Het logo • Favicon en Twibbon, wat zijn het en wat heb je eraan?

Het logo • Favicon en Twibbon, wat zijn het en wat heb je eraan?

De favicon, Twibbon en de avatar (profielfoto) lijken momen­teel de kleinste – en tege­lijk ook de zwaarst­wegende – eisen gesteld aan het logo. Als het logo hier­op niet blijft staan of over­eind blijft, dan is het terug naar start en dus terug naar de teken­tafel.

Maar wat zijn de favicon en Twibbon nou precies en hoe kom je eraan? Een mooiere bestem­ming voor het uitstapje van vandaag kunnen wij ons niet bedenken. Stap je weer in?

Dit blogartikel hoort niet alleen bij ‘Het logo • Wel of geen logo? … óf liever iets dat meer van deze tijd is?’, maar ook bij de hele serie ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl”. Het kan slim zijn om dit artikel of deze serie eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke informatie in die artikelen.

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op het wereld­beroemde Logo. Daar bekeken we onder meer Beeld­merk, Woordmerk, Geschiedenis van Logo en de keuze voor wel of geen Logo. We bezochten Walt DisneyInformatie-overload, Restyling, Refresh en Redesign en waren enorm onder de indruk van Brand Signa­ture.

Vandaag gaan we dus rich­ting Favicon en Twibbon. Hop on!!!


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over branding en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Wat is een…
Favicon

Een favicon is een belangrijk onder­deel van de branding én een onmis­baar onder­deel van een web­site. Het is bedoeld om het merk van de web­site in de (web)brow­ser een­vou­dig te herken­nen tussen de merken van andere web­sites. Het is een zeer klein én zeer krach­tig herken­nings­teken.

Dankzij de favicon zie je bijvoor­beeld vrij snel welk tabblad bij welke web­site hoort. Kijk hier­boven maar. Je ziet ons logo links in de tab.

Wat is een favicon?

Wat maakt een favicon tot een favicon?

De favicon is een heel klein icoontje dat ken­mer­kend, herken­baar en onthoud­baar is. Het is bijna altijd gere­la­teerd aan het merk en kan zijn een…

 • logo;
 • heel herkenbaar deel van het logo;
 • pictogram;
 • symbool;
 • embleem;
 • ander beeld dat een heldere relatie met het merk heeft;
 • et cetera.

Belangrijk hierbij te vermel­den is, is dat hier­voor geen vaste regels of stan­daar­den gelden. Wanneer de ‘web-proto­collen’ worden gevolgd dan zijn de genoemde voor­beel­den wel vaak de ‘slimsten’ om in te zetten om snel te zien bij welk merk de web­pagina – tussen alle andere geopende of opge­sla­gen web­pagina’s – behoort.

Wij weten dat je woorden als web-protocollen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wat bedoelen wij met web-protocol?

Hiermee bedoelen wij een soort van onder­linge ‘gebruiks-vriende­lijk­heid-over­een­komst’ of ‘stil­zwij­gend gemaakte afspraken’ voor het moeite­loos gebruik­maken van het web. Het is de norm waar­aan web­sites en apps moeten voldoen om te voldoen aan de meest voor de hand liggende verwach­tingen.

Na ruim 25 jaar internet, verwach­ten mensen nou eenmaal zaken op bepaalde plek­ken aan te tref­fen. Zo niet, dan raken mensen verward en zelfs gefrustreerd. Bad for business!

Om verwarring te voorkomen, is het volgen van de normen voor het web nogal belangrijk.

Zo verwacht men bijvoor­beeld dat het logo links­boven­aan op de web­site staat. Dat deze klik­baar is en ons zo naar home­pagina leidt. Staat het logo er niet of werkt het niet, dan raken mensen de weg kwijt. Nu zal dat bij de favicon niet zo’n vaart lopen, maar mensen verwachten wel van een (web)brow­ser dat die werkt zoals zij verwachten.

En aangezien alle brow­sers zoveel moge­lijk gebrui­kers willen, moeten ze alle­maal scoren op gebruiks­vriende­lijk­heid en dus zorgen dat ze niet te veel afwij­ken van de rest en de alge­mene normen voor gebruik. De meeste brow­sers tonen daar­om de favi­con op de plek­ken die we hier­boven noemden.


Waar zie je de favicon en wat heb je eraan?

De favicon wordt tegen­woor­dig in vrijwel iedere brow­ser weer­ge­ge­ven in de balk (boven­aan) en staat dan links in het tabje. Vroeger stond de favicon bijna overal links van de URL, maar daar staat nu steeds vaker een veilig­heids­icoontje.

Dit verschilt per browser, want ook hier­voor is geen stan­daard. Er is wel een soort van web-protocol. Zie bovenstaande box.

Daarnaast kenmerkt de favicon de opge­slagen ‘favo­riete’ pagina’s in je brow­ser en de pagina’s in de geschie­de­nis van je browser.


Naam

De term ‘favicon’ is afge­leid van ‘favorite icon’. De favi­con was name­lijk oor­spronke­lijk bedoeld om de favo­rie­ten in de lijst in de (web)brow­ser visu­eel sneller door­zoek­baar te maken. Daar zijn in de loop der tijd dus functies bij gekomen.


Formaat en bestandstype

Een favicon wordt meestal gemaakt door het bureau dat het logo ontwerpt. Het is door­gaans vier­kant en kan worden gebruikt in en worden getoond op verschi­llen­de kleine forma­ten. Het kleinste formaat waar­op deze veel wordt getoond is 16 x 16 pixels, maar je kunt door­gaans tot 64 x 64 pixels gebruiken.

Uiteindelijk bepaalt de brow­ser hoe groot – of beter: hoe klein – de favi­con wordt getoond en waar deze wordt getoond.

Diverse bestandstypen zijn geschikt, maar het meest­voorkomend zijn:

 • .ico;
 • .jpg;
 • .png;
 • .gif.

Vanwege de maximale compatibiliteit was het aan te raden de favi­con op te slaan in het ICO-bestands­formaat. Je hebt dan de beste weer­gave in verschil­len­de web­browsers.

Steeds vaker wordt het bestands­formaat auto­ma­tisch in het Content Management Systeem (CMS) gegenereerd. Je kunt dan bijvoor­beeld een .jpg uploa­den en de rest gaat vanzelf.

Iedere developer weet sowieso waar hij het bestand moet plaat­sen en in WordPress kun je het vaak uploa­den in de customizer (zie de volgen­de box). Ook daar­in zit een tool waar­mee het bestand auto­ma­tisch wordt omge­zet naar het ICO-bestands­formaat.

Toch is het beter om dit hand­matig te doen. Je hebt dan meer grip op een consis­ten­te weer­gave in alle web­browsers. Er zijn online tools beschik­baar waar­mee je een .jpg, .png en .gif kunt con­ver­teren naar .ico. Een van de bekend­ste is: favicon-generator.org.

Hoe plaats je de favicon in WordPress?

Om een favi­con te uploaden in WordPress, volg je de volgen­de stap­pen. Om onder­staande stap­pen te kunnen uitvoe­ren, moet je door­gaans wel de rol van ‘beheer­der’ of ‘redac­teur’ hebben. Als je een andere rol hebt, zie je deze optie waar­schijn­lijk (geheel) niet. De beheer­der zou je uit de brand moeten kunnen helpen.

 • Ga naar het WordPress-dashboard.
 • Klik op ‘Weergave’ in het linkermenu.
 • Klik op ‘Customizer’.
 • Klik op ‘Site-identiteit’, ‘Site-titel en favicon’ of iets dat daar­op lijkt.
 • Scroll naar beneden en zoek het onder­deel ‘Site-picto­gram’.
 • Klik op ‘Afbeelding selec­teren’ en volg de stappen.
 • Sla je wijzi­gingen op. Opslaan gebeurt vaak met de button ‘Publi­ceren’ boven­in de Customizer.

 

Wat is een…
Twibbon

Als we het volgende over de Twibbon schrij­ven, weet je misschien direct al wat het is. Een Twibbon ligt over je profiel­foto (avatar) op social media en wordt gebruikt om steun te betui­gen aan een bepaalde zaak, campagne, merk, persoon of politieke orga­ni­sa­tie als een lief­da­dig­heids­instelling.

Wat is een Twibbon?

Wat maakt een Twibbon tot een Twibbon?

Ook de Twibbon is een heel klein icoontje dat ken­mer­kend, her­ken­baar en onthoud­baar is. Dit icoontje wordt gebruikt als over­lay boven­op de profiel­foto op de social-media-platformen. Het is bijna altijd gere­la­teerd aan het doel waar­voor het staat.

De Twibbon kan zijn een…


Naam

De term is afgeleid van de woorden ‘Twitter’ en ‘ribbon’.


Wat is het doel van de Twibbon?

Door met een Twibbon je steun te betui­gen, worden je social-media-contac­ten aan­ge­moe­digd hetzelfde te doen. Je deelt zo steeds dezelfde bood­schap en die bood­schap komt op deze manier gemiddeld veel vaker in zicht dan via een gewone post. Zo hoop je samen de wereld voor elkaar weer wat beter of leuker te maken.

De Twibbon kan dus ook helpen om bewust­zijn te creë­ren rond­om de eerder genoemde zaken. Het is dus niet zomaar een over­lay, maar staat voor­al voor saam­horig­heid en een com­mu­ni­ty die zich inzet voor een bepaald doel. Eendracht maakt macht.


Hoe kom je eraan?

Met je profiel­foto en een online tool als een Twibbon-app, is de Twibbon vaak simpel te vervaar­di­gen en vervangt des­ge­wenst gelijk de profiel­foto. Wat de tool precies doet, verschilt uiter­aard per tool en per toe­stem­ming. Vaak kun je via social media een link volgen en kom je vanzelf bij de tool.


Formaat en bestandstype

Het formaat van een Twibbon-over­lay vari­eert. Het is afhanke­lijk van het plat­form en de grootte van de profiel­foto. Door­gaans kun je uitgaan van 400 x 400 pixels, maar het moet wel goed zicht­baar blijven zo gauw als de profiel­foto krimpt naar het kleinste formaat; soms kleiner dan de nagel van je pink.

Het contrast met de vaak kleur­rijke profiel­foto speelt voor de zicht­baar­heid van de Twibbon dan ook een rol. Het bestands­type moet door­gaans .png zijn.

 

Onze toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen steeds verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Inmid­dels zijn we wel alweer dik over de helft, maar geluk­kig nog lang niet uitge­ke­ken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We gaan nog op zoek naar de 10 sleutels tot succes van een goed Logo (of Woordmerk), helpen je met de briefing en komen natuur­lijk ook nog langs voldoende Inspiratie. We bekijken zelfs nog het statige Typografie en het speelse Witruimte.

Zorg ervoor dat je dit niet mist!!!

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen met logo’s én andere merkelementen

Je hebt een logo of een krachtig merk­element als brand signa­ture of een twibbon nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… andere aan­trekke­lijke merk­elementen. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en in de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo of krachtig merk­element als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo (of het beeld­merk) en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home