Onderwerpen bedenken voor jouw content (blogs, video’s, etc.) • 20+ inspiratiebronnen • 4/4

Onderwerpen voor blogs, video’s en andere content bedenken? • 20+ inspiratiebronnen • 4/4

Het bedenken van originele en boeiende onder­werpen voor blogs, vlogs, Reels, Shorts en andere content kan voor lokale dienst­ver­le­ners soms een ware uitda­ging zijn. Zeker als je al jaren bezig bent en vrijwel ieder ‘relevant onder­werp’ in je vakgebied wel hebt gehad.

Maar maak je geen zorgen, want hier is de oplos­sing. In deze serie blog­artikelen ontdek je meer dan 20 inspiratie­bronnen waar je frisse ideeën zult opdoen. Of je nu zzp’er bent of content maakt voor een grotere partij, dat maakt niet uit, deze bron­nen gaan je op zeker inspireren.

Met deze serie is de content-kalender straks goed gevuld.

Voor wie is deze serie bedoeld?

Niet alleen voor zake­lijke en persoon­lijke dienst­ver­le­ners, maar ook voor voor bloggers, vloggers en influen­cers. Hierover lees je meer in de box ‘Voor wie is deze serie bedoeld?’ in deel 1.

Wat gaan we doen?

We nemen je eerst mee langs meer dan 20 waarde­volle inspiratie­bronnen. Daarna sluiten we af met de onder­werpen filte­ren en het clus­te­ren tot thema’s.

 • Deel 1 – We zoomen in op de doelstel­ling en de werk­wijze.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – We duiken in de 1e inspiratie­bronnen.  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – We delen de 2e en laatste helft van de inspiratie­bronnen.  Terug naar deel 3.
 • Deel 4 – We sluiten af met het filte­ren van alle onder­werpen en helpen je richting de thema’s.

Eerst meer weten?

Lees dan deel 1, deel 2 en deel 3.

Of ga naar de over­zichten van alle blog­artikelen over zake­lijk bloggen, content-marketing en zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO).
Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van bloggen en gerela­teerde onder­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Van onderwerp naar thema’s en weer terug

Goede content infor­meert, vermaakt en/of is leerzaam. Tege­lijk moet die content verrassen en niet het zoveelste artikel over een uitgekauwd onder­werp zijn. Over­verza­digde zoek­woorden zijn immers niet interes­sant en al helemaal niet voor de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO). Maar wat dan wel?

Daarvoor hebben we in deel 2 en deel 3 reeds meer dan 20 inspiratie­bronnen gedeeld. Daaraan vooraf hebben we in deel 1 uitgelegd hoe wij te werk gaan en jij te werk kunt gaan om zoveel moge­lijk ideeën voor onder­werpen op te doen. Onder­werpen om de brain­storm­sessie mee te starten en te eindigen met tal van onder­werpen die stuk voor stuk goed zijn om relevante content voor te produceren.

Hiermee helpen we je nu verder en gaan zorgen dat je eindigt met niet alleen tal van onder­werpen, maar deze ook nog eens goed gestruc­tu­reerd zijn én kunt scha­ren onder waarde­volle thema’s.

 

Wat is een thema?

Volgens de web­site van van Dale betekent thema het onder­werp dat je behandelt en/of de hoofdgedachte van een muziekstuk, maar er zijn veel meer bete­ke­nis­sen. Alleen in onze wereld vind je al minimaal 3 soorten betekenissen.

Je hebt thema’s in WordPress, die je ook templates zou kunnen noemen. Je hebt thema’s binnen een navigatie-menu, die je ook sub-catego­rieën kunt noemen.

Daarnaast heb je dus ook thema’s voor de content, noem ze gerust hoofd­stukken, kern-onder­werpen, items, et cetera. Deze thema’s bieden struc­tuur, houvast en sturing aan de content. Boven­dien bevor­deren thema’s de creati­vi­teit en geven daar­voor ook de grenzen aan. Dit is het soort thema dat we hier bespreken.

De thema’s die we hier bespreken hebben dus in principe niets met de thema’s in WordPress, het Content Management Systeem (CMS) of met die van het navigatie-menu te maken.

Hoe kunnen grenzen de creativiteit bevorderen?

Grenzen kunnen niet de creati­vi­teit bevor­deren en de verbeeldingskracht stimuleren, maar zullen voor­al de kwali­teit van ideeën verhogen. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, maar beperkingen en richt­lijnen bieden echt voordelen.

Grenzen dwingen je om dieper te graven. Ze voor­komen dat je te veel afdwaalt of maken afdwa­len lasti­ger en zorgen zo dat je de focus behoudt. Door deze begren­zing ontstaan waarschijn­lijk minder ideeën, maar de ideeën die ontstaan, zijn door­gaans wel van hogere kwaliteit.

Grenzen dagen ons name­lijk uit om los te komen van de gebaande paden en op een nieuwe manieren naar het probleem te kijken. Dit zorgt voor nieuwe, crea­tie­vere en innovatieve(re) oplos­singen. Het is dus juist de afbakening die ons helpt om onze creati­vi­teit te prikkelen en naar nieuwe hoogten te tillen.


Wat heb je aan thema’s?

Thema’s vormen de kapstok van je content. Ieder onder­werp past op een haak. Thema’s geven sturing aan de content en je kunt er onder­werpen mee struc­tu­re­ren. Thema’s bieden houvast en helpen om focus te houden. Boven­dien zijn ze te gebruiken als terugkerende thema’s; als een terug­kerend item.

Daarnaast werken thema’s inspi­rerend in de zoek­tocht naar nieuwe waarde­volle onder­werpen. Ze zetten je herse­nen aan het werk om aan­slui­tende onder­werpen voor bijvoor­beeld het blog, de video’s en andere content te bedenken.  Zie de kleine box hieronder.

Thema’s om lezers te binden

Publiceer je de thema’s op vaste tijdstip­pen, dan weten mensen na verloop van tijd wat ze kunnen verwach­ten. Zijn ze eenmaal fan, dan is de kans groot dat ze voor een bepaald thema speciaal ‘langs­komen’ op de web­site.

Thema’s voor de SEO

Tot slot zijn onderwerp-thema’s in te zetten binnen de navigatie op de web­site en/of in de app. Om deze reden spelen ze zelfs een rol binnen de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO).

 

Voordelen en nadelen van deze thema’s

De voordelen

 • Mensen weten na verloop van tijd wat ze kunnen verwach­ten, de kans is groot dat ze daar­voor speciaal ‘langs­komen’ op de web­site.
 • onder­werpen voor ‘rele­vante content’ beden­ken gaat bijna vanzelf.
 • De content-kalender vullen wordt een eitje.
 • Content vooruit produ­ce­ren en op de rit zetten wordt stuk­ken eenvoudiger.
 • Structuur en dus minder kopbrekens en ener­gie per blog­artikel c.q. onderwerp.
 • De bezoeker doorziet vaak veel sneller waar het blog in zijn geheel over gaat.
 • Google’s zoekmachine herkent ook beter ‘de rode draad’, oftewel: het herkent het specia­lisme van het merk.
 • Mensen die minder gestruc­tu­reerd werken, kunnen door het vooruit produ­ce­ren van blogs, vlogs, et cetera, sneller het over­zicht kwijt­raken. Thema’s helpen deze mensen overzicht te houden.*

*Wordt er voor de web­site gebruik­gemaakt van WordPress, dan kan een kalender-plugin als Edit flow helpen om meer over­zicht te krijgen. Ondanks dat, raden wij aan om voor­af een duide­lijke(re) planning te maken.

De nadelen

 • Een thema kan uitgeput raken.
 • Thema’s bieden geen ruimte voor unieke blog­artikelen. Los dit slim op door altijd een thema ‘open’ te laten.

 

Hoe filter en cluster je onder­werpen tot thema’s?

Wanneer alle onder­werpen uit je voor­onder­zoek én de daarop­volgende brain­storm­sessie(s) verza­meld zijn, is het tijd om te filte­ren en de thema’s te bepalen. Schrijf op Post-its álle gevon­den onder­werpen kort en krach­tig op; 1 onder­werp per Post-it.

Wil je meer weten over hoe je het meeste uit de brain­storm­sessie haalt? Dan moet je ons blog in de gaten houden, want het volgende artikel gaat daarover. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.


Eerst filteren

Je voelt hem al aanko­men, niet alle onder­werpen zullen goed genoeg zijn om als waarde­volle onder­werpen voor ‘relevante content’ door te gaan. Uiteinde­lijk moeten de onder­werpen wel de aandacht trekken van de doel­groepen, hun betrok­ken­heid stimu­leren en zorgen voor interes­sante leads.

Filter daarom alle onder­werpen aan de hand van de volgende 5 crite­ria. Ieder onder­werp moet aan alle crite­ria voldoen.

 • Doelgroep-waardig – De onder­werpen moeten overeen­komen met de behoefte(n) van de doel­groep(en).
 • SEO-waardig – De onder­werpen moeten voor de SEO gerela­teerd zijn aan de zoek­intentie en de zoek­vraag van de doel­groep(en).
 • Merk-waardig – De onder­werpen moeten dicht bij het merk en het aanbod staan.
 • Nieuws-waardig – De onder­werpen moeten min of meer actueel zijn en inspe­len op wat er speelt bij de doel­groep(en). Dit kan bijvoor­beeld per seizoen verschil­len en vergeet niet dat de onder­werpen over langere tijd uitge­smeerd kunnen worden.
 • Exclusiviteit-waardig – De onder­werpen moeten vrij uniek zijn en iets bijzon­ders bieden. Ze moeten zich onder­scheiden van wat er online al te vinden is. Uitgekauwde onder­werpen en over­verza­digde zoek­woorden zijn niet interes­sant genoeg, tenzij daar­voor een hele goede reden is.

Voldoet een onder­werp niet aan de crite­ria? Kijk dan of en hoe je dit wel voor elkaar krijgt, en anders valt dat onder­werp toch echt af.

Blijft er geen enkel onder­werp over? Dat zou buiten­gewoon zijn, want dan zouden de ideeën en het business-model schuren of zelfs tegen­strijdig zijn. Daar gaan we dus niet van uit.


Clusteren of groeperen

De overgebleven Post-its plak je op een groot vlak en rang­schik je in logische groepjes.

Je ziet nu diverse (hoofd)thema’s ontstaan. Misschien ontdek je ook al diverse sub-thema’s en sub-sub-thema’s. Deze hiërarchie (rangorde) en verde­ling vormen de kapstok voor de content.

In diverse bekende CMS’en zie je deze struc­tuur terug. In CMS’en als WordPress, Joomla, Magento, et cetera, worden thema’s catego­rieën genoemd en in Drupal taxo­nomieën.

De termen labels en tags kunnen hiervoor ook worden gebruikt, maar tags kun je ook vaak zien als de kleine takjes van een boom­structuur. De functio­na­liteit van catego­rieën kan per CMS variëren en som­mige CMS’en hebben helemaal geen hiërar­chische struc­tuur, bijvoor­beeld Wix en Squarespace.

Beperk wel het aantal thema’s

Het aantal hoofdthema’s zal van organi­sa­tie tot organi­sa­tie enorm verschil­len, maar er zijn altijd meer­dere ingangen en meer­dere manie­ren om iets te vertellen. Geen lezer die hetzelfde is, dus er is geen reden voor paniek als je slechts op 2 á 3 hoofd­thema’s plus een ‘open thema’ uitkomt.

Te veel is ook weer niet goed. Zo zitten wij zelf nu op 5 hoofd­thema’s waarvan we 5 catego­rieën hebben gemaakt. Dat is een prima aantal. We hebben het ‘open thema’ hiervoor weg moeten laten.

Liever hadden wij ook er 3 á 4 gehad, maar ons vakgebied telt nu eenmaal zoveel onderdelen. Alles is zeer nauw met elkaar verbonden. En zoals je ziet bloggen we niet over design & dtp, dat doen er al zoveel en heeft ook niet echt veel waarde voor onze lezers.

6 is echt de max

Houdt het op niet meer dan 6 hoofdthema’s (het ‘open thema’ niet meegeteld). Dit is echt de grens als je wilt dat mensen snel begrijpen en kunnen onthouden waar het merk voor staat. Daarnaast maak je het ze gemakke­lijk om meer content te vinden die hen aanspreekt.

Bij te veel thema’s moet je kijken of een deel daarvan geen sub-thema bij een ander thema kan worden.

Afwijkende doelstellingen

Is het merk bedoeld als content­hub waar veel kennis voor een bepaalde branche wordt gedeeld, dan mogen er veel meer thema’s zijn. Kennis delen is waar deze merken voor staan. Belang­rijk is wel dat het vakgebied duide­lijk herken­baar blijft.

Een mooi voorbeeld hiervan is de web­site van FrankWatching voor onze branche. Zij gaan van traditio­nele marketing tot de aller­nieuwste vormen van marketing en verslaan de volledige diepte en breedte van ons vakgebied. Kijk maar eens in het navigatie-menu bij het tabje: Kennisbank.

Laatste kritische blik

Kijk tot slot nog eens kritisch naar het resul­taat en stel jezelf of elkaar de vraag: zijn dit de thema’s voor wat we noemen ‘relevante content’?

Rangschikken

Na het groeperen zou je de ontstane thema’s ook nog eens kunnen rangschikken in relatie tot elkaar. Kijk eens waar dit toe leidt.

 

Zorg voor voldoende onder­werpen per thema

Zoals we in het begin van deze serie blog­artikelen al aangaven, maakt het niet uit of er eerst onder­werpen zijn om de thema’s te bepalen of eerst de thema’s om de onder­werpen te bepalen. De thema’s zijn nu bekend en de onder­werpen eronder gerangschikt.

Nieuwe onder­werpen kunnen opkomen en hang je onder het thema waar deze bij hoort. Misschien moet je hiervoor de volgorde wat aanpas­sen. Dat kan en mag.

Zorg bij voorkeur dat er per thema voldoende onder­werpen zijn voor het 1e half jaar. Zijn die er niet? Dan moeten daarbij nog onder­werpen bedacht worden. Een nieuwe brain­storm­sessie kun je hiervoor goed inzet­ten. De grenzen zijn nu duidelijk.

Werkt dat ook niet, kijk dan kritisch of het thema wel moet blijven. Een thema met slechts 1 of 2 publi­caties is niet echt het bewijs van specia­lisme op dat gebied. Die publi­ca­ties kunnen dan beter onder bijvoor­beeld een ‘open thema’ gepubli­ceerd worden of is deze misschien totaal niet interessant?

En wil je toch een uitge­kauwd onder­werp oppak­ken, doe dat dan zo onder­schei­dend en verras­send mogelijk.* Je kunt het!

* Wil je zo’n uitge­kauwd onder­werp onder­scheidend en verras­send aanpakken? Bekijk deze dan vanuit het pers­pec­tief van meer­dere inspiratie­bronnen uit deze serie of besteed er nog een kleine brain­storm­sessie aan. Hoe je dit doet, vertel­len we je in een volgend blog­artikel. Wil je deze niet missen? Meld je dan aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Tip!  Deel thema’s uit

Het zou mooi zijn als je aan een thema een persoon of team kunt koppe­len die of dat voor de invul­ling zorgt. Ook het draag­vlak wordt hiermee vergroot, wat weer ten goede komt aan de versprei­ding van het thema… en van alle content.

 

Aan de slag

We kunnen ons voorstellen dat je na al deze inspi­ratie nu toch wel enorm graag einde­lijk eens aan de slag wilt. Go! … eindelijk.

En natuur­lijk wensen we jou of jullie als team heel veel succes én plezier met de zoek­tocht naar onder­werpen en thema’s.

In volgende blog­artikelen helpen we je eerst met de brain­storm­sessie en daarna zoomen we onder andere in op hoe je voor en van deze ‘waarde­volle onderwerpen’ ‘relevante content’ maakt. Wil je deze blog­artikelen niet missen? Meld je dan hieronder even aan voor de gratis e‑mailalert.


Wat kun je verder doen?

Wat je verder kunt doen? Dat is je aan­melden voor onze gratis e‑mailalert, want wie ons blog volgt, weet het: we delen keer op keer infor­matie en tips om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken. Met veel van deze blog­artikelen kun je ook hands-on aan de slag.

Wil je deze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­aanbieding – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding brainstormsessie onderwerpen

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gelezen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­­lijke brain­storm­sessie.

Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar waardevolle onderwerpen voor het blog, de content-marketing en/of de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO).

Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg onderwerpen om verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig is om tot de beste resul­ta­ten te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­­dagen op: 070 - 381 91 81. Het code­woord is: ‘HET STORMT’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home