Content-marketing • De trends van 2023 • 2/6 • Entertainen is big business

Content-marketing • De trends van 2023 • 2/6 • Entertainen is big business

Entertainende content is big business, en daar­mee kun je de crea­tor-eco­no­mie best de con­current van de enter­tainende sector noemen. De consu­ment lijkt 24/7 op zoek naar vermaak en draagt daar­aan ook zelf graag zijn steentje bij. Gewo­ne mensen worden online gevolgd door hele volks­stammen en verdie­nen er ook nog een leuk zak­centje of een vette boter­ham mee.

Daarnaast wil de consu­ment van vandaag content die voor hem gemaakt is. Ze willen gehoord en gezien worden en het gesprek aan­gaan. Hierin liggen dan ook gelijk enor­me kansen voor merken om het vert­rou­wen terug te winnen. Het vertrou­wen dat in alge­me­ne zin de afge­lo­pen jaren een diepte­punt bereikte. We zoomen in!

Wat gaan we doen?

Deze week zoomen we in een serie van 6 delen in op de huidige trends op het gebied van content-marke­ting en wat je in 2023 ervan kunt verwach­ten. Tege­lijk delen we tips zodat je hier­op tijdig kunt inspe­len.

  • Deel 1 – Hierin bespra­ken we de 1e trend, omdat alle andere trends hier­mee samen­hangen, maar we begonnen met de rol van de doel­groep en een rijtje zeer inte­res­sante cijfers.  Terug naar deel 1.
  • Deel 2 – In dit deel zoomen we in op de explo­sieve groei van enter­tainende content en de creator economy. Ook is er aandacht voor de social-media-platformen die hun gasten op het platform zelf willen houden.
  • Deel 3 – Hierin kijken we naar de inhoud van de content zelf.  Direct naar deel 3.
  • Deel 4 – We zoomen in op het eco­systeem van content-marke­ting en dus op content-marketing en de andere bezig­he­den en inves­te­ringen waar­van het niet los te kop­pelen is.  Direct naar deel 4.
  • Deel 5 – Hierin alle tijd en aandacht voor trend #13; het intens popu­laire feno­meen video.  Direct naar deel 5.
  • Deel 6 – We sluiten af met pod­casts, AI (kunst­matige intel­li­gen­tie) en de eind­conclusie.  Direct naar deel 6.

Naar overzicht alle trends >>


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Trend #2
Explosieve groei van entertainende content

Het succesverhaal van TikTok is ons alle­maal wel bekend. Bedenk hierbij dat TikTok zich profi­leert als een enter­tain­ment-platform en niet als een social-media-platform. Een duide­lijker signaal dat veel mensen steeds meer open­staan voor enter­tainende content, is er niet.

Deze content is heel vaak video-content én vaak heel kort. Wie TikTok nog niet gedown­load heeft, is wellicht wel bekend met de korte video’s (reels of shorts) die ook op YouTube (YouTube Shorts), Facebook (Facebook Reels) en Instagram (Instagram Reels) te zien zijn.

* Wij weten dat je woorden als enter­tain­ment-platform en social-media-platform ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wel of niet geschikt voor dienstverleners?

Korte video’s zijn niet erg popu­lair onder marke­teers van zake­lijke orga­ni­sa­ties, maar ook zij moeten aan­dacht trekken. Blijven hangen in 2008 gaat niet werken. Niemand hoeft. Maar goed, de doel­groep(en) zijn wel leidend!

Willen zij entertainende content en/of korte video’s? Geef hen dat dan. Besef dat enter­tainende content een plek kan invul­len in de buyer en customer jour­ney. Anima­ties en korte video’s zijn prima in te zetten om de doel­groep(en) bekend te maken met de orga­ni­sa­tie én zo een goed gevoel bij het merk te geven.

Entertainende content vergroot niet alleen de zichtbaarheid, maar het is ook perfect om de merkidentiteit te uiten.

Bovendien hoef je op de genoem­de plat­formen niet per se veel volgers te hebben om toch een gigan­tisch bereik te reali­seren. Denk hier­bij dan ook niet alleen aan delen, maar vooral aan een soort ranking-systeem op basis van een algo­ritme. Hoe leuker mensen iets vinden, hoe vaker dit wordt voorgesteld.

Lees hier­ straks meer over in deel 5. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Trend #3
Creators, creator economy & influencer marketing

Deze trend sluit aan op de vorige en om de creator economy snel te begrij­pen, hoef je alleen maar te denken aan influ­encers. Iedere influen­cer begint klein en soms vrij spon­taan. Iemand – laten we haar Janneke noemen – heeft wat te ver­tel­len of te laten zien en doet dit met een video op social media. Janneke creëert content.

Wanneer dit leuk uitpakt, plaatst ze nog een video… en nog een… en nog een. Steeds meer mensen zien haar video’s en gaan haar volgen. En dan op een goede dag word Janneke wakker en is ze influencer.

Iedere influencer kun je een creator noemen, maar andersom is niet iedere creator een influencer.

Ook artiesten, film­sterren, sport­helden en andere VIP’s kunnen influen­cers zijn en zijn dat vaak ook. Het gaat name­lijk om de invloed die de persoon heeft en daarmee de rol die de persoon in het leven van de volger speelt. Vertelt een idool in een “zelf­ge­maakte” video op TikTok of Insta­gram dat hij gestopt is met vlees eten, dan heb je kans dat er onder de volgers mensen zijn die direct ook hun eet­gewoonten aan­passen.

In dat geval is VIP niet alleen influen­cer, maar ook content creator. Of hij het fimpje nou maakte of liet maken, dat maakt niet uit. Maar laten we het simpel houden: iedereen die content maakt en plaatst op social media of het inter­net is content creator.


Influencer-marketing

Over influencer-marketing hebben we onder­tussen allemaal wel gehoord of heb je zelf al kennis mee gemaakt. Dit feno­meen bestaat in de huidige marke­ting-vorm al ruim een decen­nium. We hebben er de afgelo­pen jaren in onze blog­artikelen dan ook al uitge­breid aandacht aan besteed.

De kracht van influencer-marke­ting zit hem in het vertrou­wen in de influen­cer. Het is een soort van mond-tot-mond-reclame en dat is nog altijd een van de meest effec­tieve vormen van reclame maken. Afhanke­lijk van wat je verkoopt, kan het inzet­ten van influencers een effec­tieve content-marketing-strategie zijn.  Lees meer.

Wil je influencers inzetten, dan moet dit tegen­woordig volgens de regels van de Reclame Code Commissie, maar voor­lopig zet deze trend zich nog door.

Wij weten ook dat je mond-tot-mond-reclame schrijft als mond-tot-mondreclame, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


The creator economy

Iedereen die iets online plaatst is dus een crea­tor en zo is de creator economy ontstaan. Wan­neer je snapt dat mensen met het maken en plaat­sen van video’s veel geld ver­die­nen, begrijp je ook dat hier­om­heen een hele economie is ontstaan.

In deze creator economy zit dan ook nog enorm veel bewe­ging. Alles wat hier­voor nodig is, staat nog in of is net uit de kinder­schoe­nen. Daarnaast zorgt de explo­sie aan creat­ors voor een buiten­-pro­por­tio­nele con­cur­ren­tie-strijd.

Merken vechten om populaire creators

Ook tussen merken wordt een con­cur­ren­tie-strijd gevoerd. Zij strijden om de beste crea­tors. Ze willen ze aan­trek­ken en behou­den. Wat steekt hier­achter? Een voorbeeld:

Grote con­su­men­ten-merken moeten altijd aan­slui­ten op de laatste trends, maar rennen met een zo snel veran­de­rende online wereld meestal achter de feiten aan. Een populaire creator in de arm nemen lijkt nu de slimste op­los­sing voor dat pro­bleem. Dit leidt vaak tot meer engage­ment en dus meer con­versies.

De platformen zien hier ook wel brood in

Ook de sociale-media-platformen zijn hier nu ­op aan het in­spelen. Zij willen het merken mak­ke­lijk maken om de juiste crea­tors te vinden. Zo lanceerde Instagram de crea­tor port­folio waar­mee – je raadt het al – crea­tors hun pro­fiel kunnen uitbreiden.

Interessant om te weten is, dat TikTok het TikTok creator fund heeft en daar­mee de meest beke­ken crea­tors betaalt voor hun bijdrage aan het plat­form. Om de con­cur­ren­tie-strijd aan te kunnen gaan met TikTok, wil Google ook de inkom­sten van de YouTube-shorts gaan delen met de crea­tors en spreekt dan over 45% voor de crea­tors.  Lees meer.


User generated content

User generated content kun je verta­len als: con­tent gemaakt door gebrui­kers en dus door klanten (kopers). De oudere gene­ra­tie vult nog wel eens een beoor­de­ling in of schrijft een review, maar de jongere gene­ra­tie deelt zijn nieuwe schoe­nen enthou­siast via social media. Tadaaaa… je gratis reclame.

Je begrijpt dat deze vrij nieuwe vorm van mond-tot-mond-reclame het vertrou­wen bij poten­tiële klanten doet groeien. Het gaat om echte mensen, mensen die je kent en die er niet voor betaald krijgen. Dat wekt vertrouwen.

User generated content wordt dankzij Gen Z (1996 – 2010) steeds belang­rijker. Denk aan Instagram of TikTok waar veel jonge­ren hun laatste aanwinst of outfit laten zien. De hashtag #OOTD (outfit of the day) en het noemen van een merk is iets wat niet vreemd is bij deze posts.

70% van de consumenten kocht een product na het zien van een video erover op YouTube.

Bron: Ahrefsblog.

Gen Z, maar ook de Millennials (1980 – 1995) zijn gevoelig voor dit soort content. Uit onderzoek van Businesswire blijkt dat 70% van de Gen Z’ers en 78% van de Millennials het zeer handig vinden om voordat ze een aan­koop doen, te weten wat andere kopers en gebrui­kers van een product of dienst vinden.

Deze trend leidt tot een hogere betrok­ken­heid bij crea­tor-profie­len dan bij merk-profie­len. Het vertrou­wen in elkaar is nou een­maal groter dan het vertrou­wen in merken.


Wat kun je doen?

Geheel afhankelijk van budget, doel­groep(en) en het soort dienst of product, is het kritisch kijken naar de moge­lijk­heden en kansen van deze trend raad­zaam. Voor de consu­men­ten-markt liggen hier zeker kansen, maar niet voor iedere B2B-orga­ni­satie. De ROI (Return On Invest­ment) blijft belang­rijk, maar houd deze trend wel in de gaten.

Content-creatie als verdienmodel

Wie goed heeft opgelet, heeft wellicht ook al door dat content anno 2023 niet alleen meer voor de branding of voor een onaf­ge­bro­ken stroom aan leads hoeft te zorgen. Met content kun je tegen­woordig immers ook direct(e) inkomsten generen. We spreken dan wel in de regel over video-content én let op: het merk moet hier­voor ook tegelijk influ­encer en media­-bedrijf worden.

Ga een stapje verder en stel content-creatie in teken van directe omzet.

Content-creatie wordt dan een nieuwe tak van sport en heeft dus ook recht op een eigen afde­ling. Niet alleen in dit arti­kel kun je hier­over lezen, maar in deel 5 van deze serie (Video is king!) vind je straks nog meer infor­ma­tie.* Geheel afhanke­lijk van het huidige soort merk, is deel­nemen aan de crea­tor eco­nomy geen gek idee. Je moet het dan wel behan­de­len als een nieuwe zake­lijke onderneming.

Net als ieder nieuw verdienmodel, verdient ook deelname aan de creator economy een eigen afdeling.

Als je als merk hier­voor kiest, heb je natuurlijk wel een door­dachte strate­gie nodig die zorgt dat de doel­groep gaat beta­len voor de content. Mensen beta­len dus niet meer alleen voor het aanbod (diensten en/of producten). Dit bete­kent dan ook dat je deze tak van sport net zo serieus moet nemen als ieder ander verdien- of busi­ness-model. Je gaat ervoor of niet.

* Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Trend #4
Interactieve content en de scheiding tussen web­site en social media

Wat kun je verstaan onder inter­actieve content? Denk aan alles waarbij inter­actie tussen zender en ontvanger plaats­vindt. Denk aan polls op social media, weg­geef-acties in ruil voor e-mail­adressen (voor de digitale nieuws­brief), et cetera.

Het gaat om alles dat kan helpen de onder­linge betrokken­heid te ver­groten en zo een trouwe aan­hang voor het merk op te bouwen.

Dit hinkt op 2 benen:

  • content op de eigen kanalen;
  • content op externe kanalen en plat­formen.

In het laatste geval kun je denken aan de social-media-platformen.


Content op eigen kanalen

Dit betekent niet het einde van statische content, maar wel dat je manieren moet vinden om hierin elemen­ten van inter­activiteit te verwer­ken. Je kunt daar­voor video’s inslui­ten, maar denk bijvoor­beeld ook aan reken­machines en quizzen om aan de digitale nieuws­brief toe te voe­gen.

Denk de komende dagen eens na over hoe je bestaande call to actions (CtA’s) kunt opfrissen.


Content op de social-media-platformen, maar dan wel zero‑click‑content

Op social media scoort anno 2023 content met linkjes erin bedui­dend minder goed dan con­tent zonder linkjes. Dit kun je zero-click-content noemen. Zero-click-content is content die je direct kunt bekij­ken en dus zon­der dat je hier­voor een han­de­ling hoeft te doen. Denk bijvoor­beeld aan video’s op Youtube, Face­book, Insta­gram en natuur­lijk TikTok of een uitgebreide post op LinkedIn.

Je snapt dat deze content zich niet meer richt op linkjes en kliks naar de web­site, naar de app of waar dan ook heen, maar veel meer op de waarde die de content biedt.

De achterliggende oorzaak is dat algo­rit­men nu zo zijn inge­steld dat inter­actie binnen de post wordt beloond en kliks op uitgaande linkjes juist niet. Ook op YouTube en zelfs op Google ligt nu de focus op inter­actie en kwali­teit en niet op het door­klikken. Ze willen alle­maal hun ‘gasten’ ook niet graag kwijt.

Zero-click-content vraagt echter wel om een ander vertrekpunt bij de productie.

Toch kun je met zero-click-content heel goed de zicht­baar­heid en de naams­bekend­heid van het merk vergroten en dus het merk bou­wen en onder­houden. Dit soort content vraagt echter wel om een ander vertrek­punt bij de pro­duc­tie. Deze content moet namelijk geheel zelf­standig kunnen func­tio­neren, zonder dat het naar andere content al dan niet op de web­site en/of in de app verwijst.

Leg vanaf nu dan ook de focus op inter­actie en ga die inter­actie (het gesprek) – waar dan ook – altijd aan. Probeer de CTR (Click Through Rate) en data verzamelen maar snel te ver­ge­ten, dat is zó 2015. Als je dat lukt, behoud je de voor­delen van de algo­rit­men van de plat­formen en kun je toch nog heel veel bereiken.

Gevolgen voor de meetbaarheid

Ja, maar hoe gaan we dan nu verder zon­der de CTR en de data van de website om het effect van de con­tent te meten? Nou… niet.

Máár, als de content waarde­vol genoeg is, dan zullen mensen de web­site en/of app gewoon nog steeds vinden. Je zult zien dat het bereik van de posts stijgt en waar­schijn­lijk ook de inter­acties op de posts. Het directe verkeer naar de web­site en/of app zal in dat geval ook stijgen, maar het meten van de speci­fieke attri­butie wordt nu wel stuk­ken lastiger.

Helaas, helaas, maar hier zul je dit jaar mee moeten leren leven. Laat het los en bedenk dat het uit­einde­lijk draait om de bijdrage aan de doel­stel­lingen van de marke­ting en/of de orga­ni­sa­tie en niet om het succes gemeten in kliks.

En de gevolgen voor de SEO?

Maar hoe gaan we dan wel het effect meten? Hoe gaan we dan voor de SEO Google leren de web­site te begrij­pen? Ons advies is: vermijd linkjes op social media, maar gebruik ze wel binnen de web­site. Interne linkjes zijn name­lijk wel waarde­vol voor de web­site en/of app en hun gasten.

Daarnaast tellen linkbuilding en de link juice voor­lopig voor de SEO nog gewoon mee, máár zet ze alleen in als ze voor de gast ook echt ertoe doen.

 

Bronnen

Voor deze serie blog­artikelen zijn we geïn­spi­reerd door de onder­staande bronnen, hebben we ze geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vul­ling op onze eigen kennis, ervaringen en inzichten gebruikt.

 

 

Op naar nog meer trends

In deel 3 gaan we verder met de volgende 4 trends. Dat zijn:

Naar overzicht alle trends >>

Wil je dit en andere blog­artikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te mel­den voor de gratis e‑mail­alert. Ten­minste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ont­vangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw arti­kel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home