Reels, Shorts en Stories • Wat is een reel in de film- en video-industrie?

Reels, Shorts en Stories • Wat is een reel in de film- en video-industrie?

Korte video-content als Reels, Shorts en Stories zijn op dit moment meer dan hip en popu­lair, maar wist je dat reels hun oorsprong vinden in de film­wereld? De term ‘reel’ is niet zomaar uit de lucht komen vallen en net zo oud als de film-industrie zelf. En dat is best oud.

Laten we eens inzoo­men op de evolutie van reels en hun rol vóór en in het digitale tijdperk. We bespre­ken dan gelijk ook wat de show­reels zijn, die profes­sio­nals in de film- en video-industrie gebruiken.

Ga mee terug in de tijd en verbreed je kennis van dit type content.

 

Wat is een reel in de film- en video-industrie?

 

Wat is een reel in de film- en video-industrie?

De term reel komt al vanuit de film-industrie die startte eind 19e eeuw. In die tijd verwees reel meestal naar een spoel, filmrol of haspel waarop een filmstrip werd gewikkeld.

Met de opkomst van de video in de jaren 50 van de vorige eeuw stapte de film-industrie langzaam maar zeker over op video. Dit is ook de tijd dat de televisie een vast onder­deel van het huishouden werd.

 

Reels tijdens de digitalisering

 

Reels tijdens de digitalisering

Het is eind 1951 als in Los Angeles de 1e video-band wordt gedemonstreerd door de elektronica-divisie van Bing Crosby Enterprises (BCE). Een video-band is dan een magnetische ‘analoge’ opname-technologie en opslag-capaciteit voor films. De band heeft 2 spoelen en zit in een cassette; oftewel: in een slim doordachte plastic box.

Pas een kwart eeuw later worden door zowel Panasonic als JVC video-banden en video-recorders geïntro­du­ceerd voor de consu­ment. De opslag-moge­lijk­heden van het type VHS en Betamax worden snel popu­lair. Jarenlang zijn dit de meest popu­laire manie­ren van opslaan voor bewe­gend beeld. Ze worden volop thuis gebruikt en ingezet voor de verhuur van films via zoge­naamde video­theken.

Van analoog via Betacam naar cloudservices: de opslag-revolutie in de filmwereld.

In de jaren 80 en 90 kwamen de digitale syste­men als Digital Betacam en DV-tapes. Vanaf die tijd worden films ook steeds vaker digitaal opge­nomen en worden hier­voor steeds grotere digitale opslag-moge­lijk­heden ontwik­keld en geïntro­du­ceerd. We spreken dan over harde schijven, flash­drives, geheugen-kaarten en cloud­services.

De term ‘reel’ bleef al die tijd bestaan, maar ging wel met zijn tijd mee. Het ging auto­ma­tisch verwij­zen naar het digitaal bestand­sformaat dat wordt gebruikt om het beeld- of geluids­mate­riaal van een produc­tie op te slaan, te dupli­ceren en/of te transporteren.

Wij weten dat je woorden als video-band en elektronica-divisie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wat zijn de voordelen van digitaal opslaan?

Digitale opslag biedt veel voor­delen verge­leken met analoge opslag. Digitale video-opnamen kunnen bijvoor­beeld een­vou­diger en sneller worden geko­pi­eerd zonder kwali­teits­verlies. Ze kunnen worden opge­sla­gen en beheerd op een compu­ter of andere digitale opslag-appa­raten en ze kunnen tegen­woordig – mede dankzij de opkomst van kunst­matige intel­li­gen­tie (AI) – ook nog eens zeer eenvou­dig én snel worden bewerkt en gedeeld.

 

De lengte van de reel

Afhankelijk van de opslag-capaciteit van de gebruikte media – mm-film en video-band – variëren de lengtes van de reels die hierop worden opgeslagen.

Bij de mm-film zijn er verschil­lende breed­tes als 8 mm, Super 8 mm, 16 mm en 35 mm. De leng­tes varië­ren van enkele meters tot honder­den meters. De lengte van een reel wordt bepaald door de opslag-capaciteit en de opname zelf.

Van zoemende mm-film tot maximale gedigitaliseerde bescherming voor de toekomst.

Bij video-banden hangt de lengte af van het type video-band – de kwaliteit – en natuur­lijk van de opname zelf. Zowel de mm-film als de video-banden hebben in vergelijking met digitale opslag-media vaak een lagere opslag-capaciteit.

Omdat mm-films en video-banden na verloop van tijd vatbaar zijn voor fysieke schade en kwali­teits­verlies, zijn in de indus­trie veel oude films en video-banden gedigi­ta­li­seerd om hun inhoud veilig te stellen.

 

Reel als presentatie

Reel kan ook staan voor een verza­me­ling van verschil­lende video-clips of scènes die aan elkaar zijn gemon­teerd en worden gepre­sen­teerd als een geheel.

In de film- en video-industrie worden ze bijvoor­beeld vaak ingezet om de visuele inhoud van een project samen te stellen en te presen­teren. Het kan echter ook gaan om een verza­me­ling van frag­men­ten van eerdere projec­ten of opnamen, vaak geselec­teerd om een ​​bepaald talent of genre te benadrukken.

Als je werkt in de in de film- en video-industrie is de reel een bekend middel om te laten zien wat je kunt.

Reels worden dan ook zeer vaak gebruikt door video-grafen, film­makers, acteurs, anima­tors, colo­risten, visa­gisten en andere profes­sio­nals in de film- en video-indus­trie. Het gaat hier dan om een montage van verschil­lende projecten die de profes­sio­nal zelf heeft gemaakt of waar­aan hij heeft meegewerkt.

De reel dient dan als port­folio en wordt door­gaans show­reel genoemd.


Showreel als presentatie-middel en portfolio

Showreels zijn speci­fiek bedoeld om het werk van een persoon of een bedrijf te laten zien. Met de show­reel laten zij hun werk zien om poten­tiële klanten en/of werkgevers te interes­se­ren en kan dus een onder­deel van een sollici­tatie zijn.

Daarnaast worden show­reels ook gebruikt voor presen­taties tijdens bijvoor­beeld vergade­ringen, lezingen of audi­ties. Tot slot worden ze natuur­lijk ook ingezet ter promo­tie op de eigen website, social media of online video-platfor­men als YouTube en Vimeo.

Showreels zijn de visitekaartjes van de filmwereld, maar kosten wel even wat tijd.

Let wel op, want de show­reel is niet een bedrijfs­film, al hebben die 2 wel veel over­een­komsten.  Zie de box hieronder.

Al met al is de show­reel een zeer effec­tieve manier om poten­tiële klanten of werk­gevers snel en effec­tief een indruk te geven van wat je kunt, van je stijl, je vaardig­heden en je erva­ring als profes­sio­nal in de industrie.

Wat is een bedrijfsfilm?

Een bedrijfsfilm is een video die een bedrijf of organi­sa­tie presen­teert aan een bepaald publiek, bijvoor­beeld klan­ten, inves­teer­ders of mede­werkers. Een bedrijfs­film heeft meestal een duide­lijke bood­schap, doel­groep en doel­stelling. De bedrijfs­film geeft de kijker een idee van wat het bedrijf doet en waar het voor staat.

Een bedrijfsfilm heeft dus een hele andere doel­stelling en doel­groep(en) dan de showreel.

Bedrijfsfilms zijn er in verschil­lende vormen, bijvoor­beeld: anima­ties, docu­men­tai­res, testi­mo­nials en natuur­lijk combi­na­ties hiervan.

Je kunt stellen:

  • een bedrijfsfilm gaat over het bedrijf;
  • de hierboven besproken show­reel gaat vooral over het eindproduct.

 

Reels in het digitale tijdperk

In het digitale tijdperk wordt de term reels nog steeds gebruikt, maar dan met een hoofdletter en door een veel en veel groter publiek dan ooit tevoren. Nu betreft het meer korte verticale entertainende video-content op met name Instagram. Deze Reels worden door merken vaak ingezet voor promo­tie- en marketing-doeleinden.

Maar hierover kun je alles lezen in: Reels, Shorts en Stories • 1/2 • Wat is wat en waar moet je zijn?.

En wist je al dat:

Reels en andere korte video-content bieden gouden kansen voor de branding van lokale dienstverleners.

Daarom gaan we binnen­kort uitge­breid inzoo­men op de kracht van korte video-content voor de branding van lokale dienst­verlenende organi­sa­ties. We delen dan inzich­ten en tips om zelf hands-on aan de slag te gaan.

Aansluitend op deze serie komen we dan ook nog met maar liefst ruim 70 ( ! ) origi­nele ingangen en inspi­re­ren­de ideeën voor hoe je als lokale dienst­verlenende organi­sa­tie korte video-content op een onder­schei­dende én vooral verbin­dende wijze kunt inzet­ten.

Mis jij straks meer dan 70 ( ! ) ideeën voor onderscheidende én verbindende korte video-content?

Wil je deze blogartikelen niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de onder­staande box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Of wil je liever direct aan de slag?

Mocht je (of mochten jullie) haast hebben, dan kun je natuur­lijk altijd over­wegen om ons in te schakelen. Samen kijken we naar de haalbaarheid en wat nodig is. Daarna kun je ook de productie, publi­ca­tie en/of promo­tie aan ons uitbesteden.

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en content-marke­ting daar­van een belang­rijk onder­deel vormt. Zo hebben wij ruime erva­ring met het bepa­len, ontwik­ke­len én uit­voe­ren van content-marke­ting-strate­gieën.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home