Conversie-optimalisatie • Quick wins voor de doe‑het‑zelver • 2/3

Conversie-optimalisatie • Quick wins voor de doe-het-zelver • 2/3

Wie met conversie-optima­li­sa­tie aan de slag wil, kan eerst gaan meten en analy­se­ren en vervol­gens gaan verbe­te­ren. Dit kost tijd en bete­kent dus uitstel. Dit kan later, want je kunt ook zelf begin­nen met de huidige web­site (en/of app) heel kritisch onder de loep te nemen.

Is de web­site echt zo duide­lijk, gewel­dig en/of crea­tief als jij denkt? Of verplaats jij je al in de schoenen van de ‘gast’ en ervaar je de web­site zoals je ideale klant hem ervaart? Doet de web­site wat die moet doen?

We zoomen verder in en reiken je weer stap voor stap de helpende hand.

Let op!  Voor apps geldt min of meer hetzelfde

Ga je met de app aan de slag om deze bijvoor­beeld te opti­ma­li­seren en naar een hoger niveau te tillen? Dan kun je gerust verder lezen, want met betrek­king tot de infor­matie in dit blog­artikel bestaan er tussen web­sites en apps over­wegend over­een­komsten. Om die reden gebrui­ken we hier voor de lees­baar­heid alleen het begrip web­site en dus niet ‘website en/of app’ zoals je dat van ons gewend bent.

Wat gaan we doen?

Verdeeld over 3 delen helpen we je punts­gewijs de web­site te verbe­te­ren voor meer conversie. Je gaat op zoek naar die zaken op de web­site die de ‘gast’ (bezoe­ker en/of gebrui­ker, m/v/x) frustreren en zorgen dat hij zich welkom en begre­pen gaat en blijft voelen.

Het verwijderen of aan­pas­sen van deze zaken, zijn de quick wins om deze bezoe­kers te laten converteren. Converteren in meer rendement van en omzet via de web­site. Succes!

 • Deel 1 – We zoomden in op de laadtijd, visuele stoor­zenders en laadtijd-vertragers en namen het design onder de loep.
 • Deel 2 – We kijken kritisch naar de content en de techniek.
 • Deel 3 – We sluiten af met de formulieren en delen extra tips voor aanpas­singen en aanvul­lingen op de website. Alle­maal in teken van meer conversie.

Eerst meer weten?

Lees dan deel 1.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over conversie-opti­ma­li­satie (CRO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van conversie-opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Inleiding & terugblik
Alles draait om de gast

In deel 1 stelden we je de volgende vraag:
Is wat jij prettig vindt, ook wat de ‘gast’ (m/v/x) als prettig ervaart en hem bege­leidt op zijn buyer en/of customer journey?

We hielpen je de web­site zelf vanuit het pers­pec­tief van de gast te onder­zoeken, op zoek te gaan naar storen­de elemen­ten en deze snel te verwij­deren. We vroegen je te zorgen voor een pret­tige gebruikers­ervaring, want gebruikers­ervaring en conversie-optima­li­sa­tie zijn onlos­make­lijk met elkaar verbonden.

We gaan we nu op dezelfde manier verder met de volgende punten.

Besproken punten deel 1

Tip! Ga stap voor stap

Aanpassingen op de web­site mogen nooit zo ingrij­pend zijn dat je daar­mee trouwe bezoe­kers en/of gebrui­kers vervreemdt of zelfs afschrikt.

In uitzonderlijke geval­len als een pittige ‘re-branding’ kan dit misschien juist weer heel wense­­lijk zijn, maar dan praat je ook over een ‘nieuwe’ web­site.

 

Quick win #4
Content

Quick win #4.1
Slechte content

Herken slechte content. Je zou denken dat dat niet zo moei­lijk is, maar de prak­tijk bewijst keer op keer het tegen­deel. Zeker als je zelf de teksten hebt geschre­ven en de beelden hebt verzorgd, is dit heel moei­lijk. Jij bent enorm tevre­den met het resul­taat, misschien wel trots en snapt helemaal wat je bedoelt.

Dat mag, máár bij conversie-optima­li­sa­tie draait wel alles om de ‘gast’ en niet om jou.

Wat moet je doen?

Nu zouden we in een noten­dop al onze kennis met je moeten delen. Hoe dan? Dit is vrijwel onmoge­lijk. Verdeeld over onze blog­artikelen delen we onze kennis en komen hier uiteraard nog uitge­breid op terug. Voor nu een paar belang­rijke punten als 1e aanzet.

 • Alles draait om de ‘gast’. Begin een verhaal dus nooit met ik en dus ook niet met wij of de merk­naam. Verklein ook de afstand door niet te veel ik of wij te gebruiken, want dan komt het merk al snel te los te staan van de doel­groep(en).
 • Wat is de indirecte oplos­sing die het merk biedt? Praat niet in tech­nische details, maar breng het gevoel dat past bij het resul­taat over.
 • Welke soort taal gebruik je om de gast aan te spreken en is deze toon consis­tent? Denk aan formeel, infor­meel, humo­ris­tisch, direct, zake­lijk, volks, deca­dent, et cetera.
 • Zorg ervoor dat overal u of overal je en jij wordt gebruikt en bedenk dat je en jij op dit moment de voor­keur genieten.  Lees meer.
 • Verbeter de leesbaar­heid van de inhoud door gebruik te maken van korte alinea’s en relevante sub­kop­pen. Wissel af met opsom­mingen (lijstjes zoals deze).
 • Vermijd (vak)jargon.
 • Gebruik duidelijke, eenvou­dige, begrijpe­lijke en beknopte taal zodat de bezoe­kers zonder kop­brekens kunnen begrij­pen wat het merk biedt.

En staat prominent op de home­page ‘Welkom op de web­site ’. Dán is het echt hoog tijd om voor de content een profes­sio­nal in de arm te nemen. Je weet nu wie je kunt bellen 070 - 381 91 81.


Quick win #4.2
Volledigheid en vindbaarheid

Hoe makke­lijk is het voor de bezoe­kers om antwoor­den op hun vragen te vinden? Hoe vaak moet men klikken om antwoor­den te vinden? En zijn de antwoor­den über­haupt te vinden.

Vragen die vaak voorkomen zijn:

 • Wat verkoopt het merk, wat heb ik eraan en wat kost het?
 • Wat voor merk is dit en waar staat het merk voor?
 • Wie zijn de mensen of wie is de orga­ni­sa­tie achter het merk?
 • Waar staan de contact-gegevens?

En is het van toepas­sing? Vergeet dan het service- en retour­beleid niet.

Wat moet je doen?

Mensen willen snel duide­lijk­heid, héél snel. Zorg daar­om voor antwoor­den op boven­staande vragen en op andere belang­rijke vragen die voor de bezoe­kers belang­rijk zijn. Zorg dat alle antwoor­den snel en eenvou­dig vind­baar zijn én zo helder en duide­lijk moge­lijk zijn.

Hiermee bedoelen we niet dat je de antwoor­den op moet nemen in een FAQ-lijstje, maar in de regu­liere content en design. Bepaalde antwoor­den kun je op een vaste plek in de header of de footer zetten. Andere antwoor­den maak je een­vou­dig benader­baar via duide­lijke elemen­ten als buttons en het menu.


Quick win #4.3
Te veel zoek­woor­den in de tekst

Van te veel zoek­­woor­den in teks­ten wordt niemand blij. De bezoe­ker niet, jij niet en Google al helemaal niet. Teksten die puur geschre­ven zijn voor de zoek­machines, konden niet en kunnen nu met de laatste update van Google écht niet meer.  Lees meer.

Wat moet je doen?

Weet je dat in het verle­den voor de web­site teksten zijn geschre­ven vol met zoek­woor­den om snel te ranken in Google en nergens anders voor? Dan zouden we die teksten héél snel verwij­de­ren. Google is vanaf maart 2024 begon­nen met dit soort content nog strenger af te straf­fen en die straf kan wel eens betrekking hebben op de ranking van de gehele web­site.  Lees meer.

Maar naast wat Google ervan vindt, is dit soort content gewoon niet bezoekers-vriende­lijk. Ze zijn lastig lees­baar en conver­te­ren niet. Ze vallen ook niet onder wat men noemt ‘rele­vante content’ en dat is wat je poten­tiële klanten wel wilt bieden.

Zijn de teksten voor zowel de bezoe­ker als voor de zoek­machines geschre­ven? Neem die teksten dan door. Zie je dat een zoek­woord te veel wordt gebruikt? Pas de tekst dan aan tot een normale en goed leesbare tekst.

Doe dit ook met iedere pagina waarover je twijfelt.


Quick win #4.4
Spelfouten

Zoals je weet is de web­site een weer­spiege­ling van de orga­ni­sa­tie, het merk en het aanbod. Een spelfoutje kan gebeu­ren, maar te veel spelfouten maken echt een hele slechte en slordige indruk en dus kan het merk ook wel eens een slordige repu­ta­tie hiermee verwerven.

Bovendien zijn teksten met spelfouten niet eens pret­tig om te lezen. Voor je het weet beledig je er de lezer mee.

Wat moet je doen?

Zorgen voor foutloze teksten.

Gebruik hiervoor online tools als Spelling.nu, Spellboy en/of exten­sies voor je brow­ser als LanguageTool. Deze tools kunnen alleen wel woor­den goed­keuren die qua spelling sterk op elkaar lijken, bijvoor­beeld melding in plaats van vermel­ding en dat zijn toch echt 2 verschil­lende dingen.

Professionele hulp inscha­kelen is vaak een betere optie. Maar pas wel op, want een tekst­schrijver is geen redacteur, copy­writer, web­copywriter en/of web­tekstschrijver. Andersom geldt voor alle beroe­pen hetzelfde. Iedere expert (m/v/x) heeft zijn eigen expertise.


Quick win #4.5
Keuzestress

Wil je mensen laten kiezen? Less is more! We kennen allemaal het verhaal over de jam­pot­ten toch? Te veel keuzes geven echt keuzestress en keuze­stress levert weinig positiefs op voor de conver­sie of de omzet.

Wat moet je doen?

Beperk het aantal keuzes tot maximaal 3 per type. En pas ook op met te veel types.

Het verhaal van de jampotten en de keuzestress

Het verhaal van de jam­pot­ten is afkom­stig uit een onder­zoek van Iyengar en Lepper uit 2000. In dit onder­zoek onder­zochten ze het effect van keuze op intrin­sieke (van binnen­uit) motiva­tie en tevredenheid.

Opzet onderzoek

In dit onderzoek werden proef­personen gecon­fron­teerd met een keuze uit diverse jam­smaken. De ene groep had keuze uit 24 jamsmaken en de andere groep uit 6. En wat bleek?

Uitkomsten onderzoek

De proefpersonen die uit 24 smaken konden kiezen, waren minder tevre­den met hun keuze en koch­ten uitein­de­lijk minder jam dan de proef­personen die 6 smaken konden kiezen. De bevin­dingen van dit onder­zoek sugge­re­ren dat ondanks dat we vaak denken dat meer keuze beter is, er een punt is waar­op te veel keuze juist averechts kan werken.

Te uitgebreide keuze kan overwel­di­gend en/of verlam­mend voelen. We hebben dan moeite om de voor- en nadelen van alle opties te over­zien en dus met het maken van onze keuze. We raken gede­mo­ti­veerd. Uiteinde­lijk leidt dit dan tot minder tevre­den­heid met de uitein­de­lijke keuze.

Dit fenomeen wordt het ‘paradox van keuze’ genoemd.

Té veel keuze kan verlammend werken; de ‘paradox van keuze’.

Een ander belang­rijk punt dat in dit onder­zoek naar voren kwam, was dat een kleinere keuze de intrin­sieke motiva­tie juist vergroot. In plaats van over­wel­digd te voelen, voelen mensen zich juist meer gemo­ti­veerd… meer betrok­ken. Boven­dien zijn ze duide­lijk meer tevre­den wan­neer ze enige controle hebben over hun keuzes.

Kortom

Hoewel keuzevrij­heid belang­rijk is, moet dit niet de over­hand nemen. Dan kan te veel keuze ons over­weldigen en verlam­men en onze motivatie doen vermin­de­ren. Een behap­bare balans moet er zijn.

Het verhaal van de jam­pot­ten wordt vaak gebruikt om te illus­tre­ren hoe keuze­stress kan leiden tot minder tevre­den­heid en minder welover­wogen keuzes.

Ook met betrekking tot het aanbod op de web­site is het dus belang­rijk om bewust te zijn van dit fenomeen.


Quick win #4.6
Linkjes en andere functies

Vallen we nu in herha­ling als we schrijven: de web­site is een weer­spiege­ling van de orga­ni­sa­tie en het merk?

Niet werkende hyperlinks of linkjes binnen de content en elders maken een hele slordige indruk en hebben dus ook hun effect op het merk. Niet werkende linkjes zijn een soort gedane beloftes die niet worden nage­ko­men. Ze staan niet alleen slordig, maar wekken ook geen vertrouwen.

Passen niet werkende linkjes bij het merk? Prima. Vooral zo laten. Alleen kunnen wij geen business-model beden­ken, waar­op dit zou aanslui­ten, maar uitzon­de­ringen beves­tigen vast en zeker ook deze regel.

Wat moet je doen?

Past een slordige indruk en het niet nako­men van belof­tes toch niet bij het merk? Loop dan alle linkjes na.

Kijk naar niet-werkende linkjes, maak ze werkend of verwij­der de link. Vaak bestaat het groot­ste deel van de niet-werkende linkjes uit linkjes die naar pagina’s buiten de eigen web­site verwijzen.

Zo verwijder je pagina’s en artikelen op de beste manier

Wanneer je lukraak pagina’s van de web­site verwij­dert, heb je kans dat er elders op de web­site hyper­links of linkjes naar die pagina’s staan en daar­door niet meer werken. Een 404-melding is wat diegene ziet die erop klikt.

Ook kan het zijn dat mensen die regel­matig deze pagina bezoch­ten en de link hadden opge­sla­gen nu op dezelfde melding uitkomen.

Frustraties over 404-meldingen door doodlopende links zijn tegenwoordig eenvoudig te voorkomen.

Dit kun je voor­komen door in het Content Management Systeem (CMS) de oudere pagina door te laten verwij­zen naar een andere pagina. Afhanke­lijk van het CMS zijn hiervoor diverse plugins te gebrui­ken, de zoge­naamde broken link checkers en redirection plugins. Zie de lijst hieronder.

Zoals de namen al aange­ven, zoekt het 1e type plugin de niet werken­de links op en bij het 2e type stel je de door­ver­wij­zing in. Dit kan soms ook geheel auto­ma­tisch gebeu­ren, maar een kleine controle hierop kan nooit kwaad.

 • Drupal – Broken Link Checker, Link Checker en Redirect.
 • Joomla – SEO Check, JBrokenRedirects en Redirect.
 • Magento – Broken Link Checker, Mageplaza Link Checker en Magento 2 Redirect Manager.
 • Shopify – Broken Link Checker, SEO Doctor en Redirect Manager.
 • Wix – Corvid by Wix en Wix SEO Wiz.
 • Weebly – Broken Link Checker en SEO Checker.
 • WordPress – Broken Link Checker, Redirection, 404 to 301 – Redirect, Log and Notify 404 Errors en Redirect.

De beschikbaar­heid en functio­na­li­teit van plugins kan varië­ren en naast de genoem­de plugins zijn er nog tal van andere opties beschik­baar. Raad­pleeg de docu­men­ta­tie van de plugin voor meer infor­matie, contro­leer of de plugin te gebrui­ken is met de versie van het CMS en kies de plugin die het beste je past. Zorg voor instal­latie voor een back-up van de web­site.

Naast bovenstaande plugins kun je ook Google Search Console gebrui­ken om 404-fouten te detecteren.


Quick win #4.7
Oud versus nieuw

Nog een klein puntje. Een detail zou je zeggen, maar god en de duivel zitten in de details. En je weet het: de web­site is een weer­spiege­ling van de organi­sa­tie, het merk en het aanbod.

Een jaartal van vorig jaar onderaan bij de copyrights in de footer maakt al geen bijde­tijdse indruk, laat staan een laatste blog­artikel of andere update van 2021… of nog ouder. Auw!!!

Ook verouderde gege­vens frustre­ren en maken een rond­uit slechte indruk. Weg vertrou­wen, dag conversie, maar ook voor de ranking in Google is oude rommel een no go!

Need we say more?

Wat moet je doen?

 • Als er een jaartal onderaan in de footer bij de copy­rights staat, zorg dan dat deze klopt.
 • Kijk ook naar de datums van de artikelen en zorg indien nodig voor verse artikelen. Dit is iets dat je ook op de agenda moet zetten.
 • Controleer telefoon­nummers, openings­tijden, route­beschrij­vingen, assor­ti­ment, et cetera.

Zorg dat deze zaken allemaal de indruk geven dat de organi­sa­tie écht overal boven­op zit en helemaal bij de tijd is.

 

Quick win #5
Techniek

Quick win #5.1
Veiligheid

Veilig­heid staat steeds hoger in het vaan­del. Veilig­heid is zelfs een ranking-factor in het algoritme van Google’s zoek­machine. Veel popu­laire brow­sers openen onvei­lige web­sites vaak niet eens meer of doen dit alleen na nadruk­ke­lijke toe­stem­ming van de gebruiker.

Wat moet je doen?

Zorg dat de veilig­heid van de web­site 100% in orde is. Een HTTPS in plaats van HTTP is nood­zake­lijk. Dankzij HTTPS worden alle gege­vens die worden ingevoerd en/of verzon­den geco­deerd (versleu­teld), waar­door ze onlees­baar worden voor hackers.

Dit is momen­teel de veiligste keuze om gevoe­lige infor­matie van gebrui­kers te verza­me­len en/of te verwer­ken. Je herkent HTTPS-websites als gebrui­ker aan een slotje in de adres­balk van de browser.

Bij webshops moet je de veilig­heid ook nog eens duide­lijk bevestigen met duide­lijk zicht­bare sym­bo­len van certi­fi­caten in bijvoor­beeld de header of de footer. Een uitleg in tekst op een duide­lijk vind­bare plek, kan ook geen kwaad.


Quick win #5.2
Mobiele versie

Het klinkt zo 2013, maar ze bestaan nog steeds: web­sites die niet (lekker) werken op mobiel. We vragen ons af of er echt nog mensen zijn die ze bezoe­ken via mobiel? En waar zitten de eigena­ren van die web­sites? Vast niet hier.

Maar goed en dus voor de volledig­heid: iedere zake­lijke web­site moet werken op alle popu­laire mobiele appa­raten, desk­tops en laptops. Ook als je wilt dat Google de web­site indexeert.

Alle tekst is dan goed lees­baar en dus niet te klein, er vallen geen elemen­ten rechts en/of links buiten het scherm en je kunt de web­site bedie­nen zoals je dat gewend bent van de web-protocollen; volgens de algemene norm op het internet.

Wat moet je doen?

Draag zorg voor een mobiele versie van de web­site. Een web-devel­oper weet van de hoed en de rand.

Wij weten dat je woorden als conversie-optima­li­sa­tie, web-protocollen en web-developer ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Quick win #5.3
Onduidelijke functionaliteiten

Niet ieder­een snapt waar­voor aller­lei fraaie hoog­standjes bedoeld zijn. Zeker niet als het gaat om de nieuwste functies.

Wat moet je doen?

Zet niet te snel de nieuwste functio­na­li­tei­ten in. Zeker niet als de doel­groep de 35 ruim gepas­seerd is. Zet ze in als ze echt nodig zijn en dan alleen waar ze nodig zijn. Help mensen de functies te begrij­pen en te gebruiken.

Gebruik ze zeker niet om indruk te maken. Indruk maak je met een goed doordacht aanbod en gebruiks­vriende­lijke web­site.


Quick win #5.4
Zoekfunctie

Te veel websites hebben een zoek­functie die niet optimaal werkt. Hierdoor hebben gebrui­kers moeite om content en/of produc­ten te vinden die ze zoeken. Ook dit veroor­zaakt te snel frus­tra­ties, want dit hoeft niet.

Voor webshops ligt de lat van de zoek­functie hoger dan voor web­sites van lokale zake­lijke dienst­ver­le­ners.

Wat moet je doen?

Verbeter de zoek­functie. Implemen­teer een krach­tige zoek­functie die gebruik­maakt van geavan­ceerde tech­nieken en…

 

 • Zorg ervoor dat de zoek­functie duide­lijk aanwezig is.
 • Geef gebruikers sugges­ties terwijl ze typen.
 • Afhanke­lijk van het type web­site , bied je filters aan om de zoek­resul­taten verder te verfijnen.
 • Zorg dat ook deze functio­na­li­teit intuïtief (zonder te veel na te denken) werkt.
 • Test de zoek­functie regel­matig.
 • Optimaliseer indien moge­lijk op basis van feed­back en analy­ses, maar doe dit alleen als het renda­bel is.

Een goede zoek­functie zal gebrui­kers helpen te vinden wat ze zoeken… op een snelle en nauw­keurige manier.


Quick win #5.5
Foutmeldingen

Het is duide­lijk: fout­mel­dingen zijn gewoon een van de grootste erger­nissen onder web­site -bezoe­kers. Toch zijn ze met alle brow­sers en appa­raten niet volle­dig te voor­komen, maar je moet hiernaar wel streven.

Web-developers beschik­ken over diverse moge­lijkheden om fout­mel­dingen zo veel en zo goed als moge­lijk te voor­komen. Ze kunnen de web­site voor de gang­bare brow­sers en appa­ra­ten testen.

Daarna houdt het wel een beetje op en zal er heel af en toe nog wel eens een fout­mel­ding optreden. Helaas zien de bezoe­kers dit meestal als eerste.

Wat moet je doen?

Vraag bij twijfel aan de web-developer om de web­site nogmaals te testen voor alle popu­laire brow­sers en apparaten.

Vraag dan gelijk om een (werkend) feed­back-formu­lier in te bouwen, waar­mee bezoe­kers indien nodig de fout­melding kunnen melden. Hierop komen we in deel 3 nog uitgebreider terug. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Quick win #5.6
Inloggen

Volgens onderzoek zouden proble­men met inloggen veruit de meeste irrita­ties op web­sites én in apps oproe­pen. Je lijkt tegen­woordig vaker wel dan niet in te moeten loggen op ‘Mijn account’ om ze te mogen gebrui­ken. Met name web­shops maken hier gebruik van en het leidt dan vaak wel tot groter gebruiksgemak.

Bij een bepaalde groep zake­lijke dienst­ver­le­ners is inloggen nodig om de dienst te verle­nen. Ook banken en leveran­ciers van ener­gie, telecom-diensten, et cetera, maken hier gebruik van en terecht. We willen natuur­lijk niet dat ieder­een zomaar bij onze gege­vens kan.

Toch komt het regel­matig voor dat mensen niet meer kunnen inloggen. Ze hebben hun inlog­naam en/of wacht­woord verge­ten. Eigen schuld, dikke bult, maar je wilt toch ieder­een het naar de zin maken voor de beste gebruikers­ervaring.

Gelukkig is er dan vaak de optie om een nieuw wacht­woord en/of een nieuwe inlog­naam aan te vragen om de oude inlog­naam op te vragen.

Maar als mensen dan alles invul­len voor de aanvraag, gaat dat soms niet helemaal zoals bedacht… en soms moet je dan alles weer opnieuw invul­len. Als het dan maar wel goed gaat.

Wat moet je doen?

Test zelf het inlog­proces. Maak hiervoor 2 accounts. Vervolgens vergeet je bij de een zoge­naamd het wacht­woord en bij de ander je inlog­naam. Daag het systeem uit en kijk wat er gebeurt.

Werkt dit niet naar behoren, dan weet je wat je te doen staat. De web-developer kan aan de slag.

Tip!  zo verbeter je inloggen ‘Mijn account’

Wat je naast boven­staande verder kunt verbe­teren is:

 • Vermijd het gebruik van klant­nummers en toegewezen inlog­namen.
 • Blokkeer niet de moge­lijk­heid om het e‑mail­adres als inlog­naam te gebruiken.
 • Laat mensen zelf hun wacht­woord kiezen.
 • Zorg ervoor dat als het inlog­gen misgaat, er geen lege velden verschij­nen en de gebrui­ker alles weer opnieuw moet invoe­ren. Houd de ingevoerde gege­vens zeg maar vast.
 • Gebruik vriendelijke teksten in plaats van robot­taal. ‘Je hebt het verkeerde wacht­woord ingevuld’ klinkt een stuk vriende­lijker dan ‘Wacht­woord onjuist’.
 • Maak alleen gebruik van ‘inloggen’ als en/of waar dat écht nodig is.

 

Volgende keer verder

Met bovenstaande quick wins kun je weer aan de slag. Dit vraagt net als de 1e quick wins weer wat tijd. Daarom pakken we over een paar weken de draad verder op en focus­sen dan op de formulieren.

Daarna zijn we voor voor­lopig klaar met de quick wins, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. We houden voor jou alles scherp in de gaten.

We wensen je heel veel succes en net zo veel­ plezier!


Wat kun je verder doen?

Wat je verder kunt doen? Dat is je aan­melden voor onze gratis e‑mailalert, want wie ons blog volgt, weet het: we delen keer op keer infor­matie en tips om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken. Met veel van deze blog­artikelen kun je ook hands-on aan de slag.

Wil je deze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­aanbieding – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daarvan een belang­rijk onder­deel vormt. Dit doen we met en voor zowel dienst­verleners (B2B en B2C) als non-profit-organisaties.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld de website en/of app verbe­te­ren, maar werken we ook graag samen. Hierdoor kan iedereen (m/v/x) doen waar hij goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.

Tip!  50% korting op een onderzoeksessie

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dát ver­dient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bieden op een gezamen­lijke sessie. In deze sessie screenen we samen de web­site en gaan we op zoek naar de verbe­ter­punten. Er is ook ruimte om te brain­stormen over de verbe­te­ringen.

Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg hand­vatten om zelf­stan­dig verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig is om tot een goed con­ver­te­rende web­site te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81. Gebruik het code­woord: ‘WE SCREEN’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home