Klanten maken met de website • Waarop leg jij de focus? En hoe?

Klanten maken met de website • Waarop leg jij de focus? En hoe?

Hoe zorg je dat eind van de maand de reke­ningen weer kunnen worden betaal­d en waar­borg je het bestaans­­recht van de orga­­ni­satie? Dat doe je niet door boven­­aan te staan in Google en hordes bezoe­kers op de web­­site (of app) te krijgen. Nee, dat doe je door de bezoe­kers zo te bege­lei­den dat zij beta­len­de klanten worden.

Zelfs al gaat het om een web­site of app van de over­heid, semi-overheid of ideële instel­ling, de bezoe­kers en/of gebrui­kers moeten conver­teren en uiteinde­lijk tevreden ‘klanten’ worden. Noem ze dona­teurs, ambas­sa­deurs, studenten, tevreden inwo­ners of burgers.

Bij alle orga­ni­sa­ties gaat het erom dat ze conver­teren. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je van gasten klanten? … en bouw je gelijk aan een sterk merk?

* Bezoe­kers van web­sites en gebrui­kers van apps noemen wij hier verder ‘gasten’ (m/v/x).

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over con­ver­sie-opti­­ma­­li­­sa­­tie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Hoe maak je van gasten klanten?

Hoe maak je van gasten klanten? Het antwoord is vrij simpel: zorg dat de con­ver­sie-opti­­ma­­li­­sa­­tie perfect gere­geld is en er dage­lijks een heel team boven­op zit. Bespaar hier­voor geen kosten of moeite, dán komt het vast goed.

Maar helaas hebben de meeste orga­ni­sa­ties hier­voor niet het budget. En tóch is dit het antwoord, ervan uit­gaande dat alles rondom het merk en het aanbod (dienst en/ofproduct) meer dan in orde is. Dus wat gaan we hieraan doen?

We gaan je de komende maanden aan de hand van een reeks blog­artikelen stap voor stap gidsen door alles wat nodig is om zelf een flinke opti­ma­li­satie-slag te slaan. Stuk voor stuk zijn dit inhoude­lijk zeer inte­res­sante blog­artikelen, die je niet mag missen. Ten­minste, niet áls je meer uit de online investeringen wilt halen. Meld je dus direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

In al die blog­artikelen staat eigen­lijk maar een ding centraal en dat is:

Zoveel mogelijk gasten begeleiden met converteren naar klant.

Hiervoor komen we met aller­hande tips en helpen we je de web­site en/of app zo te opti­ma­li­seren dat de doel­stellingen van deze midde­len met beperkte midde­len zo dicht als moge­lijk wordt benaderd. Maar…

Wat je ook doet, als je de gast niet centraal stelt, is iedere investering waardeloos. Zelfs je eigen tijd en moeite.

En dan kun je nog zo hoog staan in Google, dat maakt geen ene … uit. Laten we daarom nu eerst eens kijken waar het wel om draait als je zoveel moge­lijk gasten wilt converteren tot klant.

Uiteindelijk kun je dan hiermee vandaag al een start maken.

Wij weten dat je woorden als con­ver­sie-opti­­ma­­li­­sa­­tie en opti­ma­li­satie-slag ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Verleg eerst de focus van SEO naar de gast

Hoog staan op de resul­taat-pagina’s van Google’s zoek­­machine is natuur­lijk prach­tig. Veel (unieke) bezoe­kers op de web­site en/of gebrui­kers van de app zijn echt hele­maal te gek. Hier­van ben je stellig overtuigd.

… tot je afkickte van je SEO-ver­sla­ving, omdat je inzag dat gasten toch echt iets heel anders zijn dan klanten.

Want wat heb je aan gasten die alleen kijken en niet kopen?

Gasten dragen niet per se bij aan de omzet. Ze dragen meestal ook niet bij aan het bestaans­recht van de orga­ni­satie. Misschien krijg je een enkele gast zo enthou­siast dat hij fan wordt, maar ga daarvan vooral niet uit.

Onthoud heel goed dat geen enkele orga­ni­satie met SEO alleen klanten maakt en/of een duurzame klanten­kring opbouwt, dat gebeurt wel door:

 

 • Te zorgen voor een extreem ­goed aanbod in de ruimst moge­lijke betekenis.
 • Alles rondom de branding meer dan op orde te hebben.
 • Enorm hoog in te zetten op con­ver­sie-optimalisatie.
 • De gast bij alle hier­boven genoemde punten continu centraal te stellen.

Conversie-optimalisatie is gasten centraal stellen en begeleiden op hun reis om klant te worden én om klant te blijven.


De SEO komt écht vanzelf in orde

Nu is het leuke dat wanneer de web­site of app goed conver­teert en/of mensen langere tijd op de web­site of in de app aan­wezig zijn, Google dit alle­maal regi­streert.

Dit is ook eigen­lijk waar SEO zich tegen­woordig op focust. Hierdoor zal een goed conver­te­rende web­site of app flink stijgen in de zoek­resultaten.

Dus maak je niet zo druk over de SEO. Laat het los! En geloof ons nou maar:

De SEO komt écht vanzelf in orde als je je werkelijk focust op de gast.

Méér dan in orde.

En als alles in orde is, dán kun je ook hoger inzet­ten op bijvoor­beeld SEA en andere moge­lijk­heden op het gebied van online marketing. Wanneer de web­site in orde is, behaal je ook duide­lijk meer rende­ment uit deze inves­teringen.

 

Stel de gast centraal­

Het gaat niet over jou! En ook niet over jullie. Op je moeder of je partner na is iedere bezoe­ker of gebrui­ker toch voor­al met zich­zelf bezig. Vergeet dat nooit!

Gasten willen ook zeker geen moeite doen om de web­site of app, het merk, het aanbod en alles wat daarbij hoort te begrij­pen. Waarom zouden ze?

Wel willen ze ‘direct’ weten, wat het bezoek of gebruik hier­van hun ople­vert. Wat hebben ze verder aan het aanbod, het merk of de orga­ni­satie? ­

Hun tijd is kostbaar.

De behoefte die wordt ingevuld, die moet van het scherm afdrui­pen en óók feilloos inhaken op de bele­vings­wereld van de gasten. Zij zijn diegenen die het direct moeten snappen en zich vooral direct begrepen moeten voelen.

Geef in de vorm van een gevoel direct het antwoord op de vraag ‘What’s in it for me?’.

Iedere web­site of app die niet overduidelijk direct com­mu­ni­ceert vanuit de voor­delen voor de gast, zal niet opti­maal conver­teren.

Soms geeft dat ook niet, een rockband met hordes fans moet juist zichzelf laten zien. Dat is wat hun gasten willen, alleen voor de meeste web­sites werkt dat dus niet.


Weet alles van de potentiële koper

Weet jij wie van de gasten de poten­tiële kopers zijn?

Dit is wel de belang­rijkste doel­groep.

Kennis van de gasten – en vooral van de poten­tiële kopers – is dus essen­tieel voor online succes. Wat zijn hun behoef­ten, hun koop­motieven, hun twijfels en hun persoon­lijke bar­riè­res? Ga in hun schoenen staan en kom daar nooit meer uit.

Weet met wie je te maken hebt, ken ze door en door, alleen dan kun je ze verder helpen.

Hoe meer bekend is over de (poten­tiële) klanten, hoe beter je met de juiste signalen met hen kunt communiceren.

Neem deze mensen bij de hand en bege­leid ze zo op hun buyer en customer journeys. Help ze de juiste keuzes te maken en zorg zo voor een hoog­staande bezoe­kers­beleving en ‑­ervaring.

Dit kan niet anders dan blije klanten opleveren!

Gebrui­kers van apps moeten ook converteren

Voor apps geldt min of meer hetzelfde, maar dit is wel sterk afhanke­­lijk van het type app en het doel ervan. Is verkoop het doel? Dan heb je weinig aan gebrui­­kers die niet kopen.

Bij apps met een ander doel als een afval- of trainings­­programma, apps om een taal te leren en natuur­lijk games, is dat niet of veel minder van belang. Je betaalt dan vaak voor het gebruik, aangezien dit het verdienmodel is.

Toch speelt conver­­sie bij bijna alle apps een rol. Of het nou gaat om verkoop, afval­len, edu­catie of games, je wilt toch dat de gebrui­ker de volgende stap zet..

De meeste punten om de web­site te opti­ma­li­seren voor meer conver­sie in dit en volgende blog­artikelen, kunnen daarom ook voor de meeste soorten apps worden gebruikt.

 

Zet de bezoekers­beleving voorop

We schreven het al: veel gasten zijn leuk, maar hoe ervaren zij de web­site of de app?

Een pret­tige bezoekers­beleving en ‑erva­ring is belang­rijker dan veel traffic. Zo’n ervaring leidt ook eerder tot meer omzet, dan een druk­bezochte web­site of veel gebruikte app waar iedereen te snel weer weg is.

Het gaat hierbij duidelijk om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. En vergeet ook nooit: Google is gek op kwalilteit!

Wat je daarvoor moet doen, is heel simpel:

Maak het de gast zo eenvoudig mogelijk!

Wat je daar­voor moet doen, is wat lastiger:

 • Verplaats je in de schoenen van de gast en het liefst in de ‘buyer persona voor de content(zie direct hier­onder).
 • Besef dat ieder denk­moment een afhaak­moment kan zijn.
 • Bedenk steeds weer hoe kun je de gast begeleiden om ‘zonder enige moeite’ de volgende stap te zetten.
 • Verwijder alles dat niet van belang is en kan leiden tot verwar­ring en frus­tra­ties.*
 • Voor je iets een verbetering noemt en definitief doorvoert:
  • bekijk je iedere aanpassing door de ogen van de gast(en);
  • meet je of de aan­pas­singen ook daad­werke­lijk tot meer con­ver­sie leiden.

* Als leidraad kun je straks hiervoor onze blogartikelen met ‘Quick Wins voor de doe-het-zelver gebruiken’. Met de gratis e‑mailalert hoef je die niet te missen. Inmiddels is het 1e deel hiervan verschenen. Ga naar: Conversie-optimalisatie • Quick wins voor de doe-het-zelver • 1/3.

 

Bied iedere gast wat hij wil

Maak gebruik van ‘buyer persona’s voor de content’

Om het meeste rende­ment met de web­site of app te gene­reren, is con­ver­sie-opti­­ma­­li­­sa­­tie een must. Daarover zijn we het onder­­tussen wel eens. Om met alle verbete­ringen van de con­ver­sie-opti­­ma­­li­­sa­­tie het beste resul­taat te beha­len, kun je niet om het gebruik van ‘buyer persona’s voor de content’ heen.

Wat zijn buyer persona’s voor de content?

‘Persona’s’ zijn fictieve personen. ‘Buyer persona’s’ zijn fictieve (poten­tiële) klanten. En ‘buyer persona’s voor de content’ zijn fictieve (poten­tiële) klanten waarvan je met betrek­king tot zijn buyer of customer journey zoveel moge­lijk weet.

Een ‘buyer persona’ is repre­sen­ta­tief voor hooguit 1 doel­groep en heeft eigen speci­fieke ken­mer­ken. Deze ken­mer­ken zijn vaak te vinden in de brand guide (als die er is).

Buyer persona’s voor de content zijn fictieve (potentiële) klanten met ieder een eigen journey.

‘Buyer persona’s voor de content’ gaan net een stapje verder. Iedere ‘buyer persona’s voor de content’ heeft naast zijn eigen kenmerken ook zijn eigen jour­ney. Hiervoor is diepgaand onder­zoek nodig, waarbij inten­sief gebruik­gemaakt wordt van analyse-software.

Als er nog geen ‘buyer persona’s voor de content’ zijn, zorg dan dat die er komen. Gebruik hierbij straks de handvatten in het blogartikel ‘De doel­groep en de buyer persona • Hoe bepaal en maak je ze? [stappenplan]’. Dit artikel verschijnt binnen­kort. Zorg dus dat je aan­ge­meld bent voor de gratis e‑mail­alert. Dan hoef je deze niet te missen.  Aanmelden.

Tijdelijke oplossing

Omdat je ‘buyer persona’s voor de content’ niet binnen een dag kunt samen­stellen, kun je als tijde­lijke oplos­sing gebruik­maken van de ‘buyer perso­na’s’ uit de brand guide (als die er is). Contro­leer deze met wat bekend is van de gasten met serieuze klant-potentie.

Aan gasten zonder klant-potentie besteed je natuur­lijk geen tijd en aandacht… of je moet daar een hele goede reden voor hebben.

Tip!  Zet in op de juiste bronnen

Wanneer er buiten de web­site of app wordt geadverteerd of gepost, kan het zo zijn dat dit niet de juiste gasten oplevert. Je snapt dat je hier­naar kritisch moet kijken. Blijkt dit inder­daad niet de juiste gasten op te leve­ren, kijk dan waar de doelgroep zich wel bevindt. Ga daar dan testen.

Wanneer het gaat om adver­te­ren, begin dan met kleine bud­get­ten te testen. Pas als dit goed blijkt te gaan, ga je hoger inzetten op die kanalen.

En vergeet niet aan ieder extern kanaal een unieke landings­pagina te koppelen. De gast wil zich immers wel begrepen voelen.


Verplaats je in alle persona’s

Als de ‘buyer persona’s voor de content’ zijn samen­gesteld, verplaats je dan in alle perso­na’s om hun buyer of customer jour­neys per fase te matchen met de infor­ma­tie-behoeften en hun gedrag op dat speci­fie­ke moment.

De een stormt misschien zelf­verzekerd recht op zijn eind­doel af en de ander is wat onzeker­der. Hij wil graag eerst bellen, iets down­loaden, (live-)chatten, mailen, nadenken, et cetera. Bied voor iedere gast wat hij nodig heeft om vroeg of laat zijn aan­koop of andere reis te voltooien.

Van homogene groep naar ieder een eigen buyer en customer journey

Ben je eenmaal aan het opti­ma­li­seren, bedenk dan tijdens het proces steeds weer dat je met verschil­len­de gasten (persona’s) te maken hebt. Ieder type zal zijn eigen conversie-pad volgen en dus zijn eigen buyer en customer journey.

Deel de gasten in in groepen en test op basis van de over­een­komsten in de verschil­len. Ga vooral niet op zoek naar de ideale combi­natie waarmee je alle perso­­na’s tege­lijk kunt bedienen. Die bestaat niet en ver­kleint daar­mee alleen maar de kans op conversie.

 

Conclusie

Om te zorgen dat eind van de maand de reke­ningen weer kunnen worden betaald en het bestaans­recht van de orga­ni­sa­tie is gewaar­borgd, stel je de juiste gasten centraal en zorg je dat zij zich gehoord voelen.

De web­site en app moeten als een warm bad aanvoelen.

Wanneer gasten klanten moeten worden, moeten ze ‘conver­teren’. Begeleid ze hier­voor op hun eigen buyer en customer jour­neys, anders kan een web­site of app nooit het maxi­maal haal­bare aan inkom­sten genereren.

Conversie-optimalisatie is een must

Uiteindelijk draait dit dus alle­maal om con­ver­sie-opti­­ma­­li­­sa­­tie; de zorg om van bezoe­kers op de web­site en gebrui­kers van de app betalende bezoe­kers en gebrui­kers te maken… en dus van gasten klanten te maken.

Je hebt nu de eerste handvatten en in onze volgende blogartikelen helpen we je steeds verder. We duiken eerst in op de quick wins. Daarna zoomen we nog verder in op de ‘aanpak con­ver­sie-opti­­malisatie’.

Maak je borst maar nat, want we gaan dan in 6 artikelen en net zoveel supplementen echt de diepte in. Hierbij moet je dan ook zorgen voor de nodige software om de resultaten steeds te meten. We begeleiden je van A tot Z.

Al deze series en andere blog­artike­len mag je natuur­lijk straks niet missen, zeker niet als je meer rende­­ment uit de web­site of app wilt halen. Meld je daarom direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!


Tot slot nog een laatste wijze raad

Bedenk, onthoud en vergeet dit dus nóóit meer:

Liever 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht.

Een heel oud gezegde, maar het geldt hierbij ook. Realiseer je keer op keer dat veel gasten niet per se leiden tot meer verkoop. Het gaat om ‘kwali­ta­tieve bezoe­kers’, niet om hele hordes kijkers (die niet kopen).

SEO mag dan ook niet langer prio­ri­teit zijn, máár de SEO zal in de slip­stream van de verbete­ringen wél vanzelf verbe­teren. Maak je daar vooral geen zorgen over. Kortom:

Stel de gast en de con­ver­sie-opti­­ma­­li­­sa­­tie voorop, dan zit je ook voor de SEO altijd goed.

En als het eenmaal goed zit, dan kun je ook gaan inzetten op SEA.

Wij helpen

Op het gebied van conversie-opti­ma­li­satie zijn wij een van de weinige specia­listen in regio Den Haag. In deze regio ligt ons hart, net als bij ons vak.

Ben je benieuwd wat conversie-opti­ma­li­satie voor de website en/of app van de organisatie kan betekenen? Bel ons dan om een afspraak te maken voor een vrij­blijvend gesprek waarin we samen kritisch kijken wat het eerlijk­ste antwoord is op die vraag. Is dat antwoord posi­tief? Dan kijken we samen verder.

Je kunt ons bereiken op: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home