De huisstijl • 10 eisen voor de juiste impact en experience [merkbeleving]

De huisstijl • 10 eisen voor de juiste impact en experience [merkbelevlng]

Waaraan moet een huis­stijl voldoen? Een belang­rijke vraag waarop het antwoord niet eendui­dig en eenvoudig te geven is. De huis­stijl is natuur­lijk een essen­tieel onder­deel van de visuele iden­titeit van een merk en gaat verder dan alleen een logo, een kleurtje en een lettertje.

Een effec­tieve huis­stijl moet voldoen aan diverse eisen en de laatste eisen. Ja, ook via de popu­laire Reels en Shorts moet de huis­stijl de ‘expe­ri­en­ces’ onder­steunen. Daarom hebben we de 10 belang­rijkste eisen voor de juiste impact voor jou verzameld. We zoomen in op die eisen en besteden extra aandacht aan de testfase.

Dit blogartikel is een supplement van: Wat is een huis­stijl nou écht? … en wat is de rol ervan voor een sterk merk?. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­ma­tie in dat artikel.

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visuele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

We vertrokken bij Huisstijl en beke­ken het belang ervan. We maakten een uitstapje naar overeen­komsten en verschil­len tussen Huis­stijl en Cor­po­rate Iden­tity. Nu is het tijd voor de (moge­lijke) eisen waaraan een goede Huis­stijl moet voldoen. Ga je mee?


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Waaraan moet een huisstijl minimaal voldoen voor de juiste impact?

Bij het ontwikkelen van een huisstijl zijn er verschil­lende belang­rijke eisen die moeten worden over­wogen. Deze eisen zijn vrijwel cruciaal voor het waar­borgen van een effec­tieve en consis­tente visuele presen­tatie van het merk, maar zeker niet alles bepalend.

Hoewel er ook geen garanties zijn, is het wel belang­rijk om de juiste eisen te stellen en door­drongen te zijn van het belang ervan. Onder­staande eisen zijn de eisen die vaak worden gesteld aan een huisstijl, maar zijn dus zeker niet alle. Ze spelen doorgaans een belang­rijke rol bij het ontwik­ke­len van de huis­stijl en helpen bij het bepa­len van de richt­lijnen voor het gebruik.

Belangrijke noot

Het is belangrijk om te besef­fen dat als iets anders verloopt dan volgens de alge­meen geldende norm, dat abso­luut niet wil zeggen dat het dan niet goed gaat of zelfs fout gaat.

Zaken als eisen, voor­waarden, stappen­plannen en andere richt­lijnen die we via onze uitingen delen, zijn slechts bedoeld als alge­mene leidraad en/of ter inspi­ratie en varië­ren per merk en situatie.

Sowieso is het altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.


Eis #1
Uniek

De huisstijl moet uniek zijn om het merk vliegens­vlug te kunnen onder­scheiden van de concurrentie.


Eis #2
Onthoudbaar

Het merk moet voor de doel­groep(en) eenvoudig te onthou­den zijn aan de huisstijl. De huisstijl mag dus niet ingewik­keld zijn, maar moet juist direct te begrij­pen zijn. De bood­schap moet moeite­loos worden overgebracht en dus:

K.I.S.S., Keep it Simple and Stupid.


Eis #3
Representatief

Uniek en onthoudbaar zijn weinig waard als de huis­stijl de merk­identiteit en dus de authen­ti­ci­teit van het merk niet nauw­keurig weergeeft.

Daarnaast zal het tegelijk…

  • moeten aansluiten op de ambities en/of toekomst­plannen van het merk;
  • moeten passen bij de doel­groep(en);
  • het gewenste beeld moeten oproepen bij de doel­groep(en) en ander belang­rijk publiek.

Eis #4
Flexibel in toepasbaarheid

Anno 2024 zijn er zeer veel sterk uiteen­lopende soor­ten commu­ni­catie-middelen en ‑kanalen, zowel online als offline. De huis­stijl moet flexibel genoeg zijn om toege­past te kunnen worden op al deze middelen en kanalen.


Eis #5
Experience proof

Met ‘experience proof’ bedoelen we dat de huis­stijl moet aan­slui­ten op de erva­ring met het merk. Dit gaat over onvergetelijke erva­ringen met het merk op met name de social-media-platformen. Deze ‘expe­ri­en­ces’ moeten doel­groep(en) blijven betrekken en keer op keer inspireren.

Hier nemen vandaag de dag korte video’s als de Reels en Shorts de leiding. De huis­stijl moet ook bij deze vluchtige dynamische commu­ni­catie-uitingen zijn bijdrage leveren aan de visuele herken­baar­heid. Het moet ook hier weer zorgen voor een consis­tente erva­ring met het merk.

Ook in een wereld waar Reels en Shorts domineren, moet de huisstijl bijdragen aan een consistente merk­beleving

Dit is zo belangrijk dat we onder­aan dit artikel hierop verder inzoomen. Ga naar ‘Hoe pas je de huis­stijl toe op de ‘expe­ri­en­ces’ op social media?’.

De wereld staat niet stil

Tegelijk is dit een eis om duide­lijk te maken dat de huis­stijl ook naad­loos moet blijven aan­slui­ten op de veran­de­ren­de behoef­ten en verwach­tingen van de doel­groep(en) in de toekomst. Trends kunnen elkaar in hoog tempo opvolgen. De huis­stijl moet zich keer op keer kunnen aanpassen, maar dat wel zonder aan kracht te verliezen.  Zie ook Eis #7 – Duurzaam.


Eis #6
Schaalbaar

Dit lijkt enorm veel op eis #4, alleen nu hebben we het over de grootte. Het logo en andere visuele elemen­ten moeten in verschil­lende formaten herken­baar en bruikbaar zijn.

We hebben het nu over van héél erg klein tot heel groot. ‘Leesbaar’ kan indien nodig het rijtje herken­baar en bruik­baar prima aanvullen.


Eis #7
Duurzaam

De huisstijl moet tijdloos zijn en niet snel verouderd raken. Het moet het merk kunnen blijven communi­ceren en los staan van trends of andere veran­de­ringen in de omgeving.


Eis #8
Compleet

Aan alle elementen en bouw­stenen moet worden gedacht. Niet alleen aan het logo, de kleuren en het letter­type, maar ook aan andere visuele elemen­ten en hoe die moeten worden gebruikt in relatie tot elkaar.

Denk ook aan alle dragers van de huis­stijl als visite­kaartjes, web­site, bedrijfs­pagina’s op social media, et cetera. Zet alle mogelijke dragers voor jezelf en andere belang­hebbenden over­zichte­lijk op een rijtje.


Eis #9
Getest en goedgekeurd

Dit is zo belangrijk, dat we hier­onder op de test­fase uitge­breid terugkomen.


Eis #10
Richtlijnen

Als de huisstijl zo goed als af is, moeten ook de richt­lijnen worden bepaald, worden vastgelegd en worden gedeeld met interne en externe belang­hebbenden. Alleen zo kunnen deze mensen de huis­stijl op de juiste manier toepassen en hun steentje bijdra­gen in het bouwen aan een sterk merk.

Het vastleggen van de richt­lijnen gebeurt doorgaans in het huisstijl-handboek. Het huisstijl-handboek is natuur­lijk ook een bezoek waard tijdens onze reis van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’. Het verslag van deze excursie, met daarin een leuk stukje geschiedenis, vind je door op de link te klikken.

 

Het belang van de testfase

Deze fase wordt tegen­woordig vaak over­geslagen, maar is eigenlijk onmis­baar om te bepalen of de nieuwe huis­stijl ook werke­lijk voldoet aan alle eisen. Tijdens deze fase moet er voldoende tijd en aandacht worden besteed aan het testen van de huis­stijl op alle dragers en in diverse contexten.

Nu zie je steeds vaker dat bijvoor­beeld web-developers of ‘snelle’ ontwerpers het logo en/of de huis­stijl wel even erbij doen. Voor een paar tientjes extra heb je je huis­stijl bij de website. Deze kans mag je niet laten lopen! Maar uiteinde­lijk is goed­koop toch vaak weer duurkoop.

Een grondige testfase zorgt ervoor dat de huisstijl effectief en doelgericht kan worden toegepast en kan bijdragen aan het bouwen van een sterk merk.

Deze partijen beperken zich vaak tot het bepalen van logo, letter­type en kleur, zonder reke­ning te houden met andere essen­tiële factoren. Er wordt onvol­doende getest op de grote diversiteit aan toepas­sings­mogelijk­heden. Uiteinde­lijk kan de huis­stijl niet op effec­tieve wijze ‘breed’ worden ingezet en komt de kracht ervan in gevaar.

En geloof ons maar: dit komt in de prak­tijk te vaak voor en dan moeten er allerlei (kostbare) trucjes worden bedacht om de huis­stijl alsnog breed inzetbaar te maken. In het ergste geval is het terug naar start. Je snapt dat dit op de doel­groep(en) niet erg professioneel overkomt en dus het bouwen aan een sterk merk niet ten goede komt.

Het is daarom van groot belang dat er voor de introductie van de nieuwe huisstijl, genoeg aandacht wordt besteed aan de testfase. Hierbij moeten niet alleen de diverse toepassingsmogelijkheden onder de loep worden genomen, maar ook de richt­lijnen hiervoor. Als alles klopt en glans­rijk door de tests heen komt, dan zal dit de effec­ti­vi­teit van de huis­stijl garanderen.

 

Hoe pas je de huis­stijl toe op de ‘expe­ri­en­ces’ op social media?

Wanneer we spreken over korte video’s als de Reels en Shorts, is een onvergetelijke erva­ring met het merk belang­rijk als je een merk wilt bouwen en onder­houden. Voor zo’n erva­ring draait alles om het inspelen op de juiste emoties en dus om het overbrengen van het juiste gevoel en de juiste sfeer.

Wees hierbij bewust dat die erva­ring momen­teel nog belang­rijker is, dan wat het merk verder zegt en doet. Zeker voor de jongere generaties die bijna leven op social media én de consumenten van de toekomst zijn, is dit iets dat moet worden meegenomen bij de ontwikkeling van de huisstijl.

De rol van de huisstijl

De huisstijl moet ook in deze trend zorgen voor een consis­tente en memo­ra­bele erva­ring. Het is essen­tieel dat de huis­stijl is toe te passen op de erva­ring met deze formats en deze platformen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de snelle en visueel aantrekkelijke aard van deze formats én platformen.

Dynamische elementen voor de juiste impact

Door gebruik te maken van de juiste elementen, kan de huis­stijl de gewenste impact creëren. Dit gaat verder dan statische visuele elemen­ten zoals we dit afgelopen decennia gewend waren; dit gaat ook over animaties, dynamische visuele content en andere bewegende beelden. Deze elemen­ten kunnen ook als een overlay over ‘het filmpje’ worden gelegd.

Beperk je eerst tot de schetsfase

Uiteindelijk moeten deze elemen­ten aan iedere video kunnen worden toege­voegd. Met de ontwikke­ling van de huis­stijl moeten ook deze dynamische visuele elemen­ten worden ontwik­keld, of in ieder geval worden mee­geno­men als ‘blauw­druk’. Deze schets­fase wordt vaak aan­ge­duid als ‘storyboarding’.

Om geen onnodige kosten te maken, zijn potloodstrepen prima als startpunt. Daarna laat je de beste ideeën stap voor stap verder uitwerken.

Een storyboard heeft veel weg van een strip­verhaal. Het is een visuele weer­gave van de verschil­lende scènes en shots die in de video zullen voor­komen. Die scènes en shots hoef en kun je nu niet alle­maal al bepalen. Dat is nu ook niet belan­grijk. Het gaat nu om die momenten waarbij de huis­stijl mede­bepalend is voor de merk­beleving én vooral de manier waarop dat gebeurt. Vaak is dat aan het begin en einde.

Het is wel belangrijk het uiteinde­lijke resul­taat zo dicht als mogelijk al te bena­de­ren. Een paar vlotte potlood­strepen waarop de huis­stijl zicht­baar is, zijn in het begin prima. Niets mis mee, maar uiteinde­lijk moeten deze schetsen wel verder worden uitgewerkt om het beoogde resul­taat beter te kunnen inschatten en beoordelen.

Uitwerking als het moment daar is

Zo gauw als er besloten is om deze commu­ni­catie-middelen ook daad­werke­lijk in te zet­ten, moeten deze schetsen wel omgezet worden in toepasbare dynamische elemen­ten. Eerder zou ver­spil­ling van tijd en budget zijn.

Testen en polijsten

Het is daarom belangrijk om als het zover is ook deze elemen­ten te testen op consis­tentie en herken­baar­heid en tege­lijk te zorgen voor een opti­male merk­beleving via deze korte video’s op social media.

Verder inzoomen?

Tijdens deze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ hebben we Merk­beleving ook uitge­brei­der bekeken. Het verslag vind je hier: Merkbeleving • Dé verbinding tussen merk en doelgroepen.

 

Aan de slag

Het stellen van duide­lijke eisen aan de huis­stijl helpt ervoor te zorgen dat alle uitingen van het merk consis­tent en profes­sio­neel overkomen, ongeacht het commu­ni­catie-middel. Het zorgt ervoor dat zowel interne als externe belang­hebbenden de huis­stijl op de juiste manier kunnen toepassen en beoordelen.

Dit moet een flinke bijdrage leveren aan het bouwen en onder­houden van een sterk merk. Dus aan de slag… al is het maar in je hoofd. Het is natuur­lijk wel vakantietijd!

En daarnaast is het misschien toch wel verstan­dig, effec­tief of gewoon enorm relaxed om hierbij profes­sio­nele zorg in te schakelen. Daar zijn we voor. Boven­dien kan dit begin­nen met een gratis Content Care Consult en lees ook de box hieronder even door.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luchtige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen verder door de boeiende wereld van visuele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

We komen langs nog meer inspirerende inzich­ten en prak­tische tips en delen steeds meer mooie reisverhalen. Na deze uitge­brei­de stop aan de eisen voor een goede huis­stijl, reizen we naar Huisstijl-handboek.

We steken vanaf hier over naar Corpo­rate Iden­tity en Merk­wereld en gaan zo rich­ting Dopa­mine en Merk­beleving. Daar­na vervol­gen we onze reis rich­ting onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met huisstijlen

Je hebt een nieuwe huisstijl nodig? Dat kan, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld én in de wereld van merken bouwen (bran­ding). Het ontwik­ke­len van huis­stijlen én huisstijl-handboeken is voor ons dus gesne­den koek.

Daarnaast – of los daarvan – kunnen we zorg dragen voor de imple­men­tatie in programma’s als Microsoft Word en PowerPoint. Dit zorgt ervoor dat ieder­een met dezelfde tem­plates kan werken en alle commu­ni­catie in ieder geval visueel in lijn is met het merk.

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home