SEO, AI en zoekwoorden • Wat brengt de toekomst voor lokale dienstverleners? • 2/3  [to‑do‑1]

SEO, AI en zoekwoorden • Wat brengt de toekomst voor lokale dienstverleners? • 2/3  [to-do-list 1]

Generative AI als ChatGPT, Copilot, Gemini én spraak­gestuurde assis­tenten trans­for­meren ons zoek­gedrag. Daarnaast is er Google’s Core Update 2024 en straks ook nog Google’s laatste snufje SGE. Gezamen­lijk zetten ze de SEO-wereld op zijn kop.

En wat betekent dit voor de SEO-strate­gieën van lokale partijen in de dienst­ver­le­nende sector?* Hoe gaat hun SEO en ranking er straks uitzien? En wat moeten ze doen? Wat kunnen ze doen?

Het antwoord hierop is simpel:
SEO-strategieën moeten zich nu aanpassen aan de veranderingen in het zoekgedrag door generative AI.

Maar dan? Hoe doe je dat?

We pakken onze glazen bol er weer bij, tonen je de belang­rijkste veran­de­ringen en zoomen in op je SEO-strate­gie van vandaag en morgen.

* Bij lokale zake­lijke en persoon­lijke dienst­ver­le­ners kun je denken aan: lokale commer­ciële, finan­ciële en juri­dische dienst­verle­ners, kleinere lokale partijen in de gezond­heids­zorg (welzijn, licha­me­lijke en persoon­lijke ver­zor­ging) of lokale orga­ni­sa­ties in de educa­tieve sector.

Wat gaan we doen?

In deze serie koppe­len we de oplos­singen aan de gevol­gen van de opkomst van genera­tive AI en lopen die stuk voor stuk door. Door het inzet­ten op onder­staande oplos­singen, kun je op dit moment de content relevant houden en zo goed als moge­lijk inspe­len op de AI‑gedreven zoek­omgeving van de toekomst.

Dit is wat je nu als lokale partij in de dienst­ver­le­ning kunt doen om te zorgen dat je vind­baar blijft of misschien wel beter vind­baar wordt. Helaas zijn er geen garan­ties, want alles is op dit gebied in bewe­ging… en niet zo’n beetje ook.

 • Deel 1 – We beginnen met een blik in de toekomst en zoomen in op SGE en de veran­de­rende wereld van SEO.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – Aan de hand van de veran­de­ringen, helpen we je op weg de SEO-strate­gie future proof te maken. We delen de 1e helft.
 • Deel 3 – We gaan verder waar we in deel 2 stopten en richten ons in dit deel met name op social media, lokale SEO en video-content.  Direct naar deel 3.

Eerst meer weten?

Lees dan deel 1.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zoek­machine–opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Terugblik & inleiding
Veranderingen zoekgedrag en de impact op lokale dienstverleners

Stel je werkt bij een lokaal advo­caten-kantoor gespe­cia­li­seerd in arbeids­recht hier in Den Haag. Jullie werken voor andere bedrij­ven in de regio. Je zorgt weke­lijks voor minimaal 1 blog­artikel met ‘rele­vante content’ voor de doel­groep. Dit promoot je via diverse kanalen én de content wordt altijd goed ontvangen.

Door al je inspan­ningen was het kantoor online lokaal altijd zeer goed zicht­baar en vind­baar en zeker tussen de zoek­resul­ta­ten in Google had het bedrijf een mooie plek.

Wij weten dat je woorden als advocaten-kantoor ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wat brengt de toekomst?

Nu springen we in de toekomst; naar volgend jaar of misschien wel naar eind dit jaar. Je ziet dat zicht­baar­heid en vind­baar­heid minder worden en de zicht­baar­heid in Google is ook vermin­derd. Het aantal kliks is drast­isch gedaald en dit allemaal dank­zij alle veran­de­ringen in ons zoek­gedrag en de tools die we daar­voor gebruiken.

Na een kleine rond­vraag besef je dat de doel­groep steeds vaker genoe­gen neemt met de infor­matie die generative AI ze biedt. Hieraan kun je weinig veran­de­ren, maar het doel is nog steeds zorgen voor zicht­baar­heid en vind­baar­heid én voor­al voor meer conversie. Wat nu?

Wat ga je nu hieraan doen?

Terug naar het heden. Wat moet je nu doen? Hoe speel je daar nu al slim op in? Hoe zorg je dat het advo­caten-kantoor online promi­nent aanwe­zig blijft? De toekomst kun je niet veran­de­ren, dus hoe bereid je je daarop nu al het beste voor?

Het antwoord gaven we je in de intro al en is heel simpel:

Je past de SEO-strategieën aan aan de veranderingen in het zoekgedrag door AI.

We gaan je vertel­len hoe, maar eerst een samen­vatting van deel 1.


Inleiding
Wat is er gaande in SEO-land?

In deel 1 zoomden we in op de onstuit­bare opmars van genera­tieve kunst­matige intelli­gentie (generative AI) als ChatGPT van OpenAI, Copilot van Microsoft en Gemini van Google. We bespra­ken ook de introductie en het gebruik van Google’s ‘Search Generative Experience’ (SGE) in de zoek­machine van Google in ruim 120 landen, allemaal buiten Europa.

De opmars van generative AI en SGE dwingt tot aanpassingen in SEO-strategieën.

Hierin kwam duide­lijk naar voren dat generative AI niet alleen in korte tijd heeft geleid tot veran­de­ringen in onze manier van zoeken, maar ook zorgt voor veran­de­ringen in de zoek­resultaten.

Deze veran­de­ringen hebben – naast de Google Core Update 2024 – flinke impact op de zicht­baar­heid en vind­baar­heid van lokale partijen werk­zaam in de dienst­verle­nende sector. Deze dienst­ver­le­ners beginnen zich terecht kleine tot grote zorgen te maken over hun ranking, bezoekers­aantallen en conversie.

Wat is SGE?

SGE is een nieuwe en nog experi­men­tele manier van het geven van antwoor­den op vragen gesteld aan Google’s zoek­machine.* dit werkt onder andere op basis van generative AI. Ook hierbij geef je geen traditio­nele zoek­opdrach­ten meer in, maar stel je gewoon een vraag.

Vervolgens biedt SGE snelle en duide­lijke antwoor­den. De AI orga­ni­seert hiervoor eerst de zoek­resul­taten en geeft hiervan een beknopte samen­vatting. Hierbij vermeld het ook nog keurig de bronnen.

Door dit complete antwoord, zal het aantal kliks naar en bezoe­kers op web­sites met infor­matieve content (verder) afnemen.** en daarnaast wordt ranken lastig, want binnen dit type antwoor­den bestaat ranking niet eens meer.

*  Momenteel [april 2024] is SGE toeganke­lijk in meer dan 120 landen buiten Europa, maar door Google’s Gemini vragen te stellen, krijg je nu al een beetje een idee van hoe de antwoor­den er straks uit kunnen gaan zien.
** SGE heeft op dit moment nog geen interes­sante waarde voor niet-infor­matieve zoek­opdrach­ten en is dus voor­al geschikt voor het verkrij­gen van behulp­zame content. Dit zegt dus nog niets over de toekomst van niet-infor­matieve zoek­opdrachten, als shopping, enter­tainende content en actie-matige content. Daarvoor blijft onze traditio­nele manier van zoeken voor­lopig de beste keuze.

Veranderingen voor lokale dienstverleners

Met SGE worden zoek­woor­den minder belang­rijk. In plaats daarvan worden er duide­lijke vrij natuur­lijke vragen gesteld, waarop een vrij natuur­lijk antwoord volgt. Dit heeft een impact op de SEO-strate­gieën van lokale dienst­ver­le­nende orga­ni­saties.

De SEO-strate­gie aanpas­sen is voor de één een hels karwei, voor de ander een eitje. Het ligt voor­al aan wat je al deed.

Om vind­baar en zicht­baar te blijven én te zorgen voor meer conversie, moeten lokale dienst­ver­le­ners hun strate­gie met spoed aanpas­sen. Voor de een kan dit ingrij­pen­der zijn, dan voor de ander.

Hierbij moeten deze kleinere partijen ook nog de concur­rentie met de grote merken aangaan. Het lokale karakter wordt dan belang­rijker en kan zelfs in hun voordeel gaan werken.

Wat kunnen ze hiervoor doen?

Wat deze partijen hiervoor kunnen doen? Dat vertellen we je stap voor stap aan de hand van de moge­lijke gevol­gen, want hoe we het ook wenden of keren: veel SEO-strate­gieën moeten zich nu aanpas­sen om de concur­rentie voor te blijven.

 

Welke veranderingen zijn er en wat kun je doen?

Nu de traditio­nele zoek­machine minder wordt gebruikt, worden de gevol­gen op de hieronder genoemde zaken steeds duide­lijker. Lokale bedrijven moeten hierop inspe­len, zeker als ze moeten concur­reren met de grotere inter­natio­nale merken die al ‘voor SGE geoptimaliseerde content’ aanbieden.

 

 

Transitie zoekopdrachten

Steeds meer mensen gebrui­ken voice search om infor­matie op te zoeken. Voice search maakt gebruik van spraak­gestuurde AI‑assis­tenten als Siri, Google Assistent, Alexa. Bij de gesproken zoek­opdrach­ten gebrui­ken de gebruikers rede­lijk normale taal en dus een vrij natuur­lijk taalpatroon, al is het vaak wel een beetje comman­derend en over­gearticuleerd.

Gesprekken met generative AI en SGE volgen natuurlijke taalpatronen, waarop de SEO in moet spelen.

Ook chatbots worden steeds vaker gebruikt. Wan­neer mensen een vraag aan de chatbot stellen, gebrui­ken ze ook rede­lijk normale taal, maar dan vaak geschre­ven. Hetzelfde geldt voor hoe men het gesprek met de generative AI voert.

Gebruikers van SGE formu­leren hun zoek­opdrach­ten ook op een vrij natuur­lijkere manier. Het gesprek dat volgt, volgt hetzelfde taalpatroon.


Wat kun je doen?

Net als de grote merken, moeten lokale bedrijven hun web­site -content optima­li­se­ren voor spraak­gestuurde zoek­opdrach­ten (voice search) en natuur­lijk taalgebruik.

Achterhaal hiervoor veel­voor­komende vragen met betrek­king tot het aanbod (dienst en/of product) en beant­woord deze in natuur­lijke taal. Leg de focus hierbij op lokale termen en visuele aanwij­zingen die belang­rijk zijn voor de lokale poten­tiële klant.

Zorg ook voor ruim voldoende infor­matie over het merk, de orga­ni­sa­tie en het aanbod. Geef antwoord op wie-, wat-, waar- en hoe-vragen. Hoe meer infor­matie je geeft, hoe groter de kans dat de SGE het straks meeneemt in zijn antwoord áls dat zo van pas komt.

 

Evolutie in beantwoording van vraag

Met AI‑gestuurde zoek­opdrach­ten wordt ‘seman­tisch zoeken’ steeds belang­rijker. Seman­tisch zoeken betekent dat zoek­machines voor het zoek­resul­ta­at niet alleen kijken naar speci­fieke zoek­woorden, maar ook naar de betekenis en de gehele context van de zoek­opdracht.


Wat kun je doen?

Zorg voor content die rijk is aan relevante infor­matie en dus de diepte ingaat. Dit soort content gaat niet over zoek­woorden, maar biedt een duide­lijk verband tussen de verschillende (zoek)termen. Het biedt ook helder­heid over de context (het grotere geheel) waarin deze termen worden gebruikt.

 

Inzicht zoekintentie

Gebruikers van generative AI stellen complexere vragen en verwach­ten ook nog eens geper­so­na­li­seerde antwoor­den. AI begrijpt de context van zoek­opdrach­ten (zoek­intentie) ook beter en komt hope­lijk met antwoor­den die de gebrui­kers verwach­ten. Hierin zal AI steeds beter worden.


Wat kun je doen?

Je zal je voor de SEO eerst bezig moeten houden met het begrijpen van de behoeften en motieven van de doel­groep(en), de zogenaamde zoek­intentie. Pas als je het ‘waar­om’ achter de zoek­opdrach­ten kent, kun je de vragen gaan beant­woorden.

Websites die aansluiten bij de voorkeuren van AI‑algoritmen en de intentie van gebruikers, scoren waarschijn­lijk goed in de zoekresultaten.

Verdiep je in de behoef­ten en motiva­ties van de doel­groep(en). Wat zijn de pijnpunten die poten­tiële klanten ervaren? Welke vragen houden ze bezig?

Beantwoord deze vragen in de content. Focus hierbij op prak­tische tips en biedt waarde­volle inzichten.

Daarnaast moet je op basis van die zoek­intentie de gebruikers­ervaring verbe­te­ren.  Zie het kopje ‘Gebruikers­ervaring en betrok­ken­heid’ hieronder.

 

Gepersonaliseerde zoekresultaten

We borduren nog even door op geper­so­na­li­seerde zoek­resul­taten, want SGE werkt met geperso­na­li­seerde zoek­resul­taten. De AI doet dat niet alleen op zoek­intentie, maar ook op basis van gebruikers­profielen.

Hiervoor genereert de AI gebruikers­profielen op basis van eerdere zoek­opdrachten, locatie (!), demo­gra­fische gege­vens en andere factoren.*

Daarnaast maakt de AI het moge­lijk om het antwoord te perso­na­li­se­ren op basis van het gebruikers­profiel.

* Hier komt natuur­lijk het privacy-verhaal om de hoek kijken. Dit behoeft in dit blog­artikel verder geen aandacht, want daar kun je met betrekking tot de SEO nu niets mee.


Wat kun je doen?

Stem content af op de uiteen­lopende interesses en behoef­ten van de lokale doel­groep(en). Dit wordt misschien wat te hoog­dravend, maar kort door de bocht komt het op het volgende neer.

Het zou mooi zijn als de opdeling van de gebruikers van de SGE overeenkomt met de opdeling van de doel­groepen.

Je ontwikkelt hiervoor meer­dere content-strate­gieën. Iedere strate­gie sluit aan op een interes­sant gebruikers­segment van de SGE, want ieder segment heeft zijn eigen behoef­ten en zoek­intentie. Dit moet dan resul­teren in meer­dere varian­ten van dezelfde relevante content.

Iedere variant sluit naad­loos aan op de behoef­ten én de zoek­intentie van een speci­fiek gebruikers­segment.

Anders gezegd

Je verdeelt de gebruikers van SGE in segmenten en doet dat op basis van behoeften gekop­peld aan de zoek­intentie. Je zorgt voor content voor ieder interes­sant segment en eindigt dus met 1 variant per gebruikers­segment.

AI helpt met de varianten

Je kunt voor de varian­ten van de content gebruik­maken van generative AI. Generative AI kan content perso­na­li­seren op basis van gebruikers­profielen, maar lees het wel heel goed na en doe de nodige aanpas­singen.

Verder inzoomen?

Lees meer over het contro­leren van gegene­reerde teksten in ‘Google Core Update 2024 • Wat betekent dit voor (lokale) dienst­verl­le­ners? ’ of ga direct naar de box ‘Wat is er mis met teksten van ChatGPT?’. Hierin lees je ook wat Google met deze teksten doet.

 

Gebruikerservaring en betrokkenheid

De content en dus het antwoord dat je biedt op een vraag gesteld aan SGE, moet naad­loos aanslui­ten op het antwoord dat SGE kan gaan geven en dus op behoef­ten en zoek­intentie van de gebrui­ker van SGE. Dat hebben we zojuist bij de vorige 2 punten uitvoerig besproken.

Een goed aansluitende gebruikerservaring verlaagt de bounce rate en verbetert de interactie.

Daarna moet deze content een gebruikers­ervaring bieden die naad­loos aansluit op het resul­taat dat SGE de gebrui­ker biedt. De content moet ge­lijk ook zorg dragen voor de nodige betrok­ken­heid van de door­klik­kende gebrui­ker van de SGE.

Om te zien of deze content past bij het resul­taat, tellen AI‑algorit­men (waarderings­systemen) op basis van kunst­matige intelli­gentie (AI) diverse facto­ren mee. Dit zijn facto­ren als gebruikers­betrok­ken­heid, Click Through Rate (CTR) en bounce rate.


Wat kun je doen?

Juist als lokale orga­ni­sa­tie zul je alles moeten doen om de betrok­ken­heid van bezoe­kers te bevor­deren en ze met relevante content aan het scherm en dus aan de web­site te kluis­teren. Ze mogen niet loslaten… of wegklikken!!!

Om dit te bereiken, moet je niet alleen zorgen voor gebruiks­vrien­de­lijke erva­ringen met de web­site , maar ook voor een naadloze aansluiting op de zoek­intentie.  Zie het kopje ‘Inzicht zoek­intentie’ hierboven.

 

Relevante content

Generative AI kan veel, zeker op het gebied van tekst­schrijven en copy­writing. Het kan alleen geen authentieke expertise tonen en al helemaal geen mense­lijke connec­tie tot stand brengen. Dit blijft voor­lopig belang­rijk en maakt ‘rele­vante content’ onmisbaar.


Wat kun je doen?

Blijf net als voorheen relevante content produ­ce­ren. Deze content is uniek en waarde­vol. Het sluit aan bij de zoek­intentie van de gebruikers en de voorkeuren van AI‑algoritmen van zoekmachines.

Hiervoor deel je kennis en erva­ring in bijvoor­beeld blog­artikelen. Je biedt unieke inzich­ten en gaat in op de nuances en details van het vakgebied; nuances en details waar lokale poten­tiële klanten en doel­groep(en) écht iets aan hebben.

Lokale bedrijven zouden hun content moeten afstemmen op de interesses en behoeften van hun lokale doel­groep(en).

Neem hierin gedoseerd relevante zoek­woor­den en relevante lokale zoek­woor­den op en zorg ervoor dat de content aansluit bij de behoeften en interesses van de (lokale) doel­groep(en).

In deel 3 besteden we uitvoerig aandacht aan lokale SEO. Wil je dit niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Branding, expertise en autoriteit

We zouden geen merken­bouwers zijn, als we je er niet even aan zouden herinneren hoe belang­rijk het is om – ondanks alle veran­de­ringen – vast te houden aan het merk en het merk­gevoel. Dit is branding, maar belang­rijker: dit biedt vertrouwen!

Vertrouwen is ook belang­rijk voor de AI, want naast de betrouw­baar­heid van web­sites, beoordeelt de AI indirect ook die van merken. Is een merk en web­site betrouw­baar? Dan scoort deze punten op auto­ri­teit. Hiervoor telt de AI ook de online reviews en andere beoor­de­lingen mee.

Dit heeft alles te maken met de E-E-A-T-richt­lijnen van Google.


Wat kun je doen?

 • Toon de expertise en trek dit breder dan de eigen web­site .
 • Zorg voor vermeldingen op andere lokale online bronnen.
 • Zorg voor kwalita­tieve backlinks.
 • Wees aanwezig en zorg voor interactie op social media.
 • Ga achter positieve reviews aan en reageer waar nodig.

Expertise tonen

Bouw verder aan een sterke online repu­tatie, door te inves­te­ren in thought leader­ship. Creëer relevante content en kijk verder dan alleen blog­artikelen op de eigen web­site . Publi­ceer white­papers en e‑books, schrijf gast­blogs en neem deel aan hiervoor geschikte en interes­sante online community’s.

Schrijf content zelf, bewijs dat jij de expert bent en autoriteit hebt binnen je branche.

Bron: Stephanie van Leeuwen, Frankwatching.

Wanneer je content creëert en hiervoor bron­nen hebt gebruikt, vermeld die dan. Om je content te verrijken, kun je quotes van experts uit de branche gebrui­ken en vermeld je ook hiervan weer de bron (↑). Tot slot doen cijfers en statis­tieken het altijd erg goed, als deze je verhaal ook werke­lijk onder­strepen. Waar moge­lijk voeg je ook hierbij weer een link naar de bron toe.

Lokale bronnen en backlinks

Verlies bij dit alles het lokale karak­ter niet uit het oog. De AI houdt name­lijk ook reke­ning met de auto­ri­teit* van een orga­ni­sa­tie op basis van vermel­dingen in regionale online bedrijven­gidsen en kwali­ta­tieve backlinks.

Social media

De aanwezig­heid en inter­actie op social media telt ook mee, en dit gaat verder dan een post op de bedrijfspagina.

Reviews

En de laatste: positieve reviews en een goede repu­tatie kunnen de sleutel zijn voor de vind­baar­heid van lokale dienst­ver­le­ners. Juist voor deze groep is het actief beheren en reageren op reviews belang­rijk.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Onder­steund door generative AI kunnen zoekmachines direct antwoor­den presen­te­ren in de vorm van featured snippets. Het zijn korte antwoor­den op veelgestelde vragen die alweer een aantal jaren in de zoek­resul­taten verschij­nen. Inmid­dels lijken ze prominent boven­aan te staan.

Dit is heel handig voor de gebruiker, maar een groot nadeel van de featured snippet is natuur­lijk dat web­sites minder bezoekers krijgen.


SEO-strate­gieën moeten zich richten op manie­ren om kans te maken op de featured snippets en dus goede content leveren. Hiervoor een paar sugges­ties, want hierover zijn boeken vol te schrijven.

 

 • Maak relevante content die leesbare antwoor­den geeft op veelgestelde vragen.
 • Gebruik de juiste zoek­woor­den in de content.
 • Zorg ervoor dat de content goed gestruc­tureerd is.
 • Optimaliseer bestaande content.
 • Behoud het lokale karakter.

 

Aggregators en platformen

Zoekmachines en SGE kunnen gebruik­maken van infor­matie van aggre­ga­tors (verza­mel-platformen) en andere platformen voor hun antwoor­den. Dit bete­kent dat lokale bedrij­ven moeten concur­reren met deze platformen om zicht­baar te blijven.


Wat kun je doen?

Niet veel of alles, want wan­neer je zorgt dat de content in orde is en je op de juiste kanalen de juiste gege­vens hebt staan, ben je al een eind op weg. Je volgende zorg is de reviews, maar meer hierover meer bij het kopje ‘Lokale SEO’ in deel 3.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel zijn we geïn­spi­reerd door de onder­staande bronnen, hebben we ze geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vul­ling op onze eigen kennis, ervaringen en inzichten gebruikt.

 

 

Laatste noot
Pas je nu aan voor het straks te laat is

AI en voice search hebben de manier waarop mensen zoeken veran­derd en SGE gaat daar nog meer veran­de­ring in brengen. Dit biedt twijfels en kansen voor lokale dienst­ver­le­ners om hun online vind­baar­heid te verbeteren.

Hiervoor is het wel belang­rijk dat zij hun SEO-strate­gieën aanpas­sen aan de transitie zoek­opdrach­ten naar vrij natuur­lijke zoek­vragen.

Lokale dienstverleners moeten sowieso blijven focussen op waardevolle content die aansluit bij de behoeften van lokale gebruikers van Google.

Lokale dienstverleners moeten nu al alle zeilen bijzetten en misschien wel van koers wijzigen. Ze moeten niet alleen blijven investeren in relevante content, branding, auto­riteit, back­links, reviews en diverse externe kanalen, maar ook kijken naar zoek­intentie, gebruikers­intentie, gebruikers­ervaring, geper­so­na­li­seerde content, lokale SEO, de trends bijhouden, et cetera, et cetera… en de SEO-strate­gie hier – indien nodig – continu aan aanpassen.

Wat de toekomst werke­lijk gaat brengen, dat gaan we allemaal zien. Laten we in deel 3 eerst maar eens kijken naar lokale SEO, social media en video-content. Ook dan vertellen we je wat dit betekent en wat je daar­voor het beste kunt doen.

We helpen je stap voor stap je optimaal voor te bereiden op de SEO-wereld van morgen.


Wat kun je nu verder doen?

Wat je nu verder kunt doen, is je direct aan­mel­den voor onze gratis e‑mailalert, want wie ons blog volgt, weet het: we delen keer op keer infor­matie en tips om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken. Met veel van deze blog­artikelen kun je ook hands-on aan de slag.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te mel­den voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ont­vangt dan van ons een mel­ding wan­neer er een nieuw arti­kel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en zoekmachine-optimalisatie (SEO) daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home