De cookieless era • Checklist voor alternatieven en nieuwe oplossingen

De cookieless era • Checklist voor alternatieven en nieuwe oplossingen

Wat zijn de alter­na­tieven voor third party cookies? Heb je even? Het belang­rijkste is om nu ervoor te zorgen dat je straks niet met oude wijn in nieuwe zakken eindigt. Maar hoe doe je dat? Hoe voor­kom je dat je straks alles hebt over­gezet en dan opnieuw de privacy in het geding is? Hoe voorkom je dat je dan wéér op zoek moet? Je moet er toch niet aan denken straks nog meer tijd en geld te ver­liezen?

Dat doe je door je huiswerk goed te doen, zou mijn vader zeggen. Dit gaat je (helaas) wel wat tijd kosten, maar met onder­staande blogs en zeker met deze check­list zetten we je op het goede spoor. Aan de hand van onder­staande check­list ver­tellen we je gelijk waar je op moet letten bij de keuze voor een alter­na­tief of een com­bi­na­tie van alter­na­tieven. We zoomen in!

Dit blogartikel is een direct ver­volg op: De cookieless era • Welke alter­na­tieven en oplos­singen zijn er al?. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig ver­wijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­matie in dat artikel.

 

Criterium #1
Privacy-beleid en veiligheid data

Sluit de oplos­sing aan bij het privacy-beleid van de organi­sa­tie?

De garantie dat de verkregen data (gegevens) beschermd zijn*, zou het belang­rijkste criterium moeten zijn bij de keuze voor een aan­bie­der die data ver­zamelt of voor de in te zetten software.

* Data staat/staan voor gege­vens of ver­zamelde gege­vens en is dus (nog steeds) in het Nederlands offi­cieel meer­voud, maar je mag het ook als enkel­voud behan­delen. De term ‘big data’ is inmid­dels wel offi­cieel enkel­voud. Wij volgen deze richtlijn.

Belangrijke noot

Het is belang­rijk te besef­fen dat wat wij hier delen géén dringend advies is. Het is aan iedere orga­ni­satie om hierin zijn eigen weg te vinden. Het enige wat wij willen berei­ken met de infor­matie in dit blog­artikel is deze zoek­tocht te verge­makke­­lijken.

Sowieso is het altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Criterium #2
Controle en transparantie ontvanger

Wordt de huidige en toe­komstige bescher­ming van de privacy-gevoelige* en andere persoon­lijke gege­vens (data) gewaarborgd?

Is de oplos­sing een aan­vul­ling op de strategie die ‘gasten’ (bezoekers en/of gebruikers), klanten en andere rela­ties uit­einde­lijk de ultieme controle en trans­parantie biedt met betrek­king tot hun gegevens?

Sowieso moet afmelding of beëin­di­ging altijd via een snel vind­bare en een­vou­dige manier kunnen. Een opt‑out is wellicht de slimste manier.

* Wij weten dat je woorden als privacy-gevoelige aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Criterium #3
Ervaring ontvanger

Zorgt de oplossing voor een positieve ervaring?

De juiste oplos­sing is – natuur­lijk – een aan­vul­ling op de branding- of merk­strategie en onder­streept waar het merk voor staat.

 

Criterium #4
Adresseerbaarheid

Biedt de oplos­sing nu en in de toe­komst de moge­lijk­heid tot zin­volle geper­so­na­li­seerde marketing en ervaringen?

 

Criterium #5
Anoniem ver­sus pseudoniem

Is de persoon zelf wel of niet te achter­halen?

Personen moeten anoniem blijven en dus niet te her­leiden zijn… op welke manier dan ook.  Lees meer.

 

Criterium #6
Meetbaarheid

Meet de oplos­sing van de voor jouw (of jullie) marketing essentiële zaken?

 

Criterium #7
Ondersteuning campagnes

Kan de oplos­sing worden aangepast om marke­ting-campagnes uit te rollen of te ondersteunen?

Voor de beste resultaten van de marketing-cam­pagnes, moet de oplos­sing onder­steu­ning bieden die kan worden aangepast op basis van gegevens over het gedrag en andere ver­dere ver­fijningen binnen de doel­groep(en). De resultaten van de cam­pagnes zijn natuur­lijk nog steeds beter met de inzet van data-gestuurde personalisatie.

Je kunt natuurlijk ook in de cookieless era nog steeds stellen: hoe persoon­lijker de content, hoe beter deze ont­vangen wordt.

 

Criterium #8
Frequency capping

Biedt de oplos­sing de mogelijkheid tot frequency capping?

Veel oplos­singen zijn slechts effectief in 1 (web)browser. Dit maakt frequency capping onmogelijk.  

Frequency cappping is het bepalen van hoe vaak een adver­ten­tie aan dezelfde bezoeker of gebrui­ker (gast) wordt getoond. Hiermee voorkom je dat een persoon dezelfde adver­ten­tie te vaak te zien krijgt. Hier­voor is een iden­ti­fier per persoon (ont­vanger of gast) nodig die kan worden uitge­wis­seld over alle kanalen heen.

Let wel op dat de anonimiteit van criterium #5 hiermee niet in gevaar komt.

 

Criterium #9
Cross-platform-campagnes

Zijn cross-platform-campagnes moge­lijk én meetbaar?

De laatste jaren hebben we meer streaming-diensten en telefoon-apps gebruikt dan ooit tevoren. Smart tv’s en andere OTT’s* doen het erg goed. Dit biedt nieuwe kansen voor online marketing en dat zonder de inzet van third party cookies of privacy-gevoelige en andere persoon­lijke gege­vens van gebruikers.

Voor de efficiëntie van de geïnves­teerde tijd en euro’s moet je dus ook kritisch kijken naar het bereik tussen diverse (nieuwe) platformen. Cross-platform-adresseer­baarheid biedt boven­dien meer flexibili­teit én schaal­baarheid.

* OTT’s zijn media­diensten via internet als bijvoorbeeld de streaming services Netflix, HBOmax en Disney+. Deze diensten zou je ook OTT streaming services kunnen noemen.

 

Criterium #10
Beheersbaarheid inefficiënties

Hoe beheersbaar zijn de vertoningen aan de doelgroep?

De laatste. Niemand wil mis schieten en ‘waste’, maar wel zoveel moge­lijk rende­ment van de in­ves­te­ringen. Je kiest natuur­lijk niet voor niets voor online marketing ver­sus tradi­tio­nele mar­ke­ting en wilt dan ook zo min moge­lijk inef­fi­ciën­ties (missers). Je wilt niet dat de dezelfde content steeds bij dezelf­de doel­groep onder ogen komt.

Als je dit met de oplos­sing kunt beheer­sen, scheelt dat een hele hoop tijd en centjes en ver­hoog je de Return On Investment (ROI) van alle inspan­ningen.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel hebben we onderstaande bron­nen geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vulling op onze eigen kennis, ervaring en inzichten gebruikt.

 

 

Wij helpen op meerdere manieren

Dat was het. Voorlopig genoeg geschre­ven en geblogt over cookies en de cookieless era. Je hebt nu meer dan voldoende infor­matie én munitie om de komende tijd mee aan de slag te gaan. We wensen je heel veel plezier en succes met dit leer­zame en waarde­volle onderzoek.

Wij kunnen je natuur­lijk ook hierbij helpen, geheel ontzorgen en taken over­nemen. We snappen ook name­lijk heel goed dat niet ieder­een de tijd en/of de kennis in huis heeft om zich tot in de details te ver­diepen in het ‘hoe nu verder?’ En dat ook werke­lijk te doen. Zie ver­der de onder­staande box of bel ons direct op: 070 - 381 91 81. Samen kijken we dan hoe we ervoor kunnen zorgen dat je op tijd klaar bent voor de cookieless era en daarna.

Wil je niets missen?

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daar­van een belang­rijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home