Conversie-optimalisatie • De voordelen én de nadelen • 1/3

Conversie-optimalisatie • De voordelen én de nadelen • 1/3

Het belangrijkste voor­deel van conversie-optimalisatie is meer rende­ment van de website. Tenminste, dat is wat je vaak hoort. Meer rende­ment van apps natuur­lijk ook. En wat dacht je van het effect op alle andere (marketing-)inves­te­ringen in het voor­deel van de bedrijfs­resultaten?

Maar er is meer en er is slechts 1 nadeel: je moet er wel in (kunnen) investeren. Al is dat alleen maar kostbare tijd. Toch zou die investering peanuts moeten zijn, vergeleken met de opbrengst. We zoomen in!

Wat gaan we doen?

  • Deel 1 – Dit deel gaat over de 5 belangrijkste en interessantste voor­delen van conversie-optimalisatie en is bedoeld om je een eerste globale indruk te geven van de essentie en de noodzaak ervan. We tikken hier de finan­ciële voor­delen en de voor­delen voor de SEO (zoekmachine-optimalisatie) slechts kort aan, want …
  • Deel 2 – In deel 2 zoomen we vol­gen­de week verder in op de finan­ciële voor­delen en dus op de voor­delen die min of meer direct van invloed zijn op de omzetcijfers.  Direct naar deel 2.
  • Deel 3 – In het laatste deel schenken we alle aandacht aan de voor­delen die leiden tot de finan­ciële voor­delen van deel 2. Dit zijn de voor­delen waardoor de buyer en customer journeys versoe­pelen en waar­van de SEO duidelijk meegeniet.  Direct naar deel 3.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerela­teerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Conversie-optimalisatie in het kort

Met conversie-optimalisatie perfectioneer je de web­site en/of de app. Het zorgt ervoor dat online ‘de belang­rijke duwtjes om van prospects klanten te maken’ op de juiste manier worden gegeven. Je kunt zelfs met een optimale web­site en/of app ervoor zorgen dat deze klanten ook vaste klanten worden, maar dat is wel geheel afhankelijk van het business-model.*

Een investering in conversie-optimalisatie moet zichzelf – in de regel – snel terug­betalen en meer dan terug­betalen. Hoe kan dat? Dat leggen we je in deze serie uit aan de hand van de voordelen.

* Wij weten dat je woorden als business-model ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat de in deze serie genoemde voor- en nadelen algemeen van aard zijn. De werkelijke waarde van ieder voor- en nadeel zal dan ook per organi­satie, merk, aanbod, onder­nemer én doelgroep(en) ver­schil­len. Hierdoor kan zelfs een voordeel in een nadeel veranderen en andersom.

Bekijk daarom eerst kritisch wat ze stuk voor stuk beteke­nen voor de te bereiken doelen en verbind er ver­vol­gens een eigen waarde aan. Pas daarna is een goede afweging te maken.

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Voor­deel 1
Financiële voordelen

Bezuiniging marketing-budget

Laten we maar gelijk beginnen met de bezuinigingen, want dat spreekt de meeste onder­nemers­geesten altijd wel aan. Zelf kijken wij liever naar hoe de winst te vergro­ten is, maar we weten natuur­lijk ook heel goed hoe we de aandacht moeten trekken.

Bezuiniging marketing-budget heeft simpel­­weg te maken met dat de weg die poten­tiële klanten afleg­gen om klant te worden (steeds) soepeler verloopt. Hierdoor worden dus meer poten­tiële klanten over dezelfde weg klant. Deze weg wordt per klant (steeds) goed­koper, wat uiteinde­lijk door­werkt op het totale marke­ting budget.*

* In de regel wordt met conversie-optimalisatie weg voor weg aangepakt, beginnend met de belangrijkste.


Of liever een veel hogere ROI van alle marketing-inspanningen?

Je hebt nu vast wel begrepen dat het belangrijkste voor­deel van conversie-optimalisatie in de regel niet alleen meer rende­ment van de web­site en/of app is, maar ook van alle andere marketing-investeringen. Laten we daar nog wat verder op inzoomen.

ROI staat voor Return on Investment en geeft de verhouding (in procenten) tussen de opbrengst en de gedane investering weer. Hiermee kun je zien hoe rendabel een investering is.

Conversie-optimalisatie voorkomt geldverspilling

Je kunt heel veel geld uitgeven aan allerlei promotie-doeleinden, maar als de web­site en/of de app uiteindelijk niet doen wat zij moeten doen – converteren –, dan is al dat ‘voorwerk’ verspilde moeite en weggegooid geld. Dit kun je voorkomen door goed te optimaliseren.

Conversie-optimalisatie laat ook andere investeringen renderen

Doe je het wel goed? Zijn de web­site en/of app in staat de ‘gasten’ te belonen voor hun moeite en in staat ze verder te bege­leiden tijdens hun buyer en/of customer journeys?

Dán renderen alle investeringen die tot dan toe zijn gedaan om het merk te bouwen, het vertrouwen bij de doelgroepen te winnen en te onderhouden plus ‘de juiste mensen’ naar de web­site en/of app te trekken. Dat is waar iedereen zijn best voor heeft gedaan en als dat goed gaat, mag daar best op getoast worden!

Merk en aanbod gaan altijd voorop

Voor we verder gaan eerst even dit. Wanneer een organisatie start met het ontwikkelen van een web­site en/of van een app, met de nodige SEO en de conversie-optimalisatie, moeten toch echt eerst een paar zaken goed op orde zijn. Het business-model, de business-strategie, het aanbod en alles daar­omheen moeten kloppen.

We bedoelen hier niet alleen de kwaliteit en de prijs, maar ook de productie, distributie, service, et cetera. Werkelijk alles moet goed op orde zijn. Bovendien moet de branding als een paraplu overal boven hangen. Branding gaat vooral over bouwen aan vertrouwen en dat te onderhouden. Dat doe je met alles wat een merk zegt en doet.

Als andere zaken die van invloed zijn op de verkoopresultaten rammelen, kun je dat met content-marketing, conversie-optimalisatie en SEO niet rechttrekken.

Pas als dat zo is, komt het ontwikkelen van de web­site en/of app. Deze moeten aansluiten op het geheel van zojuist genoemde zaken. In dit en andere blogartikelen gaan wij ervan uit dat al die zaken meer dan op orde zijn. Dit vormt ons uitgangspunt en is essentieel voor onder andere het succes van de conversie-optimalisatie. Als dat niet zo is, kunnen wij met diverse zaken helpen… máár niet met alles. Wanneer deze zaken niet op orde zijn, wordt de kans op succes niet groter. Andersom wel.

Het succes van de SEO en de advertentie-investeringen is op zijn beurt weer direct afhanke­lijk van de kwali­teit van de web­site en/of app én dus van de conversie-optimalisatie. Daar­naast speelt bij dit alles het vertrou­wen in het merk een hele grote rol. Tot slot is er ook nog de invloed van de concur­rentie op de resul­taten. Die invloed heeft een grote impact en is niet te omzeilen.

Je begrijpt: niets staat los van elkaar voor het succes van de organisatie én van de conversie-optimalisatie.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.


Andere financiële voordelen

Op al deze voor­delen zoomen we in deel 2 uitgebreid in. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Voor­deel 2
Verbetering gebruiks­gemak en gebruiks­ervaring

Conversie-optimalisatie gaat over alsmaar testen, verbeteren, meten, analyseren, testen, verbeteren, meten, … en dat is niet voor niets. Hierin staat de gast centraal. Door deze werk­wijze worden ‘de onuit­gespro­ken eisen van de gasten aan de web­site en/of app in teken van het gebruiks­gemak’ steeds duidelijker en zo kun je steeds verfijnder werken.

Dit voor­deel heeft ook weer positieve gevolgen. Denk hierbij aan het gebruiks­gemak, de gebruiks­vriende­lijk­heid en de indruk die de gebruiks­ervaring achter­laat. Als dit allemaal goed zit, heeft dit mooie gevolgen voor de SEO (zoekmachine-optimalisatie). Zoals we al aangaven, zoomen we hierop in een volgend blog­artikel uitgebreid in.

Als je je nog niet hebt aangemeld voor onze gratis e‑mailalert, klik dan hier.

 

Voor­deel 3
Vertrouwen in merk en aanbod vergroot

Als het niet lekker zit

We schakelen nu even over op onze psyche, op ons ‘onbewuste’ en ‘bewuste’. Bij ons vak gaat het vaak om de ‘onbe­wuste’ bezoe­kerservaring en/of gebruiks­ervaring. Een ervaring die pas een ‘bewuste’ erva­ring wordt wan­neer het fout gaat. Ja, je leest het goed.

We hebben het nu over het vertrou­wen in het merk en in het aanbod. Een slechte bezoekers- of gebruiks­ervaring kan dit vertro­uwen compleet afbreken. Opeens is iemand dan wel heel bewust van hoe hij over het merk denkt!

Dán wel.

En weg zijn ze.

De gast is verdwenen. Het ver­trou­wen dat te voet kwam, is te paard gegaan. Het ver­trou­wen dat zo hard nodig is om te conver­teren. Slechts bij een handje­vol extreem tevre­den trouwe klanten zal het vertrou­wen ook te voet weer gaan. Enkelen zullen het merk zelfs hoe dan ook trouw blijven, maar hierop zouden wij niet en nooit durven inzetten. De kans is te groot dat je zo niet veel klanten over­houdt. Dat kan dus beter.


Als het wel lekker zit

Professionele indruk

Met conversie-optimalisatie leer je de gasten steeds beter kennen en bied je ze de hoogst haal­bare bezoekers- en gebruiks­ervaring. Niet direct, maar wel geleidelijk aan.

De web­site en/of app worden niet alleen gebruiks­vriende­lijker, tegelijk maak je een profes­sio­nele indruk die misschien niet eens opvalt. Dit wordt onbewust wél geregistreerd en als positief geregistreerd.

Met conversie-optimalisatie bied je de hoogst haalbare gebruiks­ervaring.

Meer vertrouwen om de volgende stap te zetten

Met een goed geoptimaliseerde web­site en/of app voelen de gasten zich (min of meer) welkom, begrepen en op hun gemak. Diverse invloedrijke zaken worden dus onbewust geregistreerd en zorgen ervoor dat gasten niet direct vertrekken. En als het écht goed voelt, dan zijn de gasten bereid de volgende stap te maken in hun buyer en customer journeys.

Hapert er iets in hun gevoel, dan zoeken ze waarschijnlijk verder. Grote kans dat dat bij de concurrent is.

 

Voor­deel 4
En er was Google!

Google! Eindelijk! Conversie-optimalisatie gaat over gasten, gebruiks­vriende­lijk­heid, gebruiks­gemak, gebruiks­ervaring. Dat kon je hierboven lezen bij voor­deel 3. We schreven ook dat dit een heel posi­tief effect heeft op de SEO en we daar in deel 3 uitge­breid op terug gaan komen.

Je zult dus nog 2 weken moeten wachten, maar weet dat Google altijd kritisch mee­kijkt en dan obser­veert hoe soepel de gasten over de web­site of in de app bewe­gen. Als gasten conver­teren, is dat voor Google het bewijs dat de web­site of app de belofte waar­maakt. Google zal dit belonen met leads van hogere kwali­teit via bij­voor­beeld de zoek­machine.

Hierover dus in deel 3 meer. Vergeet je niet direct even in te schrijven voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Voor­deel 5
Concurrentie bijhouden of voorblijven

Het is altijd noodzakelijk de concurrentie geen voor­sprong te geven en zeker geen voorsprong te geven die nooit meer in te halen is. Ook hierbij is voor conversie-optimalisatie een cruciale rol weggelegd.

We stipten dit al kort aan in de box over merk en aanbod, maar het is wel een zeer belangrijk punt om verder op in te zoomen.


Achterblijven kan écht niet meer

Steeds meer organisaties zijn allang bezig of gaan nu bezig met conversie-optimalisatie. Wanneer concurrenten wel investeren in conversie-optimalisatie en jij (of jullie) niet, betekent dit in de regel dat zij gasten van je wegkapen en er zo met de buit vandoor gaan.

Dit betekent ook dat zij hun bestaansrecht vergroten, terwijl die van jou verkleint. Mooier kunnen we het niet maken, duide­lijker ook niet.

Door serieus in te zetten op conversie-optimalisatie, zorg je dat je niet ver achter­blijft op de concurrentie. Hun voorsprong zal verkleinen. Misschien zijn ze zelfs wel in te halen en achter te laten.

En stel nou dat die klanten straks bij deze concurrenten zeer tevreden zijn, dan zijn ze straks enorm lastig tot niet meer te berei­ken, laat staan: binnen te halen. Denk daar nog eens heel goed over na. Dat voelt niet écht lekker, hè?

En ligt de concurrentie al op achterstand, dan is het zorgen voor het behoud van die afstand en deze steeds verder te vergroten. Laat je in ieder geval nooit inhalen!

 

Extra voordeel
Uitbesteden tegen een relatief laag kostenplaatje

… met een hoog rendement

Waarom zou je na het lezen van boven­staande voor­delen als orga­ni­satie niet willen inves­teren in conversie-optimalisatie, terwijl het voor bijna iedere organisatie meer oplevert dan het kost? Bovendien zal ieder zichzelf serieus nemend bureau dat gespecialiseerd is in conversie-optimalisatie, eerlijk aangeven wat je ervan kunt verwachten.

Als wij denken dat de investering niet voldoende rende­ment gaat opleveren, geven we dat netjes aan en gaan we er niet eens aan beginnen. Ook wij hebben liever blije klanten, dan teleurgestelde klanten. We nemen aan onze conculega’s ook.


… en zonder al te veel afleiding

Bovendien vallen de kosten meestal enorm mee, maar je kunt er ook zelf mee aan de slag gaan. Dit kost tijd, maar hieraan besteden we in komende blogartikelen wel volop aandacht. Dus houd ons goed in de gaten.  Direct even aanmelden voor de gratis e‑mailalert, kun je hier.

Toch is het inschakelen van hierin gespe­cia­li­seerde profes­sio­nals een veel geko­zen oplos­sing voor organi­sa­ties met serieuze online ambities. Uitbesteden van de conversie-optimalisatie is dan ook zeker aan te raden, want ons motto is natuur­lijk niet voor niets:

Als iedereen doet waar hij goed in is, dan is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.

Bovendien is er een groot verschil tussen:

  • zaken aanpassen op gevoel en hopen op een goed resultaat;

en:

  • wijzigingen doorvoeren op basis van testen, metingen, analy­ses én erva­ring en zo goede – effec­tieve en consis­tente – resultaten kunnen garanderen.

 

Conclusie en hoe nu verder?

Door hoog in te zetten op conversie-optimalisatie verbeteren niet alleen de ROI van de web­site en/of app, maar ook die van alle andere marketing-inves­te­ringen. Zelfs de ROI’s van andere inves­te­ringen binnen de gehele organisatie verbe­te­ren mee. Op deze manier wordt er meer omzet gemaakt en worden dus álle inves­te­ringen (veel) sneller terug­verdiend.

Naast deze voor­delen zal het vertrouwen in het merk en het aanbod groeien en op hoog peil blijven. Bovendien is het positieve effect op de SEO en eventuele Google Ads-campagnes meer dan signi­fi­cant. De ‘waarde per gast’ zal stijgen.

Vroeg of laat staat niets doen aan conversie-optimalisatie gelijk aan zakelijke zelfmoord.

Zorg dus dat de ROI van alle investeringen wordt ver­groot en er hoog wordt ingezet op conversie-optimalisatie. Beter gisteren, dan morgen!

Voorkom zakelijke zelfmoord!

Het is altijd nood­zake­lijk de concurrentie geen voor­sprong te geven en zeker geen niet in te halen voor­sprong. Realiseer je goed dat steeds meer organi­sa­ties hoog inzet­ten op hun content én op conversie-optimalisatie, en dat achter­blijven op de concur­ren­tie zomaar gelijk kan staan aan zake­lijke zelf­moord. En waarom zou je ze deze kans geven?


Hoe nu verder?

Wij snappen dat kleine tot middelgrote organisaties huiverig zijn om budget vrij te maken om de web­site en/of app te opti­ma­li­seren tot een krach­tige lead-machine. Deze zaken hebben vaak al een aardige duit gekost.

Toch is dit meer dan alleen jammer. Zeker gezien de kosten van conversie-optimalisatie. Met een redelijk klein budget voor de eerste aanzet van de conversie-optimalisatie, kun je namelijk al ervoor zorgen dat de web­site en/of app beter gaan presteren!

Wie A zegt, moet ook B zeggen

De web­site en/of app zijn er toch al. Om meer uit de huidige gasten te halen, is het dan ook vaak niet meer dan een kwestie van doorpakken. Het zijn de laatste loodjes, maar wel essentiële loodjes om meer gasten te converteren tot klant.

Het gezegde ‘Wie A zegt, moet ook B zeggen’, is hier meer dan zomaar een gezegde.

En dan verder

Vanaf daar kun of moet je verder. Nu je het beste uit de web­site en/of app weet te halen, kun je verder met leads genereren door de juiste gasten uit te nodigen op de web­site en/of in de app. De eerste winst uit de conversie-optimalisatie kun je weer inves­te­ren in nog meer waarde­volle leads én klanten. Met andere woorden:

Conversie-optimalisatie is investeren in meer omzet én in de toekomst… investeren in een organisatie met een stabiel bestaansrecht.


Toekomstplannen

In deel 2 en 3 zoomen we verder in op de finan­ciële voordelen, de voor­delen waar­door de buyer en customer journeys ver­soe­pelen en waar­van de SEO duidelijk meegeniet. Daarna gaan we steeds verder de diepte en de breedte in en delen infor­matie, tips en handvatten om zelf met conversie-optimalisatie aan de slag te gaan.

Bovendien spelen onder­werpen als content-marketing, bloggen en branding hierbij een grote rol. Ook deze onder­werpen krijgen net als conversie-optimalisatie en SEO volop aandacht in onze blogartikelen.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Wij helpen

Op het gebied van conversie-opti­ma­li­satie zijn wij een van de weinige specia­listen in regio Den Haag. In deze regio ligt ons hart, net als bij ons vak.

Ben je benieuwd wat conversie-opti­ma­li­satie voor de website en/of app van de organisatie kan betekenen? Bel ons dan om een afspraak te maken voor een vrij­blijvend gesprek waarin we samen kritisch kijken wat het eerlijk­ste antwoord is op die vraag. Is dat antwoord posi­tief? Dan kijken we samen verder.

Je kunt ons bereiken op: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home