Onderwerpen bedenken voor jouw content (blogs, video’s, etc.) • 20+ inspiratiebronnen • 1/4

Onderwerpen voor blogs, video’s en andere content bedenken? • 20+ inspiratiebronnen • 1/4

Hoe kom je als lokale dienst­ver­le­ner aan onder­werpen voor je blogs, vlogs, Reels, Shorts of andere content? Het ‘moeten’ beden­ken van ‘relevante onder­werpen’, is lastig en blokkeert soms de rest van de produc­tie. Door de blokkade vloeit er niets meer uit je pen… of toetsenbord.

Met deze serie blog­artikelen helpen we je zo’n blokkade te voor­komen én te eindi­gen met tal van onder­werpen. Onder­werpen waar jij of het bedrijf waar­voor je werkt nog maanden of jaren mee vooruit kunt en deze ook nog eens goed weten te struc­tureren.

De content-kalender is straks goed gevuld.

Voor wie is deze serie bedoeld?

Niet alleen voor zake­lijke en persoon­lijke dienst­ver­le­ners, maar ook voor bloggers, vloggers en influen­cers. Hierover lees je meer in de box ‘Voor wie is deze serie bedoeld?’ onder de inleiding.

Dit blog­artikel is min of meer een vervolg op onze serie over het zoek­woorden-onder­zoek en over SEO, AI en zoekwoorden. Het kan slim zijn om deze ook door te nemen, want de inhoud daarvan kan helpen om betere keuzes te maken met betrek­king tot de onder­werpen als je wilt dat deze aanslui­ten op zoek­opdrach­ten en zoek­vragen in de zoekmachines.

Wat gaan we doen?

We nemen je eerst mee langs meer dan 20 waarde­volle inspiratie­bronnen, maar leggen het je allemaal in de inleiding verder uit. Na deze bronnen sluiten we af met de gevon­den onder­werpen filte­ren en het clus­te­ren tot thema’s.

  • Deel 1 – We zoomen in op de doelstel­ling en de werkwijze.
  • Deel 2 – We duiken in de 1e inspiratie­bronnen.  Direct naar deel 2.
  • Deel 3 – We delen de 2e en laatste helft van de inspiratie­bronnen.  Direct naar deel 3.
  • Deel 4 – We sluiten af met het filte­ren van alle onder­werpen en helpen je richting de thema’s.  Direct naar deel 4.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar de over­zichten van alle blog­artikelen over zake­lijk bloggen, content-marketing en zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO).
Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van bloggen en gerela­teerde onder­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat gaan we doen en hoe?

We gaan op zoek naar onder­werpen om de content-kalender te vullen. We gaan op zoek naar onder­werpen én thema’s voor ‘rele­vante content’. Onder­werpen die je kunt gebrui­ken voor blogs, vlogs, Reels, Shorts, et cetera.

Voor die content vind je in deze serie blog­artikelen meer dan 20 inspiratie­bronnen. Deze bronnen zijn bedoeld om de organi­sa­tie, het merk en het aanbod vanuit zoveel moge­lijk hoeken en pers­pec­tie­ven te bekijken en zo aller­hande onder­werpen te ontdekken.

Als het meezit eindigt je zoek­tocht met een lijst met onder­werpen om maanden, of misschien zelfs wel jaren, mee vooruit te kunnen.

Deze zoektocht kun je van begin tot resul­taat in 3 fases verdelen.

 

  1. Het (voor)onderzoek  Deel 1
  2. De brainstorm  Deel 2 en 3
  3. Het clusteren van onder­werpen tot thema’s  Deel 4

Voor wie is deze serie bedoeld?

Niet alleen voor zake­lijke en persoonlijke dienstverleners

Omdat wij ons als dienst­verle­nen­de organi­sa­tie richten op met name organi­sa­ties in de zake­lijke en persoon­lijke dienst­ver­le­ning, richten wij ons ook hier weer tot deze partijen. Toch is de infor­ma­tie in deze serie blog­artikelen ook heel goed door andere organi­sa­ties te gebruiken.

Ook voor bloggers, vloggers en influencers

Ben jij zzp’er en is bloggen of vloggen jouw core-business of wil je dat ervan maken? Of wil je misschien wel influen­cer op een bepaald terrein worden? Dan zal ook jij in dit blog­artikel inspiratie­bron­nen tegen­komen die je wel en niet kunt gebruiken.

Denk niet te snel dat een inspiratie­bron niets voor jou is. Wellicht lijkt een bron op het eerste gezicht jou te zake­lijk, maar juist het tegen­over­gestelde kan dan waar zijn. Bekijk zo’n inspiratie­bron vanuit diverse invals­hoeken en kijk hoe je deze op een creatieve manier kunt verta­len en kunt inzet­ten voor jouw content.

Vrijwel ieder verhaal wordt er beter van

Vaak zijn de resul­taten van een zoek­tocht en het cate­go­ri­se­ren van de resultaten, enorm waarde­vol en inspi­re­rend voor vrijwel ieder blog of vlog. Deze zal een nog duide­lijker verhaal krijgen en een sterker merk worden. Speel met de infor­matie én de resultaten!

Wij wensen ieder­een succes en veel plezier met hun zoek­tocht. Let’s go!


Hoe zorg je voor de beste resultaten?

Moet je nou eerst onder­werpen zoeken om thema’s te ontdek­ken of anders­om? Was er eerst de kip of het ei? Maakt het echt wat uit? Onder­werpen kun je straks het beste onder thema’s vatten, maar thema’s zijn ook een inspiratie­bron voor onderwerpen.

Tóch kun je om de thema’s te bepalen, beter eerst een paar onder­werpen hebben. Laten we dan daarop eerst inzoomen.

Belangrijke noot

Houd er altijd reke­ning mee dat bloggen en andere content produ­ce­ren én de onder­werpen daar­voor per organi­sa­tie, merk en aanbod verschilt. Je vindt in deze serie blog­artikelen diverse inspiratie­bronnen (methodes) voor je zoek­tocht naar onder­werpen voor de content. Naar eigen inzicht mag je hier natuur­lijk van afwijken of het op een geheel andere manier aanpakken.

 

Vooronderzoek

In deze serie blog­artikelen vind je dus meer dan 20 inspiratie­bronnen voor je zoek­tocht naar onder­werpen. Je start hiervoor met 1 bron en spit die zo ver moge­lijk uit. Je spit zo’n bron in de diepte en in de breedte helemaal uit.

Voor veel inspiratie­bronnen moet je online gaan graven. Voor andere inspiratie­bronnen moet je letter­lijk achter je bureau vandaan komen om het nodige veldwerk te verrichten. Stuk voor stuk helpen alle bronnen je een heel eind op weg. Ze zijn allemaal los van elkaar te gebruiken.

Daarna ga je brain­stormen, want van het ene onder­werp kom je vaak op het volgende. Tot slot cluster je de onder­werpen tot thema’s en/of zet je ze in de juiste volgorde. De content-agenda is voor­lopig goed gevuld.

Daarna doe je hetzelfde met de volgende bron.


1 inspiratie­bron is vaak meer dan voldoende

Het is niet de bedoeling dat je alle inspiratie­bronnen tege­lijk inzet. Vaak levert 1 inspiratie­bron name­lijk al meer dan voldoende onder­werpen voor de daarop­volgende brain­storm­sessie. Tijdens de brain­storm­sessie komen er vanzelf nog meer onder­werpen bovendrijven.

Een onderwerp geeft vaak voldoende inspiratie voor een volgend onderwerp of voor meerdere nieuwe onderwerpen.

Toch staan er ook een aantal bronnen tussen die naad­loos op elkaar aanslui­ten. Het zou wel zonde zijn om die niet te com­bineren.

Bewaar de rest voor later

Mocht je op een later moment toch weer nieuwe onder­werpen nodig hebben, dan kun je een andere inspiratie­bron nemen en met die resul­taten weer verder gaan.


In willekeurige volgorde

De inspiratie­bronnen staan niet op volgorde, omdat ze allemaal even effec­tief kunnen zijn. We hebben geen voorkeur en zien ook niet duide­lijk dat de een beter werkt dan de ander.

Een ranking of chrono­logische volgorde is dus uitgesloten, maar een inspiratie­bron als zoek­woor­den staat wel op nummer 1. Daarnaast hebben we bron­nen die comple­men­tair aan elkaar zijn, wel waar moge­lijk in opeen­volgend volgorde gezet.

Neem ze eerst allemaal eens door en maak dan een keuze.


Oude bekenden en nieuwe bronnen

Je komt vast en zeker een paar inspiratie­bronnen tegen die je al kent, maar er zullen ook nieuwe bron­nen tussen staan. Neem ze toch allemaal eerst eens door en laat je inspireren.

Want of je ze nou al kent of niet, het belang­rijkste is dat alle bron­nen moeten leiden tot de voldoende goede resul­taten. Daar gaat het om, niet om ‘weer eens wat nieuws proberen’.

Het is aan jou de keuze of iets je verveelt of niet. Wat werkt, dat werkt.

 

Brainstormen en brainstormsessies

Lopen we ergens vast, dan boeken wij – en natuur­lijk ook veel andere organi­sa­ties – altijd de beste resul­taten door samen ‘even’ te brain­stormen. Een andere keer moeten we echt ervoor gaan zitten en een langere brain­storm­sessie inzetten.

Je moet alleen wel weten waarover je wilt brain­stormen. Je legt een probleem voor en vervol­gens kom je samen al snel tot een oplos­sing. Brain­stormen over ‘onder­werpen’ op zich is vaak lastiger, hiervoor heb je dan duide­lijkere hand­vatten nodig. Deze hand­vatten geven houvast, net als een probleem.


Resultaten van het vooronderzoek

Resultaten van het voor­onder­zoek vormen de hand­vatten voor de brain­storm­sessies. Ze leggen de basis en/of vormen je uitgangs­punt. Het maakt hierbij niet uit of je die brain­storm­sessies met een groep of alleen* houdt, de onder­zoeks­resul­taten zijn de 1e ideeën of woorden waar­mee je aan de slag kunt.

Resultaten van het voor­onder­zoek vormen de katalysator voor een of meer­dere brainstormsessies.

* Voor hoe je het beste resul­taat boekt als je alleen moet brain­stormen, klik je hier.


Niet alles tegelijk

Net als 1 inspiratie­bron voldoende is, hoeven ook niet alle resul­taten van je voor­onder­zoek mee in 1 brain­storm­sessie. Je mag best een selec­tie ­maken.

Vaak zie je vanzelf de rode draad voor de 1e sessie en anders start je daar­mee de sessie. Samen zoek je eerst de rode draad en borduurt daarop verder.

Daarnaast zijn som­mige ideeën en woorden direct al goed voor 1 of zelfs meer­dere onder­werpen of thema’s. Parkeer die dus niet, want wie weet tot hoeveel onder­werpen juist zo’n onder­werp tijdens een brain­storm­sessie weer kan leiden?

Houd dus geen idee of woord achter, maar gebruik alles! … alleen: niet alles tegelijk. Beter plan je dan in.


In de juiste volgorde

Belangrijk is dat je beseft dat een brain­storm­sessie na het uitspit­ten van een inspiratie­bron een zeer waarde­vol effect heeft en hier geldt dat 1 + 1 zelden 2 is, maar altijd meer is.

Stop dus nooit na het uitspitten van een inspiratie­bron, maar houd daarna wel altijd een brain­storm­sessie.

Door eerst op onder­zoek te gaan en dan pas te brain­stormen, behalen wij voor onszelf én voor onze klanten ook de beste resul­taten. Veel beter dan brain­stormen naar onder­werpen zonder voor­onderzoek.

Dit doen we dus ook al lange tijd niet meer. Deze combi­na­tie in deze volgorde blijkt zo enorm krach­tig dat we met nadruk adviseren:

Ga niet zomaar brainstormen naar onderwerpen. Doe eerst onderzoek!

Niets moet natuurlijk

Uiteraard kunnen we je nergens toe verplich­ten en kun je ook zonder voor­onder­zoek brain­stormen. Je mist dan alleen wel waarde­volle hand­vatten voor de brain­storm­sessie en de resul­ta­ten daar­van zullen niet optimaal zijn. Daarna moet je waar­schijn­lijk dan alsnog op onderzoek en opnieuw brain­stormen.

Omdat er genoeg partijen zijn die heel goed weten hoe brain­stormen werkt, gaan we daar in dit blog­artikel niet speci­fiek op in, dat doen we in een apart blog­artikel (zie onder­staande box). We gaan in deze serie wel in op wat vooraf gaat aan de succes­volste brain­storm­sessies en op wat daarna komt.

Time well spent

Geheel afhanke­lijk van de situatie laten we onze klanten zelf het voor­onder­zoek doen of wij doen dit voor hun. Toch is het echt enorm leuk en zeer waarde­vol om het zelf te doen. Het kost tijd, maar die tijd is wel besteed.

Wanneer je straks name­lijk de inspiratie­bronnen doorneemt, zie je vanzelf waar­om dit zo waarde­vol is.

Wil je toch dat wij helpen met het voor­onder­zoek en/of de brain­storm­sessie(s)? Neem dan contact met ons op. Het enige dat je daar­voor nu hoeft te doen, is ons bellen met 070 - 381 91 81.

Verder inzoomen?

Aansluitend op deze serie verschijnt binnen­kort het blog­artikel ‘Brainstormen • 10 geboden en 10 tips voor succes­volle sessies’. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Tip!  10 geboden en 10 tips voor succesvolle brainstormsessies

Om je op gang te brengen en te helpen met de brain­storm­sessie hebben we de geboden voor de succes­volste brain­storm­sessies in een apart blog­artikel uitgewerkt. Ieder­een die inspi­ratie nodig heeft over hoe een brain­storm­sessie op te zetten of naar nieuwe insteken zoekt, zou dit blog­artikel moeten lezen.

Ga naar: ‘Brainstormen • 10 geboden en 10 tips voor succes­volle sessies’.

 

Filteren, clusteren en categoriseren

Niet alleen voor de brain­storm­sessie(s) kun je de resul­taten filte­ren, maar na de sessie moet dit ook gebeu­ren. Je kunt dan gaan filte­ren en clus­te­ren. Zo ontstaan catego­rieën en thema’s waar sterke onder­werpen centraal staan.

Hierna kun je einde­lijk aan de slag met de planning, met de content-kalender vullen en natuur­lijk met productie van de content en wat daar weer voor nodig is.

Hoe je van alle krabbels van de brain­storm­sessie(s) tot thema’s komt? Dat leggen we in deel 4 uit.

 

Wat kun je nu al doen?

Voor we in deel 2 starten met de inspiratie­bronnen, moet je een goed beeld hebben van het doel van de content én voor­al van voor wie je het doet. Dit geeft de koers aan.

Daarnaast geven de content-missie en de doelstel­lingen en KPI’s van het blog, de vlog, de video’s, de Reels, de Shorts of de content-marketing vaak al de 1e hand­vatten voor de onder­werpen en zijn ze leidend bij de onder­zoeken.

Tot slot geeft deze infor­matie ook de grenzen aan. Dat klinkt vast tegenstrijdig, maar grenzen bepalen heeft écht voordelen.  Zie onder­staande box.

Schrijf alles op

Schrijf nu alles op dat in je opkomt. Hang een whiteboard op, leg er de juiste stiften bij en nodig je collega’s en/of partners – als je die hebt – uit hetzelfde te doen.

Tip!  Verdoe geen tijd en baken de grenzen duidelijk af

De doelstellingen en de doel­groepen van de content bieden niet alleen tal van onder­wer­pen voor ‘rele­vante content’, maar geven ook de grenzen aan waar­binnen deze moeten blijven. Dit lijkt misschien een beper­king, maar zorgt ervoor dat je geen tijd verdoet aan onder­werpen die er niet echt toedoen en/of in een soort van chaos belandt.

Door grenzen te stellen, ga je niet alle kanten op, maar verder de diepte in.

Daarnaast zorgen grenzen ervoor dat de content de diepte in gaat, de exper­tise wordt getoond en er wordt gebouwd aan auto­ri­teit*. Hierdoor zal de content en het merk zich niet alleen duide­lijk onder­scheiden van de concur­ren­tie, maar ook Google zal je hiervoor belonen.

Op uitgekauwde onderwerpen zit niemand (meer) te wachten, ook Google niet.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvou­digste uitleg­gen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan auto­ri­teit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schen­ken we hieraan in ons blog regel­matig aandacht. Wil je nieuwe blog­artikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Wat kun je verder doen?

Wat je verder kunt doen? Dat is je aan­melden voor onze gratis e‑mailalert, want wie ons blog volgt, weet het: we delen keer op keer infor­matie en tips om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken. Met veel van deze blog­artikelen kun je ook hands-on aan de slag.

Wil je deze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­aanbieding – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding brainstormsessie onderwerpen

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gelezen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­­lijke brain­storm­sessie.

Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar waardevolle onderwerpen voor het blog, de content-marketing en/of de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO).

Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg onderwerpen om verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig is om tot de beste resul­ta­ten te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­­dagen op: 070 - 381 91 81. Het code­woord is: ‘HET STORMT’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home