De content-missie, óók voor succesvol bloggen en vloggen • 5/5  [stappenplan]

De content-missie, óók voor succesvol bloggen en vloggen • 5/5  [stappenplan]

Zonder content-missie is het als varen zonder kompas. Je weet niet welke kant je precies op moet varen en vaart dus eigen­lijk doel­loos rond. Nu is rond­dobberen af en toe best lekker, maar niet slim áls je een zake­lijk doel moet bereiken.

De content-missie vertelt je wat je doet, voor wie en waar­om. Het vertelt je ook waar je heen moet én wat daarvoor nodig is. Dit héél beknopt, want het is geen strate­gie. Zie het als een uitvoe­rige lijf­spreuk die je motiveert en bij de les houdt.

Tijd voor de laatste 2 stappen van ons stappen­plan om de content-missie te bepa­len en te formu­leren. Wat hebben de doel­groepen qua content nodig en hoe zet je de verza­mel­de infor­matie om in een content-missie?

Weet je daar­van ook nog een content driver te maken, dan heb je een mooie mantra voor de content in handen. We zoomen in!

Deze serie over de content-missie is een direct vervolg op: Content-marketing-strategie • Doelstellingen en KPI’s, wat en hoe? • 1/2. Het kan slim zijn om deze serie eerst te lezen, want hier­op bordu­ren we nu verder rich­ting de content-marketing-strategie. Waar nodig verwij­zen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­matie in dat artikel.

Wat gaan we doen?

Verdeeld over 5 blog­artikelen zoomen we vanaf deze week in op de content-missie en helpen we je om deze in 6 stappen zelf te bepalen.

 • Deel 1 – De inleiding. Over het belang van een goede content-missie.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – Hierin ruim aandacht voor de 3 vragen van Joe Pulizzi die een hele goede basis vormen voor het bepalen van de content-missie.  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – We starten met het stappenplan. We gaan de nodige infor­matie verza­me­len voor stap 1 en 2.  Terug naar deel 3.
 • Deel 4 – Stap 3 en 4. We gaan samen op zoek naar het beste publiek voor de content en wat hun infor­matie-behoeften zijn.  Terug naar deel 4.
 • Deel 5 – De laatste 2 stappen. We bekij­ken hoe de infor­matie-behoeften zijn in te vullen en gaan aan de slag met het omzetten van alle infor­matie in de content-missie.

Eerst meer weten?

Lees dan de voorgaande delen (zie hierboven).

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zake­lijk bloggen of het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Stap 5
Hoe de behoeften te vervullen?

Centrale vraag:

Wat moet er aan de doelgroepen worden geleverd?

Dit is de laatste stap, met het beant­woor­den van deze vraag is de input voor de content-missie compleet.


Soort content per fase

Het gaat nu om de grove lijnen van de infor­matie-behoeften per fase van de buyer en cus­tomer jour­neys. Het is hier­bij belang­rijk dat je inzicht hebt in deze fases van deze reizen en weet welk soort content bij welke fase past.

Zonder een probleem om op te lossen of een behoefte om in te voorzien, heb je niets te doen en is een effectieve content-missie onmogelijk.

Maak slechts een globale inschat­ting door de infor­matie-behoeften te cluste­ren, meer niet! Details zijn voor later, want die horen bij de content-marketing-strategie. Nu ligt de focus op de content-missie.

* Wij weten dat je woor­den als content-missie, infor­matie-behoeften en content-marke­ting-strate­gie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Onze indeling

Iedere organi­sa­tie heeft eigen buyer en cus­tomer jour­neys die hun (poten­tiële) klanten door­lopen en zal aan de hand hier­van een eigen inde­ling moeten maken. Een vuist­regel hierbij is, dat per fase de (poten­tiële) klant een stap (conversie) zet… van de ene fase naar de volgende. De ene keer is zo’n stap veel duide­lijker dan de andere keer.

Wij onderscheiden regel­matig de volgende fases in de buyer en cus­tomer journeys:

 • buyer journey:
  • bewustwordings-fase;
  • respons-fase;
  • oriëntatie-fase(s);
  • beraad-fase;
  • actie-fase;
 • customer journey:
  • herhaal-fase(s);
  • loyaliteits-fase.

Nog meer fases

In de oriëntatie-fase en herhaal-fase zien we vaak diverse tussen­stappen ontstaan en dus meer fases ontstaan. Vandaar de (s) erachter bij boven­staande opsom­ming.
Andere indelingen hebben vaak minder stappen. Hier­bij bestaat de kans dat je de poten­tie van een fase niet volle­dig benut en dus kansen verspeelt of geheel laat liggen.

We zoomen binnenkort verder in

Binnenkort besteden we uitge­breid aandacht aan deze fases, hoe je de bijbe­ho­rende infor­matie-behoeften eraan koppelt en hoe je daar vervol­gens op kunt inspe­len. We doen dit weer in een serie blog­artikelen, want dit is niet eventjes goed te gieten in slechts 1 blog­artikel.

Wil je ook deze serie niet missen? Meld je dan – als je dat nog niet hebt gedaan – direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen, dat alle in deze serie genoemde zaken per organisatie, merk, aanbod én doelgroepen verschillen.

Er zijn ontzettend veel zaken waarmee je rekening moet houden, we kunnen ze hier onmogelijk allemaal benoemen. Je vindt in deze serie dan ook slechts een stappenplan om deze zaken te bepalen. Naar eigen inzicht mag je hiervan natuurlijk afwijken of misschien zelfs op een geheel andere manier aanpakken. Observeer, meet, leer en verbeter!

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.


Voorbeelden van antwoorden

Algemene globale antwoorden op de vraag ‘Wat moet er aan de doelgroepen worden geleverd?’ kunnen zijn:

 • vermaak en ontspanning;
 • groei;
 • informatie.

De bedoeling is de antwoorden straks als de content-missie staat verder uit te werken tot een onder­scheidend idee. Nu nog niet, houd het globaal!

Vermaak en ontspanning

Denk bij vermaak en ontspan­ning aan enter­tainende content (waar­onder snack­able content) waar­van er genoeg op bijvoor­beeld YouTube, Instagram en het hele internet te vinden is. Denk aan van alles om je vrije tijd mee in vullen.

Dit kan ook content zijn om een bepaalde doel­groep kennis te laten maken met het merk en/of het aanbod.

Groei

Sommige orga­ni­sa­ties werk­zaam in de dienst­verlening helpen met hun aanbod mensen groeien. Voor de ene partij is dat groeien op zake­lijk gebied en voor de andere partij op persoonlijk gebied. Soms op beide.

Ook kan het zijn dat mensen psychisch krach­tiger, fysiek fitter of fysiek beter willen worden. Dit mag je ook onder groei rekenen.

Voor al deze gebieden wil en moet je deze mensen inhoude­lijk sterke content aanbieden. Deze content kun je zien als verbindende content.

Informatie

Er zijn doel­groepen die op den duur op zoek gaan of alleen op zoek zijn naar infor­matie over het aanbod en/of gerela­teerd aan het aanbod. Net als jij nu. Dit noemt men behulp­zame content.

Maar pas op!

We schreven het net al: ga voor de content-missie niet al te diep in op deze zaken. Voor je het weet, ben je al bezig met de infor­matie-behoeften te omschrij­ven voor de content-marketing-strategie. We kunnen het je niet verbieden, maar pas op dat je hier­door niet je focus verliest.

Tip!  Mix it up!

Het kan absoluut geen kwaad om binnen de content, binnen het blogvlog, binnen een blog­artikel of binnen een andere vorm van versprei­ding van de content, de boven­staande 3 doelen te mengen. Het kan zelden kwaad verschil­len­de onder­werpen en ingangen door en/of naast elkaar in te zetten. Als je dat goed aanpakt, wordt het vaak hier­door juist interes­san­ter voor de doel­groe­pen.

 

Stap 6
Maak er ‘een goed verhaal’ van

Je hebt nu alles voor de content-missie. Werk dit uit als een globale bondige, krach­tige en duide­lijke missie op een A5’je. Mocht het lukken, dan liever op een A6’je. Het is natuur­lijk geen strate­gie. Zie het meer als een wat uitvoe­rige lijfspreuk die de betrok­ke­nen motiveert en bij de les houdt. Beperk je tot 5 niet te lange zinnen, met in totaal hooguit 2 komma’s. Dit is écht the limit.

Zorg wel dat ieder­een die bij de content-marketing of bij een speci­fiek onderdeel ervan betrok­ken is, op de hoogte is van de content-missie die bij zijn taak hoort. Misschien moet je er wel gewoon ouder­wetse printjes van uitdelen.

Laatste tip!  Zet de missie om in een mission state­ment en content driver

Mission statement

Als er nog geen mission state­ment op de website staat, kijk dan eens of je de missie van het merk uit de brand guide om kunt zetten in een mooie mission state­ment. Dit is een korte krach­tige niet verkeerd te begrij­pen tekst van hooguit 5 zinnen. Als het gelukt is, plaats die dan op de website (bijvoorbeeld bij ‘Over ons’) of op de home­page van je vlogkanaal.

Brand driver

Dit is een kort en krach­tig zinnetje dat de mission state­ment van het merk samen­vat. Zie het als een soort mantra voor intern gebruik. De brand driver kan soms ook dienst doen als tag­line of pay-off.

Content driver

Het idee hierachter lijkt op de brand driver. Het verschil is dat dit korte zinnetje de content-missie samen­vat. De content driver moet als een mantra in je hoofd resoneren, iedere keer als je bezig bent met de content. Voor iedere andere betrok­kene geldt uiteraard hetzelfde.

De content-driver moet, net als de brand driver, klinken als een slogan en goed blijven hangen.

Maak het resultaat mooi op en hang het op een promi­nente plek. Op deze manier kan het ook echt een mantra worden.

Zet hem op de website!

Is bloggen of vloggen het verdien­model? Zet de content driver dan – als die daarvoor geschikt is – op een zichtbare plek op je blog of vlog. Misschien kun je hem wel net als de brand driver als tagline onder het logo in de header plaatsen of als pay-off onderin de footer. Je kunt hem hiervoor natuurlijk ook een beetje aanpassen.

 

Aan de slag

We denken dat je zelf aan de hand van ons stappen­plan en boven­staande hand­vatten een prima missie voor de content(‑marketing), het blog of de vlog kunt ontwik­ke­len. Mocht het toch niet lukken, dan staat een heel leger profes­sio­nals klaar om te helpen.

Natuurlijk, kunnen wij ook helpen. Graag zelfs, daarvoor komen we direct ons bed uit. Het enige dat je daar­voor nu hoeft te doen, is ons bellen op  070 - 381 91 81. Je mag mij ook direct bellen op  06 - 36 07 70 61.

Wij wensen je veel plezier en succes met het helder krijgen van de content-missie.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen bordu­ren we verder op het resul­taat van deze serie en gaan zo rich­ting de content-marketing-strategie. Op de weg daar­heen zoomen we onder andere in op de onder­werpen en de vormen waarmee je de content-missie kunt invullen.

We zoomen ook in op de doel­groepen en de buyer persona’s voor de content. Vanaf daar komen we bij content-mapping en het Content Care Canvas. Hiermee helpen we de infor­matie-behoeften tijdens de buyer en cus­tomer jour­neys goed in beeld te brengen. Zo zoomen we stap voor stap steeds verder in.

Marketeers met een gedocumenteerde content-marketing-strategie hebben 5 keer meer kans van slagen dan marketeers zonder.

Bron: NewsCred

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een interessante optie en kan uiteraard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze corebusiness is. Wij hebben ruime ervaring met bloggen en artikelen schrijven voor diverse doeleinden, met co‑writing en met de promotie van deze content.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­ma­tie op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marke­ting, con­versie-opti­ma­li­sa­tie, branding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home