Onderwerpen bedenken voor jouw content (blogs, video’s, etc.) • 20+ inspiratiebronnen • 3/4

Onderwerpen voor blogs, video’s en andere content bedenken? • 20+ inspiratiebronnen • 3/4

Hoe bedenk je als lokale dienst­ver­le­ner nieuwe en interes­sante onder­werpen voor blogs, vlogs, Reels, Shorts en andere content? Hoe kom je aan inspi­ratie en voor­kom je een writer’s block? Hoe produ­ceer je aan de lopende band ‘relevante content’?

Dat doe je aan de hand van deze serie blog­artikelen. Verdeeld over 4 blog­artikel delen we meer dan 20 inspiratie­bronnen die je kunt gebrui­ken om de produc­tie op gang te houden. Met de resul­taten kun jij als zzp’er of het bedrijf waar­voor je werkt maanden en misschien wel jaren vooruit.

Met deze serie is de content-kalender straks goed gevuld. Tijd voor deel 3.

Voor wie is deze serie bedoeld?

Niet alleen voor zake­lijke en persoon­lijke dienst­ver­le­ners, maar ook voor bloggers, vloggers en influen­cers. Hierover lees je meer in de box ‘Voor wie is deze serie bedoeld?’ in deel 1.

Wat gaan we doen?

We nemen je eerst mee langs meer dan 20 waarde­volle inspiratie­bronnen. Daarna sluiten we af met de onder­werpen filte­ren en het clus­te­ren tot thema’s.

 • Deel 1 – We zoomen in op de doelstel­ling en de werk­wijze.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – We duiken in de 1e inspiratie­bronnen.  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – We delen de 2e en laatste helft van de inspiratie­bronnen.
 • Deel 4 – We sluiten af met het filte­ren van alle onder­werpen en helpen je richting de thema’s.  Direct naar deel 4.

Eerst meer weten?

Lees dan deel 1 en deel 2.

Of ga naar de over­zichten van alle blog­artikelen over zake­lijk bloggen, content-marketing en zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO).
Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van bloggen en gerela­teerde onder­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

De laatste inspiratiebronnen voor je onderwerpen

In deel 1 hebben we uitvoe­rig uitge­legd wat de bedoeling is van deze serie en wat volgens ons de slimste aanpak is. In deel 2 hebben we dit kort samen­gevat, maar het komt erop neer dat je het beste eerst alle inspiratie­bronnen door kunt nemen.

Daarna kies je er 1 of 2 die bij voorkeur op elkaar aanslui­ten uit. Deze voer je dan uit. Kies er niet te veel tegelijk. De resul­taten vormen de basis voor de brain­storm­sessie clus­te­ren tot thema’s.

Tijdens het hele proces is het essen­tieel om echt alles op te schrijven. Onder­werpen die in 1e instan­tie niet aantrek­ke­lijk lijken, kunnen op een later moment toch waarde­vol blijken.

Voorkom hoe dan ook dat je je laat verlei­den tot het focus­sen op de inhoud of vorm.

 

Bron #13
Geschiedenis

Mensen smullen van verhalen. Story­tel­ling doet het niet voor niets al jaren erg goed als het gaat om content-marketing, marketing en overtuigen. Verhalen liggen in het verle­den, dus duik in de geschie­de­nis van de orga­nisatie.

 

 • Vraag de oprichter of ‘langst-gedienden’ naar:
  • de ontstaansgeschiedenis;
  • de beren op de weg;
  • wat er is gedaan om van de organi­sa­tie een succes te maken.
 • Kijk naar de uitdagingen en veranderingen.
 • Welke nieuwswaardige projec­ten zijn er geweest? Hoe zijn die aange­pakt en met welk resultaat?

 

Bron #14
Informatie-behoeften

 • Welke vragen keren regel­matig terug?
  • Vraag de afdeling sales waar de pijnpunten en bezwa­ren bij de pros­pects en leads zitten én met welke argu­men­ten zij deze mensen vaak toch over de streep weten te trekken.
  • Vraag de klanten­service naar veel­voor­komende vragen en problemen. 
 • Zijn er scripts van de klanten­service (e‑mail, telefoon en/of live-chat)? Pak die er dan ook bij.
 • Kijk hiervoor ook naar de buyer en customer journeys en/of de intentie-fases van de sales funnel.
 • Doe onderzoek onder klanten.

Dit is de essentie van content-marketing.

Deze inspiratie­bron sluit mooi aan op de inspiratie­bron Bron #15 – Klanten, hier vlak onder.

Verder inzoomen?

Voor het bepalen van infor­matie-behoeften verschij­nen binnen­kort 2 series blog­artikelen. In een serie zoomen we in op buyer persona’s voor de content en in de andere op de informatie-behoeften. Beide onder­werpen zijn gelinkt aan de fases van de buyer en customer journeys, wat daarin duide­lijk wordt beschreven.

Kennis van de informatie-behoeften stelt je in staat ‘rele­vante content’ te bieden. Zonder is dat lastig. Wil jij deze series niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.   Klik hier.

 

Bron #15
Klanten

 • Wat leeft er bij de doelgroep(en)?
 • Wat zijn de behoeften?
 • Wat betekent de organi­sa­tie daarin?
 • Wat zijn de geboden oplos­singen en waarom?
 • Welke vragen keren regel­matig terug?

Deze inspiratie­bron sluit mooi aan op Bron #14 – Informatie-behoeften hier direct boven.

 

Bron #16
Nieuwe medewerkers

Een frisse blik doet wonderen.

 

 • Wat vinden nieuwe mede­werkers goed aan de orga­nisatie?
 • Wat vinden zij interes­sant aan het aanbod?
 • Welke verfrissende ideeën hebben ze?
 • Welke kansen zien zij voor de organi­sa­tie én voor de klanten?

Ga ook hiervoor het gesprek face-to-face aan en zet desnoods een video-gesprek in. Lukt dat niet? Ga dan voor een telefoon-gesprek of chat-gesprek, maar blijf ver weg van e‑mail. Via e‑mail ontneem je jezelf de kans om ergens op door te vragen en om spontane antwoor­den te krijgen.

 

Bron #17
Partners

Ga op zoek bij partners. Denk hierbij aan:

 • leveranciers;
 • freelancers;
 • netwerk-partners;
 • partijen die dezelfde doelgroep(en) bedienen.

Zoek bij hen naar antwoor­den op vragen als in de voorbeel­den van bij Bron 15 – Klanten en Bron 16: – Nieuwe medewerkers.

Tip!  Werk samen met partners aan de content

Doe samen met partners onder­zoek en/of produ­ceer samen content. Je kunt ook content voor elkaar produ­ce­ren. Dit is gelijk een krach­tig middel om aan de auto­ri­teit* van de organi­sa­tie te bouwen.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvou­digste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan auto­ri­teit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regel­matig aandacht. Wil je nieuwe blog­artikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Bron #18
Oude content

Is er oude content? Neem die dan onder de loep. Kijk naar álles wat reeds gepubli­ceerd is en dus niet alleen naar de blog­artikelen.

 

 • Noteer de titels van succes­volle publicaties.
 • Kijk ook naar de titel­pagina’s, koppen en subkoppen.

Naast dat dit onder­werpen voor de brain­storm­sessie zijn, kun je er ook een vervolg op of samen­vatting van maken. Misschien is een white­paper of e‑book wel een slimme zet.

Je kunt oude blog­artikelen ook opfris­sen en opnieuw publi­ce­ren. Dat noemt men ‘de content recycle-methode‘.

Hoe bepaal je wat succesvolle content is?

Kijk met gebruik van bijvoor­beeld Google Analytics per blog­artikel en/of web­pagina naar:

 • bezoekersaantallen;
 • bezoekduur;
 • gemiddelde tijd op de pagina.

Kijk ook naar de shares van de blog­artikelen en/of web­pagina’s naar de social-media-plat­formen en vergeet ‘mailing responses’ niet.

Maak zo een lijst met de beste artikelen.

Behulpzame tools

Is er geen ‘social shares’-teller op het blog geïm­ple­men­teerd? Dan zijn daar ook tools als Sharemetric (Google Chrome-extensie) voor te gebruiken.

Bij applicaties voor digitale nieuws­brieven zijn er in de regel ook tools ingebouwd om het succes te meten. Bij andere vormen van content-distributie is dit vaak ook het geval.

Zelfs de zoek-functie van de web­site kan waarde­volle input leveren. Maak dus volop gebruik van dit soort tools.

 

Bron #19
Social listening

Dit is wat men noemt ‘social listening’, een soort van afluister-techniek. We leggen het in de box verder uit.

Wat is social listening?

Social listening is het proces van het monitoren (volgen, bespieden) en analy­se­ren van online gesprek­ken, andere inter­acties en feed­back. Noem het online afluis­te­ren. Het gebeurt name­lijk op social-media-plat­formen, forums, blogs, maga­zines, nieuws­bronnen en andere online kanalen.

Over het algemeen is het een krach­tig hulp­middel voor organi­sa­ties, groot én klein. Met social listening kun je name­lijk inzich­ten verkrij­gen in wat er gezegd wordt over het merk, het aanbod, de feed­back van klanten en in wat de doel­groep(en) beweegt. Je kunt de laatste trends ontdek­ken en algemene discus­sies over bepaalde onder­werpen volgen.

Organi­sa­ties kunnen op deze manier ook snel reage­ren op klach­ten en zo hun online repu­tatie behe­ren. Het is natuur­lijk ook een manier om de concur­ren­tie in de gaten te houden.

Voordelen social listening

 • Reputatie verbeteren – Je ziet wat mensen van het merk vinden en kunt zo de merk-perceptie beter door­gronden. Eventuele negati­vi­teit is direct aan te pakken.
 • Product-ontwikkeling – Je krijgt meer inzicht in de behoeften en wensen van (poten­tiële) klanten om het aanbod aan te scherpen.
 • Kansen content-marketing – Je ontdekt welk soort content aanslaat bij de doel­groep(en).
 • Trends – Je blijft op de hoogte van trends in de branche en kunt de concur­ren­tie bijhouden of voorblijven.

Tools voor social listening

Voor social listening zijn diverse tools en tech­nieken beschik­baar. Hiermee kun je social-media-plat­formen, blogs en andere online bron­nen volgen. Je kunt zoeken naar actuele onder­werpen en trending topics. Ze geven inzicht in goed gelezen onder­werpen, likes, shares, et cetera.

Deze tools helpen niet alleen te begrijpen wat er online gebeurt, maar ook om data­gestuurde beslis­singen te nemen. Een eenvou­dige tool voor met name onder­werpen is faqfox.

Inzetten voor de brainstormsessie

Je kunt in faqfox en veel andere tools ook een bepaalde term gerela­teerd aan de branche invoeren en kijken waar de tool dan mee komt.

Bij deze trending onder­werpen is de (reactie)snel­heid wel een punt van aandacht. Inhaken doe je het liefst dezelfde dag nog; hooguit de dag erop. Toch kunnen onder­werpen die straks alweer verouderd zijn, een bron van inspi­ratie voor de brain­storm­sessie zijn.

 

Bron #20
Synoniemen

Wanneer je een wille­keurige inspiratie­bron uit dit blog­artikel hebt onder­zocht, zoek je bij de resul­taten syno­nie­men. Eventueel kun je bij de syno­nie­men weer syno­nie­men zoeken.

 

Bron #21
Tijdschrift

Stel je zou een tijd­schrift uitge­ven. Welke artikelen zou je hierin plaatsen?

Pak er wat tijd­schriften bij en laat je inspireren.

Onder­werpen die je aanspre­ken, maar in 1e instan­tie niet gerela­teerd zijn aan het business-model, kunnen toch voldoende inspi­ratie bieden. In de box ‘Hoe zorg je met generative AI toch voor originaliteit?’ bij Bron #6 – Generative AI deelden we een manier om generative AI-modellen als ChatGPT, Copilot en Gemini de vertaal­slag te laten maken en zo ideeën van een totaal andere branche naar de eigen branche om te laten zetten.

Dit idee kun je hiervoor ook inzet­ten. Voer de generative AI de gevon­den onder­werpen en laat de AI ze voor je aanpas­sen. Daarna neem je de aange­paste onder­werpen mee de brain­storm­sessie in.

Verder inzoomen?

Lees meer over brainstormen met generatieve AI in ‘Brainstormen • Hoe zet je mindmapping, wordclouds en AI slim in?’ of ga direct naar het kopje ‘Generatieve AI als ChatGPT en brainstormen’.

 

Bron #22
Verhalen

Story­tel­ling is een hele goede manier om een bood­schap over te brengen. Daarnaast vertel­len som­mige mensen het ene na het andere verhaal. En je kent vast wel situa­ties waar het verhaal van de ene persoon leidde tot het verhaal van de andere persoon.

Soms worden die verhalen wel steeds bizarder. Maar goed, daar kun je niets aan doen en het gaat nu toch om inspiratie.

Dus welke verhalen zijn er te vertel­len? Vraag dit aan zoveel moge­lijk collega’s, mede­werkers en misschien wel aan de klanten.

Zie ook:

 

Bron #23
Willekeur

 • Neem een fysiek woorden­boek of ency­clopedie.
 • Sla het zomaar ergens open.
 • Prik blind een woord.
 • Schrijf dit woord op.
 • Haal ook wat kernwoorden uit de uitleg.
 • Schrijf daarnaast alle woor­den op die in je opkomen.
 • Herhaal dit nog een paar keer tot je voldoende woor­den hebt voor de brain­stormsessie.

In plaats van een woorden­boek of ency­clo­pe­die kun je ook de func­tie ‘Wille­keurige pagina’ in Wikipedia gebruiken. Helaas is deze functie ondertussen verdwenen. Toch kun je door lukraak wat rond te neuzen op de vernieuwde website(s) van Wikipedia, daar – nog steeds – volop inspiratie op doen.

De resultaten neem je mee de brain­storm­sessie in.

Door naar de volgende fase

Aan bovenstaande kun je direct al een vervolg koppe­len. Relateer dan zoveel moge­lijk woor­den aan de organi­sa­tie, het merk en het aanbod. Hoe je deze woor­den relateert? Daar zijn geen regels voor. Je mag deze woor­den echt verta­len zoals jij wilt.

Of je zet nu generative AI-modellen als ChatGPT, Copilot en Gemini in. Je vraagt de AI om bij ieder woord 10 gerela­teerde woor­den te gene­re­ren. Doe dit woord voor woord of in plukjes.

In de box ‘Hoe zorg je met generative AI toch voor originaliteit?’ bij Bron #6 – Generative AI deelden we een manier om generative AI-modellen de vertaal­slag te laten maken en zo ideeën van een totaal andere branche naar de eigen branche om te zetten.

Dit idee kun je hier ook gebruiken. Voer de generative AI de gevon­den onder­werpen en laat de AI ze voor je verta­len naar jouw branche. Daarna neem je de aange­paste onder­werpen mee de brain­storm­sessie in.

 

Bron #24
En durf te vragen

Met de introductie van #dtv op X [vh. Twitter] in 2009, leek de term ‘durf te vragen’ opeens trending topic. Een term die al snel geen enkele zichzelf respec­te­rende copywriter (m/v/x) nog in zijn tekst wilde verwerken.

Toch doen wij het voor deze ene keer wel. Want als jij niet durft te vragen, komt niemand uit zichzelf met allerlei mooie ideeën naar je toe. Je moet toch echt A zeggen om B te krijgen. Dus: vraag!

Vraag, want mensen helpen graag!

Elkaar helpen zit in onze genen. Vraag niet alleen per e‑mail of WhatsApp, maar kruip achter je scherm vandaan. Durf mensen gewoon te bellen en aan te spreken.

 

Je kunt nu serieus aan de slag met de bronnen

We hebben al onze inspiratie­bron­nen met je gedeeld. Je kunt nu dus kiezen en aan de slag.

In deel 4 helpen we je met de brain­storm­sessie, het filte­ren van onder­werpen en het clus­te­ren tot thema’s.

We wensen je heel veel plezier en succes!


Wat kun je verder doen?

Wat je verder kunt doen? Dat is je aan­melden voor onze gratis e‑mailalert, want wie ons blog volgt, weet het: we delen keer op keer infor­matie en tips om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken. Met veel van deze blog­artikelen kun je ook hands-on aan de slag.

Wil je deze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­aanbieding – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding brainstormsessie onderwerpen

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gelezen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­­lijke brain­storm­sessie.

Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar waardevolle onderwerpen voor het blog, de content-marketing en/of de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO).

Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg onderwerpen om verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig is om tot de beste resul­ta­ten te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­­dagen op: 070 - 381 91 81. Het code­woord is: ‘HET STORMT’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home