Content-marketing • De trends van 2023 • 5/6 • Video is king!

Content-marketing • De trends van 2023 • 5/6 • Video is king!

Content is king, maar binnen de content-marke­ting is video king! Video is natuurlijk geen nieuwe trend; de meeste marke­teers weten onder­tussen wel hoe belang­rijk het is. Toch willen we aan deze trend in dit deel extra aan­dacht beste­den, want de opmars van video valt niet meer te stuiten.

Nu is het echter de vraag: hoe kun je video op zo’n manier imple­men­teren dat het waar­de creëert voor de doel­groep(en) en voor het merk zelf? Dat antwoord verschilt per merk en per doel­groep, maar laten we eens inzoo­men op deze trend van 2023.

Wat gaan we doen?

Deze week zoomen we in een serie van 6 delen in op de huidige trends en wat je in 2023 kunt verwach­ten. Tege­lijk delen we tips zodat je hier­op tijdig kunt inspe­len.

 • Deel 1 – Hierin bespra­ken we de 1e trend, omdat alle andere trends hier­mee samen­hangen, maar we begon­nen met de rol van de doel­groep en een rijtje zeer interes­sante cijfers.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – In dit deel zoom­den we in op de explo­sieve groei van enter­tainende content en de crea­tor eco­nomy. Ook was er aan­dacht voor de social-media-plat­formen die hun gasten op het platform zelf willen houden.  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – Hierin keken we naar de inhoud van de content zelf.  Terug naar deel 3.
 • Deel 4 – We zoomden in op het eco­systeem van content-marke­ting en dus op content-marketing en de andere bezig­he­den en inves­te­ringen waar­van het niet los te kop­pelen is.  Terug naar deel 4.
 • Deel 5 – In dit deel alle tijd en aandacht voor trend #13; het intens popu­laire feno­meen video.
 • Deel 6 – We sluiten af met pod­casts, AI (kunst­matige intel­li­gen­tie) en de eind­conclusie.  Direct naar deel 6.

Naar overzicht alle trends >>


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Trend #13
Korte of juist lange video’s?

Video is een must, maar hebben we het dan over korte of juist lange video’s? Wie het voor­woord in deel 1 heeft gelezen, weet ons antwoord al. Ja, ook dat hangt alle­maal af van de wen­sen van de doel­groep(en).

De gemiddelde gebruiker keek in 2022 per week zo’n 19 uur aan video-content… en dat dus iedere week!

Bron: DashApp.

Video is hét ideale middel om een verhaal te ver­tel­len. Bewe­gende beel­den nemen we beter op en zijn daar­om veel effec­tie­ver dan tekst. Boven­dien zijn video’s deel­baar en kunnen een grote hoe­veel­heid infor­ma­tie in korte tijd samen­vatten.

1 seconde van een video is zo’n 30.000 woorden waard.

Bron: Idea Rocket.

Daarnaast kijken mensen graag nog een keer, wat weer in het voor­deel is als het gaat om gebruik­ers­betrok­ken­heid. Tot slot kun je denken aan video’s ver­we­ven in een infor­ma­tief over­zicht van bijvoor­beeld de diensten en wat dacht je branded FAQ’s (frequently asked questions) en getuige­nissen van klanten?

86% van de marketeers drijft verkeer naar hun website met video-content.

Bron: startupbonsai.

En of je nu kiest voor de trend volgen en dus voor korte video’s of toch liever voor wat langere video’s, vergeet nooit:

Hoe duidelijker de boodschap, hoe groter de impact.

 

Korte video’s

Als je spreekt van korte video’s, dan spreek je over video’s van 15 tot 30 seconden. Ze worden ook wel Reels en/of Shorts genoemd.

Met korte video’s kun je je doel­groep(en) op enter­tainende wijze, snel en spraak­makend inspi­re­ren, infor­me­ren, het gesprek aan­gaan en zelfs het merk en het aanbod verkopen.

Meer dan de helft van de marke­teers zegt dat video het meest waarde­volle type content is en 25% zegt dat live video effectief is bij het berei­ken van de doelstellingen van hun social-media-strategie.

Bron: Sprout Social

Korte video’s zijn prima voor de branding en perfect voor de merkbeleving. Je kunt vaak meer con­tent pro­du­ce­ren in min­der tijd, alhoe­wel dat hele­maal afhangt van hoe en wat je wilt vertel­len en in welk jasje je het giet.

Belang­rijker is dat kijkers over het alge­meen eer­der geneigd zijn om een korte video – die meteen ter zake komt – te bekij­ken, dan zich in een lap tekst te ver­diepen.

Korte video is goed voor 80% van al het mobie­le data­verkeer.

Bron: Adobe Experience Cloud Blog.

Korte video’s vind je overal, maar TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts zijn de leiden­de plat­for­men op dit moment.


Goed voor snelle boodschappen

Volgens een leiding­gevende bij Google neemt men daar aan dat zo’n 40% van de jonge­ren inmid­dels TikTok en Instagram gebruikt in plaats van Google Maps. Ja, je leest het goed, maar de context is hierbij wel belang­rijk. Het gaat hierbij name­lijk om plaatsen om wat leuks te doen. Bijvoor­beeld om te gaan lunchen.

Door het maken van video’s die ons dé plekken om heen te gaan laten zien, infor­meer je dus de doel­groepen die zich op deze plat­for­men bevin­den. Op deze manier leid je ze toch naar het merk en mis­schien zelfs naar de website.


Nog beter voor onze concentratie-curve

Volgens onder­zoek van Microsoft (eind 2021 alweer) zou de mens tegen­woordig een span­nings­boog van 8 secon­den hebben. In 2000 was dat nog 12 seconden. Do the math!

Dit is een de-kip-en-het-ei-verhaal als het om gebruik van Instagram en TikTok gaat. Beide win­nen met gigan­tische spron­gen meer ter­rein. Niet zo gek als de tijd­lijn (feed) van gebrui­kers steeds meer volge­propt wordt. De spannings­boog verkleint en de vraag naar meer korte en makke­lijke video’s vergroot.

Tip!  Zo maak je een succesvolle korte video

Enkele tips om mee te beginnen.

 • Vergeet niet ‘staand’ te filmen.
 • Pak de aandacht vanaf de 1e seconden.
 • Zorg voor amuserende content en die mag best inspi­re­ren en/of infor­meren.
 • Zorg voor een eigen­tijdse sfeer in lijn met het merk.
 • Houd het simpel.
 • Eindig met een twist (onthul­ling of trans­formatie).
 • Experimenteer met geluid en muziek.
 • Bekijk wat trending is op het platform. Kijk naar de hash­tags, onder­werpen, muziek, et cetera.
 • Plaats de video en doe dit regel­matig.
 • Wees kritisch op het gebruik van bijschrijften als ‘wacht…’ om de spanning te verhogen.
 • En als bij alles: test eerst ‘organisch’ en ga dan pas voor ‘betaald’.

Meer tips van TikTok creators >>

 

Lange video’s

Als het gaat om meer uitleg en dieper­gaande infor­ma­tie, kun je kiezen voor lange video’s. Ondanks dat korte video’s steeds popu­lairder worden, zijn langere diep­gaande video’s wel nog steeds heel nuttig voor de zoek­machine-op­ti­ma­li­satie (SEO) en de ranking op de resul­taat-pagina’s van de zoek­machine van Google.

Orga­ni­sa­ties kunnen zelfs veel suc­ces oogsten met lange video’s op LinkedIn. Ja ja, zelfs LinkedIn geeft inmid­dels – gedwongen door de trend – voor­keur aan video boven tekst.

LinkedIn Live wordt als tool ook steeds beter, waar­door het steeds een­vou­diger en toe­ganke­lijker wordt om daar live te gaan. Hier­mee kun je op LinkedIn profes­sio­nele webinars en gesprek­ken organi­seren die dus binnen het plat­form plaats­vinden.

Tip!  Zo maak je een succesvolle lange video

Enkele tips om mee te beginnen.

 • Gebruik zoveel mogelijk van de tips voor de korte video in de box hier­boven.
 • Beperk de lengte tot 10 minuten of minder. Vergeet niet dat je een lange video ook op kunt delen.
 • Beperk het gebruik van spanning-verhogende bijschrif­ten als: wacht….

 

Bronnen

Voor deze serie blog­artikelen zijn we geïn­spi­reerd door de onder­staande bronnen, hebben we ze geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vul­ling op onze eigen kennis, ervaringen en inzichten gebruikt.

 

 

Conclusie en door naar de laatste trends

Video is king en dank­zij de afne­men­de aan­dachts­spanne van consu­men­ten dan wel het liefste in korte vorm. Voor B2B-marke­ting is dit een nieuwe trend en de moeite van het verken­nen meer dan waard. Hierbij stel je jezelf altijd eerst de vraag: hoe groot of klein is de aan­dacht­spanne van de doel­groep?


Nog meer trends

In deel 6 sluiten we af met de laatste 2 trends. Dat zijn:

Aansluitend volgt de eindconclusie.

Naar overzicht alle trends >>

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te mel­den voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ont­vangt dan van ons een mel­ding wan­neer er een nieuw arti­kel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier maandag of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home