Onderwerpen bedenken voor jouw content (blogs, video’s, etc.) • 20+ inspiratiebronnen • 2/4

Onderwerpen voor blogs, video’s en andere content bedenken? • 20+ inspiratiebronnen • 2/4

Het beden­ken van waarde­volle onder­werpen voor blogs, vlogs, Reels en Shorts en andere content kan voor lokale partijen in de dienst­ver­le­ning een ware uitdaging zijn. En dan drukken we ons nog zacht uit. Voor je het weet hapert de hele content-marketing.

Maar geen zorgen, want in deze serie delen we meer dan 20 inspiratie­bronnen die je gaan helpen. Of je nu online zoekt of veldwerk doet, met deze bron­nen kun je rekenen op een flinke lijst aan onder­werpen en thema’s voor ‘relevante content’.

Met deze serie is de content-kalender straks goed gevuld.

Voor wie is deze serie bedoeld?

Niet alleen voor zake­lijke en persoon­lijke dienst­ver­le­ners, maar ook voor bloggers, vloggers en influen­cers. Hierover lees je meer in de box ‘Voor wie is deze serie bedoeld?’ in deel 1.

Wat gaan we doen?

We nemen je eerst mee langs meer dan 20 waarde­volle inspiratie­bronnen. Daarna sluiten we af met de onder­werpen filte­ren en het clus­te­ren tot thema’s.

 • Deel 1 – We zoomen in op de doelstel­ling en de werk­wijze.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – We duiken in de 1e inspiratie­bronnen.
 • Deel 3 – We delen de 2e en laatste helft van de inspiratie­bronnen.  Direct naar deel 3.
 • Deel 4 – We sluiten af met het filte­ren van alle onder­werpen en helpen je richting de thema’s.  Direct naar deel 4.

Eerst meer weten?

Lees dan deel 1.

Of ga naar de over­zichten van alle blog­artikelen over zake­lijk bloggen, content-marketing en zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO).
Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van bloggen en gerela­teerde onder­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inspiratie­bronnen voor de zoek­tocht naar onderwerpen

We raden je aan deel 1 met de inleiding en de nodige uitleg over de werk­wijze eerst door te nemen. Hieronder heel summier zijn de belang­rijkste wenken:

 • neem eerst alle inspiratie­bronnen door;
 • kies er slechts 1 of hooguit 2 die bij voor­keur op elkaar aansluiten;
 • voer die uit.

De resultaten vormen de basis voor de brain­storm­sessie(s). Daarna ga je filte­ren en kom je tot een lijst met waarde­volle onder­werpen voor ‘rele­vante content’ en thema’s.

 

Schrijf vanaf nu écht alles op

Omdat het onnodig is om de volgende advie­zen steeds bij iedere bron te herha­len, begin­nen we hiermee.

Je gebruikt 1 of enkele bron­nen en verza­melt niet alleen alle resul­taten van die bronnen. Verza­mel daar­naast ook alles wat verder opkomt en aan komt waaien, uit welke hoek dan ook.

In deze fase is niets stom en alles mag door naar de 2e ronde.

Verzamel dus echt alles! Later ga je filteren.

Vergeet nooit: een onder­werp dat je eerst niet ziet zitten, kan tóch een kataly­sa­tor zijn voor een gewel­dig onder­werp of misschien zelfs wel voor een heel sterk thema.

Voorkom dat je al losgaat op de inhoud

Hoe verleide­lijk het ook is, het is nu absoluut niet de bedoeling om direct al los te gaan op allerlei gave formats (vorm, inhoud en hoe te versprei­den). Ga niet nu al de diepte in, maar focus op de breedte en houd het puur en alleen op ‘ideeën’ voor onderwerpen.

 

Bron #1
Zoekwoorden

Zoek­woor­den staan om meer­dere redenen natuur­lijk op nummer 1 als inspiratie­bron voor je content. Ze mogen dan misschien de komende jaren wel naar de achter­grond verdwij­nen wat zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO) betreft, maar ze vormen wel een hele handige én slimme bron.

Maar er kleeft nog een nadeel aan. Je moet name­lijk weten hoe je het verschil ziet tussen over­verza­digde zoek­woorden en zoek­woor­den die van werke­lijke waar­de zijn voor de content.

Gelukkig hebben we hieraan recent een serie blog­artikelen gewijd. Zie de kleine box hieronder. Als je zoek­machine-optima­li­sa­tie (SEO) belang­rijk vindt, raden we je aan die blog­artikelen door te nemen, maar voor de volle­dig­heid van dit artikel, de volgende wenken.

 

 • Probeer te achter­halen hoe de doel­groep of doel­groepen zoeken om op de web­site (of in de app) terecht te komen.
 • Achter­haal via Google Analytics welke tref­woorden ze gebrui­ken om uitein­de­lijk bij de organi­sa­tie, het merk of het aanbod uit te komen.
 • Gebruik Google Trends. Voer een term in en kijk bij de kopjes ‘Gerela­teerde onder­werpen’ en ‘Gerela­teerde zoek­opdrachten’. Je ziet gelijk de popu­lairste onder­werpen.*
 • Wanneer er wordt geadver­teerd via Google Ads [vh. AdWords], kun je de Google Keyword Planner gebrui­ken. Ook deze tool laat zien op welke zoek­woor­den en zoek­woord-combi­na­ties (zoek­termen) er wordt gezocht en geeft ook nog suggesties.*.
 • Maak gebruik van de zoek-functie van de website.

* We schreven het al eerder, maar ga nu geen content produ­ce­ren over een uitge­kauwd onder­werp of een over­verza­digd zoek­woord. Gebruik deze onder­werpen slechts als kataly­sa­tor voor de brain­stormsessie.

 

Bron #2
Buzzsumo

BuzzSumo is een online appli­catie waar­mee je onder andere kunt ontdek­ken welke content goed aanslaat bij de doelgroep(en).* Er zijn meer­dere appli­caties van dat soort, maar dit is wel de popu­lairste. Je kunt eenvou­dig en vrij snel zien welke onder­werpen en thema‘s het goed doen.

Nu klinkt het misschien interes­sant om over een popu­lair onder­werp content te produ­ce­ren, maar is het voor de zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO) echt interes­sant om content te maken over een uitgekauwd onder­werp of over­verza­digde zoek­woord? Nee.

Waarom dat niet slim is, kun je lezen in de blog­artikelen over het zoek­woorden-onder­zoek die vermeld staan onder Bron #1 – Zoekwoorden. Deze onder­werpen kunnen wel een perfecte kataly­sa­tor zijn voor de brain­storm­sessies. Daarom noemen we deze bron als 2e.

* BuzzSumo is ook geschikt voor het behe­ren van content en te kijken welke influen­cers interes­sant zijn voor de content-marketing en conversie-optimalisatie.

 

Bron #3
Ideeënmuur

 • Hang op een centrale plek binnen het pand een school­bord, white­board, flip-over-board of enorm groot vel papier op.
 • Zorg dat er diverse kleuren krijt of viltstiften bij liggen.
 • Zet bovenaan de doel­stelling verpakt in een leuke titel en zorg dat deze goed opvalt.
 • Schrijf zelf de 1e woor­den op en doe dit ‘rommelig’ verdeeld over het hele vlak.
 • Vertel aan ieder­een dat ze lukraak mogen opschrijven wat in ze opkomt. Tekenen mag natuur­lijk ook.
 • Laat het zo een week of 2 hangen en kijk wat gebeurt.
 • Gebeurt er te weinig? Moedig ieder­een dan extra aan en help ze op gang.

De ideeënmuur lijkt veel op de bekende ideeën­bus. Door er wat groters van te maken en op een zicht­bare plek te hangen, maak je het ook echt groter. Je zorgt hiermee ook voor meer betrok­ken­heid bij de volgende stappen en de content zelf.

Deze inspiratie­bron is zeer geschikt om al je collega’s en partners mee te laten denken, maar het is ook een hele waarde­volle manier om als zzp’er op goede onder­werpen te komen.

En het klinkt misschien raar, maar een stift en papier op het toilet doet ook voor veel mensen wonde­ren. Hang het vel op de muur tegen­over de wc‑pot.

 

Bron #4
Achtervolging

Voor deze bron heb je social media nodig.

 

 • Volg de belang­rijke personen bij de klanten en dus NIET de belang­rijke leiders uit je eigen branche.
 • Kijk wat deze mensen delen op LinkedIn en/of andere social-media-plat­formen.
 • Als die er zijn, kijk dan ook naar de inhoud van hun nieuwsbrieven.

Deze inspiratie­bron kun je prima koppe­len aan Bron #16 – Klanten.

 

Bron #5
Afluisteren

Wat wordt er gezegd?

Speel luistervinkje…

 • bij het koffieapparaat;
 • in de bus, tram, metro, trein, et cetera;
 • op netwerkborrels;
 • op beurzen;
 • voor, tijdens en na workshops;
 • in kantines van sportclubs;
 • et cetera.

Praat zelf minder en leg je oor te luisteren!

In deel 3 besteden we aandacht aan het online mee­luisteren; aan social listening. Wil je dit niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Bron #6
Actualiteiten

 • Welke onder­werpen zijn er in het nieuws?
 • Wat leeft er op dit moment binnen de doelgroep(en)?
 • Welke veranderingen of bewe­gingen zijn er gaande in de eigen branche?
 • Welke veranderingen of bewe­gingen zijn er gaande in de branche(s) van de doel­groep(en)?
 • Wat is of wat zijn de nieuw­ste relevante wet- en regel­geving(en)?
 • Et cetera.

Kijk naar actualiteiten-programma’s en talkshows en vergeet niet dat een wat ouder onder­werp nog steeds of weer relevant kan zijn.

Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar zo worden bijvoor­beeld sommige wets­wijzi­gingen pas maanden of jaren later door­ge­voerd. Als je dan als 1e hierover meer kunt vertellen, dan…

Kijk hiervoor straks ook eens in deel 3 naar de Bron #19 – Social listening. Als je dit niet wilt missen, kun je je direct even aanmelden voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Bron #6
Generative AI

Generative AI-modellen als ChatGPT, Copilot en Gemini zijn niet alleen handig om snel niet zo waarde­volle content te produ­ce­ren, maar met de juiste prompt (vraag, instruc­tie, opdracht) spugen ze er zo een lading onder­werpen uit van heb ik me jou daar.

Helemaal top! … of toch nie?

Er zit name­lijk een klein nadeeltje aan deze modellen. Ze hebben geleerd van wat er al is en dus zullen de onder­werpen weinig origineel zijn. Voor de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO) is dat niet handig, maar met een beetje handig­heid in het zoge­naamde ‘prompten’, kun je er toch wel meer origina­li­teit uithalen.

We leggen je in de box hieronder uit hoe wij dat soms doen, maar experi­men­teer ook met eigen prompts.

Hoe zorg je met generative AI toch voor originaliteit?

Generative AI staat niet bekend om zijn origina­li­teit, dus moet je de AI gewoon een handje helpen. Hiervoor moet je dan zelf de nodige creati­vi­teit in het promp­ten stoppen. Wat wij dan soms doen, is het volgende:

Stel je runt een trainings­bureau voor tussen­personen in de finan­ciële sector en je wilt dat over­verza­digde zoek­woorden. Niet slim voor de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO).

In plaats daarvan vraag je om 30 onder­werpen voor je blog over groeien als dj, maar hieraan geef je dan een geheel eigen draai.

Waarom 30? Omdat je dan de AI uitdaagt om iets verder te denken. Hierdoor kan het ook wel meer onzin beden­ken, maar het gaat toch om wat je er uitein­de­lijk van kunt gebruiken.

Door naar de brainstormsessie

De resultaten neem je mee de brain­storm­sessie in, en per onder­werp kijk je hoe dit te verta­len is naar jouw branche. Zo kun je natuur­lijk over van alles 30 onder­werpen vragen en deze verta­len naar jouw branche.

Leg het de AI opnieuw voor

Wat ook kan werken, is het volgende:

 • Je kopieert de 1e resul­taten.
 • Je begint een geheel nieuwe chat en vraagt de AI om de onder­werpen exact om te zetten voor jouw thema over ‘verzeke­ringen verko­pen’.

Of wat dacht je ervan om het nu aan Copilot of Gemini te vragen?

Soms begrijpt de AI je in 1x en soms geheel niet. Soms moet je dan nog wat extra pogingen doen. Hiervoor een nieuwe chat starten, kan de oplossing zijn. Geef dus niet te snel op. De kans is groot dat er uitein­de­lijk 30 origi­ne­lere onder­werpen uitrol­len dan als je er gewoon om had gevraagd.

Van het resultaat zal een groot deel genoeg inspi­ra­tie geven om op door te borduren.

Geef AI een kans

Schuif daarom al je voor­oor­delen aan de kant en kijk hoe je ChatGPT, Copilot en Gemini als waarde­volle tools kunt inzet­ten voor je zoek­tocht naar de waarde­volste onder­werpen. Experi­men­teer zoveel je wilt. Denk alleen wel aan je foot­print, want voor­als­nog slurpt iedere prompt energie.*

* Bronnen: A.I. En klimaat: Hoeveel stroom gebuikt jouw zoek­opdracht? – OneWorld, AI voor Energie en Duurzaam­heid – TUDelft, AI slurpt energie: ‘Kan over vier jaar net zoveel stroom als Nederland gebruiken’ – NOS, De ecologische voetafdruk van AI: een tikkende tijdbom? – ITdaily en Het ethische AI‑dilemma: de balans vinden tussen vooruitgang en verant­woorde­lijk­heid – Technopedia.

En misschien is dit wel iets voor je: Green AI Cloud.

 

Bron #7
Bestaande kennis

 • Welke kennis is er in huis; binnen de organi­sa­tie over het vak, binnen de branche en over het aanbod? Oftewel: wat weet je of weten jullie allemaal?
 • Wat gebeurt er met deze kennis?
 • Hoe is deze kennis verwerkt in het business-model en het aanbod?
 • Wat is de toekomst-visie in de breedst moge­lijke beteke­nis binnen de organisatie?

Deze inspiratiebron is goed te combi­ne­ren met de inspiratie­bron Bron #9 – Collega’s.

 

Bron #8
Branding

Is er een brand guide? Pak die er dan nu bij.

 

 • Ga op zoek naar steekwoorden.
 • Wat zijn de ideeën voor de branche en de markt in relatie tot het heden en voor de toekomst (zie de missie en de visie).
 • Waar ligt de kracht van de organi­sa­tie, het merk en/of het aanbod?
 • Ga na waarin de organi­sa­tie uniek is en wat daarover al bekend is.
 • Kijk naar de rol van het merk in het leven van de doelgroep(en). Hoe maakt dit hun leven beter? Denk hierbij aan: mooier, gemak­ke­lijker, gezon­der, succes­voller, et cetera.
 • Kijk op dezelfde manier naar het aanbod:
  • Hoe voldoet het aanbod aan de behoeften van de doelgroep(en)?
  • Welke problemen lost dit voor hun op?
  • En hoe maakt dit hun leven beter?

Is er geen brand guide? Kijk dan naar de doelstel­lingen van het merk, de content-missie, de doel­groep(en) en de informatie-behoeften van deze doel­groep(en).

Verder inzoomen?  Ga naar:

Op de informatie-behoefte van de doel­groep(en) komen we binnen­kort terug. Wil je dit niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Bron #9
Collega’s

Vraag aan alle collega’s naar hun expertises en vraag vervol­gens om onder­werpen die daarbij passen.

Ga hiervoor het gesprek face to face aan. Zet hiervoor desnoods een video-gesprek in. Eventueel kan het inter­view ook per telefoon of chat, maar doe het s.v.p. niet per e‑mail. Een normaal gesprek is de beste manier om ergens op in te haken en aanvul­len­de vragen te stellen.

Vraag direct of ze er zelf over zouden willen vertel­len of schrij­ven. Wie weet is dit wel geschikt voor zeer boeiende video-content.

Deze inspiratie­bron lijkt veel op Bron #7 – Bestaande kennis. Je kunt ze dan ook prima combineren.

 

Bron #10
Concurrentie

 • Wat zijn de onder­werpen van de concurrentie?
 • Scroll door hun content en haal onder­werpen uit titelpagina’s, koppen en subkoppen.
 • Ga op zoek naar hun lijsten met veelgestelde vragen (FAQ’s) en haal ook daar onder­werpen uit.

Je snapt waarschijn­lijk wel dat dit SEO-technisch niet direct de perfecte onder­werpen zijn om ook content over te produce­ren, maar het kunnen wel hele goede kataly­sa­to­ren voor de brain­storm­sessie zijn en daar gaat het in deze fase om.

 

Bron #11
Evenementen

 • Bezoek evenementen waar (ideale) klanten komen.
 • Noteer de onder­werpen en subonder­werpen die de revue passeren.
 • Geen tijd? Snuffel rond in de aankon­di­gingen en de verslagen.

Denk niet alleen aan evene­menten als sympo­siums, maar bijvoor­beeld ook aan openbare vergade­ringen van vakverenigingen.

En vergeet geen foto’s te nemen of ge­lijk te filmen. Beelden zijn natuur­lijk ideaal voor aantrek­ke­lijke content. In ons blog komen we hierop binnen­kort terug. Wil je dit niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Bron #12
Kalender

 • Wat zijn de hoogtepunten van het seizoen?
 • Welke evenementen staan er op de planning?
 • Kijk ook naar het afgelopen jaar:
  • Wat had enorme impact op de branche?
  • Wat had enorme impact op de business van de ideale klant(en)?
  • Waar sprak men nog lang over na?

 

Aan de slag of nog heel even wachten?

Met een van bovenstaande inspiratie­bronnen kun je direct al aan de slag. Maak een keuze, maar je mag uiter­aard ook wach­ten tot deel 3. Dan heb je alle bron­nen en kun je een welover­wogen keuze maken.

Sowieso schrijf je nu al alles op dat in je opkomt, toch?


Wat kun je verder doen?

Wat je verder kunt doen? Dat is je aan­melden voor onze gratis e‑mailalert, want wie ons blog volgt, weet het: we delen keer op keer infor­matie en tips om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken. Met veel van deze blog­artikelen kun je ook hands-on aan de slag.

Wil je deze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­aanbieding – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding brainstormsessie onderwerpen

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gelezen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­­lijke brain­storm­sessie.

Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar waardevolle onderwerpen voor het blog, de content-marketing en/of de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO).

Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg onderwerpen om verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig is om tot de beste resul­ta­ten te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­­dagen op: 070 - 381 91 81. Het code­woord is: ‘HET STORMT’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home