet voorop. De wensen van de doel­groep(en) zijn leidend bij alles wat je voor ze doet en bij alle content die wordt gepro­du­ceerd. Toch moet je ook blijven inno­veren, durven experi­men­te­ren en crea­tief zijn.

Je moet natuur­lijk ook weer geen kan­sen laten liggen. Speel met diverse trends en ontdek nieuwe manie­ren om de inte­res­sant­ste doel­groep(en) waardevol te bedie­nen. De doel­groep(en), de branding, de marke­ting-doel­einden en de content-marke­ting-strategie zijn hierbij uiter­­aard altijd leidend.

Wij weten dat je woorden als marketing-doeleinden en content-marke­ting-strategie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Interessante cijfers

 • 77% van de B2B-marketeers zegt zijn content-marketing-strategie te hebben gewijzigd na de corona-pandemie.  Bron: Impact.
 • 70% van de merken veranderde na de corona-pandemie hun keuze in wie ze benaderden en de manier waarop.  Bron: Ahrefs.
 • 84% van de orga­ni­sa­ties volgt een content-marketing-strategie.  Bron: startupbonsai.
 • 79% van de merken gebruikt content om leads te genereren.  Bron: startupbonsai.
 • 63% van de B2B-marketeers gebruikt content om klant­loyaliteit te stimu­leren.  Bron: siegemedia.
 • 46% van de orga­ni­sa­ties wil graag meer uitgeven aan content.  Bron: siegemedia.
 • 79% van de B2B-afnemers geeft om de betrouwbaar­heid van content.  Bron: startupbonsai.

 

Trend #1
De online ervaring zelf en digitale vermoeidheid

Is dit een trend of een tendens? Laten we er in ieder geval maar mee begin­nen, want online zijn er duide­lijke veran­de­ringen gaan­de als het gaat om hoe we het inter­net gebrui­ken en hoe we zoeken. Dit gedrag heeft een enorme impact op alles wat er online gebeurt en dus zijn alle trends hieraan terug te koppelen.


De impact van hoe de jonge generatie het internet gebruikt

Het zoeken en vinden van infor­ma­tie is nog wel steeds de belang­­rijkste reden om online te gaan. Toch is het niet meer zo belang­­rijk als vroeger. Daar­­naast is dus de manier waar­op we dat doen flink veranderd.

68% van de online ervaringen begint met een zoekopdracht.

Bron: Ahrefs.

Zoekt de oudere generatie nog steeds met de zoekbalk van Google, laat de jongere generatie zich hierdoor niet meer leiden. Via social media hebben ze hun antwoord al voordat ze de vraag zelf bedacht hebben. Algoritmen worden hierin steeds beter.

Bovendien dalen zaken als het delen van meningen, het bijhou­den van nieuws en het surfen op het inter­net in het alge­meen. Deze zaken zijn nog wel popu­lair, maar die popu­la­ri­teit is dus dalende. Wat betreft het onder­zoeken van pro­duc­ten onder con­su­men­ten op het inter­net is sinds 2020 ook een daling ingezet (8%).

Daarentegen worden diensten als TikTok steeds belang­­rijker en beter. Zeker als het om aan­prij­zen van pro­duc­ten en merken gaat, geldt dit.

De jeugd heeft het nog drukker dan wij. Alles moet sneller en ook nog eens nut hebben.

Wat men doet op het inter­net, moet waarde­vol zijn en niet voelen als tijd­ver­spil­ling. Het lijkt erop dat waar we aan gewend raken, in het­zelfde tempo ook zijn glans verliest… als dat niet nog sneller gaat.

Dit vraagt op zijn beurt weer om de volgende crea­tieve oplos­sing en de vol­gen­de. De massa moet con­tinu ver­maakt blijven worden en de nieuwe oplos­sing staat meestal al klaar voor de vorige passé is.

Wat moet er gebeuren?

Door het veran­der­de en als­maar veran­de­ren­de gebruik van het inter­net, moet er nu worden nage­dacht over en worden inge­speeld op dit gedrag. Online retailers moet hun aanpak om online succes­vol te zijn bijna dage­lijks opnieuw uit­vin­den. En dat moet ook nog in een tijd waarin ook nog eens enorm veel ver­an­dert door de cookieless era en Google die ook bijna zover is.

Maar als je begrijpt waarom social media de eerste stap is gewor­den bin­nen de buyer en custo­mer jour­neys van veel men­sen, ben je al een aardig eind op weg.


Digitale vermoeid­heid of zijn we gewoon murw geslagen?

Digital fatigue, digitale vermoeid­heid of content-moeheid, het zat eraan te komen. Dankzij de corona-crisis en de uren die we verplicht thuis door­brachten, steeg de tijd die we aan onze beeld­schermen door­brachten.

In 2022 gaf 40% van de wereldwijde consumenten al aan de afgelopen 30 dagen digitale vermoeid­heid te hebben ervaren.

Bron: Twilio.

Dit zegt niet dat de mensen geen content meer willen, maar wel dat mensen er meer waarde uit willen halen. Merken maken tegen­woordig zoveel content dat de consu­men­ten gewoon geen tijd hebben voor content die voor hun niet waarde­vol genoeg is.

Waardevolle content betekent natuur­lijk ook voor iedereen wat anders. Wanneer je je steeds afvraagt of de content die je verspreidt wel de content is waar de doel­groep op zit te wachten, blijf je ook dit jaar op de goede weg.

Hint!

De trend lijkt voor veel content toch weer te gaan naar snel en boeiend én met inhoud, máár contro­leer dit dus wel keer op keer met de wensen van de doel­groep(en). Een sneaker-merk zal nou een­maal andere content moeten bieden dan een admini­stra­tie-kantoor om hun bedrijfs­doelen te bereiken.

Bovendien zijn er per fase van de buyer en customer jour­ney ver­schil­lende soorten content nodig.  Meer uitleg over de diverse soorten content.


Vertrouwen

Vertrouwen wordt online een steeds groter probleem. Met dank aan de tijd dat we nu toegang hebben tot het inter­net en de daar­bij beho­ren­de leer­scholen plus de extra duwtjes tijdens de corona-crisis, is het vertrou­wen in wat we zien, lezen en horen op het inter­net flink gedaald.

Misinformatie op social media is de grootste frustratie van de gebruikers.

Deskundigen, specia­lis­ten en experts worden in twijfel getrok­ken, net als politici en de regu­lie­re media. Merken werden sowie­so al niet zomaar vertrouwd, maar ook influ­encers worden niet meer zomaar vertrouwd. Merken zullen dus harder dan ooit moeten werken om het vertrou­wen in hun merk te onder­houden en mis­schien zelfs wel terug te winnen.


Steeds meer twijfels over de inzet van social media

Marketeers, social-media-goeroes en zelf­­stan­dig onder­­nemers lijken steeds som­ber­der te worden over de effec­ti­vi­teit van social-media-marketing. Dit klinkt je mis­schien niet eens vreemd in de oren, maar het hier benoe­men is wel belangrijk.

Wereldwijd is het aantal consumenten dat zegt dat social media hen ongerust maakt met 11% gestegen.

Bron: GWI, Connecting the dots, Discover the trends that’ll dominate in 2023.

Het teruglopende bereik, de stij­gende adver­ten­tie-kosten, de steeds wisse­­len­de algo­rit­men en de toe­­ne­men­de ondui­de­­lijk­­heid over wat nu nog wel echt werkt, het maakt niemand vrolij­ker in de branche. Daarnaast worden links vanaf social media naar de web­site niet meer gewaar­deerd door de plat­formen.

In het ergste geval kan zelfs het account bij Meta (eigenaar van o.a. Facebook, Instagram en WhatsApp) zomaar worden geschorst. Hier bezwaar tegen maken gaat niet en een gesprek daar­over aan­gaan met een mens die je helpt lijkt ook onmogelijk.

Wat betekent dit of kun je doen?

Steeds meer orga­ni­sa­ties kijken kritisch naar de plek van social media binnen hun content-marke­ting-strategie en herha­len dat regel­matig. Dit kan een verschui­ving veroor­zaken van orga­nische social-media-content en/of advertenties op social media naar een ander soort content.

De trend lijkt zich te ontwik­ke­len richting de zoge­naamde enter­tainende content en zero-click-content. Zie morgen trend Trend #2 – Explosieve groei van enter­tainende content en Trend #4 – Interactieve content en de scheiding tussen web­site en social media in deel 2 van deze serie.*

* Wil je deze en andere nieuwe blog­artikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Bronnen

Voor deze serie blog­artikelen zijn we geïn­spi­reerd door de onder­staande bronnen, hebben we ze geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vul­ling op onze eigen kennis, ervaringen en inzichten gebruikt.

 

 

Op naar meer trends

In deel 2 gaan we verder met de volgende 3 trends. Dat zijn:

Naar overzicht alle trends >>

Wil je dit en andere blog­artikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te mel­den voor de gratis e‑mail­alert. Ten­minste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ont­vangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw arti­kel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home