Reels, Shorts en Stories • 2/2 • Het belang voor de content-strategie

Reels, Shorts en Stories • 2/2 • Het belang voor de content-strategie

Korte video-content als Reels, Shorts en Stories hebben bewezen waarde­vol te zijn voor merken. Ze zijn niet alleen belang­rijk voor de branding en de marke­ting, maar ook voor de conversie-optima­li­sa­tie en zoek­machine-optima­li­sa­tie (SEO) zijn ze van onschatbare waarde.

Wat wil je nog meer?

Reels, Shorts en Stories trek­ken de doel­groepen aan, vergro­ten de naams­bekend­heid en betrek­ken deze mensen bij het merk. Met tutorials, blikken achter de schermen of simpele promo­ties zijn ze meer dan interes­sant om in de content-strategie op te nemen, máár blijf tegelijk ook kritisch. We zoomen verder in!

Wat gaan we doen?

 

  • Bonus-artikel – Voor wie zijn blik verder wil verbre­den, delen we een leuk en interes­sant artikel over wat Reels vroeger waren en wat de term nog meer bete­kent in de video- en film­indus­trie.  Direct naar bonus-artikel.

Eerst meer weten?

Lees dan deel 1.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Korte terugblik
Wat kunnen we nog meer over Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok vertellen?

Wat kunnen we nog meer over Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok vertel­len? Met deze vraag eindigden we deel 1. We bespra­ken in dat deel de over­een­komsten en verschil­len tussen al deze vormen van korte ‘verticale’ video-content die speciaal is/wordt gemaakt voor het bekijken op mobiele apparaten.

Reels, Shorts, Stories en andere korte video’s zijn populair vanwege hun directe impact en authenticiteit. Je vindt ze op social-media-platformen als Instagram, Facebook, TikTok en YouTube. Ze bevatten naast bewegend beeld vaak audio, tekst, emoji’s, stickers en speciale effecten.

Meer dan de helft van de marke­teers zegt dat video het meest waarde­volle type content is en 25% zegt dat live-video effectief is bij het berei­ken van de doel­stellingen van hun social-media-strategie.

Bron: Sprout Social

Werd deze korte video-content ooit bedacht om verha­len te vertel­len, zijn Reels en Shorts op dit moment hoofd­zake­lijk enter­tainend en crea­tief, terwijl we via Stories voor­name­lijk momen­ten uit ons leven delen en hier­mee inter­actie bevorderen.

Al deze korte ‘verticale’ video-content is natuur­lijk niet alleen in te zetten door gebrui­kers van de plat­formen voor onder­ling vermaak. Ze bieden ook kansen voor merken; voor zowel de branding en marketing als voor de conversie-optima­li­sa­tie en zoek­machine-optima­li­sa­tie (SEO).

Laten we dan maar snel beginnen met de waarde van Reels, Shorts en Stories voor de branding.

Wij weten dat je woorden als video-content en social-media-strategie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Reels, Shorts, Stories, video’s op TikTok en branding

Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok bieden merken een geweldige manier om de aandacht van hun doelgroepen op social media te trek­ken en tegelijk on top of mind te blijven. Dit is natuur­lijk enorm belang­rijk voor het bouwen van een sterk merk en de breinpositie.

Daarnaast stellen ze merken in staat hun aanbod (produc­ten en/of diensten) op een creatieve manier te presen­te­ren. De video’s helpen om de naams­bekend­heid van het merk te vergro­ten én het publiek te betrek­ken bij het merk.

Maak gebruik van de mogelijkheden van korte video-content en boost het merk door hiermee een authentieke merkbeleving te creëren.

Dit maakt duidelijk dat organi­sa­ties korte video-content niet alleen kunnen inzet­ten voor de marketing, maar ook voor de branding. Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok kunnen name­lijk heel goed de merk­persoon­lijk­heid over­brengen door de juiste sfeer te weer­spiegelen.

We spreken nu over de merk­beleving die op dit moment voor menig consu­men­ten­­merk belang­­rijker is dan welk ander middel dan ook.


De sfeer van het merk overbrengen met korte video-content

Wanneer je met de korte video-content de sfeer van het merk wilt over­brengen, dan heb je geen hoge­school wiskunde nodig. Het merk moet vooral zich­zelf blijven en dus de merk­persoon­lijk­heid uitstra­len, dan is het resul­taat authen­tiek en geloof­waardig.

Wanneer je de content weet te koppe­len aan de levens­stijl van het merk en die van de doel­groepen, weerspiegel je al snel de juiste sfeer. Hiervoor kun je – bijvoor­beeld – kiezen om de content zo in te zetten, dat het laat zien hoe het merk en het aanbod (producten en/of diensten) passen in de levensstijl van de doelgroepen.

Met korte video-content kun je de expertise bewijzen zonder jezelf op de borst te kloppen.

Tegelijkertijd kun je met de Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok laten zien wat het merk te bieden heeft en hoe de produc­ten werken. Dit zie je vaak en kan ook helpen om de naams­bekend­heid van het merk te vergro­ten en het publiek te betrek­ken bij het merk.

Andere veel gebruikte doelen van Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok zijn:

  • Blik achter de schermen – Merken kunnen Reels gebruiken om hun doelgroep(en) een kijkje achter de schermen te bieden en bijvoor­beeld te laten zien hoe hun producten worden gemaakt.
  • Tutorials – Reels zijn ideaal voor tutorials over hoe de producten moeten worden gebruikt.
  • Promoties – Merken kunnen Reels gebruiken om promoties en kortingen aan te kondigen of te delen.

Hoe pak je dit onderscheidend en verbindend aan?

Heel erg origineel kun je boven­staande voorbeel­den natuur­lijk niet noemen, maar je kunt het wel op een originele manier aanpak­ken. Hierop zoomen we binnen­kort uitgebreid in. We delen dan een serie met inzich­ten en tips om zelf hands-on met kort video-content aan de slag te gaan, maar dat is niet alles.

Deze serie sluiten we af met ruim 70 ( ! ) origi­nele ingangen en inspi­re­ren­de ideeën voor hoe je korte video-content op een onder­schei­dende én vooral verbin­den­de wijze kunt inzetten.

Dit wil je natuur­lijk niet missen! Meld je dus maar direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

Maak het merk altijd herkenbaar

Sowieso zorg je dat in alle content – en dus ook in de korte video-content – het commu­nicatie-concept terug te zien is en dat ook aan iedere geplubiceerde video het merk feilloos te her­kennen is.


Communicatie met de doelgroepen

Alsof de genoemde voor­delen nog niet genoeg zijn, kunnen Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok een hele belang­rijke rol spelen in de commu­ni­ca­tie met de doel­groepen op deze platformen. Merken kunnen via de video-content gebrui­kers bijvoor­beeld vragen stellen en zelfs polls starten. De volgers kunnen rechtstreeks reageren.


Korte video-content en influencer-marketing

Influencers kunnen voor merken Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok produceren en zo het aanbod promo­ten. Hiervoor worden ze door­gaans goed betaald en gelden wette­lijke regels.

De influencer kan de video-content geheel zelfstandig maken of in nauwe samenwerking met het merk.


Aldus, wat betekent korte video-content voor de branding?

Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok helpen merken om de aandacht te trek­ken, een sterk merk te bouwen en de doelgroepen te betrek­ken. Ze bieden creatieve presen­tatie-moge­lijk­heden en kunnen de merk­persoon­lijk­heid authen­tiek en verbin­dend over­brengen. Korte video-content versterken in de regel de brein­positie van het merk.

Korte video-content is op dit moment een van de beste tools om verbinding te maken met de doelgroepen en om top of mind te blijven.

Na bovenstaande infor­ma­tie is het eigen­lijk over­bodig te zeggen dat korte video-content als Reels, Shorts, Stories en/of video’s op TikTok een onder­deel moeten vormen van de branding-strategie. Maar denk hier wel eerst goed over na en als je besluit ervoor te gaan, bedenk hier­voor dan een goede strategie. Dat is een strategie die complementair is aan de branding-strategie.

 

Reels, Shorts, Stories, video’s op TikTok, conversie-optima­li­sa­tie en SEO

Zoals je zojuist kon lezen, kun je met korte video-content als Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok het merk en het aanbod etaleren en poten­tiële klanten laten zien hoe het aanbod voor hen werkt.

Dit draagt bij aan naams­bekend­heid en de verbin­ding tussen merk en doelgroepen op de betref­fende platformen. Dit zou moeten leiden tot meer verkeer naar de web­site en uitein­de­lijk tot meer conversie.

Meer conversie is altijd goed voor de zoek­machine-optima­li­sa­tie (SEO), maar je kunt de Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok ook zo maken dat ze een directe bijdrage leveren aan de SEO. Je moet dan zorgen dat de Reels gerelateerd zijn aan de te targeten zoek­woorden.

Korte video-content is niet alleen de sleutel tot meer zichtbaarheid, maar zorgt vaak ook voor meer bezoekers en conversies.

Hiermee vergroot je niet alleen de zicht­baar­heid van het merk op de betref­fende social-media-platformen, maar tegelijk ook de kans dat het merk wordt gevon­den door gebrui­kers die op zoek zijn naar die zoek­­woor­den.

Google houdt dit scherp in de gaten. Hierdoor kunnen mensen die door de Reel, Short of Storie op de web­site uitkomen, weer pluspunten voor het merk in de zoek­machine opleveren.

Het is dus zeker de moeite waard om korte video-content op te nemen in je SEO- en conversie-optimalisatie-strategie.


Nog even in het special over Shorts en SEO

Met betrekking tot Shorts en SEO zijn er namelijk wel verschil­len te noemen, want YouTube is een zoek­machine op zich en werkt nauw samen met Google’s (web)zoek­machine. Beide zijn natuur­lijk sowieso van Google.

Hierdoor zijn er verschil­lende strate­gieën die je op YouTube kunt inzetten en haal je het beste uit het social-media-platform. Het creë­ren van relevante content, het optima­li­se­ren van titels en het creë­ren van een goede beknopte inhoud, zijn slechts enkele voor­beel­den waarop merken en andere publi­cis­ten de betrok­ken­heid van de doel­groepen kunnen vergroten.*

* Neil Patel (‘s werelds leading SEO-specialist) heeft hier­over een uitge­breid blog­artikel gepu­bli­ceerd. Het artikel legt uit wat de meest effec­tieve YouTube Shorts-strategie is en is zeer duide­lijk voor mensen met enige kennis van SEO en het publi­ce­ren op YouTube. We verwij­zen je graag daar­heen omdat wij zelf in ons blog nog niet hebben ingezoomd op dit speci­fieke onder­werp.  Naar het artikel.

 

Conclusie
Korte video-content zorgt voor verbinding met de doelgroepen

Korte ‘verticale’ video-content als Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok zijn voor merken een populaire manier gewor­den om te commu­ni­ce­ren met hun doel­groepen op de betref­fende socia-media-platformen. Het biedt ruim voldoende moge­lijk­heden om het merk en het aanbod op een infor­mele en mense­lijke manier te presenteren.

Merken tonen hun producten in actie, bieden een blik achter de scher­men en betrek­ken hun volgers bijvoor­beeld bij de ontwikke­ling van nieuwe produc­ten of diensten.

Korte video-content laat het merk tot leven komen en brengt doelen op het gebied van branding, marketing, conversie-optimalisatie én SEO dichterbij.

Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok bieden hier­door tal van voor­delen voor zowel de branding en de marketing als de conversie-optima­li­sa­tie en de zoek­machine-optima­li­sa­tie (SEO).

Wanneer het bij de doelgroepen en het merk past, is het aan te raden om korte video-content op te nemen in de content-marketing-strategie (content-strategie). Deze strategie staat altijd in teken van de doel­stellingen van het merk, en dus ook van de branding, marketing, conversie-optima­li­sa­tie en SEO.


Speciale noot voor zzp’ers en lokale dienstverleners in klein MKB

Ben jij zzp’er of een ondernemer die al 20 ballen hoog moet houden en tijd tekort komt? Kijk dan eerst kritisch of korte video-content als Reels, Shorts, Stories en video’s op TikTok wel bij jou als merk past. Zitten de doelgroep(en) er ook echt op te wachten of komen de klanten via andere wegen naar je toe?

Wanneer de toege­voegde waarde duide­lijk is, dan is belang­rijk dat je tijd hebt om op regel­matige basis ‘relevante’ korte video-content voor de doelgroep(en) te kunnen produceren. Vraag jezelf ook af hoe je nog onder­schei­dend kunt zijn tussen alle andere video’s. Wat kun je (nog) toevoegen?

Besef dat het je sowieso tijd gaat kosten en je weer afgeleid kan zijn van wat belangrijker is. Maar als je ervoor gaat, ga er dan voor!

En vergis je niet. Ook al kan een concurrent keer op keer voor briljante video-content zorgen, dan zegt dat nog niets over de Return On Investment (ROI).

Direct zelf aan de slag?

Wil je tips om zelf direct mee aan de slag te gaan? Ga dan naar de box ‘Zo maak je een succes­volle korte video’ in ‘Content-marketing • De trends van 2023 • 5/6 • Video is king!’.


Toekomstplannen met video-content? Wij helpen!

Zoals we in de tekst al hebben vermeld, gaan we binnen­kort uitge­breid inzoo­men op de kracht van korte video-content voor de branding van lokale dienst­verlenende organi­sa­ties. We delen dan inzich­ten en tips om zelf hands-on aan de slag te gaan.

Wie ons volgt weet dat we helpen met het merk naar een hoger niveau te tillen en dus ook met je korte video-content.

Aansluitend op deze serie komen we dan ook nog met maar liefst ruim 70 ( ! ) origi­nele ingangen en inspire­rende ideeën voor hoe je korte video-content op een onder­schei­dende én vooral verbin­dende wijze kunt inzetten.

Wil je deze blogartikelen niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de onder­staande box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en content-marke­ting daar­van een belang­rijk onder­deel vormt. Zo hebben wij ruime erva­ring met het bepa­len, ontwik­ke­len én uit­voe­ren van content-marke­ting-strate­gieën.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home