De content-missie, óók voor succesvol bloggen en vloggen • 1/5  [inleiding]

De content-missie, óók voor succesvol bloggen en vloggen • 1/5  [inleiding]

Het is natuurlijk altijd hart­stikke leuk om direct en hele­maal los te gaan met aller­lei gave concep­ten en formats (vorm, inhoud en hoe en waar te versprei­den). Dat begrijpen we.

Alleen voor het succes van de content, van ieder blog, vlog en elke andere content, is het beter om eerst exact te weten wat je voor wie gaat doen en waarom.

Dit is waarom het voor een duide­lijk en profes­sio­neel verhaal én voor een succes­volle content-marketing-strategie, enorm belang­rijk is om voor­af de content-missie te bepalen. Daar­na komt de invul­ling bijna als vanzelf.

We zoomen in en gaan je helpen met de content-missie!

Deze serie over de content-missie is een direct vervolg op: Content-marketing-strategie • Doelstellingen en KPI’s, wat en hoe? • 1/2. Het kan slim zijn om deze serie eerst te lezen, want hier­op bordu­ren we nu verder rich­ting de content-marketing-strategie. Waar nodig verwij­zen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­matie in dat artikel.

Wat gaan we doen?

Verdeeld over 5 blog­artikelen zoomen we in op de content-missie en helpen we je om deze in 6 stappen zelf te bepalen.

 • Deel 1 – De inleiding. Over het belang van een goede content-missie.
 • Deel 2 – Hierin ruim aandacht voor de 3 vragen van Joe Pulizzi die een hele goede basis vormen voor het bepa­len van de content-missie.  Direct naar deel 2.
 • Deel 3 – We starten met het stappen­plan. We gaan de nodige infor­matie verzame­len voor stap 1 en 2.  Direct naar deel 3.
 • Deel 4 – Stap 3 en 4. We gaan samen op zoek naar het beste publiek voor de content en wat hun infor­matie-behoeften zijn.  Direct naar deel 4.
 • Deel 5 – De laatste 2 stappen. We bekij­ken hoe de infor­matie-behoef­ten in te vullen zijn en gaan aan de slag met het omzet­ten van alle infor­matie in de content-missie.  Direct naar deel 5.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­­artikelen over zake­lijk bloggen of het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Inleiding
Waarom is een goede content‑missie zo belangrijk?

In deze serie van 5 blog­artikelen delen we infor­matie en hand­vatten om voor de content‑marketing – en dus voor vrijwel alle content – een goede content-missie te bepa­len.

Met deze serie kun je niet alleen een missie voor de hele content-marketing bepalen, maar ook voor uiteen­lopende onder­delen ervan. Onder­delen als het blog, de vlog en bijvoor­beeld voor campagnes, ze verdie­nen alle­maal hun eigen strate­gie en missie.

De content-missie vormt de rode draad in alle commu­ni­catie-uitingen, dus ook voor ieder blog of vlog.

Effec­tieve content‑marketing, bloggen en vloggen kunnen dan ook niet zonder een duide­lijke missie. Het is dan ook belangrijk om de missie van en voor alle content-marketing-uitingen helder te hebben, want juist dat is de reden waar­om deze uitingen worden geproduceerd.

Wij weten dat je woorden als content-marketing, content-missie en commu­ni­catie-uitingen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Onze definitie

De content-missie vertelt kort, bondig, krachtig en duidelijk wat de content moet doen, voor wie, het waarom en hoe dit te bereiken.

Synoniemen

Content-missie en content-marketing-missie worden vaak door elkaar gebruikt. We kiezen ervoor om content-missie te gebrui­ken, omdat dit de tekst pret­tiger lees­baar maakt.

Belangrijke voorwaarde voor succesvol publiceren

Op zich is het bepalen van de content-missie niet eens zo moei­lijk – zeker niet met ons stappen­plan – maar een goede content-missie is door­gaans wel een belang­rijke voor­waarde voor het succes van alle content die wordt gepubliceerd.

Reden van bestaan van de content

De content-missie is voor de content natuur­lijk de reden van bestaan, anders hoef je er niet eens aan te beginnen. Het kan zelfs de reden zijn waar­om een blog of een vlog über­haupt bestaat. De content-missie vertelt ook de reden waar­om mensen de content consu­me­ren en bijvoor­beeld een blog of een vlog volgen… of zouden moeten volgen.

De content-missie wordt gevormd door antwoor­den op de volgende vragen:

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat als iets anders verloopt dan volgens de algemeen geldende norm, dat absoluut niet wil zeggen dat het dan niet goed gaat of zelfs fout gaat.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

De voordelen van een goede content‑missie

 • Je bouwt gericht aan vertrouwen, aan relaties en dus aan een sterk merk.
  • Bovendien weet je deze zaken ook op niveau te houden.
 • Tijd- en geldbesparing.
 • Je verspilt geen of veel minder kansen
 • Toont duide­lijk de expertise.
 • Geeft duide­lijk het onder­scheid ten opzichte van de concur­rentie aan.
 • Google loves it! … Het is dus enorm goed voor de zoek­machine-optima­li­satie (SEO).
 • Toegang tot een rijke bron aan onderwerpen.

Je bouwt aan vertrouwen, relaties en aan een sterk merk

Door te werken aan de content én deze te distribueren met de content-missie als leidraad, bouw je doel­gericht aan herken­ning en vertrou­wen. Het is de manier om met de content een relatie met de ontvanger op te bouwen en zo tegelijk te bouwen aan een sterk merk. Dat is branding!

Mensen weten dan precies waar­voor ze bij het merk moeten zijn. Ze zullen dan niet alleen terug­kerende klanten worden, maar ook loyale fans. Hier­voor is het wel belang­rijk dat je dat waar­aan je hebt gebouwd, vervol­gens ook goed onder­houdt.

Voor het succes van het merk is het blog, de vlog of welke content dan ook een alsmaar doorgaand proces. Content-marketing is – net als marketing – een inves­te­ring die nooit stopt!


Je bespaart tijd én verspilt geen kansen

Wanneer jij een duide­lijke content-missie hebt en die goed voor ogen houdt, bespaar je tijd, energie en geld. Tege­lijk biedt de content-missie enorm veel focus. De content-missie geeft bijvoorbeeld de grenzen aan waar­binnen de onder­werpen moeten blijven.

Op uitgekauwde onderwerpen zit niemand (meer) te wachten, ook Google niet.

Dit lijkt misschien een beper­king, maar zorgt ook ervoor dat je geen kansen verspilt door content te produ­ce­ren, te publi­ce­ren én te promo­ten die er voor de doel­groepen niet echt toe doet. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar ook ener­gie. Bovendien helpt het om het enthou­siasme op peil te houden.


Je etaleert de expertise en dat beloont Google

Een goede content-missie zorgt bij veel orga­ni­sa­ties in de zake­lijke dienst­verle­ning ervoor dat de content de diepte in gaat. Je etaleert immers met een (goede) content-missie duide­lijker de exper­tise en bouwt zo aan de nodige auto­ri­teit.* Hier­door zal de content en het merk zich ook nog eens duide­lijk onder­scheiden van de concur­ren­tie.

Maar dan zijn we er nog niet, want Google zal deze inspan­ningen ook nog eens graag belonen. Dit is SEO anno 2024!

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.


Een rijke bron aan onderwerpen

Is er eenmaal een goed beeld van de doelen en van de doel­groepen van de content-marketing – en dus ook van het blog en de vlog –, dán heb je met een goede content-missie eenvou­dig toegang tot een waarde­volle bron van onderwerpen.

 

Verschil content‑missie en de missie van het blog of de vlog

Voor je aan de slag gaat, is het belangrijk dat je het volgende weet. Dit is name­lijk straks met het bepa­len van de content-missie belang­rijk om geen tijd te verdoen door eerst de verkeer­de kant op te gaan.

Zoals je weet of waar­schijn­lijk wel begrijpt, hebben vaste klanten hele andere content nodig, dan mensen die nog nooit van het merk hebben gehoord. Voor beiden heb je dus een andere missie nodig. Daarom red je het vaak niet met 1 enkele content-missie voor de content-marketing. Zo’n content-missie is zelden tot nooit in staat sturing te geven aan ‘alle’ uitingen.

Kijk dus straks tijdens het uitvoe­ren van het stappen­plan of je aan 1 content-missie voldoende hebt of dat het er meer moeten worden. Dit klinkt nu misschien ingewik­kel­der, dan het straks in de prak­tijk is.


Overlappingen en verschillen

Of het nou gaat om de content-missie van de content-marketing of die van een blog, die van een vlog of die van andere content, ze zullen waar­schijn­lijk sterk op elkaar lijken of zelfs vrijwel iden­tiek zijn. Ze zijn ook allemaal geba­seerd op de mission state­ment van de orga­ni­satie of het merk. Alleen zijn dat strate­gische keuzes en die horen niet thuis in deze serie.*

Met content maak je het verschil door te letten op de details, daardoor kom je vaak niet weg met 1 globale content-missie.

Het verschil tussen alle content-missies zit – net als bij de meeste zaken – vooral in de details. Toch is er bij alle content-missies 1 groot en belangrijk verschil. Dat verschil zit hem in de doel­groep of de doel­groepen en dan met name in de speci­fieke informatie-behoeften per groep.

* Binnenkort zoomen we verder in op de content-marketing-strategie. Hier­voor hebben we recent de doelstellingen en KPI’s (Kritieke Prestatie Indica­toren) al uitge­brei­der bespro­ken dan we in deze serie doen. Wil je volgende blog­artikelen over de strate­gie niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.


Doelgroep of doel­groepen

Omdat god en de duivel in de details zitten, is het belangrijk om het volgende goed te beseffen:

 • de ‘doel­groepen van het merk’ zijn niet per se identiek aan de ‘doel­groepen van de content-marketing’;
 • verschillende ‘doel­groepen van de content-marketing’ eisen vaak verschil­len­de strate­gische invullingen;
 • uit al deze verschillen zullen vaak verschil­len­de content-missies ontstaan.

Uit deze opsomming kun je opmaken dat de volgende zaken gerela­teerd zijn aan elkaar, maar ook van elkaar verschillen:

 • missie van het merk of de orga­ni­sa­tie;
 • marketing-missie;
 • globale (overkoepelende of algemene) content-missie;
 • specifieke content-missies als die voor:
  • het blog;
  • de vlog;
  • andere speci­fieke content als die speciaal voor campagnes, LinkedIn, Facebook, et cetera.

Bij de overkoepelende content-missie heb je vaak met ‘alle’ doel­groepen van het merk te maken. Dit hoeven dus niet per se de kopers of gebrui­kers straks te zijn. Dat zie je aan het lijstje hieronder.

Clusteren aan de hand van informatie‑behoeften

Uit die alge­mene content-missie vloeien vaak meer­dere content-missies; 1 missies per doelgroep, maar ook dit hoeft niet per se.

Soms heeft een merk maar 1 speci­fieke doel­groep en soms kun je voor 2 of meer­dere doel­groepen dezelfde content-missie gebruiken. Belangrijke voor­waarde hierbij is dat deze doel­groepen dezelfde informatie-behoeften hebben.

1 boek, 1 doelgroep, maar 4 doelgroepen voor de content missie

Zo kan een uitgeverij lees­boekjes voor kinderen tussen 6 en 8 jaar (de doel­groep van de uitgeverij) waarmee ze beter leren lezen, zich met hun content-marketing onder andere richten op:

 • kinderen van 6 tot circa 8 jaar;
 • ouders/verzorgers van deze kinderen;
 • leraren van deze kinderen;
 • diegenen die de boeken op scholen voor deze kinderen inkopen.

Deze diversiteit vraagt om meer­dere content-missies, want iedere groep heeft zijn eigen speci­fieke infor­matie-behoeften en dus andere content nodig. En wie het lijstje goed bekijkt, ziet ook de invloedrijke rollen van de eerste 3 groepen op de inkopers.

Ieder merk zijn eigen keuze

Je begrijpt dat een content-missie dus betrek­king kan hebben op 1 van de doel­groepen, op meer­dere doel­groepen of op alle doel­groepen. De verschil­len en over­een­komsten in infor­matie-behoeften zijn hierbij leidend. De groepen worden immers gevormd op basis van infor­matie-behoeften.

Kijk dus altijd eerst kritisch naar de infor­matie-behoeften van de uiteen­lopende doel­groepen en bepaal dan pas of het om 1 doel­groep, meer­dere doel­groepen of alle doel­groepen gaat. Daar­na maak je op basis van de betref­fende infor­matie-behoef­ten de meer gede­tail­leerde keuzes.

In deel 4 bij ‘Stap 3 – Doelgroep en ideale publiek’ komen we hier­op nog terug, maar het is belang­rijk om dit voor de start goed door te hebben. je kunt dan straks vrij snel door­zien of je voor 1 of meer­dere content-missies moet gaan.

 

Aan de slag

In deel 2 gaan we verder met de 3 vragen van Joe Pulizzi die een goede basis leggen voor het bepalen van de content-missie. Daarna gaan we echt aan de slag met ‘Stap 1 – Pak eerst de brand guide’ erbij.

Toch is het geen slecht idee om de brand guide er nu al bij te zoeken en deze eens rustig door te nemen. Kijk eens naar de missie, de mission state­ment, de doel­stellingen en de doelgroep(en) van het merk. Dit is enorm handige infor­matie om voor ogen én paraat te hebben.

Is er geen brand guide? Dan heb je wel wat meer onder­zoek straks te doen, maar je komt er ook wel zonder.

Wij wensen je veel plezier en succes met het helder krijgen van de content-missie(s).


Nog meer toekomstplannen?

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en content-marke­ting daar­van een belang­rijk onder­deel vormt. Zo hebben wij ruime erva­ring met het bepa­len, ontwik­ke­len én uit­voe­ren van content-marke­ting-strate­gieën.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home