De cookieless era • Welke alternatieven en oplossingen zijn er al?

De cookieless era • Welke alternatieven en oplossingen zijn er al?

De cookieless era is hier. We zijn inmid­dels beland in het laatste stuk van de transitie. Het is nog even wachten op Google Chrome, maar het wordt nu wel noodzake­lijk om actie te ondernemen. Het is tijd om je voor te berei­den op een andere manier van data verza­me­len én een andere manier van adverteren.

De cookieless era heeft niet alleen impact op online marketing, maar ook grote gevolgen voor content-marke­ting en conversie-optimalisatie, want wie hangt nu precies waar uit? Het wordt een flinke uitdaging om de gewenste doel­groepen en tendensen in de markt te volgen. Hoe gaan we mensen zich dan toch aangesproken laten voelen? Hoe gaan we zonder cookies toch zorgen voor ‘relevante content’.

De klok tikt. Er zijn al aardig wat alter­na­tieven en oplos­singen. De een wat inno­va­tie­ver dan de ander en soms lijkt het gewoon te veel op oude wijn in nieuwe zakken. Die wijn zal vroeg of laat toch ook moeten ver­dwij­nen. Ga nu verkennen en testen is het advies, maar waar moet je beginnen? We zoomen in en helpen je op weg.

Eerst meer weten?

Dit blog­artikel is een direct ver­volg op diverse artikelen over cookies, de wetten die hierop van toe­pas­sing zijn en over de cookieless era. Het kan slim zijn om deze artikelen eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­matie in deze artikelen. Hier­onder vind je een greep uit deze artikelen.

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Hoger inzetten op eigen data

Waar te beginnen?

Tel eerst eens rustig tot 10 en bekijk dan welke factoren en ont­wikke­lingen impact hebben op de marketing-doeleinden en de hui­dige marketing-strategie. In principe zijn er 3 varia­belen die de impact van de cookieless era op een organi­sa­tie bepalen.

 

 • Vormgeving organisatie
 • Marketing-activiteiten – Huidige en toekomstige.
 • Cookies – Welke worden er nu inge­zet en wat gebeurt er met de verzamelde data (gegevens)?

Afhanke­lijk van hoe zwaar deze varia­belen wegen voor de toekomst van de organi­sa­tie, kun je de urgen­tie van de toe­komstige aanpak bepalen. Vervol­gens kun je bepalen hoeveel tijd, geld en andere middelen hierin moet worden geïnvesteerd. Hierbij speelt het rendement van de investe­ringen – de bekende Return On Investment (ROI) – een doorslaggevende rol.

Wij weten dat je woorden als marketing-doeleinden, marketing-strategie en marketing-activiteiten ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Waaraan kun je denken?

Begin met de eigen data, oftewel: first party data. Deze data ver­tellen* je veel over de hui­dige klanten en relaties. Als je ze goed weet te analy­seren en inzet, hebben ze ook voor­spellende waarde voor het gedrag van nieuwe klanten, rela­ties en/of doel­groepen. Eigen data vormen een zeer waarde­volle bron om nieuwe advertentie- en marketing-strategieën op te baseren.

Deze bron wordt nog waarde­voller als je hem weet te com­bi­ne­ren met andere data-bronnen. Probeer deze bron bij­voor­beeld aan te vullen met data van advertentie-kanalen. Deze first party data stijgen hierdoor direct in waarde voor de organi­sa­tie en is misschien ook nog waarde­vol als second party data.

* Data staat/staan voor gege­vens of ver­zamelde gege­vens en is dus (nog steeds) in het Nederlands offi­cieel meer­voud, maar je mag het ook als enkel­voud behan­delen. De term ‘big data’ is inmid­dels wel offi­cieel enkel­voud. Wij volgen deze richtlijn.

Hoe kom je aan eigen data?

Sowieso heb je je klanten­bestand. Vul dit aan door e‑mail­adressen te ver­za­melen in ruil voor down­load­ables als e‑books en whitepapers

Waarschijnlijk is dit wel de grootste en inte­res­sant­ste bron om online meer klanten te maken.

Wat kun je verder doen?

 • Ga op zoek naar wat de ver­schil­lende doel­groepen motiveert met betrek­king tot het merk en het aanbod (dienst of product).
 • Achterhaal de ‘triggers’ van de ver­schil­lende doel­groepen. Oftewel: wat trekt hun aandacht en waarop reageren ze?
 • Bouw aan nieuwe doel­groepen om te tar­geten en te retar­geten.
 • Besteed genoeg (of meer) aandacht aan het optimaliseren van adver­tenties.
 • Probeer specifieke content op de web­site of in de app te koppe­len aan online adver­ten­ties, waar­door de content aan­sluit op die unieke adver­ten­tie en dus op de doelgroep.

Alter­na­tieven voor targeting

Daarnaast zijn er al alter­na­tieven voor targe­ting en retarge­ting zonder privacy-gevoelige data. Dit kan op basis van (speci­fieke) content op pagina’s op web­sites en/of apps. Ver­stuur voortaan nieuws­brieven met niet alleen nieuws, maar ook een aan­trek­ke­lijke aan­bie­ding met een uniek kortings­code. Dit kan zowel online als offline. Je kunt dit ook com­bi­ne­ren met een e‑mailing. Door te zien wie ingaat op de aan­bie­ding, ver­krijg je nieuwe inzichten.

Wie altijd op zoek is naar manieren om nieuwe data-bronnen aan te boren, zal deze vanzelf ontdekken. Een kwestie van je hersenen op het juiste spoor zetten.

Je kunt ook al gebruik­maken van tar­ge­ting van gebrui­kers in geano­ni­mi­seerde groepen met behulp van de cohort-analyse en cohort-onderzoek en zijn er al aardig wat andere initia­tieven. We sommen in dit blog­artikel een deel hiervan op en zoomen ver­der in, maar probeer ook je hersenen op het juiste spoor te zetten en ze te trainen op het vinden van nieuwe wegen.

Belangrijke noot

Het is belang­rijk te besef­fen dat wat wij hier delen géén dringend advies is. Het is aan iedere orga­ni­satie om hierin zijn eigen weg te vinden. Het enige wat wij willen berei­ken met de infor­matie in dit blog­artikel is deze zoek­tocht te verge­makke­­lijken.

Sowieso is het altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Authenticated targeting

Authenticated targeting is moge­lijk na nauw­keurige expli­ciete toe­stem­ming van de ‘gast’ (bezoeker of gebruiker) voor het gebruiken van de gege­vens van die persoon. Authenticated targe­ting werkt met de zoge­naamde ‘pixels’, maar is nage­noeg iden­tiek aan de werking en benade­ring van third party cookies. Het belang­rijkste element hierbij is de toe­voeging van de nauw­gezette toe­stem­ming van de gast. Je voelt de bui al hangen.

Wanneer de gast instemt met dat de web­site en/of app data over hem ver­zamelt, gaat de persoon tevens ermee akkoord dat derden – die hun pixels op de web­site of in de app hebben geplaatst – ook data over hem kunnen ver­za­melen en vast­leggen. Er is echter nog een maar: het over­hevelen van deze data door de inzet (web)tracking (soort online achter­volging) kan niet plaats­vinden zo gauw er is ingelogd.

Bij authenticated targeting worden op het moment dat iemand inlogt, de deuren om data uit te wisselen gesloten.

Dit betekent dat wanneer de gast is ingelogd op de web­site of in de daar­bij horende app, zijn spoor over de rest van het inter­net min of meer wordt geblokkeerd. De verzamelde data blijven – zeg maar – binnenshuis en kan dus niet mee de deur uit worden genomen. De grote data-bedrij­ven en online advertentie-bureaus werken natuur­lijk al aan een oplos­sing.

Wordt ver­volgd!

Authenticated targeting heeft te veel over­een­komsten als de oplos­singen met de inzet van third party cookies. De instem­ming van de gast is dan wel cruciaal, maar is deze oplos­sing water­dicht en gaan genoeg mensen toe­stem­ming ver­lenen? Je kunt dit wat ons betreft voorlopig zien als oude wijn in nieuwe zakken.

 

Cohort-analyse en cohort-onderzoek

Cohort-analyse is een vorm van gedrags­analyse. Een cohort kun je vrij ver­talen in gebruikers­groep. Aan de hand van de door cohort-analyse gegene­reerde data wordt het een­vou­di­ger patronen te her­kennen. Je kijkt hierbij naar min of meer gelijke ken­mer­ken en/of erva­ringen binnen een bepaald traject van de buyer en/of customer journeys. Vervol­gens worden op basis van bepaalde patro­nen gebruikers­groepen geformeerd.

Cohort-analyse gaat ver­der dan conversie-optimalisatie. Het helpt ook diverse facetten die leiden tot een sterk merk te verbeteren.

Cohort-onderzoek biedt ver­vol­gens nog meer inzicht en geeft een organi­sa­tie bij­voor­beeld een goed beeld van de levenscyclus van een prospect, lead, (potentiële) koper, klant of gast. Hierop kunnen niet alleen de buyer en customer journeys en de aan­geboden content worden ver­beterd, maar ook het aanbod en de dienst­verlening en dat in de ruimste betekenis.

Andere voordelen en inzichten zijn:

 • Duide­lijk inzicht in de hoeveelheid omzet die uit kopers en bestaande klanten wordt gegenereerd.
 • Een goed beeld van of de gast of klant terugkomt, wanneer en hoe vaak.
 • Inzicht voor diverse marketing-strategieën aan de hand van ver­delingen in sociale, psychologische en demografische kenmerken.

Wat is het ver­schil tussen cohort-analyse en cohort‑onderzoek?

Cohort-analyse is niet meer en niet minder dan de analyse van cohor­ten (gebruikers­groepen) in rela­tie tot big data en business analytics. Bij cohort-onderzoek zijn de gege­vens opge­splitst in verge­lijk­bare groe­pen en ontstaan er door verder onder­zoek dus steeds duide­lijkere ver­schillen. De eerste ana­lyse is dus globaler dan het daar­op­volgende onderzoek.

 

Contextual targeting

Contextual targeting maakt gebruik van niet-persoon­lijke data. Deze data zijn gebaseerd op waar wordt welke inhoud bekeken in plaats van van wie deze gedragingen zijn. Dat bete­kent dat par­tijen adver­te­ren op web­sites en/of in apps met ‘relevante content’ gerelateerd aan hun eigen aanbod of merkgevoel en daarop hun adver­ten­ties afstemmen.

Bij contextual targeting kijk je naar de gemene deler en dus naar de gezamenlijke doelgroep.

Zo kan aansluitend op dit blog­artikel een jurist zijn diensten aan­bieden of een data- en advertentie-bedrijf zijn future proof oplos­sing. De adver­teer­der kan dus ervan uitgaan dat de adver­ten­tie ook nuttig en relevant is voor onze lezer of gast. Dit was al een effectieve manier van adver­te­ren voor online marketing zijn hui­dige vorm kreeg, maar kan in de cookieless era voor veel adver­teerders weer een effectieve oplos­sing zijn. 

Contextual targeting is zeker geen ver­vanger voor targe­ting of retarge­ting zoals we het kennen, maar het stelt data-bedrijven en online advertentie-bureaus wel in staat om de inte­res­ses van de gasten te bepa­len zonder persoon­lijke iden­ti­fi­catie. Het gaat hierbij om een veel glo­ba­lere inschattingen.

 

Federated Learning of Cohorts (FLoC)

Federated Learning of Cohorts – of kortweg FLoC – draait om de getoonde inte­res­ses in adver­ten­ties en houdt zo het surf­gedrag van gebrui­kers op verschil­lende web­pagina’s bij. Aan de hand van deze data groepeert FLoC de gevolgde personen in ‘cohorten’ (gebruikers­groepen). Adver­teerders richten hun adver­ten­ties ver­vol­gens op speci­fieke cohorten in plaats van op indivi­du­ele gebruikers.

FLoC maakt(e) overigens geen gebruik van federated learning, ondanks de naam dat wel impli­ceert. Het werd ont­wikkeld als onderdeel van Privacy Sandbox en is weer een typisch voor­beeld van oude wijn in nieuwe zakken. Het is een andere vorm van (web)tracking en gebaseerd op ver­schil­lende advertentie-gerelateerde technologieën, maar het is wel een vorm waarbij de privacy meer gewaar­borgd is… of had moeten zijn.

Wordt niet ver­volgd!

Google testte FLoC in Chrome vanaf maart 2021. Nog geen maand later had elke andere grote (web)browser al gewei­gerd om FLoC te imple­men­te­ren. Volgens hen was privacy nog steeds in het geding en ze vonden dat FLoC concurrentie-verstorend was. FLoC leidde tot antitrust-reacties in meer­dere landen van de Europese Unie, even­als tot vragen over de nale­ving van de GDPR.

Onder deze druk staakte Google in juli 2021 de ont­wikke­ling van FLoC en een maand later was het in de update van Chrome de FLoC-functie niet meer werkzaam, máár het zat er nog wel in. Januari dit jaar deelde Google offi­cieel mee dat het de ont­wikke­ling van FLoC-technologieën defini­tief had beëin­digd en introduceerde de nieuwe Topics API ter ver­vanging.

 

Privacy Sandbox

Privacy Sandbox is bedoeld om het online adver­te­ren toch te blijven ver­ge­mak­ke­lijken, maar dan zonder het gebruik van third party cookies of tracking cookies. Dit is moge­lijk door de regis­tratie van anonieme signalen van het surf­gedrag van de ont­vangers. De adver­teerder kan het type ont­vangers op inte­resse selec­teren en de con­ver­sies nauw­keurig bijhouden.

Dit is een manier om ongepaste (web)tracking te verminderen en toch targe­ting en retarge­ting in de (web)browsers toe te staan. Privacy Sandbox ver­vangt cookies door 5 API’s. Noem een API gerust een klein ver­taal-programmaatje dat data met elkaar ver­bindt. Aan de hand van de 5 verta­ler­tjes kan de adver­teerder data met betrek­king tot de conversies en de conversie-attributie inzien.

Door slimme ver­taal­trucs maakt de Privacy Sandbox targeting zonder tracking mogelijk.

Ontwikkelaars kunnen de API’s nu al testen, maar vanaf begin augus­tus zullen de proeven zich uit­breiden. Miljoenen gebrui­kers wereld­wijd moe­ten dit jaar nog toegang krijgen en in het 3e kwartaal 2023 moeten de API’s in Chrome voor ieder­een beschik­baar zijn.

Privacy Sandbox werkt nu nog alleen in Chrome, maar kan ook in andere browsers worden geïm­ple­men­teerd. Het is aan de ont­wikke­laars van die andere browsers om dat wel of niet te doen. We zijn benieuwd en wordt vervolgd!

Wordt vervolgd!

Privacy Sandbox werd in 2019 geïntro­duceerd en is een initiatief geleid door Google om een nieuwe norm te creëren. Toch staat hierbij toegang ver­krijgen tot data van gebrui­kers weer centraal. Zij het dan opper­vlak­kiger en zonder de privacy in gevaar te brengen, maar hier­over is het laatste woord ook nog niet gevallen.

 

Topics API

Na het fiasco met FLoC (Federated Learning of Cohorts) en de (web)tracking die daarbij hoorde, werd januari 2021 de Topics API als nieuwe oplos­sing gepre­sen­teerd. De Topics API is 1 van de 5 API’s* van de Privacy Sandbox. Met de Topics API kun je op een nieuwe manier gericht adver­te­ren op basis van interesses.

Topics API werkt met voor mensen leesbare onderwerp-teksten als head­lines en deze wordt aan de gebrui­ker (lezer) gekoppeld. Aan de hand van een lijst van onder­werpen die op basis van de getoonde inte­res­ses aan een gebruikers­groep zijn toegewezen, kunnen adver­teerders hun doel­groep(en) kiezen.

Wordt ver­volgd!

Op moment van schrijven heeft Google aange­kondigd dat het binnen­kort de eerste test­versie van Topics API in Chrome lanceert. Net als de andere tools van de Privacy Sandbox staat het andere browsers vrij om de Topics API te imple­menteren.

Ondanks dat de Topics API een betere bescher­ming van privacy-gevoelige en andere persoon­lijke gege­vens en meer controle voor de gebrui­ker biedt, zijn er ook par­tijen die de onder­steuning van op inte­res­ses geba­seerde reclame zien als een stap in de verkeerde rich­ting. Wordt dus ook vast en zeker vervolgd!

* Een API kun je zien als een klein vertaal-programma en zorgt dat applicaties met elkaar kunnen commu­ni­ce­ren of met een onderdeel daarvan.

Topics API ver­sus FLoC

Topics API is dus het nieuwe alter­na­tief voor het zwaar bekri­ti­seerde FLoC. FLoC maakte op inte­res­ses geba­seerde reclame zonder de inzet van third party cookies moge­lijk, maar deed dat door data alsnog aan browser-gebruikers te kop­pe­len. FLoC werkte dan ook wel met groepen, maar aan­gezien er slechts een duizend­tal gebrui­kers in een bepaalde groep zaten, zou het te een­voudig worden om alsnog indivi­duele gebrui­kers te iden­ti­fi­ceren.

Verbeteringen in de Topics API:

 • Data worden gekoppeld aan grotere groepen. Hierdoor wordt de digitale voet­afdruk van de browser-gebruiker onbruik­baar en is zijn spoor op het web niet te volgen.
 • Indeling in groepen is publieke­lijk deelbaar. Google kan zo aan­tonen dat gevoelige cate­go­rieën (religie, geslacht, ras en seksuele geaard­heid) niet worden gebruikt.
 • Browser-gebruikers krijgen volle­di­ge controle over hoe advertentie-platformen zich op hen richten. Zij kunnen zien welke onder­werpen de Topics API aan hen toewijst en zelf onder­werpen uit de lijst ver­wijderen. De functie geheel uitzetten kan ook.

 

Unified ID en ID-resolutie

Met Unified-ID-technologie is het moge­lijk om dezelfde gebruikers-ID te delen tussen alle web­sites en/of apps binnen een de groep van aan­gesloten web­sites en/of apps. Iedere gast krijgt zijn eigen ID.

Wordt ver­volgd!

Met ID-resolutie geef je de gast niet alleen een gebruikers-ID, maar wordt er ook een data­base aan­ge­legd over die persoon. Over deze gebrui­ker ver­zamelt kunst­matige intelli­gentie (AI) data van ver­schil­lende punten en koppelt deze data ver­der aan elkaar. Je voelt de bui al hangen.

 

Universal ID\PII

Universal ID\PII is een oplos­sing om toch data over gebrui­kers op te slaan. Het gaat hierom door­lopend gebruik en kan over meer­dere web­sites en/of apps lopen. Deze oplos­sing is bedoeld om door content-marketeers, adver­teerders en online advertentie-bureaus te worden gebruikt.

Universal ID\PII kan op 2 manie­ren werken. Of iedere gast krijgt 1 ID voor een speci­fieke set web­sites en/of apps of er worden data­bases aange­maakt om ver­schil­lende gebruikers-ID’s op te slaan.

Wordt ver­volgd!

Ook hierbij draait het weer om de nauw­gezette expli­ciete toe­stem­ming van de gast. Dit is onge­acht of er een samenwerking met een of meer­dere ID-aanbieders is. Ook hier geldt dat ‘de garantie dat de verkre­gen data beschermd zijn’, het belang­rijkste crite­rium bij de keuze voor een aan­bie­der van Universal ID\PII zou moe­ten zijn. Dit vraagt om een water­dichte oplos­sing, maar is dat über­haupt mogelijk?

 

Voorspellen in plaats van tracking

Wanneer we geen of minder data van ‘indivi­duele’ gebrui­kers kunnen ver­za­me­len, kun je ervoor kiezen om op slimme wijze op diverse manier­en ver­kregen data aan elkaar te kop­pe­len. Voeg je hier op ouder­wetse manier verkregen data bij, dan kan de uitkomst heel waarde­vol zijn. Maar… toegegeven, dit is nogal bewerke­lijk en complex.

De oplos­sing hier­voor schuilt in een slim data-management-systeem en dan het liefst een met met uitgebreide AI-functies. Dit zijn functies op basis van kunst­matige intelli­gentie die kunnen voor­spellen, kunnen ver­i­fiëren en kunnen opti­ma­liseren.

Verifiëren, waarom en hoe

Verifiëren is belang­rijk als je op zeker wilt varen en zoveel moge­lijk ‘waste’ wilt voor­komen. Een voor­beeld. Je wilt een nieuwe doel­groep bena­de­ren. Aan de hand van de gecom­bi­neerde data kun je al aar­dig voor­spellen waar en wan­neer de doel­groep online te bena­de­ren is. Toch wil je voor je veel geld stopt in het online adver­te­ren in Google Ads [vh. AdWords], zo zeker moge­lijk van je zaak zijn.

Een tweede (onaf­hanke­lijke) data-bron is nu nodig. Je kunt hier­voor een groep ‘echte’ mensen die de doel­groep weer­spiegelt inzetten. De data ver­kregen van deze groep kun je up­loaden naar bij­voor­beeld Ads Data Hub van Google. Hier worden de data op een ‘veilige’ manier gematcht met de pres­ta­ties van de adver­ten­ties. Dat geeft een goede indicatie over de bereik­baar­heid van de doelgroep.

Voorspellingen kunnen op deze manier snel worden geverifieerd, de targeting van de cam­pagne kan steeds ver­der worden scherp­gesteld en de doel­groep wordt zo steeds beter bereikt.

 

Inzetten van niet van cookies afhankelijke advertentie-kanalen en data-sets

Denk hierbij eerst aan data over weer, locatie, nieuws en trends. Deze data kunnen marke­teers prima gebruiken voor targe­ting en het maken van aan­ge­paste adver­ten­ties. En dat zonder gebruik te maken van cookies van derden of persoon­lijke gege­vens van gebruikers.

Denk ver­vol­gens aan kanalen die niet werken met third party cookies. Smart tv’s en andere OTT’s*, DOOH’s (Digital Out Of Home – digitale billboards) en in-app (advertising).

* Met OTT’s (over-the-top) worden media­diensten via internet als bijvoorbeeld de streaming services Netflix, HBOmax en Disney+ bedoeld. Deze diensten zou je ook OTT streaming services kunnen noemen.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel hebben we onderstaande bron­nen geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vulling op onze eigen kennis, ervaring en inzichten gebruikt.

 

 

Wij helpen op meerdere manieren

Over 2 weken helpen we je ver­der met alter­na­tieven en oplos­singen voor in de cookieless era. We delen dan een check­list om de keuze voor alter­na­tieven en nieuwe oplos­singen niet te ver­een­voudigen, maar wel zo goed als moge­lijk te maken. Natuur­lijk kunnen wij ook ontzorgen en taken over­nemen, we snap­pen name­lijk ook dat niet ieder­een de tijd en/of de kennis in huis heeft om zich tot in de details te ver­diepen in het ‘hoe nu verder?’. Zie ver­der de onder­staande box.

Wil je niets missen?

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daar­van een belang­rijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home