Het logo • Wel of geen logo? … óf liever iets dat meer van deze tijd is?

Het logo • Wel of geen logo? … óf liever een bijdetijds woordmerk?

Alweer een aantal jaren is er in de boeiende wereld van branding en visu­ele iden­ti­teiten een dis­cus­sie gaande over of een logo nou wel of niet een zin­volle inves­te­ring is. De waar­de van logo’s is in deze tijd natuur­lijk al flink gedaald en daalt steeds verder. Daartegen­over staat de merk­beleving die veel belang­rijker is geworden.

En dan is er ook nog eens de kritische con­su­ment. Kriti­scher dan ooit tevo­ren laat hij via social media van zich horen. Logo’s zijn ook gewoon duur en niet meer van deze tijd, en dat laat de con­su­ment weten ook.

Is de focus op de totale merk­beleving onder­steund door een woord­merk, een picto­gram of een logo­gram – als de X van Twitter –, dan niet een veel betere keuze? Stap snel in, dan gaan we dat eens goed bekijken!

Dit blog­artikel is een vervolg op: Wat is een logo? Is het nog wel van deze tijd? … én wat kost een logo? en Merkwereld • Wat is het en waarom is het belangrijk voor de merkidentiteit?. Het kan inte­res­sant zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke infor­matie in dat artikel.

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo. Daar maakten we rond­ritten door Beeld­merk en Woordmerk, gingen op expe­di­tie naar Geschiedenis van Logo en op zoek naar logo’s voor een prikkie.

We maakten een rit langs wereld­beroemde merken waarvan de oprich­ters zelf het logo ontwierpen en organiseerden zelfs een bonus-uitje naar Walt Disney! Nu is het tijd om te kijken naar waarom je voor wel of geen Logo zou kunnen kiezen en wat de alter­na­tie­ven zijn. Hop on, want we gaan!


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over branding en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Wel of geen logo?

Wel of geen logo? Het ant­woord heeft alles te maken met de doel­groep(en) en wat het merk deze doel­groep(en) biedt. Kort door de bocht zou je kunnen stellen dat consu­menten-produc­ten voor­zien moeten zijn van een logo. Voor deze sector geldt nog steeds:

Hoe meer concurrentie, hoe groter het belang is van een duidelijk uniek onderscheid van die concurrentie.

Als er geen logo is, dan moeten er voldoende merk­elementen zicht­baar zijn om het merk te iden­ti­fi­ce­ren (te her­ken­nen en te onder­schei­den) van de con­cur­ren­tie. Consu­men­ten moeten weten welk merk ze kopen en dat wordt las­tig als het onder­scheid te klein is.

Want stel je nu eens voor wat Coca-Cola zou zijn zonder rood, zonder de golven in het logo én zonder de geribbelde fles? Kom je straks nog met een huis­merk thuis. Je moet er toch niet aan denken?!

Wij weten dat je woorden als consu­men­ten-pro­duc­ten ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Logo’s en lokale dienstverlenende organisaties

Aan de andere kant kun je je afvra­gen wat de waar­de van een logo is voor lokaal ope­re­ren­de orga­ni­sa­ties in de dienst­verlening? En dan bedoelen we zowel B2C als B2B én in een tijd waar fac­tu­ra­tie en betalingen digi­taal verlopen.

Vraag jezelf dan ook eens af hoe­veel logo’s jij kent van de par­tij­en die jou een pro­fes­sio­nele dienst verle­nen. Stel jezelf daar­na de vraag wat hun logo voor jou bete­kent? Welke rol heeft het logo bin­nen jullie relatie?

Terwijl de kracht van logo’s vervaagt, zorgt de merkwereld voor verbinding en het vereenvoudigen van keuzes.

En waarom heb je voor deze dienst­­verlener(s) gekozen? Was dat bijvoor­beeld na gron­dig onderzoek, op door­ver­wij­zing van een (medisch) spe­cia­list, naar aan­lei­ding van een warme aan­be­ve­ling van een rela­tie óf kwam het door het logo?

We snappen dat een bepaald logo je hoog­uit had afgeschrikt.

En die van internationale dienstverlenende organisaties?

Wanneer we nu kijken naar de grote inter­na­tio­nale accoun­tants-kantoren, ken jij dan het logo van Deloitte, PwC (PricewaterhouseCoopers), EY (Ernst & Young), KPMG, BDO of Grant Thornton?

Vaag daagt er vast wel iets, want er zitten er een aantal naast de snel­weg en daar prijkt het logo op de gevel. Zo’n loca­tie kiezen ze natuur­lijk niet voor niets.

Hoe meer je thuis bent in een sector of industrie, hoe beter je de logo’s van de boegbeelden waarschijnlijk kent.

En denk dan nu eens aan Nike of Adidas! Wat een verschil, hè? En toch zijn dit alle­maal geen lokale onder­ne­mingen en ook geen start-ups in een digi­taal tijdperk.

Ben jij zelf werk­zaam in de finan­ciële sector? Dan ken je de logo’s van deze kan­to­ren vast beter dan andere mensen. Waar­schijn­lijk heb je het logo gekop­peld aan de repu­ta­tie van het merk. Máár wat is voor jou belang­rijker: de repu­tatie, het gevoel dat je erbij hebt of het logo?

 

Wél een logo!

Om de waarde van logo’s te begrij­pen: stel je jezelf eens een wereld voor zon­der logo’s. Kijk eens naar de grootste sneaker-merken. Wat zijn…

 • Adidas – 1949 – zonder zijn strepen?
 • Asics – 1949 – zonder gesti­leerde hard­loper?
 • Champion – 1919 – zonder gesti­leerde ‘C’ en ‘H’?
 • Converse – 1908 – zonder de cirkel met de ster op je enkel?
 • Diadora – 1948 – zonder het V-vor­mige silhou­et van een vogel?
 • Fila – 1911 – zonder de mini­ma­lis­tis­ch gestil­eerde stra­kke letters in 2 kleuren (blauw, rood en soms wit)?
 • Hi-Tec – 1974 – zonder de rode cirkel met de naam van het merk?
 • New Balance – 1906 – zonder ‘N’?
 • Nike – 1964 – zonder swoosh?
 • Puma – 1948 – zonder gesti­leerde afbeel­ding van een poema op de zijkant?
 • Reebok – 1958 – zonder… tja, hoe zullen we het noemen?
 • Saucony – 1898 – zonder de gesti­leerde ‘S’ en de 3 stippen?
 • Under Armour – 1996 – zonder de gesti­leerde ‘U’ en ‘A’?
 • Vans – 1966 – zonder de aange­paste ‘V’?

Zonder logo’s zul je in sneaker­land door de bomen al snel het bos niet meer zien. Máár besef ook dat dit een voor­beeld is van een sec­tor waar de mees­te merken al heel lang bestaan. We hebben de jaar­tallen niet voor niets erbij gezet.

Logo's populaire en bekende sneaker-merken

Logo versus merkbeleving

Maar laten we eerlijk zijn. Deze merken – net als de meeste consu­menten-merken – leve­­ren alle­maal gewoon goede pro­duc­ten. De meeste con­su­men­ten-pro­duc­ten scoren tegen­woordig een ruime voldoen­de. Boven­dien inves­te­ren deze merken volop in research and develop­ment, maar het merk is ook niet meer heilig.

Zou een van deze merken slech­te schoe­nen leve­ren, dan loopt het merk schade op. Niets is zo erg als teleur­gestelde fans. Hun pijn is het grootst. Zij zullen hun teleurstellingen niet onder stoe­len of ban­ken steken en dit op social media duide­lijk venti­leren.

Teleurgestelde fans ruisen luider dan de zee van likes, de realiteit van deze digitale tijd.

Daarnaast is er nog een heel belang­rijk punt, waar­op deze merken scoren en voor­al Nike heel goed scoort: de gehele merkbeleving. Logo’s zijn name­lijk al lang niet meer de held. Je kunt ze niet meer geïso­leerd bekij­ken. Het gaat om het grotere geheel; om de merk­wereld.

En zoals je in de geschie­de­nis van het logo kon lezen, stam­men bijna al deze merken uit de tijd van de indus­tria­li­satie en de opkomst van massa-media en massa-marketing. We leven nu in een hele andere tijd en wij weten ook dat er niet alleen sneaker-merken zijn, maar bijvoor­beeld ook lokale dienst­ver­le­ners. Zij vormen een geheel andere tak van sport.

 

Geen logo? Hoezo niet?

Zoals we in de intro al vermeld­den, is er momen­teel alweer een paar jaar een discus­sie gaan­de over de waarde van het klas­sieke logo. Dit heeft alles te maken met de online zicht­baar­heid van het logo én de gereduceerde waarde van het logo voor een merk. Een merk is momen­teel immers veel meer dan een logo.

Logos waren de helden, nu zijn ze vaak niet meer dan een penseelstreek op het canvas van merkbeleving.

Momenteel draait alles om de merk­beleving – om de expe­rience – en die staat of valt met de alge­hele merk­wereld. Dat kon je lezen in de artikelen die worden genoemd in bovenstaande box.

Laten we nu hier dan maar inzoo­men op waar een nieuw logo tegen­woor­dig alle­maal mee te maken krijgt.


Nieuwe wereld

Tijden zijn veranderd. We leven meer online dan offline en ieder­een heeft recht op een logo. We leven in een wereld waar ons leven dage­lijks digitaal de Nederlandse grens passeert. We komen hier­door naar schat­ting dage­lijks 500 tot 5.000 logo’s tegen.*

We spreken over een wereld met miljoe­nen – voor­al goed­kope – logo’s en dat getal groeit met het uur. Dit is ook de wereld waar­in we bloot­staan aan een over­load van infor­matie en waar­in we een groot deel van die infor­ma­tie niet meer waar­nemen. Je snapt dat hier­mee de waar­de van logo’s flink gekelderd is.

… maar ik denk steeds meer dat we een dood paard aan het bespelen zijn, als het gaat om het creëren van het zoveelste geestige symbool voor het zoveelste bedrijf, product of dienst.

Simon Manchipp

* Hierover vind je meer in: Informatie-overload • Wat consumeren wij aan logo’s en informatie per dag?  [cijfers].

Hoeveel logo’s zijn er op de wereld?

Het is onmo­ge­lijk uit te zoeken hoe­veel logo’s er precies op de wereld zijn. Dit heeft te maken met dat er voort­durend nieuwe logo’s wor­den gemaakt en de mees­te niet worden gedo­cu­men­teerd of gere­gis­treerd. En moet je nou logo’s die niet meer worden gebruikt wel of niet mee­tel­len? Die kun je natuur­lijk wel nog steeds tegenkomen.

Toch is het aan te nemen en geloofwaardig dat het aantal logo’s in de miljoenen of zelfs in de miljarden loopt.

Iedere orga­ni­sa­tie van klein tot groot heeft een logo. Ieder zich­zelf onder­schei­dend product heeft een logo, net als alle eve­ne­men­ten, goede doelen en persoonlijke merken ook hun eigen logo’s hebben. En vergeet niet: onder Gen Z zijn er heel wat per­soon­lijke mer­ken te vinden.

Schattingen

Gelukkig zijn er ook serieuze schat­tingen gemaakt. Bijvoor­beeld in 2016 door de World Intellectual Property Organization (WIPO). Deze orga­ni­sa­tie kwam toen op onge­veer 10 miljoen gere­gis­treer­de logo’s in zijn data­base. En dit zijn dus alleen de hier­bij gere­gis­treerde merken.

En in Europa?

Volgens de gegevens van het European International Property Office (EUIPO) in Spanje waren er eind 2021 meer dan 2,7 miljoen gere­gis­treerde merken – dus niet logo’s – in deze data­base. Ieder merk heeft een of meer­dere logo’s gere­gis­treerd.

Je kunt dan denken aan bedrijfs­logo’s, logo’s voor pro­duc­ten en diensten.

Denk maar alleen al aan een merk als Unilever. Hoe­veel logo’s zou dit merk geregistreerd hebben?

Daarnaast zijn er ook nog merken die alleen in de landen waar ze handel drijven gere­gist­reerd zijn of bijvoorb­eeld alleen in de Benelux. Dus het totaal aan gere­gis­treerde merken in Europa zal aan­zien­lijk hoger liggen dan 2,7 miljoen… om nog maar over het totaal aan­tal logo’s te zwijgen.

En in Nederland?

Voor een indi­ca­tie van het aan­tal gere­gis­treerde logo’s in Nederland gaan we richting Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) in Den Haag. Hier zijn ze verant­woor­de­lijk voor de regis­tra­tie van merken in Nederland, België en Luxemburg, maar dat had je vast al door.

Volgens de web­site van BOIP waren er in 2021 in totaal meer dan 130.000 gere­gis­treerde merken in de Benelux, waarvan ook weer elk merk een of meer­dere logo’s kan hebben, et cetera.

De Benelux was in 2021 goed voor meer dan 130.000 geregistreerde merken

Je voelt hem al aan­ko­men: ook het aan­tal gere­gis­treerde logo’s in Nederland is niet precies te bepalen. Het totale aan­tal gere­gis­treerde merken in Nederland biedt wel een indi­ca­tie van het aan­tal gere­gis­treerde logo’s in Nederland, maar niet van het aan­tal onge­re­gis­treerde.

Conclusie

Het is gewoon onmo­ge­lijk om een exact aan­tal logo’s te vinden of te bepa­len, maar we den­ken dat we veilig kun­nen stel­len dat het om miljoe­nen, mis­schien wel miljar­den logo’s gaat.


Cultuurverschillen

Eerst wilde de reclame- en ontwerp-wereld niet buigen voor de nieuwe digi­ta­le wereld en ging menig bureau koppie onder en kwam ook niet meer boven. Nu houdt een groot deel weer vast aan het klas­sieke logo.

Logo’s en huisstijlen ontwikkelen is natuurlijk een geweldig verdien­model, dus waarom zou je de klant weg­sturen met de bood­schap: investeer eerst maar eens in een onweer­staan­bare merkbeleving?

Daarnaast kun je je ook nog afvragen of ze niets hebben geleerd van de proble­men met sommige logo’s als deze de grens over gingen?

Symbolen en zelfs kleuren betekenen niet overal hetzelfde.

Met een Nederlands symbool kun je natuur­lijk met een gerust hart de Nederlandse grens over, maar met een westers logo ben je niet altijd even welkom in andere wereld­delen. Een symbool kan in het ene land omarmd worden en in het andere land totaal niet begrepen worden.  Lees meer.

Een symbool kan de plank ook nog eens volle­dig mis­slaan. In het ergste geval leidt het tot afgrijzen en zullen mensen het merk reso­luut de rug toe­ke­ren. Zelfs in eigen land kan een symbool de plank mis­slaan, maar geluk­kig zijn mensen tegen­woordig totaal niet meer bezig logo’s.

U bent een touroperator genaamd Thomson, met een knipoog als logo. Een knipoog! … als in: ‘Wij zijn onbetrouwbaar’? Dat kan niet goed zijn.

Simon Manchipp

Woordmerken zijn neutraler

Woord­­merken hebben daaren­tegen veel minder last van cultuur-verschillen. Dit geldt zeker in een wereld waar dankzij het internet Engels als wereld­taal steeds meer inge­bur­gerd raakt. Toch is het raad­zaam wel de naam internationaal te checken voor je het merk over de grenzen uitrolt. Kijk maar eens naar deze blunders van de autobranche.

Voorbeelden van woordmerken / logo's, waaronder: Burberry, Cartier, Durex, Kenwood, Uber en Zara.

Budget en geldverspilling

Daarnaast is er ook nog het budget, want om een nieuw logo in deze tijd zo uit te rollen dat het de kracht van de logo’s van de sneaker-merken benadert, daar­voor heb je een serieuze bak met geld nodig.

En wie of welke start-up heeft zo’n budget? Welke start-up weet dat ze de eind­streep gaan halen en binnen enkele jaren geen bak­zeil halen? Of zijn verkocht of gefuseerd?

Heb jij wel eens een protestmars gezien voor ‘meer logo’s’ of ‘nieuwe logo’s’?

Geïnspireerd door uitspraak van Simon Manchipp

Bovendien kun je je afvra­gen wie van de doel­groep(en) het een goed idee vindt om duizen­den euro’s uit te geven aan een nieuw logo, zeker niet als er net zoveel man ontsla­gen zijn. Bedenk dat we in een tijd­perk leven waar­in mer­ken onder een vergroot­glas liggen en ook nog eens ieder­een kan ontwerpen.

Dankzij de nieuwe aan­bie­ders en aller­hande apps kan ieder­een voor weinig zelf een logo ont­wer­pen of aan­schaf­fen. Een bedrag van € 1.000,– voor een logo is dan al snel veel te veel.*

* Voor gratis logo’s of logo’s voor een leuke prijs kun je onder andere gaan naar: Canva, FreeLogoDesign, Wix Logo Maker en Fiverr. Door deze mogelijk­heden voor de volledig­heid te benoemen, raden we ze nog niet aan.


Ook merken liggen onder een vergrootglas

Ook de doelgroepen weten dat ze via het aan­bod ­beta­len voor het dure logo. Boven­dien vindt Gen Z bepaal­de zaken waar­voor Gen X de schou­ders ophaalt, soms/vaak simpel­weg niet kunnen.

Gen X denkt bijvoor­beeld al snel: maar we betaal­den toch altijd al mee aan de marketing van merken? What’s new? Terwijl Gen Z dit niet als zoete koek slikt en van zich laat horen. Gen Z is nog niet zo murw gesla­gen als oude­re gene­ra­ties, maar ze zijn wel de toe­komst en dát weten ze heel goed!

Gen Z denkt na over zaken die Gen X als normaal beschouwt of niet kritisch kan bekijken.

Gen Z is ook een zeer strijd­bare generatie met minder vertrou­wen in ‘het sys­teem’. Boven­dien heeft het ver­trou­wen in de over­heid, media en in merken anno 2023 een soort van diepte­punt bereikt. Daarom moe­ten mer­ken er alles aan doen om het ver­trou­wen in het merk terug te winnen en/of op niveau te houden. En dát doe je niet met een duur logo.


Eisen digitale toepassingen

Een logo moest de afge­lo­pen decen­nia links­boven op de web­site en graag zo plat mogelijk.

Nu zie je langzaam maar zeker weer dat logo’s minder plat worden. Dit hangt natuurlijk samen met het mobile website-verkeer. Websites worden steeds meer – meer dan 55% – via mobiel bezocht en veel grote consu­men­ten-merken bieden een app.

Maar tege­lijk moet het logo – of een herken­baar deel ervan – wel ook als favicon, Twibbon en profiel­foto (avatar) kunnen dienen. Slechts zeer een­vou­dige vor­men zijn hier­voor geschikt en wer­ken op de nieu­we, digi­taal voor­ge­schre­ven for­ma­ten. Denk maar aan de X van Twitter. Wat je ook ervan vindt, hij blijft – hoe klein ook – overeind.

Het was vroeger al een ramp toen een logo ook moest blijven staan op de ‘zwart-wit-fax’. Tegenwoordig mag het ook als ‘favicon’ of ’twibbon’ niet omvallen.

Geïnspireerd door uitspraak Simon Manchipp

Denk bij de nieu­we, digi­taal voor­ge­schre­ven for­ma­ten aan de for­ma­ten van profiel-foto’s op de social-media-plat­­for­­men en ver­vol­gens aan de for­ma­ten van deze foto’s op de smart­phone. We hebben het nu dus over extreem klei­ne toe­pas­singen van het logo; klei­ne­re for­ma­ten dan waar mer­ken ooit mee te maken hadden. Dit zijn toe­pas­singen waar klas­sieke logo’s het moei­lijk heb­ben en waar­voor crea­tie­ve oplos­singen moe­ten worden gezocht.

Voorbeelden aanpassingen logo Zilveren Kruis aan de hedendaagse eisen.

 

Testen, testen en nog eens testen

Ieder nieuw logo zal getest moeten worden op alle denk­bare uitingen. Dit vraagt veel tijd; tijd voor voor­onder­zoek, voor de crea­tieve oplos­singen, voor het testen ervan, voor keuzes maken en voor het uit­le­ve­ren van alle varianten.

Een hand­leiding voor het juiste gebruik van het logo is hier­bij abso­luut geen over­bo­dige luxe. En dan den­ken men­sen nog steeds dat een logo voor een paar tientjes ook moet kunnen.* Think again!

Maar boven de (tien)duizenden euro’s hoeft een logo ook weer niet te kosten. Boven­dien vol­doen in de huidige wereld woord­merk en logo­grammen vaak beter dan klas­sieke logo’s. We hebben het nu over de naam of enkele let­ters in een onder­scheidend en her­ken­baar letter­type in een kenmerkende kleur of kleuren.

Kies je voor een woord­merk, dan kun je voor de kleinste mini-varian­ten vaak kiezen voor alleen de belang­rijk­ste letters of voor de 1e letter. ASOS, Facebook, Google, LinkedIn, Netflix, Vinted, et cetera, deden dit al voor.

* Een logo maken dat vol­doet aan de brede heden­daagse eisen is voor een paar tientjes echt niet te doen. Het moet natuur­lijk wel goed worden getest. Dat kost tijd, maar met Dagje Huisstijl bieden we hier­voor wel een mooie tussen-oplossing en dat voor een leuke prijs.

Voorbeelden logo’s alternatief voor kleine formaten

Let op!  De kleinste ‘digitale’ weergave is leidend

De afgelopen decen­nia zijn er nogal wat ‘digi­tale’ eisen aan de herken­baar­heid van logo’s bijge­ko­men. Moest een logo eind vorige eeuw ook op de zwart-wit-fax over­eind blij­ven, nu moet het nog klei­ner dan je halve pink­nagel ook herken­baar zijn.

Is een uitgelicht icoon de oplossing voor digitale mini‑formaten?

Bedenk ook dat wanneer je per se een complex logo wilt, dat deze het waar­schijn­lijk niet gaat halen op de nieuwe forma­ten van de digi­tale plat­formen en media. Bekijk dan of er wel­licht een herken­baar aspect (icoon) uitge­licht kan worden voor deze super kleine formaten.

Denk maar eens aan het logo van Google’s zoekmachine. Wan­neer het volle­dige logo wordt gebruikt, kun je ‘Google’ makke­lijk lezen, maar de ‘G’ wordt ook los gebruikt. Wellicht is dit een uitkomst voor het (nieuwe) logo.

 

Waarom misschien toch wel een logo?

Wanneer je logo’s – en dan met name het beeld­merk – gaat zien als decoratie, dan heb je er een leuk element bij om de merkidentiteit en het gevoel dat daar­bij past over te brengen op de doel­groepen. Zo kun je dan een heel herken­baar beeld creë­ren en veel ont­wer­pers zullen erg dank­baar zijn met zo’n prach­tige klus.

Een hedendaags logo zal ook zo ontwor­pen zijn, dat het geschikt is voor alle (online) uitingen. Maar geef je de ont­wer­pers de vrije hand, dan heb je straks vast en zeker iets bril­jants in handen. Iets dat verder gaat dan een logo; meer rich­ting een ‘experience’.

Zoiets kost alleen wel wat.
Maar als het meer ople­vert dan het kost,
waarom niet?

Maar pas op!

Weeg deze keuze serieus af, want de doel­groepen kijken ook hierbij kritisch mee. Kijk ook naar de rol die het logo voor het merk kan gaan spelen. Kan het succes er straks aan worden opge­hangen of hangt het succes meer af van een goede dienst ver­le­nen, zo goed dat die zichzelf via mond-tot-mond-reclame verder verkoopt?

Wij weten dat je woorden als mond-tot-mond-reclame mag schrijven als mond-tot-mondreclame, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Tip!  Bescherm het logo en claim de copyrights

Heb je een­maal geïn­ves­teerd in een uniek en krach­tig logo, dan kun je deze bij merken-bureaus* als NLO hier in Den Haag laten regi­stre­ren. Dat kan voor de Benelux, Europa en voor andere wereld­delen. Hier­mee wordt het merk in die gebieden min of meer veilig­gesteld in de hoop zo plagiaat en oneer­lijke con­cur­ren­tie te voor­komen. Informeer eens naar de moge­lijk­heden. Het kost waar­schijn­lijk veel minder dan je denkt.

* Wij weten dat je woorden als merken-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Waarom kiezen voor een pictogram- of monogram-logo?

Over pictogram- en icoon-logo’s kon je al lezen in ‘Wat is een beeldmerk, pictogram- en/of icoon-logo? En de waarde ervan?’ bij het kopje ‘Wat zijn pictogram- en icoon-logo’s?’.

Over monogramlogo’s en logogrammen kon je lezen in ‘Wat is een woordmerk, monogram en/of logogram? En de waarde ervan?’ bij het kopje ‘Wat zijn monogram-logo’s en logogrammen?

Je kon lezen dat in de con­tinu veran­de­rende digi­tale wereld picto­gram- en mono­gram-logo’s zeer popu­laire keuzes voor merken zijn. In al hun een­voud blij­ven ze staan op de klein­ste forma­ten en weten ze juist heel goed de aan­dacht te trekken. Zelfs als favicon en twibbon doen deze logo’s het door­gaans erg goed.

Hierdoor zijn deze logo’s voor een bepaald soort merken een onmis­baar ele­ment in de merk­wereld gewor­den en dus onmis­baar binnen hun branding. Dit zijn in de regel mer­ken die hun merk­wereld voor het grootste deel online bouwen.

Andere redenen kunnen zijn:

 • budget;
 • reputatie van het merk in de nieuwe kritische wereld;
 • laten zien dat het merk niet ingedut is.
Voorbeelden pictorgram-logo's en logogrammen 2023

 

Waarom kiezen voor een woordmerk, pictogram- of monogram-logo?

Samenvattend kunnen onder­staande redenen door­slag­gevend zijn om niet te kiezen voor een logo, maar voor een woord­merk, een picto­gram- of een mono­gram-logo?

 

 • veelal betere Return On Investment (ROI);
 • budget;
 • reputatie van het merk in de nieuwe kritische wereld;
 • bruikbaarheid op heden­daagse digitale media;
 • en in het geval van een woord­merk: bouwen aan naams­­bekendheid.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel zijn we geïn­spi­reerd door de onder­staande bronnen, hebben we ze geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vul­ling op onze eigen kennis, ervaringen en inzichten gebruikt.

 

Geen bronnen, maar wel leuk:

 

Conclusie

Wel of geen logo? De conclusie stond eigen­lijk al bovenaan dit arti­kel, want het antwoord heeft alles te maken met de doel­groep(en) en wat het merk deze doel­groep(en) biedt. We durf­den te stellen dat consu­men­ten-product­en voor­zien moe­ten zijn van een logo om de pro­duc­ten duide­lijk te onder­scheiden van soort­gelijke pro­duc­ten van de con­cur­rentie.

Je zal als Coca-Cola-drinker maar thuiskomen met Pepsi. Of erger! … met het huismerk!

Maar de wereld bestaat niet alleen uit con­su­menten-producten, wel uit miljar­den logo’s. Het is belang­rijk om kritisch te kijken naar wat het logo aan waar­de kan brengen voor de doel­groep(en) én voor het merk? Weeg dat af tegen de kos­ten en de risico’s en stel ook de kritische vraag of het merk zich niet beter kan focussen op de hele merk­wereld; op de hele visu­ele sfeer die rond het merk hangt en de ervaring die daar­bij hoort.

Zet dat in waarmee het merk aan vertrou­wen bouwt, dat onder­houdt en doel­groep(en) aan het merk verbindt. Dat is waar het in de kern om draait.

Grote kans dat het niet om weer een logo gaat.


En toen?

We zouden je dol­graag vertel­len of een beeld­merk bij het merk past. Ook zouden we graag vertel­len hoe­veel waarde het beeld­merk voor het merk gaat leve­ren. We zouden je graag vertel­len wat je zou kunnen over­wegen, maar daar­voor moeten we het merk en de doel­groep(en) toch echt leren kennen.

En toch moet deze beslissing na deze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ steeds een­vou­diger voor je worden. Daarom nodigen we je uit om niets meer van onze reis te missen.

Hopelijk weet je dan wat de beste keuze voor het merk is.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen steeds verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Inmid­dels zijn we wel alweer dik over de helft, maar geluk­kig nog lang niet uitge­ke­ken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We gaan nog op zoek naar de 10 sleutels tot succes van een goed Logo (of Woordmerk) en komen natuur­lijk langs nog meer plek­ken met volop Inspiratie.

Máár eerst maken we een heel bijzon­der uitstapje. We vliegen name­lijk over Informatie-over­load en bekij­ken de indruk­wek­kend­ste Cijfers van Toen en Nu.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met logo’s

Je hebt een logo nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… logo’s. Oftewel: beeld­merken, woord­merken en combi­naties hier­van. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo (of het beeld­merk) en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home