De cookieless era • Google vertraagt nu tot eind 2024  [update]

De cookieless era • Google vertraagt nu tot eind 2024 [update] - afbeelding bij blog - © the Content Care Company Den Haag ook voor onder andere content-marketing, branding, conversie-optimalisatie en seo

De cookieless era, die zou dit jaar defi­ni­tief van start gaan. De verve­lendste cookies zouden ver­dwe­nen zijn, maar we wisten eerder al te melden dat Google dit niet ging halen. Het laatste uitstel was tot ergens in 2023 en nu weer recent deelden ze mee dat het eind 2024 gaat worden. Het scherp­stellen van adver­ten­ties op de juiste doel­groep blijkt zonder cookies of een goed alter­na­tief toch wel heel erg lastig.

Ondertussen worden wel third party cookies op Google’s (web)browser Chrome steeds ver­der geweerd, maar de meeste tijd gaat voor Google toch zitten in de manier waarop targeting bij adver­te­ren op het inter­net moet ver­anderen. Google geeft zelf als reden dat het concern marke­teers en adver­teerders de kans en de tijd wil geven om zijn nieuwe tools – tools van de Privacy Sandbox – eerst te leren kennen.

 

Hoe zit het nou precies?

Afgelopen maanden hebben we volop aandacht besteed aan de cookie­less era. We hebben ver­teld wat het is, hoe het begonnen is en wat het resul­taat is. Ook hebben we tijd besteed aan wat er al is aan alter­na­tieven en oplos­singen en waar je op moet letten bij deze nieuwe tools. Als je je nog wilt inlezen, dan staan diverse linkjes naar die blog­artikelen in boven­staande box en zoomen we hier nu verder in op Google en zijn ver­traging.

Alphabet Inc. kun je zien als de voort­zetting van Google Inc. (zie onder­­staande box). De meeste inkomsten van Google en nu dus Alphabet Inc. komen uit adver­te­ren. Het scherp­stellen van adver­ten­ties op het inter­net (targeting) is wat adver­te­ren via Google zo ontzettend interessant maakte en Google financieel groot maakte.

Privacy of geen privacy. Cookies of geen cookies. Google gaat zijn waanzinnig lucratieve bron van inkomsten niet zomaar opgeven.

Alphabet Inc. heeft dus flink wat tijd, geld en moeite gestopt in het ont­wikke­len van alter­na­tieven. Inder­daad meer­voud, want je kunt nou eenmaal niet gelijk raak schieten met iets dat zo complex is. Zelfs Google niet. Zo werd er gezocht naar alter­na­tieven voor third party cookies en naar alter­na­tieven voor de software die marke­teers gebruiken om de acti­vi­teiten van mensen online te volgen.

Een nogal complex geheel

Vervolgens is er ook weer nieuwe software nodig om de adver­ten­ties daarop te kunnen afstemmen en dan zijn we er vast nog lang niet. Bedenk hier­bij ook dat Google’s advertentie-tools al jaren terug zijn geïntro­du­ceerd en sindsdien steeds verder zijn geper­fec­­tio­­­neerd. Dit gaat over meer dan 20 jaar kennis inves­teren. Dát kun je niet even vervangen.

Oké, het kan wel, maar niet door iets goeds en net zo lucratiefs. Daarom werkt Alphabet Inc. al jaren samen met online advertentie-bureaus, uit­gevers, marke­teers, adver­teer­ders en toezicht­houders aan zijn plan om de voor targe­ting benodigde cookies op een voor hen zo voordelig mogelijke manier te vervangen. Dit nieuwe ini­tiatief staat bekend als de Privacy Sandbox.

Wij weten dat je woorden als advertentie-tools en advertentie-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wie of wat is Alphabet Inc.?

Vanwege een forse herstruc­tu­re­ring van Google Inc. is Alphabet Inc. sinds 2015 het moeder­bedrijf van Google LLC en enkele andere technologie-bedrijven geworden. Het is net als Google Inc. opgericht door Larry Page en Sergey Brin en Larry Page is nu dan ook de CEO (bestuurs­­voorzitter) van Alphabet Inc.. Larry Page werd als CEO van Google opgevolgd door Sundar Pichai.

Alphabet Inc. nam min of meer alles over van Google Inc.. Denk hierbij onder andere aan de beurs­notering, de aandelen, de histo­rische financiële resultaten en de statuten. Hierdoor kun je Alphabet Inc. zien als de nieuwe Google Inc. En de herstructu­rering was septem­ber 2017 een feit.

Op 1 september 2017 werd Google Inc. omgezet in een Limited Liability Company (LLC), wat je kunt ver­ge­lijken met een Nederlandse Besloten Vennootschap (bv) en kreeg de naam Google LLC.

Bron: Wikipedia.

 

Meer tijd nodig om te testen

Over het uitstel en de over­gang naar Privacy Sandbox deelde Google via een blog­artikel op 27 juli jl. mee dat het de over­gang naar het nieuwe systeem zou uit­stellen om marke­teers meer tijd te geven om de tools te testen. We snap­pen het, maar nemen het ook met een korreltje zout. Ze weten dondersgoed hoe ze hun gouden handel zolang moge­lijk kunnen veiligstellen.

De meest consistente feedback die we hebben ont­vangen, is de behoefte aan meer tijd om de nieuwe Privacy Sandbox-technologieën te evalueren en te testen voordat we cookies van derden in Chrome afschaffen.

Anthony Chavez, een vice-president bij Google.

Verder viel er te lezen dat ze nu van plan zijn om in de 2e helft van 2024 te beginnen met de gelei­delijke af­schaf­fing van third party cookies in Chrome. Deze waren/zijn nodig om mensen online te volgen om ver­vol­gens adver­ten­ties aan te bie­den die beter (zouden) aan­sluiten bij hun ambi­ties en andere behoeften.

Nu zei Google vorig jaar dat deze cookies in Chrome vanaf begin dit jaar niet meer onder­steund zouden worden… zodra er een goed alter­na­­tief zou zijn. In juni 2021 werd dit door Google zelf alweer uitgesteld ‘om de digitale reclame-industrie meer tijd te geven om plannen uit te werken voor meer privacy-bewuste gerichte adver­ten­ties’. Volgens de nieuwe plan­nen zal het bedrijf die ver­ande­ring nu dus pas over 2 jaar doorvoeren.

 

Zware tijden voor de online advertentie‑branche

Het 2e uitstel komt nu online adver­ten­tie-bureaus en e‑commerce-bedrij­ven een flinke klap incas­seren van de privacy-veranderingen door de privacy-updates van het besturings­­systeem van Apple. Hierdoor wordt targe­ting flink beperkt tot uitge­sloten. Adver­teerders krijgen beperkt toe­gang tot gebruikers­­gegevens in het iOS-bestu­rings­­­systeem en helemaal geen toegang meer tot iden­ti­fi­ca­tie van de iPhone. Bam!

Meta (de eigen­aar van onder andere Facebook, Instagram en WhatsApp) gaf eerder dit jaar aan dat zij ver­wachten dat de verande­ringen het bedrijf dit jaar 10 miljard  dollar zal kosten. Zelf kom ik nog uit de tijd van drukwerk en zie ik eigen­lijk vooral een geschie­de­nis die zich herhaalt. Een geschie­de­nis waarbij de dader nu zelf het slacht­offer dreigt te worden?

Daarnaast zijn sommige deskundigen bezorgd dat Google’s stap om cookies af te schaffen juist zijn macht op de markt voor online adver­te­ren zou kun­nen ver­groten. Momenteel nemen dan ook wetgevers in zowel de Verenigde Staten als het ver­enigd Koninkrijk de domi­nante rol van Alphabet Inc. in deze markt flink onder de loep.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel hebben we onderstaande bron­nen geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vulling op onze eigen kennis, ervaring en inzichten gebruikt.

 

 

Conclusie

Wordt ver­volgd! Wat zouden we anders kunnen concluderen? Wij houden in ieder geval de ont­wikke­­lingen scherp in de gaten voor jou. Houd jij ons dan scherp in de gaten? Om dat zo een­voudig moge­lijk voor je te maken, kun je je onder de vol­gende box aan­mel­den voor de gratis e‑mailalert.

Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat. Op deze manier mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daar­van een belang­rijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home