De cookieless era • Wat is het en wat betekent het? • 3/3  [gevolgen]

De cookieless era • Wat is het en wat betekent het? • 3/3 [gevolgen]

Het is de voor­avond van de cookieless era. Het is nog net geen 5 voor 12, want dankzij Google werd de over­gang wéér uitge­steld. Toch komt de dag dat Google – met onder andere Chrome – de third party cookies ook defi­ni­tief afschaft, nu wel erg dichtbij. Deze over­gang is al een tijd gaande en maakt het nauw­keurig iden­ti­fi­ce­ren, speci­fi­ceren, targe­ten en retar­geten van doel­groepen al heel lastig, straks nog lastiger en misschien wel kansloos.

Grotere partijen zijn zich al lang aan het oriënteren. Iedere workflow die met de tracking cookies en third party cookies te maken heeft, moet worden herzien. Dat is nogal wat, terwijl veel klei­nere par­tijen helemaal niet zo afhan­ke­lijk zijn geworden van third party cookies en rustig achter­over kunnen leunen. Komt tijd, komt raad.

Daartussen zitten nog tal van andere organi­sa­ties. Misschien die van jou wel. Je begrijpt dat zaken moeten gaan ver­anderen, maar hoe en waar te beginnen? We zoomen in! Deze week op de gevolgen en alvast een voor­proefje van de eerste alter­na­tieven en oplos­singen.

Wat gaan we doen en hebben we gedaan?

Na een uitleg over cookies en de hui­dige cookie­wet dit voorjaar, zijn we een paar weken terug gestart met inzoomen op een tijdperk zonder stal­kende cookies; op de cookieless era. We doen dat in een serie van 3 blog­artikelen.

 • Deel 1 – Hierin legden we uit wat de cookieless era in grote lijnen is, inhoudt en betekent.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – We zoomden in op hoe en waarom Safari, Firefox en Google de overstap naar de cookie­less era maakten en maken.  Direct naar deel 2.
 • Deel 3 – In dit laatste deel gaan we dieper in op de gevolgen.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Terugblik
Waar ging het ook alweer over?

Cookieless era staat voor een tijdperk zonder cookies en dan vooral een tijdperk zonder third party cookies of de gebrui­ker moet hier zijn over­dui­de­lijke toe­stem­ming voor geven. Daar­naast is er de impact op de houd­baar­heid van first party cookies. Deze wordt ver­kort en wel van 30 dagen naar slechts 1 etmaal en heeft een nogal nega­tieve impact op het ver­beteren van web­sites en apps met betrek­king tot het gebruiks­gemak.  Lees meer in deel 1 of lees de ingekorte ver­sie in de inleiding van deel 2.

Sowieso was er al de cookie­wet, maar deze ver­andering werd geïni­tieerd door Apple. Zij stelden dat ‘privacy een fundamenteel mensenrecht is’ en daarin staan zij niet alleen. Firefox volgde een paar jaar later en Google is dus nu druk bezig. Zij hopen najaar van 2023 ook zover te zijn.  Lees meer in deel 2.

 

Wat zijn de gevolgen van de cookieless era?

Verkorten houdbaarheid first party cookies

Laten we beginnen met de houd­baar­heid van de first party cookies, want daarmee hebben veel eigenaren van web­sites direct te maken. Zij halen hier veel infor­matie over de web­site uit en gebruiken hierbij massaal Google Analytics, maar hier­voor zijn ook andere tools op de markt.

De ver­zamelde infor­matie geeft antwoord op vragen als:

 • Hoeveel bezoekers waren er op de web­site?
 • Waren die bezoe­kers nieuw of komen ze vaker kijken?
 • Welke pagina’s worden veel bezocht en hoeveel aandacht is er voor de content op die pagina’s?
 • Wat gaat goed, wat kan beter en waar wringt het tijdens dit bezoek?

Is de web­site straks nog wel te optimaliseren?

Je snapt dat door de verkorte levens­duur niet meer duide­lijk is of de bezoe­kers vaker langs­komen of geheel nieuw zijn. Je snapt dat nieuwe bezoe­kers de web­site moeten leren kennen, maar daar totaal geen moeite voor willen doen. Je snapt ook dat bezoe­kers terug­komen als de web­site vol­doet aan hun eisen en dus aan waar­voor ze kwamen.

Dat nieuwe bezoekers zeer waar­schijn­lijk een andere weg op de web­site kiezen dan trouwe bezoekers, mag duide­lijk zijn, maar welke??? Daarnaast wil je ook weten waar bezoe­kers afha­ken, zodat je dit punt kunt ver­beteren (conversie-opti­ma­li­sa­tie). Als de houd­baar­heid van de cookies slechts 1 dag is, mis je deze zeer belangrijke infor­matie om de web­site aan te kunnen passen aan deze ver­schillende groepen bezoekers.

Voor apps geldt hetzelfde principe.


Blokkeren third party cookies

Third party cookies regis­tre­ren veel meer over ons als ‘persoon’ dan over ons als vrij anonieme ‘bezoeker van een web­site’ of ‘gebruiker van een app’.

Zoals alles nu geregeld is, betekent dit straks dat ‘third party cookies’ of ‘tracking cookies’ niet meer kunnen worden inge­zet en dat er geen data (gegevens) meer ver­za­meld kunnen worden voor gebruikers­profielen. Dit zijn profielen die niet alleen gaan over ons gedrag, maar ook een psycho­lo­gische kant hebben. Ze gaan over onze ambi­ties en wensen, over onze haat en angsten, over onze mooie kanten en lelijke kanten, et cetera.

Dat is wel iets heel anders dan kijken naar wat we moeten doen om de web­site of app te verbeteren.

Ook targeting wordt lastig

Aan de hand van de zojuist genoem­de gebruikers­profielen is het zoge­naam­de targe­ting en retargeting mogelijk. Targe­ting en retarge­ting kunnen dus niet zonder deze third party cookies. Tenminste, niet op dit moment!


De cookie­wet is al aangepast

Al deze veranderingen maken ook de privacy-wetgeving wéér een stuk inge­wik­kelder. Maar hier­over ver­telden we je al eerder dit jaar in: Cookiewet, privacy, GDPR, AVG… hoe zat het ook alweer? (deel 1 en deel 2). Als je de hand­vatten daarin volgt, dan zit je met betrek­king tot de regel­geving goed of ben je op de juiste weg.

 

Wat betekent deze overgang voor conversie‑optimalisatie?

Bij conversie-optimalisatie kijk je niet alleen naar de buyer en custo­mer journeys op de web­site of in de app zelf, maar ook naar de tra­jec­ten die daar­aan vooraf­gaan. Hier­voor breng je diver­se reizen gede­tail­leerd in kaart en zorg je dat je de juiste content op het juiste moment op de juiste plek aan de juiste persoon aanbiedt.

Data van cookies zijn* hierbij van groot belang, want zoals we al eerder aan­ga­ven is het op gevoel lastig inschat­ten of iemand voor de 1e of 6e keer die week de web­site bezoekt. We willen concreet antwoord op de vraag: kan de ‘gast’ (bezoeker of gebruiker) niet vinden wat die zoekt of gewoon niet beslissen? Met cookies die maar 24 uur meegaan wordt het antwoord hierop wel heel moeilijk – of gewoon niet – te achter­halen.

Tel daarbij op dat soepel lopende kopers- en klant­reizen een zeer gun­stige invloed hebben op de vertoning in Google’s zoekmachine en je begrijpt wat er in onze wereld gaande is.

* Data staat/staan voor gege­vens of ver­za­melde gege­vens en is dus (nog steeds) in het Nederlands offi­cieel meer­voud, maar je mag het ook als enkel­voud behan­delen. De term ‘big data’ is inmid­dels wel offi­cieel enkel­voud. Wij volgen deze richtlijn.


Grote onduidelijkheid over externe bronnen 

Het volgende probleem. Een duide­lijk begin­punt van veel buyer en custo­mer journeys vormen toch nog steeds adver­ten­ties en posts op de social-media-platformen. Wij noemen het vaak reminders, want ze leiden vaker niet dan wel tot direct omzet. Je blijft er vooral mee in beeld.

Uiteinde­lijk klikt toch altijd een klein percentage op een link en je wilt dan toch graag van deze reizigers weten waar hun kopers- of klantreis begon.

‘Wie komt waar vandaan?’ geeft inzicht in de kosten en de baten van je bronnen.

Vanaf waar worden de meesten opti­maal door­geleid naar de web­site en/of app? En vanaf welke bronnen worden de meeste gasten kopers of klanten? Door dit te bepalen, bepaal je de conversie-attributie. De waarde wordt weer­gegeven in een cijfer. Deze infor­matie is essentieel voor je nog meer geld inves­teert in bepaalde externe bronnen en wegen.

Helaas is dit is wel het deel waar­voor de third party cookies nodig zijn en waar­voor wij en andere par­tijen nu nog steunen op de infor­matie van onder andere Google Analytics, de social-media-platformen en de online adver­tentie-bureaus. Dit steunt op dit moment nog vooral op Chrome van Google, want via Safari van Apple en Firefox valt niet veel infor­matie meer te achter­halen.

Uit onderzoek blijkt steeds weer: (potentiële) klanten waarderen gepersonaliseerde advertenties en zijn loyaal aan merken die op maat gemaakte content aanbieden.

Maar dit gaat nog ver­der ver­anderen én dus zitten diver­se par­tijen en hun gebrui­kers in een periode waarin aller­lei moge­lijk­heden bekeken en getest worden. De data-branche geeft zich niet zomaar gewonnen. Gelukkig is dit niet onze corebusiness.*

Wij weten dat je woorden als social-media-platformen, conversie-attributie, advertentie-bureaus, et cetera, ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

* Slechts een klein deel van onze klanten inves­teert een deel van hun budget in adver­teren, maar wel zetten ze bijna alle­maal hoog in op content-marketing en conversie-optimalisatie. Zoals je kon lezen, hebben we bij met name conversie-optimalisatie wel te maken met het achter­halen van waar gasten vandaan komen en zijn we dus toch ook afhanke­lijk van third party cookies.


Het einde van addressability?

Wanneer we in de cookieless era geen third party cookies en third party data meer kunnen ver­za­melen, zijn de hui­dige bronnen zo goed als uitge­droogd. Dit bete­kent ook deels het einde van address­ability. Address­ability (adres­seer­baar­heid) heeft vooral te maken met juiste content op het juiste moment op de juiste plek aan­bie­den. Dit is conversie-opti­ma­li­sa­tie, maar gaat in deze context te vaak alleen over targe­ting en retarge­ting bij adverteren.

Voor optimaliseren van de buyer en customer journeys bete­kent dit dat hoe ver­fijnder – lees: persoon­lijker – content wordt aan­geboden, hoe meer de bood­schap is aange­past aan de persoon­lijke behoef­ten van de ont­vanger op een speci­fiek punt op de buyer en customer journeys. Hierdoor wordt de waarde van de content voor de ont­vanger ver­groot en is de kans dat de reis wordt voortgezet het grootst.

Maar er is toch ook hoop

Door het wegvallen van third party cookies en het beper­ken van de houd­baar­heid van first party cookies wordt de adres­seer­baar­heid van content een stuk lastiger, maar zeker niet onmogelijk. Je kunt immers wel nog steeds – zij het beperkt – gebruik­maken van de first party cookies.

Daarnaast heb je ook nog de first party data uit onder andere het CRM. door deze data te combi­neren, kom je aan bijzonder relevante infor­matie van personen die al inte­resse hebben getoond in het aanbod (dienst of product)

De waardering voor geperso­na­li­seerde content is zo groot, dat je dat niet zomaar mag laten lopen.

Adver­teerders kunnen dus andere – en misschien wel betere – geperso­na­li­seerde en geavan­ceerde inter­acties met hun gasten tot stand brengen. Hierbij mag je 1 ding nooit ver­geten: consu­men­ten waar­de­ren geper­so­na­li­seerde adver­ten­ties en zijn loyaal aan merken die op maat gemaakte content aan­bie­den. Je moet dus op zoek naar nieuwe wegen, maar het zou toch eeuwig zonde zijn om dit mooie fenomeen zomaar te laten lopen?!

Verder inzoomen?  Ondertussen kun je gaan naar:


De industrie moet zichzelf opnieuw uitvinden

Om de jacht naar waarde­volle en winst­gevende data voort te zetten, bete­kent dit het einde van address­ability dat een hele indus­trie zichzelf opnieuw moet uit­vinden. Een waar kat-en-muis-spelletje. Wij zijn heel benieuwd wat de toe­komst gaat brengen. Dit onderwerp wordt dan ook vast en zeker vervolgd.

Big tech laat big data niet zomaar door vingers glippen.

 

De impact op marke­teers en adver­teerders

Het niet meer kunnen inzetten van third party cookies, heeft de grootste gevolgen voor marke­teers en adver­teerders. Dit afscheid heeft echt een gigantische impact op de data van de orga­ni­sa­tie en dan niet alleen op de conversie-attributie. Het gaat om de gehele data-gedreven infra­structuur en vraagt om nogal radi­cale aan­pas­singen… en een andere denkwijze.

Alsof je tegen een timmerman zegt: je mag niet meer met spijkers werken, maar die kast moet nog steeds op tijd in elkaar gezet zijn.

Bron: Talitha Zwager, Traffic Builders.

Naast de gevolgen voor de conversie-attributie kun je verder denken aan impact op:

 • targeting;
 • cross-app targeting;
 • retargeting;
 • frequency capping;*
 • opbouwen van lookalike audiences;
 • personaliseren van advertenties.

* Frequency capping is het bepalen van hoe vaak een adver­ten­tie aan dezelfde bezoe­ker wordt getoond.


Onzekere tijden

Het niet meer kunnen inzetten van third party cookies, bete­kent voor adver­teerders dus een flinke over­gang en een hele onzekere over­gang. Wat komt hier­voor in de plaats en is dat dan net zo goed… interessant… waardevol? Of zijn ze terug naar af? Ben jij terug bij af? Weg kennis en erva­ring, weg specia­lisme? Het is in ieder geval niet de tijd om passief af te wachten op de cookieless era. Die tijd kan maar beter worden gebruikt om je goed voor te bereiden. De klokt tikt!


Elk nadeel heb zijn voordeel

De bezem erdoor

Zoals altijd: ‘elk nadeel heb zijn voor­deel’. Data-bedrijven en online advertentie-bureaus zijn inno­va­tief, maar dat kun je niet van iedere marketing-afdeling zeggen.

Er zijn aardig wat marketing-afde­lingen die al veel te lang met dezelfde digitale infrastructuur werken. Sterk ver­ou­derd en dus heeft het allang aan waarde ingeleverd ten aanzien van ons sterk ver­anderde consu­menten-gedrag. Deze ingedutte afde­lingen worden einde­lijk wakker geschud.

Creativiteit gaat voorop

Daarnaast zal het over­dui­de­­lijk worden wie de crea­tieve marke­teers en wie de meer admi­ni­stra­tieve zijn. Weg van die gebaande paden, het is nu tijd om je marketing-talenten te laten zien en je echt te ver­diepen in de doel­groep(en). Boven­dien zal dit flexibiliteit én creativiteit van de ana­ly­tische breinen vragen.

Goed voor het ver­trouwen, dus goed voor de branding

Daarbovenop zoeken mensen steeds meer naar merken die niet alleen nemen, maar ook teruggeven. Vertro­u­wen en duurzaamheid spelen hierbij een rol. Hierbij speelt natuur­lijk trans­parantie al jaren een grote rol, maar door de bescher­ming van privacy-gevoelige en andere persoon­lijke gege­vens kunnen merken ook een gevoel van veiligheid creëren bij hun gasten. Dit bouwt duide­lijk mee aan het ver­trou­wen in het merk.

Deze theorie wordt onder­steund door de actie van Apple. De loya­li­teit van Apple-gebruikers is duide­lijk ver­groot, sinds ze weten dat hun gege­vens goed worden beschermd.

 

Waar te beginnen?

Nou, tel gewoon eerst eens rustig tot 10. Adem in, adem uit. Bekijk dan welke factoren en ont­wikke­lingen impact hebben op de marketing-doeleinden en op de hui­dige marketing-strategie. Bedenk dat binnen onze doel­groe­pen en klanten­kring van met name organi­sa­ties in de dienst­verlening, er genoeg kleinere par­tijen zijn die niet eens met third party cookies werken en toch online zeer succes­vol zijn.

Dan blijft de levens­duur van first party cookies nog over en dat is voor de meeste par­tijen wel een dingetje. Je hebt hun infor­ma­tie nodig om de web­site of app te laten doen waar die voor is en dus te laten renderen. Belang­rijke infor­matie die hierbij aan de basis ligt – aantallen, wel of niet terug­kerend – is straks onbetrouw­baar, maar niets doen is ook geen optie.

Belangrijke noot

Het is belang­rijk te besef­fen dat wat wij hier delen géén dringend advies is. Het is aan iedere orga­ni­satie om hierin zijn eigen weg te vinden. Het enige wat wij willen berei­ken met de infor­matie in dit blog­artikel is deze zoek­tocht te verge­makke­­lijken.

Sowieso is het altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.


Check de variabelen

In principe zijn er 3 varia­belen die de impact van de cookieless era op een organi­sa­tie bepalen:

 • vormgeving organisatie;
 • huidige en toekomstige marketing-activiteiten;
 • welke cookies er worden inge­zet en wat er gebeurt met de ver­za­melde data.

Afhanke­lijk van hoe zwaar deze varia­belen wegen voor de toekomst van de organi­sa­tie, kun je de urgentie van de toe­komstige aanpak bepalen. Ver­vol­gens kun je – natuur­lijk – ook bepalen hoeveel tijd, geld en andere middelen hierin te inves­teren. Het gaat immers altijd om het rende­ment van de inves­te­ringen, de bekende Return On Invest­ment (ROI).


Laat je niet gek maken

Je hebt marke­teers en marketeers… en marke­teers. Het ene soort denkt creatief en durft écht out of the box te denken, dit soort is in de minder­heid. De andere soort is heel goed in analyses en die vertalen. Dit zijn vaak de online marke­teers. Dan is er nog een derde partij en die mogen de klant­geschenken ver­sturen.

Een grote groep marke­teers zit dus eigen­lijk vast in het voor hun bekende stra­mien en ver­trou­wen op wat ze kennen, maar er is meer… veel meer. Boven­dien hoef je soms niet alles van ont­vangers te weten en is de context meer dan genoeg, maar hier­over binnen­kort meer in ‘De cookieless era • Welke alter­na­tieven en oplos­singen zijn er al?’.*

En stel: je huurt ons in voor de content-marketing en/of de conversie-optimalisatie. In dat geval zouden wij – als wij jou waren – de zorgen gewoon aan ons overlaten. Ons nummer is: 070 - 381 91 81. Je mag mij ook direct bellen op: 06 - 36 07 70 61.

* Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier. Ondertussen is het artikel ver­schenen en kun je de link gebruiken om daarheen te gaan.


Doe het net als Google: ga stap voor stap

Dit jaar zal Google wel al stap voor stap nieuwe oplos­singen uitrollen. Hierop kunnen adver­teerders zich dan stap voor stap aanpassen. Eerlijk gezegd denken wij dat ze flink met de handen in het haar hebben gezeten en zitten. Het is ook niet niks als je een compleet business-model om moet gooien. Boven­dien is nog niet ieder­een klaar met de over­stap naar Google Analytics 4. Misschien daar maar eens mee beginnen?

Tip!  Stap nu over op Google Analystics 4

Gebruikers van Google Analytics kunnen nu al over­stap­pen op Google Analytics 4. Dit is geen appeltje-eitje, maar dan heb je straks wel die data op orde. Dit zijn inspanningen die je nu al kunt doen en zich later dubbel en dwars terugverdienen.


Nieuwe strategieën

Zoek en onderzoek nieuwe strate­gieën. Nieuwe adver­tentie- en marke­ting-strategieën moeten zich meer baseren op de eigen data dan op die van advertentie-kanalen zoals dan nu het geval is.

Het ver­za­melen van e‑mail­adressen in ruil voor down­load­ables als e‑books en whitepapers, speelt hierbij waar­schijn­lijk een belang­rijke en leidende rol. Tege­lijk stijgen deze first party data direct in waarde voor de organi­sa­tie en zijn misschien ook nog waarde­vol als second party data in te zetten.

Tweede leven voor de kortingscode

Daarnaast zijn er natuur­lijk al alter­na­tieve oplos­singen voor targe­ting en retarge­ting zonder data. Dit kan op basis van (specif­ieke) content op pagina’s op web­sites en/of in apps. Ver­stuur voortaan nieuws­brieven met niet alleen nieuws en voeg een aan­trekke­lijke aan­bie­ding toe. Ver­geet hierbij niet een unieke kortingscode toe te voegen per ontvanger. Dit kan zowel digitaal, maar ook gewoon per post.

Je kunt nu ook al met behulp van de cohort-analyse en cohort-onderzoek gebruik­maken van targe­ting van gebrui­kers in geano­nimi­seerde groepen. Maar ook over al deze alter­na­tieven binnen­kort meer. Wil je dit niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Maak werk van de eigen data

Tot slot nog 3 belangrijke tips:

 • Focus op de kwaliteit van data.
 • Zorg dat deze data in eigen bezit zijn en dus dat de organi­sa­tie zelf beschikt over die data.
 • Meld je onder de eindconclusie aan voor onze gratis e‑mailalert.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel hebben we onderstaande bron­nen geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vulling op onze eigen kennis, ervaring en inzichten gebruikt.

 

 

Eindconclusie

Voor diverse partijen leidt de over­gang naar de cookieless era tot de nodige uitdagingen (om het zacht uit te druk­ken). Zeker voor par­tijen waar­voor het ver­garen en ver­handelen van data min of meer gelijk was aan hun verdien­model… op een bepaalde manier garant stond voor een buiten­propor­tio­neel succes­vol verdien­model. Je snapt dat zij zolang moge­lijk de hakken in het zand zetten en met tig drog­redenen komen om de boel te vertragen.

Iedereen heeft zijn coping-mechanisme en je mag je terecht afvragen dat als het om inkomsten gaat, hoe enorm flexibel onze morele grenzen zijn.

Ook partijen die afhanke­lijk zijn van advertentie-inkomsten voelen zich in het nauw gedreven. Partijen die cookies vooral benutten om de web­site te verbe­teren en te weten welke content er bij moet komen, krabben zich vooral bezorgd achter de oren.

De zoektocht is al lang begonnen

Nu we aan de voor­avond staan van een toekomst zonder cookies, zijn data-boeren, online advertentie-bureaus en adver­teerders al een flinke tijd op zoek naar alter­na­tieven om de gasten te volgen en om targe­ting, retar­ge­ting en efficiëntie-metingen van adver­ten­ties niet te hoeven staken. Volgens ons wordt het gewoon oude wijn in nieuwe zakken, want ook dit zal met onze privacy aan de haal gaan.

Het kat-en-muis-spelletje is dus al in volle gang en nog lang niet uitge­speeld, maar niet alle par­tijen in de wereld van big data zijn hun morale kompas kwijt. Je hebt ook daar klok­ken­luiders en mensen die zich gewoon terug­trekken omdat ze zich niet meer thuis voelen tussen mensen met alleen maar dollar-tekens in hun ogen en het leed dat dit bezorgd voor lief nemen.

Iedere organisatie heeft hierin een grote eigen ver­ant­woorde­lijk­heid en moet die ook nemen.

Boven­dien maakt zeker niet iedere organi­sa­tie zich schul­dig aan prak­tijken die niet over­een­komen met de alge­meen geldende moraal. Iedere organi­sa­tie heeft hierin een grote eigen ver­ant­woorde­lijk­heid en moet die ook nemen. Ga aan de slag en laat je ‘op maat’ adviseren.


Wij helpen

Wie geen tijd en/of kennis in huis heeft om zich tot in de details te ver­diepen in het ‘hoe nu verder?’, kan dit een­vou­dig uit­besteden. Dat kan bij­voor­beeld aan ons. Zie onder­staande box.

Sowieso kijken we over 2 weken naar wat de cookieless era bete­kent voor address­ability. Daarna kijken we naar de alter­na­tieven en nieuwe oplos­singen voor online marketing zonder cookies. Ver­vol­gens delen we ook nog een check­list om de alter­na­tieven en nieuwe oplos­singen aan te toetsen. Zo helpen we je om straks klaar te zijn voor de cookieless era en ook nog eens zo future-proof als moge­lijk te zijn.

Vergeet ons dan niet te volgen!

Naast bovenstaande houden we je sowieso via ons blog op de hoogte van de laatste ver­ande­ringen op het gebied van cookies en targeting, net als over andere ins en outs op het gebied van een sterk merk bouwen. Zo helpen we je ook nog om de inves­te­­ringen in de online acti­vi­teiten opti­maal te laten renderen.

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij onder de onder­staande boxen – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daar­van een belang­rijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home