Content-marketing • De trends van 2023 • 6/6 • Podcasts, AI en eind­conclusie

Content-marketing • De trends van 2023 • 6/6 • Podcasts, AI en eindconclusie

Wat kun je met pod­casts om de con­tent nog beter te maken? Wat bete­­kent AI voor de content en wat staat ons alle­maal nog te wach­ten op dit terrein? Wie niet achter de trends of de feiten aan wil blijven hollen, moet nu al op de hoogte zijn van de laatste digi­tale moge­lijk­heden. We zoomen in en sluiten deze serie af.

Wat gaan we doen?

Deze week zoomen we in een serie van 6 delen in op de huidige trends en wat je in 2023 kunt verwach­ten. Tege­lijk delen we tips zodat je hier­op tijdig kunt inspe­len.

 • Deel 1 – Hierin bespra­ken we de 1e trend, omdat alle andere trends hier­mee samen­hangen, maar we begon­nen met de rol van de doel­groep en een rijtje zeer interes­sante cijfers.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – In dit deel zoom­den we in op de explo­sieve groei van enter­tainende content en de crea­tor eco­nomy. Ook was er aan­dacht voor de social-media-plat­formen die hun gasten op het platform zelf willen houden.  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – Hierin keken we naar de inhoud van de content zelf.  Terug naar deel 3.
 • Deel 4 – We zoomden in op het eco­systeem van content-marke­ting en dus op content-marketing en de andere bezig­he­den en inves­te­ringen waar­van het niet los te kop­pelen is.  Terug naar deel 4.
 • Deel 5 – Hierin alle tijd en aandacht voor trend #13; het intens popu­laire feno­meen video.  Teurg naar deel 5.
 • Deel 6 – We sluiten hier af met pod­casts, AI (kunst­matige intel­li­gen­tie) en de eind­conclusie.

Naar overzicht alle trends >>


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Trend #14
Podcasts

Ook de inzet van pod­casts is afge­lo­pen jaar weer flink geste­gen en zal dit jaar nog verder toe­ne­men. Dit vanwege het effect en de relatief lage drempel om een pod­cast te produceren en te distri­bueren. Organisaties zetten pod­casts in voor zowel de externe als interne commu­nicatie.

Alleen in de VS al is er in 2021 1,5 miljard uur aan podcasts geconsumeerd. In 10 jaar tijd was het aantal luisterende consumenten gestegen van 14 naar 38%.

Bron: Semrush.

Mensen luisteren ook vaker en langer. Bovendien blijken pod­casts bijzonder effectief als het gaat om meer verkoop. Volgens Semrush zou maar liefst 60% van de luisteraars na het luisteren op zoek gaan naar het product.

Het aantal luisteraars van podcasts in Nederland blijft ook groeien en steeg in 2022 naar 6,9 miljoen luisteraars… de helft van alle Nederlanders.

Bron: Markteffect.

Net als bij alle andere content-marke­ting-trends*, is het belang­rijk om ook met pod­casts waarde te leve­ren aan de (poten­tiële) klant. Voorkom wel dat het een sales-pitch wordt en lever bruik­bare of enter­tainende content. Content waar­voor de luiste­raars graag nog eens terugkomen.

* Wij weten dat je woorden als content-marketing-trends ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Podcasts toegevoegd aan boeken

Een nieuwe trend als het gaat om pod­casts en content-marke­ting wordt verwacht in de vorm van pod­casts toege­voegd aan boe­ken. Misschien zie je wel de voor­de­len van het toe­­voegen van pod­casts aan bijvoor­beeld e‑books, maar ben je nog zoe­ken­de naar de voor­delen ervan bij luister­boeken.

Begrijpe­lijk, want een luister­boek is toch al gespro­ken tekst? Bekijk dan eens de moge­lijk­heden en voor­delen in onderstaande box.

Hoe kun je podcasts toevoegen aan een luisterboek?

De voor­naamste reden van podcasts toevoe­gen aan luister­boeken, is het verrij­ken van de luister-ervaring. Als het goed gebeurt, wordt het boek interes­san­ter, diep­gaan­der, geva­rieer­der en dus aan­trek­ke­lijker. Sowieso moet het alleen gebeu­ren als het ook werkelijk waarde toevoegt voor de ontvanger en dat is door­gaans wel het geval als er aan­vullende infor­matie is.

Wanneer je beseft dat een boek nooit té uitge­breid mag zijn en bij het onder­werp moet blijven, zie je al snel de toege­voegde waarde van de toege­voegde podcast. Boven­dien hoe­ven deze pod­casts niet per se over hetzelfde onder­werp te gaan of hetzelfde genre te zijn als het luister­boek. Daarmee is al veel gezegd, maar laten we eens verder inzoo­men op diverse moge­lijk­heden en de voor­delen van deze content.

Uiteraard gelden deze voor­delen ook voor bijvoor­beeld e‑books en gewone boeken.

Up-to-date

De podcast kan nieuwe infor­matie bieden die niet beschik­baar was toen het luister­boek werd gemaakt. Denk aan nieuwe ideeën en inzichten, nieuwe trends en ontwik­ke­lingen, nieuwe gebeur­te­nis­sen en uitvin­dingen. Op deze manier blijft het boek (toch) actueel.

Extra verdieping

Om een boek niet te complex te maken, ga je niet te diep in op bepaalde details. Podcasts kunnen dat wel. Zo kan de podcast diep ingaan op een specifiek onder­werp of detail van het boek. Een podcast bij een boek over de Eerste Wereld­oorlog kan bijvoor­beeld meer achter­grond-infor­matie geven over hoe ook Roemenië en Portugal in deze oorlog betrokken raakten.

Achtergrond-informatie

Waarom is het boek geschre­ven? Wat inspi­reerde de auteur? Hoe denken anderen over het thema, het verhaal, de stelling(en) of een bespro­ken onderwerp? De podcast deelt deze achter­grond-infor­matie in de vorm van een inter­view met de auteur, een specialist of bij­voor­beeld een erva­rings­des­kundige. En wat dacht je van een dis­cus­sie met experts?

Ander perspectief

Een boek is vaak geschre­ven vanuit 1 pers­pec­tief; de auteur wil vaak zijn punt maken. Met de inzet van pod­casts kun je het boek verrijken met ande­re pers­pec­tie­ven. Ook daar­voor kun je gebruik­maken van bijvoor­beeld inter­views en dis­cus­sies met auteurs, specia­listen of andere mensen.

Interactie

Wanneer de podcasts inter­actief van aard zijn, kunnen ze de luis­te­raars betrek­ken bij de dis­cus­sie. Dit leidt natuur­lijk weer tot meer betrok­ken­heid van de luis­teraar en dus een grotere groep fans.

Afwisseling

De podcast kan zorgen voor de nodige afwis­se­ling in de luister-ervaring en zo deze rijker te maken. De podcast hoeft natuur­lijk niet dezelfde stijl, stem of invals­hoek te hebben als het luister­boek. Ook kun je korte podcast-afleve­ringen plaat­sen na elk hoofd­stuk. Zo helpen ze om het boek in stukjes te hakken en de luister­ervaring te verbe­teren.

* Wij weten dat je woorden als corona-pandemie, achter­grond-infor­matie, luister-erva­ring en podcast-afleve­ringen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Maar blijft dit audio-fenomeen wel op zijn troon?

Op dit moment domi­ne­ren pod­casts nog steeds de markt als het om audio-content gaat. Maar gesteund door de opkomst van voice search en het gebruik van slimme apparaten zoals Google Nest en Apple HomePod, zou dat de komende jaren zomaar kunnen veranderen.

Live chatrooms zoals Twitter Spaces geven consu­menten een live audio-ervaring, waar­door ze zich meer betrok­ken voe­len. Plat­for­men als Clubhouse en Discord zijn meer gericht op com­mu­ni­ties en ook flink in opkomst. Kijk eens naar al deze moge­lijk­he­den om straks niet achter de trend aan te hoeven hollen.


Wat kun je doen?

Podcasts en alle hier­boven genoem­de voor­beel­den kun­nen inspi­re­ren tot meer crea­ti­vi­teit. Ga eens spelen met de content op de web­site. Kijk eens waar je gespro­ken teksten kunt toe­voe­gen en start met expe­ri­men­te­ren. Zo gauw als je merkt dat het werkt, neem pod­casts dan op in je content-marke­ting-strategie.

 

Trend #15
AI, van augmented reality en voice search tot virtual reality

Wellicht maak je al gebruik ‘voor­spellende tekst’ in de apps van je smart­phone of in ieder geval van de moge­lijk­­heid fouten in je tekst te her­ken­nen. Dit gebeurt aan de hand van AI, ofte­wel: kunst­matige intel­li­gentie.

Waaraan kun je nog meer denken?

 

 • Tools als Spellboy en Spelling.nu om je teksten op schrijf­fouten te contro­leren.
 • Google Translate of Deepl om jezelf in een andere taal verstaan­baar te maken.
 • De steeds persoon­lijker wordende chatbot is ook een mooi voor­beeld van AI.
 • De auto-complete-functies in tools als Google Docs, Pages van Apple, zoek­machines, e‑mail­programma’s, et cetera.
 • En wat dacht je van ChatGPT om content voor je te schrijven?

AI ontwikkelt zich als een malle en dat is natuur­lijk niet zomaar. Met nieuwe tech­nie­ken word je sneller, effi­ciën­ter en soms zelfs persoon­lijker gehol­pen. De steeds persoon­lijker worden­de chat­bot is hier een mooi voor­beeld van. En misschien heb je de virtu­ele pas­pop­pen waar­mee jij online je nieuwe outfit kunt pas­sen al gezien? En die zijn niet eens zo heel nieuw.

AI is wel meer dan ondersteuning sales en marketing

Maar AI gaat verder dan dat. AI helpt met diverse onder­zoeken en zelfs medische onder­zoeken. Straks helpt het ook bedrij­ven hun beslis­singen te auto­ma­ti­seren. De gewon­nen tijd kunnen ze dan weer stoppen in andere bezig­heden, maar zeer waar­schijn­lijk bezui­ni­gen ze op de perso­neels­kosten.

Maar blijven we binnen ons vak­gebied, dan is de inzet van AI bij het creë­ren van con­tent sterk in opkomst. AI wordt bij het maken, bewer­ken en mani­pu­le­ren van con­tent steeds meer omarmd.

AI en content-creatie

Alweer enige jaren wordt AI inge­zet voor onder­tite­lingen van video’s en transcripties. Wat bijvoor­beeld ook al ‘eenvoudig’ kan is dat je stem wordt gedigi­tia­li­seerd en weer gebruikt kan worden voor nieuwe video’s en podcasts.

Inmiddels kan AI ook content creëren én bestaan­de content aan­vul­len. Dit is een vrij jonge service, waar nu nog heel veel bewe­ging in zit. Je kunt denken aan het schrijven van artikelen en dan met name short copy, maar ook aan het creë­ren van visuals, video’s en audio-content gebaseerd op tekst.

It’s going to be rare to find an AI that can write an entire blog post from start to finish that’s perfect. We’re still several years away from that.

Bron: Santos

AI kan marke­teers zeker helpen om meer con­tent in minder tijd te gene­re­ren. Meer con­tent in minder tijd, wie wil dat nou niet? Maar je voelt de bui al hangen. Zitten we straks dan niet met een over­vol inter­net dat nu al over­vol is? En daarnaast is AI (nog) niet goed genoeg om echt ori­gi­nele con­tent te schrij­ven en de diepte in te gaan zoals Google het graag ziet.

In 2023, AI is going to be used to help generate some of those first couple of pieces or help you finish a piece, but it’s still integral for a human there.

Bron: Santos

Maar draai het alle­maal eens om. AI hoeft natuur­lijk niet alleen te gaan over het eind­product. Het kan ook inspi­re­ren en je op gang hel­pen in het schrijf­proces en zo een writer’s block door­bre­ken. Wan­neer onze herse­nen de eerste woor­den op een pagina zien staan, zullen ze vanzelf aan de slag gaan.

Wat kun je doen?

AI is voor marke­teers het verken­nen waard. Dankzij AI kun je een immense hoe­veel­­heid gegevens verza­me­len, waar­mee je con­tent kunt hyper-perso­na­li­seren en dus meer resul­taat kunt boe­ken. Het is alleen vaak nog niet gratis en ook niet echt goed­koop te noemen.

Hierdoor is het niet direct inzet­baar voor iedere lokale dienst­verle­nen­de orga­ni­sa­tie. Toch kan het de creatie van content waar nu te veel tijd en moeite in gaat zitten een stuk verge­mak­ke­lijken en dus versnellen.

Net als bij voice search is het even oefenen voor de beste resul­taten, maar dat zal niet lang duren.

Daarentegen is ChatGPT nu nog wel gratis en in te zetten voor geschre­ven content. Dus: expe­ri­men­teren maar. Geef de opdracht wel zo duide­lijk moge­lijk, want dan krijg je ook betere resul­taten. Lees het resul­taat sowieso goed na en/of geef er je eigen twist aan én vergeet de tekst nooit de juiste tone of voice (ToV) mee te geven. Ook dat is branding.

En kijk ook eens naar de moge­lijk­he­den van voice-toepassing om bijvoor­beeld antwoor­den van FAQ uit te spreken of speci­fi­ca­ties van een bepaald aanbod op te sommen.

Verder zijn de volgende AI-services wellicht interessant:

 • ChatGPT – Helpt niet alleen om teksten te gene­re­ren, maar ook con­ver­satie te voeren.  Naar website.
 • Copy.ai – Helpt bij het maken van posts voor social media en blog.  Naar website.
 • DALL-E – Helpt bij het maken van illustraties voor social media en blog.  Naar website.
 • UberSuggest – Helpt je bij onder­werpen voor blogposts.  Naar website.
 • Zapier – Helpt om blogs of social media content te plan­nen en teke­ningen of video’s te maken.  Naar website.
 • Zapier en IFTTT – Helpen om de worklfow te ver­be­te­ren en diverse apps aan elkaar te koppelen.  Naar web­site IFTTT.

NFT

Moet een merk NFT lance­ren of is het tijd voor een metaverse-strategie? Nu niet met je ogen knip­pe­ren, want dan verraad je mis­schien wel je leef­tijd. Dit gaat name­lijk over Web3.

Web3 is een idee voor een nieuwe iteratie van het World Wide Web waarin con­cep­ten als decen­tra­li­satie, blockchain-techno­lo­gieën en op tokens geba­seerde eco­nomie zijn verwerkt. (Met dank aan Wikipedia.)

Ook al gaat dit nu veel te ver voor ons blog, het kan wel de volgende fase van het inter­net bete­ke­nen. Bedrijven als Meta, Epic Games, Roblox Corporation en Tencent zijn hier al ambi­tieus inge­do­ken. Dit zijn geen nieuwe spelers in het veld, maar geves­tigde namen in de wereld van social media en video­games.

Wat kun je doen?

Kun je er nu wat mee? Misschien. Dat ligt aan het bedrijfs­model en de midde­len, maar weet dat het bestaat. Is er dan nieuws, dan weet je waar­over het gaat. Is het straks nodig om in te haken, dan ben je voor­bereid.


Voice search

Laten we voice search in dit rijtje vooral niet verge­ten. Voice search kan een rol spelen voor de vind­baar­heid van de web­site. Ga je hier­mee goed om, dan zullen men­sen die voice search gebruiken door Google en andere zoek­machines worden geholpen en worden gewe­zen op de web­site en/of app.

Hiervoor kun je bijvoor­beeld de FAQ’s (frequently asked ques­tions) inka­de­ren en zo de vragen van gebrui­kers beant­woor­den op basis van hun zoek-intentie of zoek-opdracht. Hierop zullen we in een apart blog­artikel verder inzoomen. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Bronnen

 

Eindconclusie en toen?

Een spannend jaar

Met dank aan de techno­lo­gie en de verwach­tingen van consu­men­ten, zal 2023 een turbu­lent en zeer inte­res­sant jaar worden als het gaat om content-marke­ting. Of het nou gaat om bedrij­ven in de lokale dienst­verle­ning, zelf­standig onder­nemers, non-profit-orga­ni­sa­ties, content blijft waarde­vol voor iedere organisatie.

Verder automatiseren plus mensgerichtheid

Om succes­vol te zijn met de content, is het nu belang­rijker dan ooit om de doel­groep(en) te begrij­pen. Wie alle beschik­bare midde­len durft te gebruiken om content te creëren, hoeft niet per se succes­vol te zijn. Zoek nog steeds en altijd naar de rele­van­tie van de content voor de ontvan­ger en richt je hier­bij op de mense­lijke band.

Ondanks alle auto­ma­ti­se­ring en mede dank­zij het wan­trou­wen tegen­over infor­ma­tie-voor­zie­ning, schreeuwt content nu meer dan ooit om die mense­lijke band.

De content opschalen

Door te kijken naar de moge­lijk­heden en kansen van de content-marke­­ting-trends, heb je tege­lijk de kans de con­tent op alle vlak­ken te verbe­te­ren. Hier­door wordt de content niet alleen aan­trekke­lij­ker voor de ontvanger, maar wordt de alge­­hele gebrui­ks­ervaring ervan ook beter. Alle­maal goed voor meer con­versie.

Weet je de trends ook nog voor te blijven, dan verhoog je niet alleen de kans op meer succes als merk, maar ook op een betere plek op de resultaat-pagina’s van Google’s zoek­machine.

Creatief en tegelijk ook kritisch zijn

De trends voor 2023 kun je niet alleen inzet­ten om ideeën voor de content te gene­re­ren, maar ook om hier­voor een strate­gie uit te stip­pe­len en nieuwe en bestaan­de content te opti­ma­li­se­ren. Verken, heb lef en ga expe­ri­men­te­ren. Wordt echt crea­tief, máár blijf ook kritisch.

Alles wat kan, betekent niet dat het ook alle­maal moet of dat de ontvanger er blij van wordt. Ga ze vooral niet al je expe­ri­men­ten voor­scho­te­len, tenzij dat juist je core-business of merk is. Ga dan vooral je gang.


Toekomstplannen

Nu we de trends voor dit jaar op een rijtje hebben, mogen we niet in slaap vallen. We blijven de trends volgen; voor ons­zelf en voor jou. Via ons blog blijven we je natuur­lijk op de hoogte hou­den van de laatste trends. Mocht je je nog niet hebben aan­ge­meld, dan kan dat alsnog onder de volgende box.

Aan de andere kant snappen we ook dat alle infor­ma­tie in deze serie over­wel­di­gend kan zijn en dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Misschien vraag je jezelf wel af welke content in welke vorm nu en straks dan nog wel aan­sluit bij de doel­groep(en) én de branding?

Laat ons dan helpen, want naast dat je ons blog op de voet kunt volgen, kun je natuur­lijk ook onze profes­sio­nele hulp inroepen. Wij kunnen helpen met een succes­volle content-marke­ting-strategie van A tot Z opzetten én uitrollen of we helpen slechts met een onder­deel daarvan. Net wat gewenst is en waar het merk het meest mee geholpen is, want…

Als iedereen doet waar hij goed in is, dan is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.

Ons team van specia­lis­ten op het gebied van content-marke­ting en alles wat daar­mee te maken heeft, staat klaar om te helpen en de zorg­zame handjes te laten wappe­ren. Bel jij ons? Ons nummer is: 070 - 381 91 81.

Tip!  Schrijf je gratis in voor onze toekomstplannen

Over niet al te lange tijd verschijnt op ons blog een serie artikelen over de content-marke­ting-strate­gie en hoe je die zelf kunt ontwik­ke­len. Verdeeld over mee­r­dere artikelen gaan we in de tussen­tijd wel al infor­matie delen over diverse facetten van deze strate­gie. Op deze manier bou­wen we lang­zaam maar zeker op rich­ting de content-marketing-strategie.

In deze ‘vooruit­lopers’ vind je naast infor­matie, ook hand­vatten en tips waar­mee je direct al aan de slag kunt. Zo verza­mel je stap voor stap alle infor­matie nodig voor de strate­gie, máár – en dat is nou het mooie – iedere stap is ook nog eens direct toe­pas­baar. Zo kun je bestaande con­tent en de nog te publi­ce­ren con­tent direct al aan­scherpen.

Wil je dit alle­maal niet missen? Meld je dan hier­onder direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.

En als je niet zo lang wilt wachten, dan bel je ons direct even op: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home