De cookieless era • Wat is het en wat betekent het? • 2/3  [Chrome / Safari / Firefox]

De cookieless era • Wat is het en wat betekent het? • 2/3 [Chrome / Safari / Firefox]

De cookieless era, een transitie waar ieder­een die online wat wil ver­dienen niet meer omheen kan. Het einde van cookies is immers nu echt in zicht. Beknopte eerst Apple met Safari het gebruik, volgde Firefox een paar jaar later. Nu is het nog even wachten op Google en Chrome. De dag dat cookies – en dan met name de ‘third-party cookies’ – ook niet meer in Chrome bruik­baar zijn, komt nu toch wel erg dichtbij.

De impact hiervan op online marke­ting en dan met name op het nauw­keurig iden­ti­fi­ceren, speci­fi­ceren, tar­geten en retar­geten van doel­groepen is enorm. Een groot deel van de data (gegevens) die hier­voor nodig zijn*, is al weg­ge­vallen. Straks zal naar ver­wach­ting in totaal zo’n 80% niet meer beschik­baar zijn. Dit bete­kent dat iedere workflow die met third party cookies te maken heeft, moet worden herzien. Maar wat dreef deze par­tijen nou eigen­lijk om cookies te weren? Laten we eens ver­der inzoomen!

* Data staat/staan voor gege­vens of ver­za­melde gege­vens en is dus (nog steeds) in het Nederlands offi­cieel meer­voud, maar je mag het ook als enkel­voud behan­delen. De term ‘big data’ is inmid­dels wel offi­cieel enkel­voud. Wij volgen deze richtlijn.

Wat gaan we doen en hebben we gedaan?

Na een uitleg over cookies en de hui­dige cookie­wet dit voorjaar, zijn we 2 weken gele­den gestart met inzoo­men op een tijdperk zonder stal­ken­de cookies; op de cookieless era. We doen dat in een serie van 3 blog­artikelen.

  • Deel 1 – Hierin legden we uit wat de cookieless era in grote lijnen is, inhoudt en betekent.  Terug naar deel 1.
  • Deel 2 – In dit deel zoomen we in op hoe en waarom Safari, Firefox en Google de overstap naar de cookieless era maakten en maken.
  • Deel 3 – In het laatste deel besteden we aandacht aan de gevolgen.  Direct naar deel 3.

Ondertussen zijn alle delen ver­schenen. Gebruik de linkjes om daarheen te gaan.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Terugblik
Over de cookieless era

Verlies essentiële data

Cookieless era, de term zegt het al: een tijdperk zonder cookies. Dit betekent een tijd waarin third party cookies standaard geblokkeerd zijn en alleen bruik­baar zijn na explicite toe­stem­ming van de eind­gebruiker. Hierdoor wordt het heel lastig – en misschien ook wel onmoge­lijk – om privacy-gevoelige en andere persoon­lijke data te achter­halen.

Deze data waren en zijn onder andere nodig voor het iden­ti­fi­ce­ren en spe­ci­fi­ce­ren en het zoge­naamde tar­geten en retar­geten; oftewel: data die nodig is voor het scherp­stellen van online advertentie-campagnes.

Wij weten dat je woorden als privacy-gevoelige en advententie-campagnes ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Effect op gebruiksgemak

Het is ook een tijdperk waarin de houd­baar­heid van first party cookies wordt ver­kort en wel van 30 dagen naar slechts 1 etmaal. Een fors ver­schil wat een nogal nega­tieve impact heeft op de conversie-optimalisatie van web­sites en apps. Dit bete­kent dat het ver­beteren van web­sites en apps om zo goed als moge­lijk te vol­­doen aan de wensen van hun ‘gasten’ (bezoekers en/of gebruikers) voor een prettig gebruik ervan, enorm lastig wordt.

Vertraging dankzij Google

Dit jaar (2022) zou het jaar worden waarin de cookieless era over de hele linie een feit zou zijn, door de vertra­ging van Google is dat tot nu toe nog niet gelukt.


Het waarom?

Alles draait bij de cookieless era om onze privacy-gevoelige en andere persoon­lijke gege­vens – en dus om onze privacy – en dat die online beter beschermd worden en zijn. Dat is bijna alles.

Dankzij een aan­pas­sing in de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) en de Nederlandse Algemene Ver­orde­ning Gegevens­bescherming (AVG) moeten we nu ook zelf kunnen bepalen wat men wel en niet over ons mag opslaan, voor welk doel dit wel of niet mag én we moeten de ver­za­melde data in kunnen zien.

Begrijp hierbij goed dat er dus 2 zaken gaande zijn. Aan de ene kant heb je dus de aan­pas­singen in de (web)browsers en aan de andere kant de aan­pas­singen van de wet.

Tip!  Zet alle vinkjes uit!

Inmiddels is het trouwens ook bij wet bepaald, dat je geen reeds aange­vinkte voor­keuren meer te zien mag krijgen in het venster waar je toe­stem­ming kunt geven voor het gebruik van cookies. Bezoe­kers van web­sites en gebrui­kers van apps moeten deze zelf bewust aanzetten en dus over­dui­de­lijk zelf hun toe­stem­ming geven voor het gebruik van cookies en het ver­werken van gegevens.
Alleen dit muntje is nog niet overal gevallen. Heb je een web­site of app? Kijk dan direct even hoe dit is ingesteld en neem het zekere voor het onzekere.  Lees meer.


De gevolgen

Voor jou als gebruiker

Voor jou als persoon kan dit beter ‘voelen’. Je wordt online immers niet meer zo duide­lijk achter­volgd en hoeft jezelf niet meer af te vragen wat er met infor­matie over jou gebeurt. Waar je wel tegenaan kunt lopen, is dat je na 24 uur op een leeg winkel­mandje stuit en/of opnieuw moet inloggen.

Voor marketeers

Daarentegen is voor marke­teers de impact enorm groot. Wanneer mensen online geen toe­stem­ming meer geven voor het gebruik van cookies, wordt het lastig om te zien welke wegen mensen op de web­site of in de app bewan­de­len. Deze wegen kun je ook niet ver­beteren om frus­traties van deze en toe­komstige gasten weg te nemen.

Voor adver­teerders

Daarnaast wordt het voor adver­teerders weer in het wilde weg schieten… net als vroeger. Dit is niet alleen zonde van het geld, maar leidt ook tot minder omzet. Dit kan zelfs leiden tot bezui­ni­gingen en ontslagen.

Terug naar jou als gebruiker

Uiteinde­lijk krijg jij alleen maar meer adver­ten­ties te zien waar je totaal niet in geïn­te­res­seerd bent. Of je daar nou echt gelukkiger van wordt… maar dan zijn er altijd nog de adblockers.

 

Google’s enorme achterstand op Safari en Firefox

Ondanks de achterstand van Google is het einde van de third party cookies en/of de tracking cookies nu dus wel echt in zicht. In 2021 zijn Firefox en Safari (Apple) reeds defi­ni­tief gestopt met het onder­steunen van deze cookies. Nu is Google Chrome de meest gebruikte browser in Nederland, maar op het moment van schrijven ervaren marke­teers al een behoor­lijk data-verlies. Er wordt zelfs beweerd dat het bij diver­se adver­teerders nu al om 50% gaat. Hoe zit dat?

Markt-aandeel browsers Nederland juni 2021 / 2022
Bron: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

 

Waarom en hoe weren Safari en Firefox cookies?

Het waarom

Privacy is een fundamenteel mensen­recht, dat stellen diver­se personen, entiteiten en autoriteiten. Apple en Firefox ook. Boven­dien zetten deze par­tijen hun woorden vrij snel om in daden, wat in deze context toch niet echt over Google kan worden gezegd.

Meer lezen of kijken?

Meer lezen over de stelling ‘privacy is een fundamenteel mensenrecht’ kan in het blog­artikelDe cookieless era • Hebben we het er zelf naar gemaakt?’. Hierin vind je ook een trailer van en een link naar de documentaire The Great Hack (Netflix) waarin big data, Facebook, Cambridge Analytica en het gemanipuleer van kiezersgedrag centraal staan.


Hoe weren Safari en Firefox cookies?

Om te begrijpen hoe Safari en Firefox cookies weren, moet je eerst het vol­gende begrijpen.

 

  • Cookies zijn kleine bestandjes met stukjes code.
  • In principe krijg je van een web­site of app maar 1 cookie en die wordt opge­slagen in jouw browser, in de app die waar­van de cookie afkom­stig is of op het appa­raat dat je gebruikt.
  • Cookies zijn op zich onschadelijk.
  • Een cookie kan voor meerdere taken worden inge­zet.
  • Afhankelijk van de taak wordt de cookie ingedeeld in een groep met een bepaalde ver­zamel­naam. Afhanke­lijk van het type ver­za­melt de cookie minder of meer over jouw online gedrag.
  • De cookie geeft de ver­za­melde data door aan de server waar­van deze afkom­stig is. Daar worden de data door kunst­matige intelli­gentie (AI) omgezet tot bruikbare infor­matie. Die infor­matie wordt dan weer inge­zet voor het doel waar­voor die data zijn ver­zameld.

We hebben de tekst ‘Een cookie kan voor meer­dere taken worden inge­zet’ natuur­lijk niet voor niets vet gemaakt, want die bullet staat centraal in wat nu volgt. Een cookie kan zich name­lijk beper­ken tot jouw surf­gedrag op de web­site of in de app waar­van de cookie afkom­stig is. De cookie noem je dan first party cookie.

Cookies kunnen eenvoudig van gedaante veranderen.

Daarnaast kan diezelfde cookie jou achter­vol­gen over een groot deel van het internet. Dan behoort de web­site of app bijvoor­beeld tot een advertentie-netwerk. Dat is tracking en je spreekt dan opeens over third party cookie, maar het is vaak dezelf­de cookie.

Het ligt dus eigen­lijk aan de taak waar­voor de cookie wordt inge­zet of deze taak wel of niet is toe­ge­staan en voor hoe lang deze wordt toegestaan.

Indeling cookies

Cookies worden ingedeeld in:


Tracking prevention

Al in 2014 kon je als gebrui­ker met Safari (werkt alleen op Apple) third party cookies en dus tracking blok­ke­ren. Dit dankzij het zoge­naamde Intelligent Tracking Prevention (ITP). Wanneer je deze functie inschakelt, zijn cookies niet meer in staat om je gedrag te volgen en door te meten. Dit is nadelig voor het zoge­naamde tar­geten bij marke­ting– en advertentie-campagnes.

Firefox volgde in 2019 met Enhanced Tracking Prevention (ETP) waarmee het blok­ke­ren van tracking standaard is ingesteld. Dit was dus 5 jaar later en Chrome volgt naar ver­wachting 9 jaar later… oh ja, ze wilden de grote ver­an­de­ring voor alle par­tijen natuur­lijk wel goed uitrollen. Uhuh!


Beperking houdbaarheid

Daarnaast was Apple de eerste die de levens­duur van cookies aan banden legde. De levens­duur van cookies werd met maar liefst 29 dagen ver­kort en wel van 30 dagen naar 1 etmaal. Dit maakt het voor marke­teers moeilijker om de buyer en customer journeys volledig te volgen.

Dit is ook de reden waarom je in Safari én Firefox keer op keer de cookies moet accep­teren. Dit bete­kent voor de aan­bie­der dat bijvoor­beeld herhaal­bezoeken niet meer goed in beeld komen. Op deze manier wordt het wel heel lastig te achter­halen waar de struikel­blokken op web­sites of in apps zitten en deze te verbeteren.


En hoe zit het dan met mobiel?

Ook op de mobiele apparaten (smartphones en tablets) is al het een en ander ver­anderd. Het gaat dan bij Apple om de IDentification For Advertising (IDFA) en bij de Android-apparaten om de Google Advertising ID (AAID). Afhanke­lijk van de instelling passeren cookies wel of niet deze firewall, maar wat betekent dit?

Allereerst zorgt de standaard-instelling ervoor dat bepaalde data-diensten niet meer werken. We spreken nu over data-diensten die werken op basis van kunst­matige intelli­gentie (AI) als bij het zoge­naamde ‘cross-app targe­ting’ en ‘retargeting’. Daarom zie je bij apps steeds vaker de smeekbede om je te mogen volgen op andere apps en web­sites.

Voortaan moet je zelf moeite doen als je cookies wilt.

Daarnaast moeten gebrui­kers zeer nadrukke­lijk zelf toe­stem­ming geven voor tracking cookies door andere bedrij­ven en apps (third party). Zo kunnen bijvoor­beeld de gebrui­kers van de Facebook-app niet langer door adver­teerders worden getrackt, als ze dat niet zelf willen en de instel­ling hier­voor niet zelf aanpassen. En als je weet hoe­veel data er via Facebook over ons worden ver­za­meld, dan begrijp je ook wel hoe belachelijk veel data we (gaan) missen.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publi­catie en wanneer jij dit leest, kan de over­gang naar de cookieless era verder zijn of is dit al een feit. Dit kan ook leiden tot onver­wachte verande­ringen, nieuwe wetten en nieuwe inzichten. Hierdoor kan de inhoud van dit blogartikel dan alweer wat verouderd zijn. We hebben nou eenmaal geen glazen bol, maar houden je via onze blog­artikelen wel zo goed als moge­lijk op de hoogte van belang­rijke verande­ringen en hoe hiermee om te gaan. Met de gratis e‑mail­alert hoef je deze updates niet te missen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

De achterstand van Google

Zo’n 8 jaar na Apple hoopte Google zijn zaakjes in 2022 voor elkaar te krijgen, maar kondigde in juni 2021 dat zij de onder­steu­ning van third party cookies pas in het najaar van 2023 beëin­digen. Het excuus dat Google hier­voor heeft, is dat het in ieders belang is om straks met de juiste oplos­singen te komen. Onder­tussen casht het bedrijf nog even flink door, maar begint bijna heel marketingland zich toch wel bezorgd achter de oren te krabben.

Besef heel goed dat cookieless era een van de grootste veranderingen in de hui­dige geschie­de­nis van digital marketing gaat worden.

Toch kan dit wel eens heel nadelig uitpakken voor Google. Het kan zomaar zo zijn dat jonge­ren massaal Safari (de webbrowser van Apple) gaan ver­kiezen boven Chrome en jonge­ren zijn de toekomst. Zij zijn niet voor niets in de regel de meest inte­res­sante doel­groep voor de grotere en grote merken. Boven­dien zijn ze meer up to date als het om nieuwtjes op dit gebied gaat.

Jongere gebruikers

Chrome loopt door zijn achterstand naar de cookieless era dus wel het risico dat veel jongere en andere bijde­tijdse gebrui­kers over­stappen op het anonymous web en dus op Safari (of Firefox). Nu kozen de meeste jongeren toch al voor Mac en iPhones en hebben ze dus ook direct toegang tot Safari. Chrome loopt dan ook een enorm groot risico om zijn positie snel te verliezen.

Tel daarbij ook nog eens het nog steeds toenemende gebruik van adblockers op en je ziet de bui al hangen… als die niet al valt.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel hebben we onderstaande bron­nen geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vulling op onze eigen kennis, ervaring en inzichten gebruikt.

 

 

Over 2 weken verder

Over 2 weken sluiten we deze serie af met de gevolgen, maar dan zijn we er nog niet. We kijken daarna naar wat de cookieless era bete­kent voor address­ability en ver­vol­gens kijken we naar de alter­na­tieven en nieuwe oplos­singen. Tot slot delen we ook nog een checklist om de alter­na­tieven en nieuwe oplos­singen aan te toet­sen. Zo zorgen we dat je klaar bent voor de cookieless era en ook nog eens zo future-proof als moge­lijk bent.

Sowieso houden we je via ons blog op de hoogte van nieuwe ver­ande­ringen en alle ins en outs op het gebied van een sterk merk bouwen. Zo helpen we je om de inves­te­ringen in de online acti­vi­teiten opti­maal te laten renderen.


Wij kunnen je nog veel verder helpen

Ontbreekt in huis de tijd of de kennis om in de details van het ‘hoe nu verder?’ te duiken? Dan kun je dit verhaal natuurlijk ook uit­besteden… bijvoor­beeld aan ons. Zie hier­voor onder­staande box of bel direct met: 070 - 381 91 81.
Samen kijken we dan hoe we ervoor kunnen zorgen dat je op tijd klaar bent voor de cookieless era en daarna.

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij onder de onder­staande boxen – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daar­van een belang­rijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home