Het logo • Restyling, refresh of redesign? Wat is wat en wat zijn de verschillen?

Het logo • Restyling, refresh of redesign? Wat is wat en wat zijn de verschillen?

Restyling, refresh en redesign zijn termen die vaak worden gebruikt bij het moder­ni­se­ren van een bestaand logo. Het verschil tussen deze termen zit ’m met name in hoe ingrij­pend deze aan­pas­sing is.

Een mooi onderwerp voor deze verken­nings­tocht. Ga je weer mee, dan gaan we op weg… op weg naar vernieuwing!

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op het wereld­beroemde Logo. Daar bekeken we onder meer Beeld­merk, Woordmerk, Geschiedenis van Logo en de keuze voor wel of geen Logo. We bezochten Walt Disney en Informatie-overload en waren enorm onder de indruk van Brand Signa­ture.

Vandaag is het tijd voor ver­nieu­wing en bekij­ken we hoe verou­der­de logo’s een nieuw leven krijgen. Stap maar snel in en laat je verrassen.


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over branding en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Wat is een…
Logo restyling

Bij restyling gaat het om sub­tie­le aan­pas­sin­gen van het bestaande logo. Subtiele aan­pas­sin­gen bete­ke­nen hier dat de vormen, kleu­ren, typo­grafie (gebruik letter­type) en/of verhou­din­gen van het logo ‘iets’ wor­den aangepast.

 

  • Het logo wordt niet funda­men­teel veran­derd; de her­ken­baar­heid en bekend­heid blijven overeind.

De algemene uitstra­ling van het logo blijft dus behouden.

Redenen voor restyling van een logo

Door de restyling lijkt het logo weer up-to-date en kan dus weer even mee. Het kan een signaal zijn naar de buiten­wereld dat het merk niet is ingedut en klaar is voor de toekomst.

Alleen de niet-oplettende kijker neemt de veran­de­ring vaak niet eens waar. Hoeveel mensen van buiten de sector hadden in 2019 door dat de ‘F’ in het icoon van Facebook was aange­past? En gingen daar­door meer mensen Facebook gebrui­ken of Facebook vaker gebruiken?

 

Wat is een… Logo restyling - met voorbeelden van Aston Martin, Instagram, Minecraft en The North Face.

Belangrijke noot over de beelden

Zoals altijd hebben wij ons best gedaan zaken zo helder moge­lijk uit te leggen en daar het juiste beeldmateriaal bij te vinden. Toch heeft het zien van iets als restyling, refresh of redesign enorm veel te maken met persoon­lijke per­cep­tie. Daar­naast worden de termen door en voor elkaar gebruikt. Doe indien nodig zelf aan­vul­lend onder­zoek en wees extra helder in de commu­ni­ca­tie hier­over.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Wat is een…
Logo refresh

Je voelt hem al aankomen. Een refresh van een logo gaat een stapje verder dan een resty­ling. De basis van het ontwerp wordt meer aange­past dan bij de resty­ling, waar­bij de term subtiel vervalt. Toch is het verschil met een resty­ling nog wel heel subtiel en het gaat niet zover als een redesign.

Er is ook geen duide­lijke grens van waar het een stopt en het ander begint. Er zijn ook geen regels voor de bena­min­gen. De termen resty­ling en refresh worden daar­door ook door en voor elkaar gebruikt, wat uiter­aard voor de nodige verwarring kan zorgen.

En een enkele keer wordt ook nog de term redesign hier­voor gebruikt. De chaos is compleet.

Een refresh betekent vaak:

  • Het logo wordt bijgewerkt zonder deze volle­dig te veran­deren.
  • Een duidelijke (verdere) stile­ring van het sym­bo­lische deel in combi­natie met een eigen­tijdser letter­type.

Redenen voor refresh van een logo

Het doel van een refresh is een echte opfris­beurt. De herken­baar­heid en bekend­heid van het logo blijven behou­den, maar de veran­de­ring is hier­bij wel voor ieder­een zonder visu­ele of andere hier­op invloed hebben­de beper­­king zichtbaar.

Ook door de refresh lijkt het logo weer up-to-date en dus meer van deze tijd. Het zal een duide­lijk signaal zijn naar de buiten­wereld dat het merk niet is inge­dut en klaar is voor de toekomst.

Een refresh kun je inzetten als het imago en de reputatie van het merk eens flink opgefrist moeten worden, maar laat het succes daarvan niet van het logo afhangen.

Volgens Simon Manchipp staat refresh in de ontwerp­wereld vaak syno­niem voor een veran­de­ring die niet groot genoeg is om het label ‘redesign’ te recht­vaardigen. “De ingreep is meestal wel groot genoeg voor een leuke factuur en dito pers­bericht vol vakjargon. Alleen of die tegen­woordig nog met de loftrom­pet wordt ontvangen? Tijden zijn veranderd.”  Lees meer.

Toch kan een refresh marke­ting-tech­nisch wel voor de nodige reuring zorgen. Wan­neer je er op de juiste manier flink wat tam-tam aan koppelt, kan het een mooie manier zijn om de markt te vertel­len dat het merk weer hele­maal van deze tijd is. Terug uit de winterslaap.

Zo kun je het imago en de repu­ta­tie van het merk helpen opfris­sen, maar laat het succes daarvan nooit van het logo afhangen. Een merk is natuurlijk veel en veel meer dan een logo.

 

Wat is een… Logo refresh - met voorbeelden van Citroën, Nàkd, Skoda en Sprite.

 

 

Wat is een…
Logo redesign

Bij een redesign van een logo gaat het wel om een radi­cale veran­de­ring van het oorspron­ke­lijke ontwerp. Het is een ingrij­pen­de aan­pas­sing, die je eigen­lijk geen aan­pas­sing meer kunt noemen. Het hele concept en de visu­ele uitstra­ling gaan op de schop. Het logo wordt (bijna) onher­ken­baar veranderd.

Redenen voor redesign van het logo

Redenen voor een redesign kunnen zijn dat het bestaande logo niet meer geschikt is en/of aansluit bij:

Bij een redesign begint het hele ontwerp­proces opnieuw. Het logo kan en/of zal een compleet andere uitstra­ling krij­gen, inclu­sief andere vormen, kleuren, typo­grafie (gebruik letter­type), et cetera. Toch kunnen elementen van het oude logo – of oudere logo’s – weer terugkomen.

Net als bij een refresh kun je hier marke­ting-tech­nisch je voor­deel mee doen. Het kan een leuke bijdrage leveren aan de verbe­te­ring van het imago en de repu­tatie van het merk.

 

Wat is een… Logo redesign - met voorbeelden van GSK, Hootsuite, Kia en Fanta.

 

Pas wel op, want er kleven flinke nadelen aan een redesign

Een groot nadeel van een redesign is dat het ook kan afschrik­ken en het laatste restje vertrou­wen in het merk meer kwaad dan goed doet. Wat zou er aan de hand zijn? Moet ik mijn contract nog wel verlengen?

Het personeel kan zich ook afvra­gen wat er mis is? Wat gaat er nog meer veran­de­ren, komt er een nieuw manage­ment en is mijn baan nog wel veilig? Een redesign is dus niet zomaar en altijd een goed plan. Doe het alleen als het de enige keus is… én houd het perso­neel altijd goed op de hoogte!

 

Slotwoord
Of liever toch meer focus op de band met doelgroep?

Vaak worden een restyling, refresh en redesign ingezet voor een ster­kere markt­positie ten opzichte van de concur­ren­tie. Het wordt dan met veel bom­ba­rie en borst­klop­pe­rij geïn­tro­du­ceerd, maar merken moe­ten zich tegen­woor­dig rich­ten op de mensen in de markt. En dat speelt op dit moment meer dan ooit tevoren.

De vertrouwensband met die mensen, juist daar­aan moet nu keihard gewerkt worden!  Lees meer.

Dan praat je over emotionele, cultu­rele, econo­mische én andere duide­lijke banden en dus over mens­gericht­heid. Mens­gericht­heid is voor ons gevoel de belang­rijkste content-marketing-trend van 2023 en anders vraagt het wel de focus. Het is het gevolg van het dalende vertrouwen in de over­heid, media én merken.

Een duur redesign kan nu zomaar in verkeerde aarde vallen bij het publiek. Zeker als er reorganisaties ten koste van banen gaande zijn.

Een opgefrist of nieuw logo kan deze doel­stel­ling nooit in zijn uppie beha­len, daar­voor is een logo gewoon niet krach­tig genoeg. Over­weeg dus heel kritisch wat de beste stap nu is. Wordt het een restyling, een refresh, een redesign… of verbin­den we ons op een andere manier met de markt?

Het logo • Restyling, refresh of redesign? Wat is wat en wat zijn de verschillen? Met voorbeelden van Domino’s, M&M’s, Starbucks en Twitter. #twitterX

 


Onze toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen nog even verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Inmid­dels zijn we echt dik over de helft, maar geluk­kig nog lang niet uitge­ke­ken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We gaan nog op zoek naar de 10 sleutels tot succes van een goed Logo (of Woordmerk), helpen je met de briefing en komen natuur­lijk langs nog meer Inspiratie. We bekijken zelfs nog het statige Typografie en het speelse Witruimte.

Zorg ervoor dat je dit niet mist!!!

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen met nieuwe én oude logo’s

Je hebt een logo of denkt meer aan een restyling, refresh of redesign van het logo en/of de huisstijl. Daarvoor kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en in de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo of krachtig merk­element als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo (of het beeld­merk) en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home