Het logo • Lachwekkende missers die geschiedenis schreven  #logoblunders

Het logo • Lachwekkende missers die geschiedenis schreven  #logoblunders

Ook in de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten gaat wel eens wat fout… of pakt een idee anders uit dan verwacht. Vormen en symbolen gaan soms in de ogen van het publiek een geheel eigen leven leiden. Hun sugges­tieve impact werd voort­gestuwd door onze percep­ties en onbedoelde inter­pretaties.

De ene is goed voor een grinnik, de andere voor een schaterlach. En als je ze eenmaal anders hebt gezien, is dat beeld niet meer terug te draaien.

Om te zorgen voor een vermake­lijke terug­reis, hebben we een flink aantal van deze lach­wekkende missers voor je verza­meld. Het zijn nog net geen logo­blunders en ontwerp­rampen… of toch wel?

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reis­verhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op het wereld­beroemde Logo. Daar hebben we al enorm veel gezien en bekeken. We waren nogal onder de indruk van Brand Signa­ture en volgden de route van hand­geschre­ven mees­ter­werken naar digitale letter-ontwer­pen tijdens ons bezoek aan Typografie.

Aan alles komt een eind en ook aan deze inspi­re­ren­de ontdek­­kings­reis door Huisstijl en Logo. We hebben alle sleutels tot het succes ervan beke­ken, zijn bedol­ven onder een over­load aan inspi­ratie en hebben alles samen­gevat en concreet gemaakt aan de hand van de check­list in de briefing.

Het zit er bijna op, maar we hadden je nog wel deze logo-flaters tijdens de terug­reis beloofd. Stap in en have fun!


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle versla­gen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over bran­ding en gerela­teerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Voorwoord
Het is wat ons hoofd ervan maakt

Logo’s zijn in de regel een vast onder­deel van de ‘visuele’ merk­identeit. Tijdens onze zomerse reis hebben we gezien dat er niet duizen­den, maar miljar­den logo’s zijn. Ze zijn werke­lijk overal en ieder­een (m/v/x) ziet ze zoals hij ze wil zien.

Iedereen geeft zijn eigen inter­preta­tie eraan en dat mag ook. Alleen of de ontwer­per daar nou zo blij mee is? Hoe dan ook hebben logo’s net als alle beelden te maken met parei­dolia. Met wat? Met pareidolia. We leggen het uit.

Wat is pareidolia?

Pareidolia is een psycho­lo­gisch feno­meen waar­bij mensen dingen zien die er niet zijn, maar dat is wel vrij normaal. Niets raars of afwij­kends dus. We hebben er (bijna) allemaal mee te maken. Het is het zien van herken­bare vormen, patro­nen of beteke­nis­volle figuren in wille­keurige of ongestruc­tu­reerde visuele stimuli.

Het gaat dus om dat wat we visueel waarnemen. Denk hierbij aan vlekken, stippen, strepen, patro­nen en objecten waarin we iets totaal anders zien, of aan wolken. Dit gebeurt omdat onze herse­nen van nature geneigd zijn om bekende patro­nen te herkennen, zelfs als die er niet echt zijn.

Onze hersenen doen dit niet om ons in het ootje te nemen, maar om ons te laten overleven.

Het begint al vroeg

Dit natuurlijke en veel­voor­komende verschijn­sel wordt al vroeg in het leven waar­geno­men en vormt zich eigen­lijk al zo gauw als we onze ogen gaan gebruiken.

Pasgeboren baby’s kijken graag naar het gezicht van hun moeder (verzorger). Ze gaan patro­nen zien en die zien ze op den duur ook in andere gezich­ten en objec­ten die lijken op het gezicht van hun moeder. Zo leren ze al vrij snel gezichts­kenmerken onder­scheiden.

Pareidolie illustreert hoe onze geest voortdurend streeft naar het vinden van betekenis en structuur in de wereld om ons heen en zo onze overlevingskansen vergroot.

Het gezicht van de moeder bestaat voor deze mini-mensjes uit 2 stippen en een streepje. Al snel vinden ze ieder hoofd grappig… zolang er maar 2 stippen en een streepje in te herken­nen zijn. Later zien we in 2 identieke stipjes al snel 2 ogen, en als het even kan ook een gezichtje.

Een veelvoorkomend en eenvou­dig voor­beeld van parei­dolie is dan ook het zien van gezich­ten in alledaagse objecten. We zien ze in wolken, maan, huizen, stop­contac­ten, voor­kanten van som­mige auto’s, et cetera.

We doen dat niet alleen als baby, want jong geleerd is oud gedaan. We komen er gewoon niet meer vanaf en waarom zouden we? Naarmate we volwas­sen worden gaan we ook in andere vormen bepaalde lichaams­delen zien. Net waar het hart vol van is.

Deze manier van zaken waar­nemen helpt ons om beteke­nis te geven aan onze omge­ving en mense­lijke inter­actie. Het is een boeiend aspect van hoe onze herse­nen infor­ma­tie verwer­ken en de wereld laten begrij­pen. Ook al is dit feno­meen niet echt objec­tief te noemen.

Terug naar de logo’s

Nu we weten wat parei­dolia is, is het niet meer dan logisch dat logo’s ook lijden onder dit fenomeen en soms met hilarische gevolgen. Maar er zijn ook logo’s die gewoon te veel op iets anders lijken en als we dat eenmaal gezien hebben, krijgen we dat beeld niet meer weg.

Tegelijk is het ook nog cultuur- en mensafhankelijk. Mensen die nog nooit een spiraaltje (anticon­cep­tie-middel) hebben gezien, zullen dit ook niet in het logo van Tesla zien. Onder­staande voor­beel­den gelden dus niet voor iedereen, maar zijn voor­beel­den die je her en der hoort of die algemeen bekend zijn dus vaker door anderen zijn waargenomen.

 

Als je het eenmaal ziet…

Adidas

Logo Adidas bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Credits illustratie Titanic en foto ijsrots: OpenClipart-Vectors via Pixabay.


Chicago Bulls

Logo Chicago Bulls bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Dodge Viper

Logo Dodge Viper bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Google Chrome

Logo Google Chrome bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Rechts zie je Simon Says een geheugen­spel uit 1978.

Credits foto Simon: Huffpost.


LG

Logo LG bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Credits afbeelding Pac-Man: OpenClipart-Vectors via Pixabay


Mazda

Logo Mazda bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Credits afbeelding uil: JL G via Pixabay.


Olympische Spelen van 2012 in Londen

Logo Olympische Spelen 2012 bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Veel mensen vonden wel iets van dit logo: te moeilijk, een haken­kruis en Lisa Simpson.

Credits voor beeld Lisa Simpson: onduidelijk (internet).


Onvo Media

Logo Onvo bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Of zie jij net als wij 2 slakken?

Credits schildpad: OpenClipart-Vectors via Pixabay.


Pepsi

Logo Pepsi bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Credits smiley: Gordon Johnson via Pixabay; sneakers en handen: OpenClipart-Vectors via Pixabay.


Sherwin Williams

Logo Sherwin Williams bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Tesla

Logo Tesla bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Vans

Logo Vans bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Credits beeld schoolbord: Gerd Altmann via Pixabay.


Walmart

Logo Wallmart bekeken vanuit ander perspectief. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Credits voor beelden Darth Vader en embleem Galactic Empire niet duidelijk.

 

Spatiëren kun je leren

Kids Exchange

Logo Kids Exchange - voorbeeld slechte spatië­ring. Logo-blunder? Ontwerp-misser? of gewoon grappig?

Hier wissel je kinderkleding.


Megaflicks

Florida, Verenigde Staten.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel zijn we geïn­spi­reerd door de onder­­staande bronnen en willen ze hartelijk danken voor hun vermake­lijke voor­beel­den tijdens deze terugreis.

 

 

Tot slot
Hoe jij dit bij jouw logo gaat voorkomen

  • Zorg dat het origi­neel is en niet op andere logo’s lijkt.
  • Lijkt het ook niet op iets anders?
  • Draai het alle kanten op.
  • Kies het juiste lettertype, kijk van een afstand en let op de spatiëring.
  • En nog een laatste check op sugges­tieve vormen.

Op naar een goed logo en een sterk merk

Het zit erop. We nemen afscheid van onze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ en van deze boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

We zijn bijna thuis en wensen jou of het merk wel thuis. We wensen je ook heel veel succes en plezier met het ontwikkelen of maken van het logo én dat het daarna helpt om de doel­stellingen te halen.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het over­zicht met alle versla­gen hier.


Wat gaan wij nu doen?

Uiteraard blijven wij bloggen over zaken binnen ons vak­gebied die interes­sant zijn voor onze lezers en volgers. Deze blog­artike­len zijn misschien wel onmisbaar als je van het merk, de web­site en/of de app een succes wilt maken.

Wil je deze blogartikelen niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de onder­staande box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met logo’s en huisstijlen

Je hebt een logo of een nieuwe huis­stijl nodig? Dat kan, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld én in de wereld van merken bouwen (bran­ding). Het ontwik­ke­len en/of vernieuwen van logo’s, huis­stijlen én huisstijl-handboeken is voor ons dus gesne­den koek.

Daarnaast – of los daarvan – kunnen we zorg dragen voor de imple­men­tatie in programma’s als Microsoft Word en PowerPoint. Dit zorgt ervoor dat ieder­een met dezelfde tem­plates kan werken en alle commu­ni­catie in ieder geval visueel in lijn is met het merk.

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home