Merkbeleving • Dé verbinding tussen merk en doelgroepen [brand experience]

Merkbeleving • Dé verbinding tussen merk en doelgroepen [brand experience]

Wat is de merk­beleving of brand expe­ri­ence? Is het de sfeer die het merk uitstraalt met de huis­stijl of is er (veel) meer aan de hand? Heeft het misschien meer met het imago dan met de huis­stijl te maken? Of met leuk, likes, opwin­ding, plezier en/of blijdschap?

Waarom moeten we blij van merken worden en zijn we visu­eel gefocust op social media? Waar komt de drang naar posi­tieve emotio­nele erva­ringen van­daan en waar­om moeten merken hier­op inspelen? En hoe?

Tijd voor een leuke blije posi­tieve excur­sie naar de merk­beleving op social media en daarbuiten.

Ga mee en ontdek hoe een merk­wereld met behulp van onder andere een goede door­dachte huis­stijl en een krach­tig logo, een onver­ge­te­lijke merk­beleving kan creëren!

Dit blogartikel is een direct vervolg op Merkwereld • Wat is het en waarom is het belang­rijk voor de merk­identiteit? en Merkbeleving en de rol van dopa­mine • Hoe zit dat en hoe werkt het?. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­ma­tie in die artikelen.

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

We hebben Huisstijl al uitvoe­rig bezocht en zijn via Corpo­rate Iden­tity deze week beland bij Merk­wereld. Na een bijzon­der uitstapje naar Dopa­mine bezoe­ken we dan nu einde­lijk Merk­beleving. Laten we ver­trekken.


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Terugblik
Hoe zit het met de rol van dopamine voor de merkbeleving?

Waarom is de merk­beleving tegen­woordig zo belang­rijk in de wereld van logo’s, huis­stijlen en branding? Deze vraag vormt het uitgangs­punt voor de ontdek­king­sreis in dit artikel en het artikel over dopa­mine dat hier­aan voor­af­ging. Door te begrijpen hoe merk­beleving een rol speelt in ons leven en in het verster­ken van het imago van een orga­ni­sa­tie, kunnen we de waarde en het belang van de merk­beleving beter overbrengen.

Uiteindelijk heeft dit alle­maal te maken met blijd­schap, plezier, de kick of een ander soort opwin­ding en dus met dopamine.

Dopamine en social media

Dopamine speelt een sleutel­rol in ons ver­langen naar deze belo­ningen en acti­veert ons belonings­systeem in onze herse­nen. Het geeft een gevoel van geluk en genot, van blijd­schap en plezier, van posi­tieve span­ning en/of ander soort fijne opwin­ding. Al met al een pret­tig stofje dat werkt als een soort van interne beloning.

We hebben gekeken waar­door dopa­mine vrij kan komen en dat was best veel; van normale sociale inter­actie tot aller­lei excessen. Helaas heeft dit leuke stofje natuur­lijk ook nade­len. Dopa­mine kan bijvoor­beeld niet alleen enorm afleiden, maar ook zeer versla­vend zijn.

Dopamine en social media

De verslaving zien we terug bij mensen die hun smart­phone niet met rust kunnen laten. Onze dopa­mine komt tegen­woordig natuur­lijk ook voor een zeer groot deel los, dank­zij ons bijna onafge­broken gebruik van social media.

Zijn we niet opgewon­den over het aantal likes dat we krijgen op een post, is het wel WhatsApp waar­op iemand zich meldt. Wie zou dat zijn? Ik moet het nu weten!

Onafgebroken gebruik van social media zorgt 24/7 voor onze dopamine-ervaringen.

Daarnaast zijn er de posts van je favo­rieten en tegen­woordig kun je je hart ook opha­len met de razend popu­laire korte video’s als de Reels en Shorts. Als we daar niet blij of opge­won­den van worden?! Genoeg filmpjes in aller­lei smaken en voor aller­lei liefhebbers.

Dopamine, social media en de merkbeleving

Social media speelt door ons veelvul­dige gebruik een belang­rijke rol voor de merk­beleving. Merken spelen dan ook slim in op onze drang naar posi­tieve emotio­nele erva­ringen en probe­ren mensen 24/7 via social media in deze behoef­ten te voorzien. Dit doen ze door het bieden van visu­ele prikkels, inter­actie en andere beloningen.

Social media speelt 24/7 een belangrijke rol voor de merkbeleving.

Door het creë­ren van dit soort merk­bele­vingen kunnen merken tegen­woordig via social media een duur­zame con­nec­tie opbou­wen met hun doel­groep(en) aldaar. Dit leidt onder andere tot loyaliteit en een sterke breinpositie.

Het zien van het logo kan dan al het gevoel van de eerdere erva­ringen oproe­pen. Het logo is immers dan al geladen. Snel erop klikken, want dit belooft wat moois!

 

Wat is de merkbeleving?

Hoe kunnen merken een blijvende impact maken op hun doel­groep(en) en een waarde­volle rela­tie met hen opbou­wen? Laten we dan eerst maar eens beginnen met onze definitie van merkbeleving.

Onze definitie

De merkbeleving is de positieve emotionele ervaring die mensen koppelen aan een merk en hun gevoel bij het merk en relatie met het merk beïnvloeden. Dit is gebaseerd op waarnemingen, interacties en herinneringen.


Met andere woorden

De merk­beleving is de totale impact en indruk die een merk maakt en achter­laat op iemand en zorgt voor de emotio­nele reac­tie die die persoon daarop heeft. Het is hoe mensen het merk waarde­ren en erop reage­ren en dat verschilt van persoon tot persoon.

De merkwereld zorgt via merkbeleving voor de impact van het merk.

De merk­wereld staat aan de basis van deze merk­beleving. Het creëert de con­text en omge­ving waar­in mensen de totale impact en indruk van het merk ervaren. Het zorgt ook voor de emotio­nele reactie die daarop ontstaat of heeft daarin een sturende rol.

De merk­wereld en merk­beleving gaan dus hand in hand. De merkbeleving ontstaat, komt voort uit of is het gevolg van de merk­wereld… het is de beleving van de merkwereld.

Synoniemen

Merkervaring en brand experience zijn de meest­gebruikte syno­niemen voor merk­beleving en een enkele keer kom je brand­ervaring tegen.

Merkbeleving / aanbod

De merk­beleving is niet het aanbod (dienst en/of product) en de prijs, maar deze vormen wel onder­deel van de merk­beleving. De merk­beleving gaat vooral om het leveren van waarde die verder gaat dan alleen het aanbod en de daarbij horende prijs.

Denk dus ook aan de after­sales en de klanten­service.

Merkbeleving / gebruikerservaring

De merk­beleving is ook niet de gebruikers­ervaring, maar de gebruikers­ervaring vormt door­gaans wel een onder­deel van de merk­beleving. Het gaat dus niet alleen om het product of de dienst, maar om alles wat bij mensen opkomt als ze denken aan het merk of er op welke manier dan ook in aan­ra­king mee komen.

Het is niet voor niets dat we geen staarten meer hebben, ze zouden onze dopamine-shots verraden.

Denk maar aan een Lamborghini of Ferrari. De meeste mensen kunnen zich er geen veroor­loven, maar er is wel een hele grote groep mensen die erg blij worden van deze merken. Alleen eraan denken, is al goed voor een kleine kwispel.

Merkbeleving / huisstijl

De merk­beleving is ook niet de huisstijl, maar ook de huis­stijl kan onder­deel vormen van de merk­beleving; net als het logo. De huis­stijl en het logo worden wel geladen door de erva­ringen met het merk.

Dag logo, hallo merkbeleving… of is het aan de merkbeleving om het logo te laden?

Ook andere visu­ele elemen­ten kunnen op deze manier geladen worden. Denk maar aan de 3 strepen van Adidas op de zijkant van de schoen of de pijp van het trai­nings­pak, bij de ingang van de winkel en op het eind­beeld van de tv-reclame. Ze roepen die emo­ties op die jij hebt bij het merk.

Merkbeleving / merksignalen

De merk­beleving omvat alle contact­momenten tus­sen het merk en ‘consument’, zowel online als offline. Het kunnen alle merk­signalen zijn, dus ook posts op social media, adver­ten­ties, web­site, fysieke winkels, klanten­service, verpak­kingen, et cetera.

Elke keer dat iemand in aan­ra­king komt met het merk, wordt hun merk­bele­ving gevormd.

Oftewel: de merk­beleving is alles!

De merk­beleving is de samen­smelting van alle merk­signalen, contact­momenten en persoon­lijke waar­nemingen en emoties die mensen hebben bij het merk. Het vormt ook de basis voor de persoon­lijke reac­ties hier­op; hoe we het merk zien, erop reageren en ermee omgaan.

Maar hoe heeft dit zich zo ontwikkeld? … vroeger was een merk toch vooral een logo?

 

Dag logo, hallo merkbeleving

Met onze roots voor een groot deel in de gra­fische wereld en de wereld van de bran­ding, moeten toch ook wij toegeven dat een logo niet meer de waarde heeft als een halve of kwart eeuw terug. Hoewel een logo nog steeds een belang­rijk visueel element is van een merk en helpt bij het snel herkennen en onder­scheiden ervan, verliest het logo het toch van de merk­beleving áls het gaat om sterke merken bouwen.

De merk­beleving is dus belang­rijker gewor­den dan alleen het logo, maar hoe heeft dat kunnen gebeuren?

Oorzaken verschuiving

 • Competitieve markt – In een com­pe­ti­tieve markt waar consu­men­ten toegang hebben tot een overvloed aan keuzes, is het creë­ren van een sterke merk­beleving onmis­baar om op te vallen en de loyaliteit van (potentiële) klanten te winnen. Een logo alleen is niet voldoende om zo’n diepere emotio­nele band met deze mensen op te bouwen.
 • Verbonden voelen – Consumenten willen geen marketing-doel zijn, maar zich verbon­den voelen met een merk. Ze zijn natuur­lijk niet echt op zoek naar merken die hen raken, inspi­re­ren en voldoe­ning geven, maar om zich met een merk te verbin­den, zijn dat wel de eisen die ze stellen aan een merk. Een logo kan een merk herken­baar maken, maar het is de merk­bele­ving die aan deze eisen moet voldoen, die de emotio­nele verbin­ding creëert en die een blij­ven­de indruk achterlaat.
 • Marktwerking – Als het ene merk iets doet dat aan­slaat, gaat een ander merk dat ook doen en kan het volgende merk niet achter­blijven. Inmid­dels verwach­ten mensen niet meer dan alleen een product of dienst. Ze willen een alge­hele erva­ring met het merk die aan­sluit bij hun levens­stijl, waarden en behoeften.
 • Social media – Social media heeft een revo­lu­tio­naire rol gespeeld in de merk­beleving. Door de vaste rol die social media nu inneemt in ons dage­lijks leven, kunnen mer­ken en con­su­men­ten via social media 24/7 met elkaar in contact zijn. Merken heb­ben hier­door niet alleen een groter bereik gekre­gen, maar kun­nen ook directe inter­actie aan­gaan met hun doel­groep(en). Dit heeft op zijn beurt weer onder andere bijge­dra­gen aan het ver­ge­mak­ke­lij­ken van de distri­butie van uitingen en het creë­ren van een online gemeen­schap (com­mu­ni­ty) rond­om het merk. Ook het voort­stuwen van mond-tot-mond-reclame* is ver­een­vou­digd, waar­door men­sen elkaars per­cep­tie mak­ke­lij­ker beïn­vloeden.

Een positieve merkbeleving leidt online al snel tot positieve mond-tot-mond-reclame en versterkt de reputatie van het merk.

Oftewel: de merkbeleving is hard werken

Het creëren van een sterke merk­beleving is in een steeds veel­eisen­der wor­den­de markt, essen­tieel om concur­rentie-voordeel te behalen, klant­loyaliteit op te bouwen, een positieve repu­tatie op te bou­wen en dat ook nog eens te behou­den. Het is hard werken om continu de span­nings­boog strak te houden en keer op keer te voldoen aan de hoog gespan­nen verwach­tingen van de veel­eisende ‘kritische’ consument.

* Wij weten dat je woor­den als concurrentie-voordeel ook aan elkaar mag schrijven en mond-tot-mond-reclame mag schrijven als mond-tot-mondreclame, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Hoe bied je een positieve merkbeleving?

Hoe kunnen merken op voor hun authen­tieke wijze onver­gete­lijke indruk­ken presen­teren en daar­mee een posi­tieve merk­beleving stimuleren?

Het antwoord verschilt natuur­lijk per merk, want ‘op authen­tieke wijze’ is 100% merk­afhanke­lijk. Daaren­tegen is ‘een posi­tieve merk­beleving stimu­leren’ wel rede­lijk goed te beschrijven.

Het is hard werken om de behoeften en verwachtingen van de verwende consument te overtreffen.

Een positieve merk­beleving ontstaat name­lijk wanneer het merk erin slaagt om een emotio­nele connec­tie met de ‘ontvanger’ te creëren. Hier­voor moet het merk de behoeften en de hoog gespan­nen verwach­tingen over­treffen en een unieke en onver­gete­lijke erva­ring bieden aan de veel­eisende ‘kritische’ consument.

Nee, dat is inderdaad niet niets.


Congruent en consistent – altijd en overal hetzelfde

Consistentie bij alle contact­momenten is essen­tieel om de merk­beleving te verster­ken. Dat bete­kent dat de nasmaak van het merk overal steeds hetzelfde moet zijn en dus dat de merk­identiteit altijd het uitgangs­punt is. Hoe verschi­llend de contact­momenten ook zijn, de merk­beleving ‘moet’ hetzelfde zijn. Gezamen­lijk creë­ren al deze momen­ten een nog sterkere erva­ring en binding met het merk.

Een sterke merkidentiteit en consis­tentie in alle contact­momenten versterkt de merkbeleving.

Hoewel social media een krach­tig medium is om blijd­schap en/of andere positieve emo­ties te versprei­den, moeten merken daar­buiten voor dezelfde erva­ring zorgen. De erva­ring in de fysieke winkel of op kantoor, met de klanten­service, met de account-manager, mogen niet (te veel) afwij­ken van andere erva­ringen met het merk. Practice what you preach!

Authenticiteit voorop

Het is bijna overbodig te vermelden dat authen­ti­ci­teit cruciaal is in de kritische wereld van social media. Merken moeten streven naar oprech­te inter­acties en echte emo­ties tonen. Het creë­ren van een echte connec­tie met de doel­groep(en) bouwt vertrou­wen op en zorgt voor een duur­zame merkbeleving.

Een merk wordt door duizenden kritische ogen 24/7 bewaakt.

Merken die niet echt zijn, vallen al snel door de mand en de kans is groot dat nega­ti­vi­teit rond­om het merk zich sneller verspreidt dan de snel­heid van een sneeuw­bal die de berg afrolt.


Op social media

Op social media speelt ons leven zich voor een groot deel af. Zeker bij jongere gene­ra­ties die de toekomst zijn. Zij zijn hier­mee opge­groeid en dit is hun wereld. Dit is waar ze met hun vrienden praten en waar ze nieuwe vrienden maken.  Lees meer over dit onderzoek.

Social-media-platformen, zoals in dit geval met name Instagram, hebben de manier veran­derd waarop we onze erva­ringen delen. De dopamine-shots die ons dit opleverden bleken onweerstaanbaar. Gebruikers zijn steeds meer gaan streven naar het creë­ren van perfecte momenten om anderen te imponeren.

Instagram en andere social-media-platformen bleken onweerstaan­baar en hebben onze manier van streven naar perfectie veranderd.

Het gevoel dat we daarmee ervaren is zo lekker… dit mede of vooral dank­zij de eerder genoemde dopamine-shots. Helaas leidt dit soms wel tot een onechte weer­gave van ons leven; we moeten altijd blij zijn en alles moet altijd leuk of het liefst gewel­dig zijn.

Ook merken moeten hiertussen zien te schit­te­ren. Hier­door worden merken min of meer verplicht om content te delen die gericht is op het creë­ren van posi­tie­ve emo­ties bij hun publiek… en de nodige dopa­mine-shots levert. Aanwezig­heid is niet voldoende.

Merken moeten inspirerende verhalen vertel­len, humor gebrui­ken of momen­ten van vreugde en verbon­den­heid delen om een blij gevoel bij hun volgers op te wekken en ze met het merk te verbinden.

Merken moeten nu met de Reels en Shorts 24/7 positieve emoties opwekken om zo hun publiek met inspirerende verhalen en humor aan zich te binden.

Hierbij zetten ze hoog in op visu­ele content en inter­actieve campagnes. Dit gebeurt momen­teel steeds vaker met de inzet van de immens popu­laire korte video’s als de Reels en Shorts.*

Daarnaast moet het merk aanwe­zig zijn om de dialoog aan te gaan. Mensen willen gezien worden en zich gehoord voelen. Het beant­woorden van vragen, het bieden van onder­steuning en het erken­nen van de inbreng van klanten, draagt in de regel bij aan een posi­tieve merk­beleving en zal het gevoel van blijd­schap versterken.

Ook hier moet de merk­beleving hetzelf­de gevoel geven als op andere contact­momenten wil het de alge­hele merk­beleving versterken.

* Korte video’s als de Reels en Shorts zijn onder­werpen waarop we na onze Zomer van het “Logo en de Huisstijl’ uitge­breid op in gaan zomen. We hebben hier­voor zelfs 2 series van totaal 7 artikelen klaar staan. We delen niet alleen informaties over wat het is, maar ook over hoe je dit als orga­ni­sa­tie in de lokale zakelijke dienstverlening kunt inzetten voor de merk­beleving en acquisitie. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inspiratie voor de merkbeleving

Merken kunnen zowel online als offline erva­ringen creë­ren die lang bijblijven. Laten we eerst eens kijken waar je offline aan kunt denken en kunt inzetten om het gevoel van de merk­wereld over te brengen en te verster­ken. Daar­na kijken we naar wat je hier­voor online kunt doen.

Gebruik beide lijsten ter inspiratie, want de lijsten zijn niet com­pleet en niet alles is inzet­baar voor ieder merk. Er zullen ook steeds weer nieuwe zaken bijkomen. Ga op onderzoek en kijk wat bij het merk en de doel­groep(en) past.

Bedenk ook dat ieder mens uniek is en ver­schil­lende stimuli dopa­mine kunnen acti­ve­ren. Daarom zullen de genoemde voor­beel­den niet op ieder­een hetzelfde effect hebben.


Offline ervaringen

 • Merkbelofte waarmaken;
 • persoonlijke contact met aandacht voor detail;
 • inrichting en sfeer kantoor of winkel(s);
 • klantenservice;
 • exclusieve evenementen (ga verder dan borrels, misschien een tentoon­stelling, rondvaart…);
 • product-demonstraties en -proeverijen;
 • workshops en masterclasses;
 • interactieve erva­ringen in winkels of op kantoor (VR-erva­ringen of inter­actieve displays);
 • merkambassadeurs (juiste netwerk);
 • samenwerkingen;
 • loyaliteits-programma’s (beloningen);
 • exclusieve cadeaus/beloningen;
 • verpakkingsmaterialen (kun je zelfs bij dien­sten inzetten, be creative!);
 • merchandise en verzamel-objecten;
 • merkwaarden etaleren (sociaal, milieu, dieren…);
 • speciale diensten of limited-edition-producten;
 • wedstrijden.

En omdat herhaling werkt:

Zorg dat iedere erva­ring zorgt voor dezelfde nasmaak!


Online ervaringen

Onderstaande lijst hebben we tijdens het bezoek aan dopa­mine al beknopt gedeeld. We vullen hier­onder die punten aan met meer uitleg.

 

 • Beloningen en kortingen – Gebruik loyaliteitsprogramma’s en exclusieve aanbiedingen om (trouwe) klanten te belonen. Speciale deals doen het vaak erg goed.
 • Interactieve content – Denk onder andere aan quiz­zen, polls en wedstrij­den waarbij je mensen betrekt en beloont voor hun deelname.
 • Likes en reacties op social media – Door het ontvangen van likes, reacties en positieve feed­back op social media kunnen mensen een gevoel van erken­ning en waarde­ring erva­ren, wat dopa­mine vrij kan geven. Zeker als het om hun favo­riete merk gaat. Wees betrok­ken en ga de dialoog aan!
 • Exclusiviteit en schaarste – Het creë­ren van een gevoel van exclu­sivi­teit en schaar­ste, kan mensen een gevoel van opwin­ding en belo­ning geven. Denk hier­bij aan het aanbie­den van iets unieks. Limited edition-produ­cten en tijde­lijke aan­bie­dingen op exclu­sieve content doen het goed.
 • Persoonlijke aanbevelingen – Het doen van geper­so­na­li­seerde aan­be­ve­lingen op basis van iemands voor­keuren en gedrag, kan een gevoel van persoon­lijke erken­ning en relevantie creëren. Ook dit kan vrijkomen van dopa­mine stimuleren.
 • Visuele prikkels – Het gebruik van aantrek­ke­lijke visu­ele elementen, zoals opval­len­de afbeel­dingen, kleuren en ontwer­pen, kan mensen aan­trek­ken en een gevoel van esthetisch plezier opwek­ken. Kijk ook eens of je dit breder dan alleen op social media kunt inzetten.
 • Inspirerende verhalen – Merken die inspi­re­ren­de verha­len delen, roepen hier­mee vaak posi­tieve emo­ties op. Denk niet aan je eigen succes­verha­len, maar liever aan die van klanten of verha­len met een diepere bete­ke­nis.  Lees hierover meer in: Storytelling voor zakelijke dienstverleners • Wat, waarom, waar en hoe?.
 • Interactie en betrok­ken­heid – Mensen willen zich verbon­den voelen, dus zorg voor inter­actie en betrok­ken­heid bij de merk-community. Dit kan bijvoor­beeld niet alleen door het organi­se­ren van online evene­men­ten, groeps­gesprek­ken of andere online meet-ups, maar bijvoor­beeld ook door (poten­tiële) klanten te betrek­ken bij product-ontwik­ke­lingen en te maken beslissingen.
 • Verrassing en nieuwigheid – Ook het creë­ren van verras­sen­de en nieuwe erva­ringen, kan mensen een gevoel van opwin­ding en nieuws­gierig­heid geven en dopa­mine vrijma­ken. Denk aan het lance­ren van nieuwe produc­ten, inno­va­tieve func­ties of onver­wachte content.
 • Gamification – Dit is wat lastig, maar je kunt ook elemen­ten uit games toevoegen aan de online merk­bele­ving. Denk dan aan badges, niveaus of virtuele belo­ningen. Dit kan mensen stimu­leren om actief betrok­ken te zijn bij het merk en een gevoel van voldoe­ning te ervaren bij het beha­len van doelen.

 

Conclusie
Ook zonder de verbindende merkbeleving geen sterk merk

We leven (bijna) op social media en blijd­schap via social media is een feno­meen dat steeds meer invloed heeft op ons leven. Social media heeft hier­door ook een immense invloed op de merk­wereld en de manier waarop merken met hun publiek communiceren.

Het creëren van een positieve bele­ving op social media is dan ook enorm belang­rijk gewor­den om een concur­rentie-voordeel te behalen, loyaliteit op te bouwen en een positieve reputatie te verwer­ven in de steeds veel­eisender wordende markt.

Ons leven met social media heeft een immense invloed op het bouwen van sterke merken.

Dit gaat over het opbou­wen van vertrou­wen en het leveren van waar­de die verder gaat dan alleen het product of de dienst zelf. Merken moeten hier­voor positieve en oprech­te merk­bele­vingen bieden door de verbin­ding met de doel­groep(en) aan te gaan en te zorgen voor blijvende indrukken.

Dit gaat veel verder dan een logo of een huis­stijl, want de merk­beleving biedt mensen een emotio­nele connec­tie, voldoet aan hun heden­daagse hoge verwach­tingen en weet ze te inspireren.

Om aan deze marktwerking te voldoen en de concur­rentie een stap voor te blijven of op de hielen te zitten, hebben we tijdens deze 2 excur­sies niet alleen diverse inzich­ten gedeeld, maar gelijk ook tips en ideeën.

Creëer een positieve beleving op social media, want dit is de sleutel tot de emotionele connectie en dus tot concur­rentie-voordeel.

Pas toe in de strategie wat je kunt gebruiken om het merk te verster­ken. Ga ermee aan de slag en creëer die merk­beleving die past bij het merk én de doel­groep(en).

Wij wensen je hier­mee heel veel succes en plezier. En uiter­aard helpen we je met komende blog­artikelen en in al onze blog­artikelen je steeds verder met de merk­beleving.


En hoe zorg je dan voor zo’n onvergetelijk merkbeleving?

Laat alle infor­ma­tie nu eerst bezin­ken. Zoek ont­span­ning. Huur een bootje, beklim een berg, dompel je onder in het nacht­leven… pluk de dag zoals jij hem pluk­ken wilt. Creatieve antwoor­den komen vaak vanzelf en daar­naast is het misschien toch wel verstan­dig, effec­tief of gewoon super relaxed om hier­bij profes­sio­nele zorg in te schakelen.

Dit kan beginnen met een gratis Content Care Consult en lees ook de box hier­onder even door.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen verder door de boeiende wereld van visu­ele iden­titeiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

We komen langs nog meer inspi­re­ren­de inzich­ten en prak­tische tips en delen steeds meer mooie reis­verhalen. Na onze over­steek van Huis­stijl naar Corpo­rate Iden­tityMerk­wereld, Dopa­mine en zojuist dit bezoek aan Merkbeleving, gaan we morgen langs de Brand Guide. Daarna lassen we een paar dagen rust in en kun je zelf op pad.

Tijdens deze dagen kun je ook in je hoofd gaan spelen met alle inspiratie van de afgelopen weken. Dinsdag vervolgen we dan onze reis weer en komen eindelijk aan op onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen met de zorg voor de merkbeleving

Het is duidelijk. Dopa­mine speelt een belang­rijke rol voor een onver­gete­lijke merk­beleving die nodig is voor een emotio­nele band met de doel­groep(en). Door hier­in te inves­te­ren, kun je het merk meer dan verster­ken. Door op een intri­ge­ren­de manier verbin­ding te maken met de doel­groep(en), bouw je aan klant­loyaliteit, maak je een duur­zame impact in de markt en heeft de concur­rentie het nakijken.

Bij the Content Care Company zijn we dan ook meer dan door­drongen van het belang van dit soort zaken. Wij bieden onder­steu­ning bij het ontwik­ke­len, imple­men­te­ren en uitvoe­ren ervan. Of je nu hulp zoekt bij een onder­schei­den­de en verbin­den­de merk­beleving of bij het uitvoe­ren van de ideeën, wij staan klaar met de juiste zorg, exper­tise, erva­ring en midde­len. We kunnen hier­in bege­lei­den of geheel ontzorgen.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij kunnen helpen bij het creë­ren van een sterk merk. Samen kunnen we het merk laten opval­len, bereik je de voor­delen van een sterk merk én zorgen we voor een duur­zame verbin­ding met de doel­groep(en).

Het enige dat je hier­voor nu moet doen, is bellen met: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home