Reels, Shorts en Stories • 1/2 • Wat is wat en waar moet je zijn?

Reels, Shorts en Stories • 1/2

Korte video-content als Reels, Shorts en Stories zijn onmisbaar in de huidige wereld van content-marke­ting. Toen we begin dit jaar de trends voor 2023 bespraken, werd de waarde van deze video’s al over­duidelijk.

Met video’s kun je op een enter­­tai­nende manier, snel en spraak­­makend de doel­groepen inspi­re­ren, infor­me­ren én aan het merk verbin­den. Het kan zelfs tot directe aan­kopen leiden. Al hangt dat laatste natuur­lijk ook af van de bedrijfstak.

Maar wat zijn Reels, Shorts en Stories precies en waar moet je zijn?

Verdeeld over 2 blog­artikelen zoomen we in op deze vormen van korte video-content en verken­nen we hun kenmer­ken, verschil­len en toepas­singen. Daarnaast delen we ook interes­sante inzich­ten over het belang van video-content voor bran­ding, conversie-optima­li­sa­tie en zoek­machine-optima­li­sa­tie (SEO). Laten we dus maar snel van start gaan!

Wij weten dat je woorden als video-content en content-marketing ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Dit blogartikel is een vervolg op: Content-marketing • De trends van 2023 • 5/6 • Video is king!. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­ma­tie in dat artikel.

Wat gaan we doen?

 

  • Bonus-artikel – Voor wie zijn blik verder wil verbre­den, delen we een leuk en interes­sant artikel over wat Reels vroeger waren en wat de term nog meer betekent in de video- en film­industrie.  Direct naar bonus-artikel.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat is korte video-content?

Laten we beginnen met een algemene uitleg over korte video-content voor we inzoo­men op de verschil­lende vormen korte video-content (Reels, Shorts en Stories) en waar je moet zijn.


Eerst de overeenkomsten

Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok zijn allemaal soorten korte ‘verticale’ video-content, máár Stories kunnen zowel video als foto’s zijn. Deze content wordt speciaal gemaakt voor weer­gave op mobiele apparaten.

Ze zijn allemaal te bekijken via verschil­lende social-media-plat­formen, waar­door er verschil­len zijn in onder andere:

  • lengte;
  • inhoud;
  • doelstelling.

Waarvoor is deze korte video-content bedoeld?

Over het algemeen waren Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok in begin­sel allemaal bedoeld om verha­len te vertel­len, maar bij Reels, Shorts en video’s op TikTok gaat het bijna altijd om vermakelijke en creatieve video-content.

Daarentegen worden Stories vooral gebruikt om momenten uit het dagelijks leven te delen. Bij Stories is er in de regel ook meer interactie met de volgers, máár dat kan ook bij Reels en Shorts de bedoeling zijn.

Korte video is goed voor 80% van al het mobie­le data­verkeer.

Bron: Adobe Experience Cloud Blog.

Laten we dan nu maar eens kijken naar de belang­rijkste kenmer­ken en verschillen.

Waarom zou je kiezen voor korte video‑content?

Korte video’s zijn prima voor de branding. Je kunt vaak meer content pro­du­ce­ren in min­der tijd, alhoe­wel dat hele­maal afhangt van hoe en wat je wilt vertel­len en in welk jasje (video-concept) je het giet.

Maar een belang­rijkere reden is dat kijkers over het alge­meen eer­der geneigd zijn om korte video-content – die (wel) meteen ter zake komt – te bekij­ken, dan zich in een lap tekst te ver­diepen.

 

Wat zijn Reels?

Reels – korte verticale video-content – zijn dus bedoeld om verhalen te vertel­len, maar zijn vaak meer gericht op het delen van enter­tai­nende content, dan van persoon­lijke momen­ten. Ze worden geken­merkt door crea­ti­vi­teit en humor.

Waar?

Reels komen voor op Instagram en Facebook en zijn bedoeld om te concurreren met TikTok. Als je ze op beide platformen wilt delen, moet je ze of tegelijk delen (cross-posten) of eerst op Instagram. Om snel te cross-posten moeten de accounts wel gekoppeld zijn.

Lengte

De lengte van de Reels wordt bepaald door het social-media-platform en zijn op dit moment:

  • maximaal 30 seconden op Facebook;
  • maximaal 90 seconden op Instagram.

En verder?

Reels bevatten vaak audio als muziek, tekst-overlays, emoji’s, stickers en speciale effecten.

Dat je audio als muziek kunt toevoegen aan de Reel, behoeft vast geen verdere uitleg. Tekst-overlays zijn teksten die over de video heen worden geplaatst. Ook emoji’s en stickers voeg je een­vou­dig toe, maar laten we speciale effec­ten in de box hier­onder verder toelichten.

Wat zijn speciale effecten bij Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok?

Wanneer je een filmpje als Reel plaatst, kun je daaraan naast audio en tekst-overlays ook speciale effec­ten toevoegen. Je kunt dan denken aan AR-effecten en andere effec­ten als slow-motion en time-lapse.

Wat is AR en wat zijn AR-effecten of AR-filters?

AR-effecten zijn filters die gebruikmaken van augmented reality (AR) en een extra laag over de video heen leggen. AR is een technologie waarmee er een digitale wereld aan de echte wereld wordt toegevoegd.

Anders gezegd: bij AR wordt een digitale wereld over de echte wereld heen geplaatst. AR wordt daarom in het Nederlands ook wel toegevoegde of aangevulde realiteit genoemd.

Wat zijn slow-motion en time-lapse?

Slow-motion is een effect waarbij de video langzamer wordt afgespeeld dan normaal.

Bij Time-lapse wordt de video versneld afgespeeld. Hierdoor lijkt het alsof de tijd sneller gaat.

 

Wat zijn Shorts?

Ook Shorts – korte verticale video-content – zijn bedoeld om verha­len te vertel­len, maar zijn net als de Reels meer gericht op enter­tain­ment, dan op het delen van persoon­lijke momen­ten. Ook dit type video-content wordt geken­merkt door crea­ti­vi­teit en humor.

Waar?

Shorts vind je op YouTube. Ze zijn Google’s antwoord op de trend van verticale kortere video-content en bedoeld om te concurreren met TikTok.

Lengte

Shorts duren op dit moment maximaal 60 seconden.

En verder?

Net als Reels, bevatten Shorts vaak audio als muziek, tekst-overlays, emoji’s, stickers en speciale effecten.

 

Wat zijn Stories?

Stories kunnen zowel verticale video’s als afbeel­dingen (vaak foto’s) zijn. Ze zijn bedoeld om verha­len te vertel­len waar­voor door­gaans moment-opnamen van het dage­lijks leven worden gedeeld.

Waar?

Stories worden gedeeld op social-media-platformen als Instagram, Facebook, WhatsApp en Snapchat.

Lengte

De video’s duren op dit moment:

  • maximaal 15 seconden op Instagram;
  • maximaal 120 seconden op Facebook.

Zichtbaarheid

De Stories verdwijnen automatisch na 24 uur.

En verder?

Net als Reels en Shorts, bevatten Stories ook vaak audio als muziek, tekst-overlays, emoji’s, stickers en speciale effecten.

Stories worden vaak gebruikt voor het delen van persoon­lijke momen­ten, nieuws, evene­menten of updates met vrien­den, familie en volgers.

De gedeelde afbeeldingen en video’s zijn vaak spontaner en minder gepolijst dan de content die normaal op een tijdlijn wordt geplaatst én in verge­lij­king tot Reels en Shorts. Dit biedt de moge­lijk­heid om ‘snel’ een kijkje te nemen in het echte dage­lijks leven van de gebrui­ker en de echte persoon­lijk­heid te zien.

Stories dragen hierdoor bij aan het gevoel van authen­ti­ci­teit en verbondenheid.

 

Wat zijn video’s op TikTok?

TikTok is ontwikkeld zodat mensen hun crea­ti­vi­teit konden uiten en hun talenten konden laten zien. TikTok-video’s kunnen nu van alles zijn: grappig, infor­matief, educa­tief, crea­tief en nog veel meer.

Waar?

TikTok.

Lengte

De video’s mogen inmiddels maximaal 10 minuten duren.

En verder?

Net als de andere video-content biedt TikTok een breed scala aan opties om de video interes­santer te maken. Je kunt hier dus ook eenvou­dig audio als muziek, tekst-overlays, emoji’s, stickers en speciale effec­ten toevoegen.

 

Wat kunnen we nog meer over Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok vertellen?

Zoals je ziet lijken Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok best veel op elkaar. Al deze korte ‘verticale’ video-content is natuur­lijk niet alleen in te zetten door gebrui­kers van de plat­formen voor onder­linge enter­tain­ment. Ze bieden merken ook kansen voor de branding, de marketing, de zoek­machine-optima­li­sa­tie (SEO) en de conversie-optimalisatie, maar daarover in deel 2 meer.

Andere toekomstplannen

Naast deel 2 en een interes­sant bonus-artikel over wat Reels vroeger waren en wat de term nog meer bete­kent in de video- en film­indus­trie, helpen we je op pad met korte video-content. Hoe ga je je enthou­siasme omzet­ten tot iets waardevols?

In een serie van 4 delen die speciaal is opge­zet voor lokale dienst­verleners, kijken we of je er ook werke­lijk wat aan hebt en mee kunt. En zo ja, hoe maak je dan met video het merk herken­baar en gelijk sterker? Wat is een interes­sante doel­stelling en welke inhoud past daarbij? En wat is dan het juiste video-format en de kanaalkeuze?

Deze serie sluiten we af met meer dan 70 ideeën voor korte video-content… ook weer voor lokale dienst­verleners.

Wil je deze blogartikelen niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de onder­staande box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Of wil je liever direct aan de slag?

Mocht je (of mochten jullie) haast hebben, dan kun je natuur­lijk altijd over­wegen om ons in te scha­kelen. Samen kijken we naar de haal­baar­heid en wat nodig is. Daarna kun je ook de productie, publi­ca­tie en/of promo­tie aan ons uitbesteden.

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en content-marke­ting daar­van een belang­rijk onder­deel vormt. Zo hebben wij ruime erva­ring met het bepa­len, ontwik­ke­len én uit­voe­ren van content-marke­ting-strate­gieën.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home