Corporate identity • Wat is het en waarom is het belangrijk voor bedrijven?

Corporate identity • Wat is het en waarom is het belangrijk voor bedrijven?

Corporate identity is een begrip met heel veel inhoud en heeft zowel met het inner­lijk als het uiter­lijk van een orga­ni­sa­tie en/of merk te maken. Dit gaat van de kern van het merk via het gewenste imago naar bouwen aan vertrou­wen bij de doelgroepen.

Corporate identity en branding gaan dan ook hand in hand en veel verder dan de huisstijl.

Gezamenlijk zorgen ze wel voor de merk­wereld én voor een herken­bare uitstra­ling, duide­lijke bood­schap en blijvende indruk. Een sterke corpo­rate iden­tity is dan ook van onschat­bare en duur­zame waarde, of je nu een kleine of grote orga­ni­sa­tie bent.

Corporate identity, huisstijl en merk­wereld, we noemden al gelijk 3 termen met veel over­een­komsten. Termen die voor mensen die hier niet dage­lijks mee bezig zijn, behoor­lijk ver­warrend kunnen zijn. Hoog tijd om daar­aan aan­dacht te besteden, zeker tijdens onze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’.

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

We hebben Huisstijl al uitvoe­rig bezocht en zijn net over­gestoken rich­ting Corpo­rate Iden­tity. Wat is het en wat betekent het voor het succes en de groei van orga­ni­sa­ties en/of merken van iedere omvang? Ons bezoek aan Corpo­rate Iden­tity sluiten we af met een toe­ganke­lijke uitleg over de verschil­len en overeen­komsten van de zojuist genoemde begrip­pen en Merk­wereld. Ga je mee?

Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat is de corporate identity?

Onze definitie

Corporate identity is de gehele uitstraling van een organisatie, inclusief visu­ele en niet-visuele elementen die worden gebruikt om de identi­teit van de organi­satie en/of het merk ‘consisent’ en ‘verbindend’ te communi­ceren met de binnen­wereld en de buitenwereld.


Met andere woorden

‘Corporate identity’ is een term die betrek­king heeft op de totale identi­teit en persoon­­lijkheid van een orga­ni­sa­tie en/of merk en omvat ‘alle’ aspecten en elementen die bijdra­gen aan de manier waarop het zichzelf presenteert aan de binnen­wereld en de buiten­wereld.

We spreken nu dus over het totale beeld en de totale uitstra­ling van een orga­ni­sa­tie en/of een merk. We spreken over de basis voor ‘alle’ merksignalen.

Vanaf hier laten we voor de leesbaarheid ‘en/of merk’ verder weg.

 

Wat zijn de voordelen van een corporate identity?

Doorgaans wordt het doel van de corpo­rate iden­tity omschre­ven als: ‘het onder­scheiden van de orga­ni­sa­tie van andere orga­ni­sa­ties en het creë­ren van een consis­tente en herken­bare uitstra­ling’. Hier­bij wordt echter wel voor­bij­ge­gaan aan de verbin­ding met de doel­groep(en).

Die verbinding die uiteinde­lijk essen­tieel is voor het succes van het merk. Zonder die verbin­ding is er géén sterk merk moge­lijk. Merken bestaan immers door­dat ze leven in de hoofden van mensen* waar ze een waar­de krijgen; ze krijgen daar wel of geen goede breinpositie.

Verbinding met de doelgroepen is essentieel voor het succes van ieder merk.

Een goede corporate iden­tity heeft die ver­bin­ding altijd cen­traal staan. Het beschrijft zowel visu­ele als niet-visuele merk­elementen die daar­voor nodig zijn en biedt hier­voor op zijn beurt weer de nodige handvatten.

Dat zijn elementen voor:

 • Hoe de orga­ni­sa­tie de verbin­ding kan maken met de doel­groep(en).
 • De manier waarop de orga­ni­sa­tie zichzelf presenteert aan zowel interne als externe doelgroepen.
 • Hoe de orga­ni­sa­tie zich onder­scheidt van andere orga­ni­sa­ties in dezelfde markt.
 • En natuurlijk voor hoe het merk kan uitgroeien tot een sterk merk.

De corporate identity is dus duide­lijk wat anders dan de huis­stijl. Het bevat wel de huis­stijl, maar gaat tegelijk ook veel en veel verder dan de huis­stijl. Hier­op komen we hier­onder nog uitge­breider terug.

* Hierover kun je meer lezen in onze serie: Wat is een merk en wat is een sterk merk?. Je kunt ook direct gaan naar het kopje: Hoe het merk leeft bij anderen, bepaalt het merk. Of ga naar de volledige inhoud van de serie.


Verdere voordelen van de corporate identity

Gaan we weer terug naar waar we 10 á 20 jaar geleden eindig­den, dan werden de volgen­de voor­delen regelmatig benoemd. Uiteinde­lijk zijn al deze voor­delen ook nu nog belang­rijke voordelen.

Om de lijst meer van deze tijd te maken, hebben we de doel­groep(en) en de verbin­ding met deze groep(en) wel bovenaan het lijstje gezet. Daar­na komt het perso­neel, want zonder toegewijde mede­werkers, wordt het bouwen van een sterk merk erg lastig.

 

 • Herkenbaarheid – Een consis­tente corpo­rate iden­tity zorgt ervoor dat de orga­ni­sa­tie eenvoudig en snel te herken­nen is door de doel­groep(en), en dat zelfs in een drukke markt.
 • Consistente merkervaring – Een sterke herken­baar­heid zorgt voor consis­tentie in alle aspecten van de organi­satie, waar­onder de visu­ele iden­titeit, communi­catie, gedrag en klanten­service. Dit creëert een samen­hangende merk­beleving voor de doel­groep(en).
 • Vertrouwen en klantloyaliteit – Een goed samen­hangende merk­beleving wekt ver­trou­wen en geloof­waar­dig­heid bij de doel­groep(en), wat resul­teert in duur­zame rela­ties en klantloyaliteit.
 • Klantloyaliteit en mond-tot-mond-reclame – Een consis­tente cor­po­rate iden­tity creëert een positieve merk­beleving die klant­loyaliteit bevordert en leidt tot posi­tieve mond-tot-mond-reclame*, waar­door de orga­ni­sa­tie kan groeien en bloeien.
 • Interne betrokkenheid – Een duide­lijke en sterke cor­po­rate iden­tity draagt bij aan een gevoel van trots en betrokken­heid bij de binnen­wereld. Het helpt mede­werkers en andere betrok­ke­nen om de missie, visie en waarden van de orga­ni­sa­tie te begrijpen en uit te dragen.
 • Aantrekken van talent – Een aantrekke­lijke cor­po­rate iden­tity helpt natuurlijk ook de employer branding en dus bij het aan­trek­ken van getalen­teerde mede­werkers die zich iden­ti­fi­ceren met de waar­den en cultuur van de organisatie.
 • Marktpositie – Door middel van de cor­po­rate iden­tity kan de orga­ni­sa­tie zichzelf effec­tief positio­neren ten opzichte van de concur­rentie. Hier­door kan deze een unieke en aan­trekke­lijke markt­positie innemen.
 • Naamsbekendheid – Een sterke corpo­rate iden­tity draagt bij aan het opbou­wen van naams­bekend­heid van de orga­ni­satie. Door te zorgen voor consis­tentie in de visu­ele elemen­ten en andere merk­signalen, vergroot het de herken­baar­heid van het merk bij de doel­groep(en). Dit resul­teert door­gaans in een grotere naams­bekend­heid en betere brein­positie in het nadeel van de concur­rentie.
 • Differentiatie – Een unieke corpo­rate iden­tity onder­scheidt de orga­ni­sa­tie van de concur­rentie. Dit vergroot ook weer de kans om onthou­den te worden door de doel­groep(en) en kan leiden tot een voor­sprong op de concurrentie.
 • Elkaar versterkende elementen – Een sterke corpo­rate iden­tity versterkt het merk door een harmo­nieuze samen­werking tussen visu­ele elemen­ten (logo, kleuren en typo­grafie) en niet-visuele elemen­ten (waarden, cultuur en communicatie).
 • Duurzame waarde – Een sterke corpo­rate iden­tity is een duur­zame inves­te­ring. Het helpt de orga­ni­sa­tie om consis­tent te groeien, duur­zame rela­ties te bouwen en te bouwen aan een sterk merk dat bekend staat om zijn kwali­teit en betrouw­baarheid.

* Wij weten dat je woorden als mond-tot-mond-reclame ook als mond-tot-mondreclame aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Relatie corporate identity en branding

In tegenstelling tot de huis­stijl omvat de corpo­rate iden­tity onder andere ‘alle’ aspec­ten die de orga­ni­sa­tie uniek maken en waar de doel­groep(en) waarde aan hechten. Dit start bij de kern van het merk, het DNA, en gaat via visie en missie door naar de waarden en de bedrijfsscultuur.

De corporate identity gaat over die zaken die worden ingezet om de identiteit van de organisatie te definiëren en te communiceren, maar gaat wel verder dan dat.

De corporate identity heeft dan ook alles te maken met de commu­ni­catie van het merk­gevoel en dus met de branding. Dit gaat over emoties en raakt zeker niet alleen de manier waar­op de orga­ni­sa­tie zichzelf graag com­mu­ni­ceert en positio­neert in de markt.

Dit gaat net zo goed over hoe de orga­ni­sa­tie zich werkelijk gedraagt naar en met de binnen- en buiten­wereld.

Wordt de corpo­rate iden­tity op de juiste manier opgezet én vervolgens ingezet? Dan zal het zorgen voor vertrouwen bij de interne en externe doelgroepen. Via vertrouwen en betrok­ken­heid zal het helpen bouwen aan klantloyaliteit en dus aan een sterk merk.

Uiteindelijk is dan alleen nog een heel goed en betaal­baar aanbod (product en/of dienst) belangrijk.

Je begrijpt nu waarom grote merken vaak zeer actief werken aan het beheren en het verster­ken van hun corpo­rate identity.


De invloed op ‘alle’ merksignalen

De corporate iden­tity gaat dus duide­lijk verder dan alleen de visu­ele elemen­ten en heeft zelfs betrek­king op het aanbod en natuur­lijk ook op de service.

De corporate iden­tity gaat dus werke­lijk over ‘alle’ merk­signalen, of zou dat moeten gaan.

Visuele elementen

Bij visuele elementen kun je (wel) denken aan de huis­stijl en omvat­ten vaak:

 • logo;
 • kleuren;
 • typografie (keuze en gebruik lettertype);
 • beeldgebruik;
 • andere grafische elementen die worden gebruikt in marketing- en commu­ni­catie-materialen.

Deze elementen worden vaak zorg­vuldig ontwor­pen en beheerd om een consis­tente en herken­bare visu­ele uitstra­ling te creë­ren. De uitstra­ling die de orga­ni­sa­tie duide­lijk onder­scheidt van concurrenten.

Niet-visuele elementen

De niet-visuele elementen van de corpo­rate iden­tity omvat­ten onder meer:

 • waarden;
 • cultuur;
 • gedragsnormen;
 • de manier waarop deze 3 worden gecommu­ni­ceerd en in prak­tijk worden gebracht.

Dit kan bijvoor­beeld betekenen dat wan­neer de orga­ni­sa­tie duur­zaam­heid hoog in het vaandel heeft staan, dit niet alleen actief commu­ni­ceert, maar ook werke­lijk door­voert in de bedrijfs­voering.

 

Verschil corporate identity en huisstijl

Vaak of te vaak wordt de corpo­rate iden­tity verward met de huisstijl, maar er is een belang­rijk verschil tussen beide begrippen. De huis­stijl is een onder­deel van de corpo­rate iden­tity en richt zich op de zojuist genoemde visu­ele elemen­ten als: logo, kleuren, typo­grafie en beeldgebruik.

De huisstijl is het gezicht van het bedrijf, het uiter­lijk, de kleding­stijl, het kapsel en/of de make-up. Soms is het het dunne laagje goud om het chroom te ver­ber­gen. Het is het eerste dat mensen opvalt en helpt om het merk te herkennen.

Verbinden en vertrouwen zijn in de huidige wereld belangrijker dan het juiste PMS‑nummer, maar het merk is er soms wel feilloos aan te herkennen.

De corporate iden­tity gaat veel en veel verder dan dat. Dat schreven we al, maar voor de duide­lijkheid. De corpo­rate iden­tity omvat naast de huis­stijl ook de interne waarden; de manier waarop de orga­ni­sa­tie zijn principes naleeft en zich gedraagt ten opzichte van de buiten­wereld en ‘alle’ doelgroepen.

Verbinden en vertrou­wen zijn hier­bij belang­rijker dan het juiste PMS‑nummer, want anno 2024 draait in een (online) wereld vol logo’s en huis­stijlen én een over­load aan infor­matie, alles om de experience. Het draait om de totale merk­beleving.

Dit maakt de corpo­rate iden­tity veel diep­gaander en alles­omvat­ten­der dan de huis­stijl… hoe mooi die huis­stijl ook is.

 

Verschil corporate identity en merkwereld

Naast de huis­stijl is er nog een ander concept dat nauw verbon­den is met corpo­rate iden­tity, namelijk de merk­wereld. De merk­wereld draait om de externe ‘totale’ bele­ving van het merk bij de doel­groep(en).

We hebben het nu over alle inter­acties, percep­ties en emo­ties die mensen hebben wan­neer ze in contact komen met het merk… wanneer ze een merk­signaal ontvangen en ervaren.

Corporate identity is de basis waarop de merk­wereld wordt gebouwd en/of zich verder ontwik­keld, als een set van waarde­volle ingre­diënten voor een smaak­vol Italiaans gerecht. Het bevat de essen­tiële elemen­ten zoals unieke smaken, textu­ren en aroma’s die het gerecht verfijnen en definiëren.

De merk­wereld fungeert als een creatieve kok, die de ingrediënten zorgvuldig vertaalt in een onvergetelijke smaaksensatie.

Vergelijkbaar met een getalen­teer­de kok die deze ingre­diënten gebruikt, is het de rol van de orga­ni­sa­tie om de waarden, persoon­lijk­heid en cultuur van de orga­ni­sa­tie te benut­ten en deze te combi­ne­ren op een meester­lijke manier.

Dan fungeert de merk­wereld als de creatieve hand van de kok, waarin de ingrediënten van de corpo­rate iden­tity worden samengebracht en gepresenteerd op een aantrekkelijke en consis­tente manier.

Zo kan met de juiste exper­tise en zorg­vul­dig­heid de merk­wereld keer op keer zorgen voor een onweer­staan­bare smaak­sensatie en merk­beleving voor de doel­groep(en).

Wanneer dit nou ook nog een onver­ge­te­lijke erva­ring is, dan kan er bijna niets meer fout gaan.

Hoe sensationeel is dat?

Verder inzoomen?

Wil je meer te weten komen over de unieke onweer­staan­bare smaak­sensatie van een merk? Ga dan naar: Een krachtig commu­nicatie-concept • Wat is het en wat is de magie?.

De merk­wereld zelf is de volgende stop op onze reis tijdens deze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’.

 

Conclusie
Zonder sterke corporate iden­tity geen sterk merk

Net zoals een kok met de juiste ingrediënten een culinair meester­werk kan creë­ren, kan een orga­ni­sa­tie met een sterke corpo­rate iden­tity, een door­dachte merk­wereld en een unieke onweer­staan­bare smaak­sensatie een onder­scheidende en gedenk­waardige indruk maken op de doel­groep(en).

Een sterke corporate iden­tity is daarom essen­tieel voor orga­ni­sa­ties om zich te onder­scheiden in de huidige extreem com­pe­ti­tieve markt. Het zorgt voor herken­baar­heid, consis­tentie en vooral voor vertrouwen bij de doel­groepen (intern en extern).

Wie serieus aandacht besteedt aan de branding van zijn merk, zal het merk niet alleen versterken, maar ook laten accelereren!

Het bouwen aan een corpo­rate iden­tity vereist dan ook een door­dachte aanpak waarbij de behoef­ten van de doel­groep(en) centraal staat. Dit is een aanpak waar­bij de visu­ele elementen, commu­ni­catie, gedrag en cultuur van de orga­ni­sa­tie naad­loos op elkaar en op de doel­groep(en) worden afge­stemd én soepel in elkaar overvloeien.

Door een sterke corpo­rate iden­tity neer te zetten, kan een orga­ni­sa­tie zijn doelen beter berei­ken en een duur­zame band opbou­wen met de doel­groep(en)… dé manier om te zorgen voor een onver­gete­lijke smaak­sensatie.


Maar hoe kom je dan aan een sterke corporate identity?

Om een sterke corpo­rate iden­tity te ontwik­ke­len, zijn er verschil­lende stappen die je kunt nemen. We pikken de belang­rijkste voor je eruit en sommen deze beknopt op.

 

 • Definieer je merkidentiteit.
 • Ontwikkel een visuele iden­titeit (huis­stijl in de ruimste bete­ke­nis van het woord).
 • Communiceer de identiteit consistent.
 • Bedenk een smaakvol communicatie-concept en denk hier­bij aan alle zintuigen.
 • Zorg voor optimale interne betrokkenheid.
 • Extra stap: Zorg dat je altijd klaar staat voor inter­actie met de doel­groep(en).

In de nabije toekomst komen we uiteraard nog uitge­breid terug op hoe je aan een sterke corpo­rate iden­tity komt en op hoe je een sterk merk bouwt.

Dat is branding! … en onze core‑business.

Zorg nu eerst dat je het merk en de doel­groepen door en door kent en ontwik­kel dan een smaak­vol commu­ni­catie-concept (als die er nog niet is). Genoeg te doen dus, maar het is ook vakantie.

Daarnaast is het misschien toch wel verstan­dig, effec­tief of gewoon een heel relaxed plan om na de vakantie hier­bij pro­fes­sio­nele zorg in te scha­ke­len. Daar zijn we voor. Bovendien kan dit beginnen met een gratis Content Care Consult en lees ook de box hier­onder even door.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

We komen langs nog meer inspi­re­ren­de inzich­ten en prak­tische tips en delen steeds meer mooie reis­verhalen. Na onze over­steek van Huis­stijl naar Corpo­rate Iden­tity, vervol­gen we onze reis met een bezoek aan de indruk­wek­kende Merk­wereld. Vanaf daar komen we bij Merk­elementen en Merksignalen.

Na een korte pauze gaan we rich­ting Dopa­mine, Merk­beleving en komen langs de Brand Guide. Daar­na vervol­gen we onze reis rich­ting onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Ook wij helpen met corporate identities

Het is duidelijk. Een goed gedefi­nieerde corpo­rate iden­tity is van cruciaal belang voor orga­ni­sa­ties om hun uniciteit en waarde over te brengen aan hun doel­groep(en). Door hier­in te inves­te­ren, kun je het merk meer dan verster­ken. Door verbin­ding te maken met de doel­groep(en), bouw je aan klantloyaliteit, maak je een duur­zame impact in de markt en heeft de concur­ren­tie het nakijken.

Bij the Content Care Company zijn we dan ook meer dan door­drongen van het belang van een sterke corpo­rate iden­tity. Wij bieden onder­steuning bij het ontwik­ke­len, imple­men­te­ren en uitvoeren ervan. We kunnen hier­in bege­lei­den of geheel ontzorgen.

Of je nu hulp zoekt bij een nieuwe iden­ti­teit of bij het ver­fij­nen van de bestaande iden­titeit, wij staan klaar met de juiste zorg, exper­tise, erva­ring en midde­len. We kunnen hier­in begeleiden of geheel ontzorgen.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij kunnen helpen bij het creë­ren van een onder­schei­den­de corpo­rate iden­tity. Samen kunnen we het merk laten opval­len, bereik je de voor­delen van een sterk merk én zorgen we voor een duur­zame verbin­ding met de doel­groep(en).

Het enige dat je hier­voor nu moet doen, is bellen met: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home