Content-marketing • De trends van 2023 • 4/6 • … en het ecosysteem

Content-marketing • De trends van 2023 • 4/6 • … en het ecosyteem

Content-marketing staat of valt met zijn omgeving. De huidige trends hebben daar­door vaak niet alleen invloed op content-marke­ting, maar ook op alles waar­mee content-marke­ting te maken heeft.

Laten we eens kijken hoe het dit jaar staat met content-marke­ting in relatie tot con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, bran­ding en sales. We zoomen in!

Wat gaan we doen?

Deze week zoomen we in een serie van 6 delen in op de huidige trends en wat je in 2023 kunt verwach­ten. Tege­lijk delen we tips zodat je hier­op tijdig kunt inspe­len.

 • Deel 1 – Hierin bespra­ken we de 1e trend, omdat alle andere trends hier­mee samen­hangen, maar we begon­nen met de rol van de doel­groep en een rijtje zeer interes­sante cijfers.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – In dit deel zoom­den we in op de explo­sieve groei van enter­tainende content en de crea­tor eco­nomy. Ook was er aan­dacht voor de social-media-plat­formen die hun gasten op het platform zelf willen houden.  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – Hierin keken we naar de inhoud van de content zelf.  Terug naar deel 3.
 • Deel 4 – Vandaag zoo­men we in op het eco­sys­teem van content-marke­ting en dus op content-marke­ting en de andere bezig­heden en inves­te­ringen waar­van het niet los te koppelen is.
 • Deel 5 – Hierin alle tijd en aandacht voor trend #13; het intens popu­laire feno­meen video.  Direct naar deel 5.
 • Deel 6 – We sluiten af met pod­casts, AI (kunst­matige intel­li­gen­tie) en de eind­conclusie.  Direct naar deel 6.

Naar overzicht alle trends >>


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Trend #9
Content-marketing en conversie-optimalisatie

Door alle verande­ringen gaan content-marke­ting, data en inno­va­tie steeds meer en steeds beter hand in hand. Als je de resul­ta­ten per content-distri­butie-kanaal goed bijhoudt en ook werke­lijk weet te lezen, kun je de content keer op keer ver­be­te­ren en zal deze steeds beter converteren.

Maar er zijn anno 2023 ook nadelen. Dat betekent dat 2023 een moei­lijk en belang­rijk jaar voor content-marke­teers wordt. Welke nadelen hebben de meeste impact?

Wij weten dat je woorden als content-marketing en conversie-optimalisatie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wat kun je doen?

Om deze nadelen als uitda­gingen te zien, moet je de juiste op data-gestuurde beslis­singen nemen. Ga op zoek naar die data-tools die je helpen inzicht te krijgen en inzicht te houden, zodat je deze beslis­singen kunt nemen.

Om de kwaliteit van onze dien­sten op peil te houden, moeten wij ook dit soort veran­de­ringen op de voet volgen. Wat hier­van interes­sant is voor onze lezers, delen we uiter­aard via ons blog. Zo hebben we eind vorig jaar in een blog over de cookie­less era nog inge­zoomd op de nieuwste tools om ‘veilig’ dit soort beslis­singen te maken.

Wil je onze nieuwe blog­arti­kelen niet missen, dan is het wel zo slim om je direct even aan te melden voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Mobile first en de gebruikservaring

Omdat jongere gene­ra­ties steeds vaker dank­zij het web het levens­licht mochten zien, komen de eisen van gebrui­kers steeds hoger te liggen. De gene­ra­ties doen (bijna) alles met hun smart­phone en stellen hoge eisen aan zowel het grafische ontwerp als aan de functio­na­li­teiten (intuïtiviteit).

Een fijne gebruiks­erva­ring of user expe­rience (UI) met de web­site en/of app is altijd al belang­rijk geweest en hangt onder andere af van:

 • grafisch ontwerp;
 • toegankelijkheid;
 • content;
 • taalgebruik;
 • functionaliteit;
 • gebruiksgemak;
 • betrouwbaarheid;
 • efficiëntie;
 • reactie-snelheid.

Voor uitleg over deze termen kun je hier klikken.

Goede content speelt naast tech­niek en design (grafisch ontwerp) dus een hele belang­rijke rol, maar het gaat om het geheel. Krijgt de gast de content die hij verlangt en kan hij met veel gemak over de web­site of door de app navi­geren? Dan zal de gebruiks­erva­ring posit­ief zijn en de web­site en/of app goed presteren.

53% van de mobiele gebrui­kers haakt af als een web­site langer laadt dan 3 seconden.

Bron: Siege Media.

Máár hapert 1 van boven­staande punten, dan pres­teert de web­site en/of app slecht. Stel alles klopt, maar de content voldoet niet? Stel alles klopt, maar een button werkt niet? Stel alles klopt, en je stuit alweer op een 404? Alles wat frus­treert zal de gebruiks­ervaring negatief beïnvloeden.

Voordelen goede gebruikservaring

Een goede gebruiks­ervaring met de web­site en/of app is al een voordeel op zich te noemen, maar er zijn er meer. De belang­rijkste zijn:

Mobile first

De gebruiks­ervaring start anno 2023 overwegend bij de mobiele versie, maar dat is niets nieuws. Al jaren zijn er meer mensen die het inter­net gebrui­ken via hun smart­phone dan via desktop of laptop. Je begrijpt het belang van een geopti­ma­li­seerde mobiele website.

Ook overbodig te melden – maar we doen het voor de volledig­heid toch – is dat de meeste apps natuur­lijk zijn ontwik­keld voor gebruik op mobiel. Soms komt daar een desktop-versie later bij, zoals bij WhatsApp.


Wat kun je doen?

Binnenkort verschij­nen binnen ons blog onder meer 3 arti­ke­len met quick wins voor de doe-het-zelver. Aan de hand van die quick wins kun je de web­site al een stuk verbe­te­ren. De lijst is ook bruik­baar voor het ver­be­te­ren van apps, maar app-ontwik­ke­laars zijn natuur­lijk anders onder­legd dan de doe-het-zelver.

Aansluitend volgt er nog een serie artike­len om het ontwerp van het blog te opti­ma­li­seren. Als je je aan­meldt voor de gratis e‑mail­alert, hoef je deze artikelen niet te missen. Ondertussen kun je aan de hand van de onder­staande vragen, eens kritisch kijken naar de web­site (en/of app).

 

 • Hoe ontdekken ‘gasten’ de content?
 • Is de content eenvoudig en moeite­loos te vinden?
 • Hoe gemakkelijk is het om van content naar content te gaan?
 • En hoe is het met de weergave op alle moge­lijke apparaten?

Personaliseer

Mens­gericht­heid en perso­na­li­satie lijken het thema van dit jaar te vormen en spelen ook hier weer een rol. Wanneer je ‘relevante content’ biedt die invul­ling geeft aan de infor­matie-behoef­ten van de ‘gasten’, dan is de kans groot dat deze mensen een posi­tie­ve gebrui­ks­erva­ring hebben. Kijk dus goed naar de doel­groe­pen en hun buyer en customer journeys. Scheer ze nooit over een kam!

Testen, testen en nog eens testen

Wanneer je gaat sleutelen aan de web­site en/of app, moet je natuur­lijk wel zeker weten dat de veran­de­ring ook echt een verbe­te­ring is. Heb je de middelen, kies dan voor A/B-testing. Test hier­mee steeds 1 variant op de geko­zen variant, want dan leer je het meest voor verdere ver­be­te­ringen.

Test je meer­dere veran­de­ringen tege­lijk, dan weet je niet welke veran­de­ring de grootste invloed had op het effect. En grote kans dat als een groene button het op de ene pagina goed doet, een button in dezelf­de kleur het ook goed doet op een andere pagina.

 

Trend #10
Content-marketing en SEO

Iedere content-creator die voor geschre­ven teksten zorgt, weet onder­tussen wel dat teksten door­spekken met tref­woorden en wat romme­len met de tags geen SEO (zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie) meer is. Algorit­men worden aan­ge­past en je moet keer op keer je SEO-strategie aanp­as­sen. Alhoe­wel heel veel is er niet veran­derd ten opzichte van 2022 en de jaren daarvoor.

Je moet nog steeds schrij­ven voor mensen. Hierin is niets veran­derd, maar de AI (kunst­ma­tige intel­li­gen­tie) van de zoek­machines weet wel steeds beter wat de gebrui­ker zoekt. Dit wordt dan ook steeds belang­rijker.


Wat kun je doen?

Kies voor ‘relevante content’ en richt je op ‘autoriteit’

We hameren er al jaren op, maar zorg voor ‘rele­vante content’. Dit is content die aansluit bij de infor­matie-behoef­ten van de (poten­tiële) klanten. Dit soort content maakt een grote kans opgepikt te worden door de zoek­machines en op een leuke posi­tie op de resul­taat-pagina’s terecht te komen.

Hierbij wordt nog te vaak gebruik­gemaakt van strate­gische zoek­termen, zelfs die zoek­termen zijn al snel te veel en dus al snel over­bodig. Beter zorg je dat de content de beste bron over het onder­werp wordt. Dan spreek je over autori­teit* en dan scoor je.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.


Blijf weg van uitgekauwde onderwerpen

Het internet raakt steeds voller en dus ook de resul­taat-pagina’s van Google’s zoek­machine. Het is daarom niet echt inte­res­sant om dezelfde onder­werpen te belich­ten die andere merken ook al hebben uitgekauwd.*

Beter richt je je dan op verbe­te­ringen van bestaan­de goed­sco­ren­de blog­artikelen en dan moet je voor­al denken aan de inde­ling (ont­werp) om de gebruiks­erva­ring te verbe­teren.** Hierover schreven we al in deel 3 bij ‘Trend #5 – Behulp­zame (infor­me­ren­de) content en de verschui­ving naar story­telling‘.

Ook kun je kijken naar verbe­te­ringen in de navi­gatie binnen de pagina en binnen de website; oftewel: de link juice.**

* Doe dit wel of doe dit alleen als het voor de volledig­heid van andere content ertoe doet.
** Binnenkort zoomen we verdeeld over 3 blog­artikelen in op de Quick Wins om de web­site zelf te ver­be­te­ren met het oog­punt op de con­versie-op­ti­ma­li­satie en dus de gebruiks­ervaring. In aan­sluitende arti­ke­len zullen we tips delen om het menu en het ontwerp van de blog­artikelen te ver­be­te­ren. Als je deze niet wilt missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Blijf héél ver weg van Link Market Services

Naast de zorg voor de beste content of de juiste onder­werpen, maak je nu écht geen gebruik meer van Link Market Services. Dat zijn bedrij­ven die hun verdien­model hebben geba­seerd op het ver­zor­gen van zoveel moge­lijk backlinks voor hun klanten. We zeiden het al eerder: NIET DOEN!  Zie de oranje box hieronder.

Deze back­links staan op andere web­sites dan op de web­site zelf, vandaar de naam ook. Ze moe­ten niet alleen zorgen voor meer gasten op de web­site, maar vooral voor een bete­re positie op de resul­taat-pagina’s van Google. John Mueller, Google Search Advocate, gaf in 2021 al aan:

Links zullen geleidelijk aan steeds minder gewicht toe­voe­gen aan de kans dat een pagina op de resul­taat-pagina’s verschijnt.*

Bron: SEO Insights From Google’s John Mueller.

Wat kun je wel doen?

Anno 2023 zorg je voor orga­nische back­links en dat doe je met zoge­naamde ‘passieve link­buil­ding’. Je zorgt dan op natuur­lijke of orga­nische wijze voor de back­links. Hier­voor zijn er meer dan voldoen­de strate­gieën om uit te kiezen, maar heel veel hoef je er niet voor te doen. Zorg gewoon voor uitmuntende content!

Uitmuntende content zal niet alleen eerder door de ontvanger worden gedeeld, maar ook snel­ler worden opge­pikt door andere nieuws­bronnen die ver­vol­gens misschien weer een back­link naar het artikel plaatsen. Mits… de kwaliteit goed genoeg is. Dat is waar alles begint.

Bovendien is de keuze voor ‘passieve link­building’ qua inves­te­ring in tijd en andere kosten altijd slimmer, dan kiezen voor de hand­matige strategie.

* Besef dat SEO vooral gaat over web­pagina’s – inclusief blogartikelen – en dus in mindere mate over websites. Slechts een enkele keer is een website het resultaat dat past bij een ingegeven zoekopdracht. Dit gebeurt alleen als er wordt gezocht op een bepaald type bedrijf of op bedrijfsnaam.
Het grootste deel van alle zoekopdrachten gaat over onder­werpen en die informatie is in de regel te vinden op een webpagina. Daarom optimaliseer je niet alleen de website (techniek), maar besteed je vervolgens veel aandacht aan iedere individuele webpagina.

Pas op!  Koop nóóit backlinks!

Voor de volle­dig­heid wil­len wij je met nadruk wijzen op slech­te – of beter gezegd: schade­lijke – backlinks.

Deze komen van web­sites gerund door gewiek­ste bedrij­ven die daar hun busi­ness van hebben gemaakt. Deze zoge­naamde Link Market Services zijn vaak gestart in de tijd dat de AI (kunst­ma­tige intel­li­gen­tie) van Google nog niet zo slim was als nu. In die tijd kon je dus min of meer een goede posi­tie kopen door te beta­len voor back­links verzorgd door deze bedrijven.

Voor deze back­links moet je dus ‘altijd’ beta­len. Alleen de kans dat je hier­voor zuur betaalt, zit er dik in. De kans dat deze back­links nade­lig uit­pak­ken is name­lijk al jaren enorm groot, want Google greep op den duur in (zoals je uit boven­staande tekst natuurlijk al kon opmaken).

Tegen­woordig zijn deze exter­ne links niet alleen nade­lig voor je porte­mon­nee, maar zijn ze vaak nog veel nade­liger voor de posi­tie van de web­pagina en de web­site in de zoek­machines.* Min­punten of een totale ‘ver­ban­ning’ zijn hier­bij niet vreemd.


Nog een paar tips

* Binnenkort zoomen we in het blog­artikel ’Hoe bepaalt Google ‘autori­teit’ van een website?’ onder andere verder in op de criteria E‑A‑T van Google. Als je deze ook niet wilt missen, moet je je toch snel even aanmelden voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Extra tip!  Onthoud dat een goede positie alleen ook niet heilig is

Kijk niet steeds naar de posi­tie op de resul­taat-pagina’s, maar ook naar de door­klik­ratio of Click Through Rate (CTR) en de betrok­ken­heid bij de con­tent. Hoe lang nemen de mensen de tijd om de con­tent te consu­­me­ren? Wordt er verder nog rond­ge­snuf­feld op de web­site of in de app? Ofte­wel: con­ver­teert de con­tent en doet het dat voldoende?

De content is dan ook weer gelijk de start voor een uitge­brei­der bezoek of gebruik en dát zegt Google heel veel.

 

Trend #11
Content-marketing en branding

Bij alle trends, veran­de­ringen in de markt en in het hoofd van de (poten­tiële) klant, moet het merk wel het merk blijven en laten zien waar­voor het staat.

Laten we eens kijken waar je als merk anno 2023 mee te maken hebt, hoe je daar­mee om moet gaan en tegelijk steeds vast moet zien te houden aan de merk-en kern­waar­den. Laten we eens kijken naar de effec­ten die content-marke­ting en bran­ding anno 2023 op elkaar (kunnen) hebben of hoe het daarmee nu staat.


De nieuwe consument

Wanneer je kijkt naar de con­su­ment zie je grote ver­schil­len met 10–20 jaar gele­den. Je kunt dan het vol­gen­de stellen over de huidige con­su­ment of de mens in alge­mene zin:

 • Kritischer dan ooit – Lieten we ons halver­wege de vorige eeuw nog van alles op de mouw spel­den, nu laten we ons niet meer voor de gek houden. We voelen orga­ni­sa­ties regel­matig aan de tand.
 • Vertrouwen lager dan ooit – Hierover kon en kun je alles lezen bij Trend #6 – Mens­gerichte content.
 • Blokkeerfunctie staat aan – Niet alleen wordt er groot­schalig gebruik­gemaakt van adblockers, onze herse­nen lijken inmid­dels ook steeds beter in staat een groot deel van deze onge­wenste infor­ma­tie-stroom te blokkeren.

Holle frasen als authenticiteit en trustbuilding moeten worden omgezet in ‘meer dan’ aan­toon­bare daden.

Na alle regel­tjes tijdens de corona-pandemie lijken deze veran­de­ringen onom­keer­baar, maar meestal gebeu­ren dit soort zaken in golf­bewe­gingen. Alleen voor­lo­pig gaat deze hou­ding nog niet veran­de­ren. Hier­door staat de repu­ta­tie van mer­ken nu en voor­lo­pig in directe ver­bin­ding met maat­schap­p­e­lijke betrokken­heid en maat­schap­pe­lijke verant­woorde­lijk­heid.

Dit vraagt om eerlijk­heid, trans­parantie én mens­gericht zijn. Hoe oprech­ter het merk en de com­mu­ni­catie, hoe beter de band met de (poten­tiële) klanten. De vaak tot nu toe inhouds­loos gebleven marke­ting-termen als authen­ti­ci­teit en trust­building moeten nu omge­zet worden van holle frasen in ‘meer dan’ aan­toon­bare daden.


Duurzaamheid is niet meer een dingetje

Als het gaat om branding, dan zijn duur­zaam­heid, maat­schap­pe­lijke betrok­ken­heid en maat­schappe­lijke verant­woorde­lijk­heid onder­tus­sen min of meer syno­nie­men van elkaar gewor­den. De fase van bewij­zen dat je je verant­woor­ding neemt en daar­mee kunt scoren, ligt achter ons.

Als je nu wilt scoren, moet je dit vooruit­stre­ven­der aan­pak­ken dan de con­current.

60% van de klanten is bereid meer te beta­len voor mer­ken die aan­to­nen hun maat­schappe­lijke verant­woorde­lijk­heid te nemen. 


Verlies het merk niet uit het oog

En dan zijn we weer terug bij waar we deze trend mee begon­nen. Merken mogen door boven­staan­de veran­de­ringen niet hun karak­ter verlie­zen; hun DNA blijft heilig. Zorg dat veran­de­ringen van koers blijven aan­slui­ten op het hele branding-verhaal. Van visie en missie tot de kleinste details in de content.

Vergeet alleen nooit dat de manier waarop er met de (poten­tiële) klant van mens tot mens wordt gecom­mu­ni­ceerd ook enorm belang­rijk is.  Lees meer bij: Trend #6 – Mensgerichte content.

Branding zit overal, dus ook op kantoor zelf. Het is alles wat je doet en laat zien.


Wat kun je verder doen?

Besteed publiekelijk aandacht aan wat er al gebeurt op het vlak van maat­schappe­lijk duur­zaam­heid en/of verant­woorde­lijk­heid. Als marke­teer kun je volgende quick wins of lage vruch­ten wellicht hierbij gelijk al oppakken of vrij snel en zonder al te veel moeite oppak­ken. En is er aan die punten nog hele­maal geen aandacht besteed? Zorg dan dat dat héél snel gebeurt.

 

 • Gebruikmaken en inzet­ten van duur­zame en recycle­bare artike­len of zaken als verpak­kingen.
 • Het drijven van eerlijke handel waarbij partners een eerlijke prijs krijgen.
 • Ondersteuning van lokale initia­tie­ven met raad én daad.
 • Doneer geld aan goede doelen. Al is dit vaak wel de makke­lijkste keuze.

 

Trend #12
Van langzaam bouwen aan vertrouwen terug naar snelle sales?

Gingen we eerst van traditionele marketing naar content-marke­ting en produ­ceer­den we – om ver­trou­wen te winnen – content aan de vleet, moet het nu wéér anders. Het lijkt wel of we weer terug bewegen. Alleen inmiddels heet wel ‘alles’ content en content-marketing.

Oké, over­drijven is een kunst, maar we zijn het er alle­maal over eens: traditio­nele marke­ting als recla­me maken op de regu­liere kana­len van de vori­ge eeuw werkt écht niet meer. Dat zal ook niet zo snel terug­komen. Maar alleen via content laten weten dat je als specia­list een bepaalt pro­bleem gewel­dig op kan lossen, (b)lijkt voor veel merken toch ook steeds meer een illusie dan de heilige graal.

Het aantal lezers dat conver­teert en dus de ROI (Return On Invest­ment) op korte termijn van content-marke­ting alleen, is vaak veel te laag. Zie ook Trend #5 – Behulpzame (informerende) content en de verschuiving naar storytelling waarin we ook aan­geven dat veel bloggen niet per se veel oplevert en de balans hierin zoeken belang­rijk is. Dus we blijven wel bloggen, dat blijft belang­rijk, maar daar­naast willen we ook wel wat sneller geld in het laatje.

Veel nieuwe mogelijkheden en nog te ontdekken mogelijkheden

We zijn dan ook mas­saal op zoek naar nieuwe kan­sen om snel omzet te genereren en dat via nieuwe wegen. De jonge con­su­ment gebruikt het inter­net ook nog eens heel anders dan de oudere gene­ra­ties, en dus zijn er ook nieuwe moge­lijk­heden te beden­ken en onder­zoeken.

Dit geldt voor zowel het merk als de plat­formen waarop de jongere consu­men­ten zich dage­lijks bevin­den. Social commerce – aange­boden door het plat­form zelf – is daar een mooi voor­beeld van. Super ­korte conversion funnel, als je het nog een funnel kan noemen.

Daarnaast wordt er op social-media-platformen door merken weer volop geke­ken naar de kansen voor direct-marke­ting en dus voor de persoon­lijke bena­de­ring. Zowel in direct messages als digi­tale direct mail zie je dat voor de persoon­lijke bena­de­ring steeds meer voice- en video-boodschappen worden ingezet.

En tot slot natuurlijk het aan­prij­zen van pro­duc­ten en dien­sten in video’s op de daar­voor geschikte plat­formen.

Maar hoe vernieuwend is het?

Als je nu denkt: oude wijn in nieuwe zak­ken, kunnen wij alleen maar instem­mend knik­ken. Maar wat je met die nieuwe zak­ken alle­maal kan, kan wel heel ve­fris­send zijn en vrij snel omzet gene­reren. Zo gaat de nieuwe com­mer­ciële wereld weer (bijna) naadloos over in de oude of is het nou net andersom?

Ons advies:

The sky lijkt the limit, dus wees creatief en verlaat de gebaande paden.

 

Bronnen

Voor deze serie blog­artikelen zijn we geïn­spi­reerd door de onder­staande bronnen, hebben we ze geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vul­ling op onze eigen kennis, ervaringen en inzichten gebruikt.

 

 

Op naar nog meer trends

In deel 5 gaan we verder met de volgende trend en zoomen we in op het waan­zinnige succes van video.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te mel­den voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ont­vangt dan van ons een mel­ding wan­neer er een nieuw arti­kel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home