De cookieless era • Hebben we het er zelf naar gemaakt?

De cookieless era • Hebben we het er zelf naar gemaakt?

De cookieless era rekent af met de ongebrei­delde handel in onze privacy-gevoelige en andere per­soon­lijke gege­vens. Niet zo raar, want wanneer er wordt gehandeld in onze per­soon­lijke ambi­ties en andere hersen­kronkels – en hier­aan ook nog eens flinke bedragen worden ver­diend –, dan weet je dat dit vroeg of laat fout gaat. Hebben we werke­lijk toe­stem­ming gegeven aan Facebook om ons eigen kiezers­gedrag te laten beïnvloeden?

Ja, maar het stond toch echt (ergens) in de pagina’s vol met gebruiks­voor­waarden. Is dit ethisch ver­ant­woord? Voor de een wel en voor de ander niet. De grenzen van ons moraal zijn nogal flexibel… zeg maar. Gelukkig waren er ook nog moraalridders en worden we misschien in de toekomst wel behoed voor dit soort list en bedrog. Wie zal het zeggen?

Maar hoe kon dit alle­maal zo ver uit de hand lopen? En waarom zitten we nu aan het begin van de cookieless era? Tijd voor een stukje geschie­de­nis, of moeten we het maat­schap­pij­leer noemen? We zoomen in ieder geval in!

Dit blog­artikel is een supplement dat hoort bij: De cookieless era • Wat is het en wat betekent het? • 1/3. Het kan slim zijn om deze ook te lezen.


Even terug in de tijd

We herinneren ons waar­schijn­lijk alle­maal nog wel (vaag) het moment dat Mark Zuckerberg in de Verenigde Staten (VS) voor de senaat moest ver­schijnen. Het moment dat hij op het matje werd geroepen om uit te leggen hoe de data (gegevens).* van Facebook-gebruikers in handen kwamen – en ver­vol­gens ook bleven – van Cambridge Analytica. Een partij die grof geld ver­diende aan het mani­pu­leren van het kiezers­gedrag in de VS… en niet alleen daar.

Facebook kreeg een standje en een boete van 5 miljard dollar (4,5 miljard euro) van­wege het over­treden van Amerikaanse privacy-wetgeving. Cambridge Analytica ging failliet, maar wij hebben een stil ver­moeden dat andere ‘big tech’-bedrijven het stokje van dit soort wan­prak­tijken al lang hebben over­genomen. Wie zal het zeggen?

Dankzij moraalridders en klokkenluiders kwamen de praktijken van Cambridge Analytica aan het licht.

Godzijdank, zijn er dan ook nog klokken­luiders, moraal­ridders en par­tijen als Apple die voor ons opkomen. Daarnaast hebben we ook nog wat wetten voor­handen, wetten die de ongebrei­delde handel in onze data een halt (moeten) toeroepen. Maar helaas – zoals zo vaak – worden de meeste zaken pas geregu­leerd als het kwaad al is geschied.

Om nog maar te zwijgen over de tijd die nodig is om tot een goed­gekeurde en goed geregu­leerde wet te komen.

Wij weten dat je woorden als Facebook-gebruikers en privacy-wetgeving ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

*Data kun je in deze context het beste vrij ver­talen in digitale privé-gegevens, gege­vens die betrek­king hebben tot jouw persoon­lijke voor­keuren en dus privacy-gevoelig zijn. Data is in het Nederlands (nog steeds) offi­cieel meer­voud, maar je mag het ook als enkel­voud behan­delen. De term ‘big data’ is inmid­dels wel offi­cieel enkel­voud. Wij volgen deze richtlijn.


Wat moet je weten om dit te begrijpen?

Data zijn goud waard en big data – inmid­dels enkel­voud – is meer dan olie en goud waard, maar uit­ein­de­lijk gaat die handel wel om jouw en ieders privacy. Deze twee zaken staan dan ook lood­recht op elkaar en kunnen echt niet meer samen door één deur. Hierbij staat voorop dat jij de eige­naar bent van jouw gedrag en jouw denken.

Jij moet dus eigen­lijk ook kunnen bepalen wat er met de infor­matie over jou gebeurt. Dat doe je ook door cookies te weige­ren of te accep­teren, maar 99,9% van ons weet niet eens wat er nou precies alle­maal gebeurt met de data over ons. We laten ons ook hier weer sturen door angst en wei­ge­ren massaal de cookies. Een gewaar­schuwd mens telt…

Ondanks dat 99,9% van ons niet eens weet wat er met de infor­matie over ons gebeurt, keuren we cookies bij voorbaat al af.

Daarnaast is het natuur­lijk ook best vreemd te noemen, dat anderen steen­­rijk worden van de handel in jouw zeer persoon­lijke gege­vens en jij daar finan­cieel niets voor terug­krijgt. Maar dat niet alleen. Het kan nog erger en werd nog veel erger!

Jouw data wordt gebruikt om jou te manipuleren

De infor­matie (gegevens/data) die jij par­tijen ver­schaft – als je overal mee instemt – wordt ver­vol­gens inge­zet om een profiel van je te maken en jou te manipuleren. Ja, je leest het goed. Het wordt gebruikt om jouw brein te kneden tot niet alleen de aanschaf van die waan­zin­nig vette rode sport­auto of van die prach­tige pumps van dat ene merk. Nee, het kan echt erger en werd ook echt veel erger!

Polariseer! Zorg voor angst, haat en chaos. Alleen zo win je de verkiezingen en kun je zaken naar je hand zetten.

Houd je vast, want al die data over jou worden bijvoor­beeld ook gebruikt om je bang te maken, om jou anderen te laten haten of te laten omarmen, om grenzen te sluiten of te openen, om muren te bouwen of neer te halen, om je bang te maken voor vaccinaties of om je te laten vacci­neren… om de verkiezings­uit­slagen te beïn­vloe­den en ga zo maar door. Het enige dat hier­voor nodig is, is jou die content voorschotelen waarop jouw hoofd gaat reageren. #fakenews

Volgens bepaalde bronnen leidden en leiden dit soort praktijken niet alleen tot angst en haat, maar ook tot fysiek geweld, moord en zelfs tot volke­ren­moord. Dit kan niet en dit mag niet. In onder­staande docu­men­taire kun je dit alle­maal eens rustig bekijken.


Maar we gaven wel zelf toestemming

Dit zijn natuurlijk praktijken waar­van de honden geen brood lusten en ook wij niet achter staan. Praktijken waar­van anderen de vruchten plukken en niet zo’n beetje ook. Praktijken waar­voor we dus massaal – door bepaalde cookies te accepteren – zomaar even onze toe­stem­ming ver­leen­den en/of verlenen.

Gelukkig zijn er wijze mensen die zagen wat er gebeurde en zich enorm hebben ingespannen om dit feno­meen een halt toe te roepen. Na veel bloed, zweet en tranen zijn zij uit­ein­de­lijk erin geslaagd over­heden wakker te schudden. Hierdoor wordt er ook door over­heden steeds ver­der inge­gre­pen. Eerst met de cookie­wet, toen met de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Ver­orde­ning Gegevens­bescherming (AVG) en nu met aan­pas­singen op deze laatste twee.


Conclusie

Waar het uiteinde­lijk alle­maal op neer­komt, is dat het voor ieder­een ooit vrij toe­ganke­lijke inter­net abso­luut niet meer zo ver­bindend en sociaal is als het door de ont­wikke­laars ooit was bedoeld. Partijen als Facebook en Google zijn hun ambi­ties van het eerste uur al lang ver­geten en hebben zich eerder tegen ons gekeerd dan voor ons. En dat is ont­zet­tend jammer! #understatement


Meer kijken?

Meer over dit ver­haal zie je terug in The Great Hack op Netflix. Deze documentaire gaat over de big data van Facebook die gedeeld werd met Cambridge Analytica. Een gebeur­te­nis die invloed had op de presidents­verkie­zingen in de Verenigde Staten en ver­vol­gens de bescher­ming van onze privacy en de cookie-regulering in een stroom­versnel­ling bracht.

De trailer kun je hier­onder al bekijken en voor de docu­men­taire zelf klik je hier.


Meer lezen?

Ga dan naar:


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home