SEO, AI en zoekwoorden • Wat brengt de toekomst voor lokale dienstverleners? • 1/3

SEO, AI en zoekwoorden • Wat brengt de toekomst voor lokale dienstverleners? • 1/3

Door generative AI is online ons zoekgedrag aan het veranderen en dit zet de SEO-wereld op zijn kop. Daarnaast worden spraak­gestuurde assis­tenten als Siri, Google Assistant en Alexa steeds populairder om antwoor­den te krijgen. Praten tegen een machine wordt steeds minder eng.

Massaal gebruiken we ook ChatGPT voor onze geschreven antwoor­den en buiten Europa wordt generative AI binnen Google’s zoekmachines (SGE) uitgerold. Europa zal ooit volgen, maar je kunt hier met Googel’s Gemini ook zoeken én chatten.

Hierdoor verandert ons zoekgedrag drastisch, net als de zoekmachines, zoek­resul­taten en SEO. Maar gebruiken we straks überhaupt nog wel zoekwoorden? Of stellen we gewoon een vraag?

Wat gaat de toekomst brengen en wat betekent dit voor lokale zake­lijke en persoon­lijke dienst­verlen­ers?* Hoe ziet hun SEO en ranking er in de toekomst uit?

We pakken onze glazen bol erbij en zoomen in!

* Bij lokale zake­lijke en persoon­lijke dienst­verle­ners kun je denken aan: lokale commer­ciële, finan­ciële en juri­dische dienst­verle­ners, kleinere lokale partijen in de gezond­heids­zorg (welzijn, lichame­lijke en persoon­lijke ver­zor­ging) of lokale organi­saties in de educatieve sector.

Wat gaan we doen?

In deze serie koppelen we de oplossingen aan de gevolgen van de opkomst van genera­tive AI en lopen die stuk voor stuk door. Door het inzetten op onderstaande oplossingen, kun je op dit moment de content relevant houden en zo goed als moge­lijk inspelen op de AI-gedreven zoekomgeving van de toekomst.

Dit is wat je nu als lokale partij in de dienst­verle­ning kunt doen om te zorgen dat je vind­baar blijft of misschien wel beter vind­baar wordt. Helaas zijn er geen garanties, want alles is op dit gebied in beweging… en niet zo’n beetje ook.

  • Deel 1 – We beginnen met een blik in de toekomst en zoomen in op SGE en de veranderende wereld van SEO.
  • Deel 2 – Aan de hand van de verande­ringen, helpen we je op weg de SEO-strate­gie future proof te maken. We delen de 1e helft.  Direct naar deel 2.
  • Deel 3 – We gaan verder waar we in deel 2 stopten en richten ons in dit deel met name op social media, lokale SEO en video-content.  Direct naar deel 3.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zoek­machine–opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
AI zet de wereld op zijn kop

Binnen onze vakgebieden is die van zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO) altijd het meest in beweging. SEO is een kat-en-muis-spel met Google en zijn updates… en dat al een kwart eeuw! Als we zeggen: “SEO is een continu evoluerend vakgebied”, is dat een enorme understatement.

Nu zijn wij van the Content Care Company geen koffiedik-kijkers en hebben we ook geen glazen bol, maar spelen wel graag in op trends en verwachtingen. Heel soms wagen we het dan om zo’n blik in de toekomst hier met je te delen.

Zeker nu we regelmatig vragen krijgen van onze klanten – die vooral werken in de dienst­verle­nende sector – en zich zorgen maken over hun vindbaarheid.

Wij weten dat je woorden als kat-en-muis-spel mag schrijven als kat-en-muisspel en daarnaast weten we ook dat we diverse andere woorden als zoekmachine-optimalisatie en koffiedik-kijkers geheel aan elkaar mogen schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Terechte zorgen over de vindbaarheid

Steeds meer klanten gaan met genera­tieve kunst­matige intelligentie (genera­tive AI) op zoek naar antwoor­den op hun vragen. Je kunt dan denken aan ChatGPT van OpenAI, Copilot van Microsoft en nu ook Gemini van Google, maar er is meer.

Deze mensen zien de voordelen van generative AI en tegelijker­tijd reali­seren ze zich dat ze zoekmachines als die van Google minder begin­nen te gebruiken. En als zij dat doen, dan zullen vast wel meer mensen dat doen.

Dan komt de twijfel, want wat betekent dit voor hun SEO en de vind­baar­heid van hun websites? Deze onzeker­heid leidt bij onze klanten lang­zaam maar zeker tot zorgen van ieder formaat.

Waren het eerst nog de early adoptors en mensen die bij iedere vernieuwing staan te jubelen, nu begint de gewone man ook al vragen aan de AI te stellen.

En terecht, want hoe gaan lokale dienst­verlen­ers straks nog gevonden worden, als ze dat niet meer met ‘relevante content’ kunnen voor hun vindbaarheid? Hoe moet dat nou als mensen niet meer op websites naar infor­matie zoeken en er dus minder bezoe­kers komen? Als de click rate en de Click Through Rate (CTR) verlaagt?

Hoe laat je de zoek­machine dan zien dat je dé specia­list bent voor het probleem van de gebruiker?

Allemaal belang­rijke vragen waar nu niemand echt een goed antwoord op heeft, maar aan specu­le­ren wordt al jaren goed verdiend. Alleen is dat niet echt ons ding; niet ons verdienmodel.

Laten we ons concentreren op wat we wel weten en lokale dienst­verle­ners helpen bij de nieuwste uitdagingen.

Toch worden er wel al delen van het antwoord duide­lijk en zien we ook duide­lijk waar­heen het op dit moment beweegt. Waar het uiteinde­lijk heen beweegt of eindigt?

Wie zal het zeggen en wat maakt het uit? Voor je het weet gebeurt er weer iets waardoor de SEO-wereld op zijn kop staat. Laten we dan maar gewoon inzoomen op wat we wel weten, wat we merken en wat anderen durven te voorspellen.

 

Wat is er aan de hand?
Ons snel veranderende zoekgedrag

Naast de massale inzet van generative AI als ChatGPT, Copilot en Gemini voor onze vragen, is er in de Verenigde Staten nog wat gaande.

Google Search en SGE

Google test sinds maart 2023 in de Verenigde Staten op kleine schaal met ‘Search Generative Experience (SGE)’. Deze SGE is dan geïmplementeerd in de zoek­machine en staat op het grote scherm van laptops en desktops daar waar nu de gespon­sorde zoek­resul­taten staan.*

* Na de VS werd de test uitgebreid naar India en Japan. Er werd flink gesleuteld en de AI werd uitgebreid met een gespreksfunctie en 4 nieuwe talen. In november 2023 was de lancering in meer dan 120 nieuwe landen en gebieden. Als je wilt meedoen met deze testfase, kun je dat doen via Google Search Labs, maar in Europa is dit (nog) niet mogelijk. Vermoede­lijk door onze strenge wetgevingen op het gebied van privacy.

Microsoft Edge en Copilot

Zelf gebruiken we vanwege diverse technische voordelen graag Microsoft Edge. Hierin zit al ruim een jaar – sinds februari 2023 – een chatbot die inmiddels Copilot heet. Deze werkt nu op basis van ChatGPT 4 en is intuï­tief te gebruiken.

Van Copilot in Microsoft Edge weten we wel hoe het eruitziet. Alleen waar het zich toont, dat verschilt per soort apparaat en hangt ook af van hoe je je zoek­tocht start.

Eind februari bleek uit onderzoek dat wereldwijd al bijna 65% van alle zoek­opdrach­ten een AI‑antwoord of een knop hiervoor toont.

Bron: SE Ranking.

Zowel op desktop als de mobiele apparaten kun je na de zoek­machine openen ook direct kiezen voor de traditio­nele zoek­machine of voor Copilot.

Bij bediening vanuit de browser zie je het resultaat van Copilot rechts bovenaan op het grote scherm. Links zie je de traditio­nele zoek­resul­ta­ten. Vanwege de keuze bij het starten van de sessie, is dit bij de mobiele apparaten niet van toepassing.

Steeds breder wordend publiek

Ook de gewone man begint door te krijgen dat je met generative AI niet meer naar je antwoord op websites van de getoonde zoek­resul­ta­ten hoeft te zoeken, maar het antwoord live voor je neus wordt getypt. Of het antwoord 100% juist is, is een andere vraag, maar het gebruiksgemak wint.

Je hoeft nergens op te klikken en wil je doorvragen op het antwoord? Dan kan dat ook nog.

Door al deze verande­ringen krijgt een andere manier van zoeken vorm.

Minder klikken

Je snapt dat er dus niet meer doorgeklikt hoeft te worden naar websites en dus het aantal kliks gaat dalen. Men verwacht dat in 2026 – dus over 2 jaar! – het aantal kliks met 25% gedaald is.*

De hierop volgende vraag is dan: hoeveel interes­sante bezoe­kers loop je hierdoor straks mis?

Een vraag waarop nu nog geen goed antwoord moge­lijk is.

* Bron: Search Engine Land.

Wat is Search Generative Experience (SGE)?

Search Generative Experience (SGE) is een vrij nieuwe – experimentele – manier van informatie-voorziening in de zoek­resul­ta­ten van Google. Het is maart 2023 geïntro­du­ceerd in de Verenigde Staten, daarna volgden India en Japan en november 2023 kwamen daar 120 landen bij. De EU-landen horen daar niet bij.

SGE wordt aangedreven door genera­tieve kunst­matige intelligentie (genera­tive AI) en is vooral gericht op het bieden van infor­matie als antwoord op de zoekbehoeften.

SGE heeft dus een ander doel dan Copilot van Microsoft en ChatGPT van OpenAI. Het genereert zijn antwoor­den ook iets anders, maar als we dat uit gaan leggen, dan maken we dit verhaal wel heel ingewikkeld en voegt het echt iets toe?

Met SGE begrijp je de essentie van elk onderwerp in een oogwenk en is eindeloos klikken verleden tijd.

SGE biedt antwoor­den op zoek­opdrach­ten én gewone vragen (net als Copilot). Dit doet het snel en duidelijk. SGE organi­seert zoek­resul­taten, begrijpt de kern van de infor­matie en biedt vervolgens een beknopte samen­vatting van het antwoord voorzien van de bronnen.

Gebruikers kunnen zo snel de essentie van een onderwerp begrijpen en hoeven verder geen individuele webpagina’s meer te openen.

Meer dan een zoekopdracht

De antwoor­den van SGE stemt de AI af op de specifieke behoeften van de gebruiker. Hiervoor kijkt de AI niet alleen naar specifieke zoek­woor­den, maar naar de gehele context van de zoekopdracht. Op basis van gebruikersprofielen kan SGE de zoek­vraag in relatie brengen tot de zoek­intentie.

Dit is waarom SGE wellicht nog niet in de EU beschik­baar is, want we hebben nogal strenge regelgeving als het om privacy gaat.

De diepte in

Met SGE kun je doorvragen op de gegene­reerde antwoor­den of je vraag verfijnen. Het maakt hierbij niet uit of je globale of complexe infor­matie zoekt. Toch gaat het (nog) niet altijd helemaal lekker en kun je soms maar beter een nieuw gesprek aangaan.

Meer dan een antwoord

SGE kan ook je onderzoek of creatieve proces op gang brengen en werkt niet alleen met tekst. Het kan zelfs afbeeldingen genereren, maar dat kunnen ze (nog) niet allemaal en er worden zelfs films beloofd.

Dit is in grote lijnen wat SGE onderscheidt van de traditio­nele aanpak van zoek­machines.

Nu nog alleen geschikt voor behulpzame content

SGE neemt (nog) niet alle zoek­opdrach­ten over. Het is nu vooral gericht op het efficiënt vinden van infor­matieve en educa­tieve infor­matie, wat SGE vooral geschikt maakt voor het verkrij­gen van behulpzame content.

Voor niet-informatieve zoekopdrachten, shopping, entertainende content en actie-matige content is SGE op dit moment minder tot niet geschikt. Daarvoor zijn nu traditio­nele zoek­resul­taten nog steeds de beste keuze.

We kijken de rol van SGE voor verbin­dende content nog even aan voor we uitspra­ken doen, want laten we niet vergeten dat SGE nog in een experi­men­tele fase zit, hier niet beschik­baar is en zich in de toekomst verder kan ontwik­kelen om een steeds breder spectrum aan zoek­behoeften te onder­steunen.

Een stap voorwaarts?

SGE kun je een enorm interes­sante stap in het trans­for­me­ren van zoekmachines en de zoekervaringen noemen. Zo gauw als het kan, probeer het dan zelf uit en ontdek wat het voor jou betekent. Denk alleen wel aan je footprint, want vooralsnog slurpt iedere prompt (vraag, instruc­tie, opdracht) energie.*

Wij weten dat je woorden als infor­matie-voor­zie­ning en actie-matige content ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

* Bronnen: A.I. En klimaat: Hoeveel stroom gebuikt jouw zoekopdracht? – OneWorld, AI voor Energie en Duurzaam­heid – TUDelft, AI slurpt energie: ‘Kan over vier jaar net zoveel stroom als Nederland gebruiken’ – NOS, De ecologische voetafdruk van AI: een tikkende tijdbom? – ITdaily en Het ethische AI-dilemma: de balans vinden tussen vooruitgang en verantwoordelijk­heid – Technopedia.

En misschien is dit wel iets voor je: Green AI Cloud.


Ranken wordt zo enorm lastig

Ranken wordt straks lastig, want met SGE is er nog amper sprake van ranking in de zoek­resul­taten. Of iemand zou naar de 10 beste boekhouders van Den Haag moeten vragen.

Dit maakt een einde aan SEO zoals we dat al jaren kennen, want de rol van zoekwoorden wordt door SGE drastisch geminimaliseerd of misschien zelfs wel van tafel geveegd. Voortaan stel je gewoon een duidelijke vraag zoals je die aan een mens zou stellen. Deze vraag zal vrij uniek zijn.

Waar de meeste SEO-specialisten tot nu toe vooral keken naar zoekwoorden, zoekvolumes en ranking-posities, is er bij SGE een andere benadering nodig.

Bron: Stephanie van Leeuwen, FrankWatching.

Maar wat gaan we dan doen als we weinig tot niets meer met zoek­woor­den kunnen?

Je zal de SEO-strate­gie dras­tisch moeten aanpas­sen aan de veran­de­ringen in het zoek­gedrag door SGE. Je vindt in deel 1 en deel 2 wat je daar­voor kunt doen, kunt veranderen en kunt verbeteren, want zorgen voor nieuwe content en SEO zal een totaal andere insteek moeten krijgen.

 

Welke veranderingen zijn er en wat je (nu al) doen?

Het is duidelijk. Lokale zake­lijke en persoon­lijke dienst­verleners van klein tot groot moeten zich bewust zijn van de impact van SGE op het zoek­gedrag van hun poten­tiële klanten én op de verande­ringen in de zoek­machines. Tege­lijk moeten ze concur­reren met grotere merken die ook AI-geopti­ma­li­seerde content bieden.

De veranderingen in de zoek­resul­taten door AI en SGE hebben een flinke impact op de vindbaar­heid van websites en SEO van lokale zake­lijke en persoon­lijke dienst­verleners. De traditio­nele zoek­machine wordt minder gebruikt, wat gevolgen heeft voor de hier­onder genoemde zaken.

 

Wat je hiervoor kunt doen? Dat vertellen we je in deel 2 en deel 3. We koppelen dan de oplossingen aan de gevolgen en lopen die stuk voor stuk door. Door het inzetten van deze oplossingen, kun je op dit moment de content relevant houden en zo goed als moge­lijk inspelen op de AI-gedreven zoekomgeving van de toekomst.

Meer kun je op dit moment niet doen, maar het moet wel gebeuren als je vind­baar wilt blijven en misschien zelfs beter vind­baar wilt worden.


Nu direct al wat doen?

Stel je hebt een lokaal adminstratie-kantoor en biedt je diensten aan aan andere bedrijven in de regio of je werkt voor een lokaal advocaten-kantoor. Je zorgt regelmatig voor blogartikelen met relevante content en het kantoor is daar­door lokaal goed zicht­baar en vind­baar. Dit wil je graag zo houden.

De komende dagen publiceer je weer een blogartikel en je besteedt dagelijks tijd aan social media. Dit zijn kansen en die wil je niet verwaarlozen, maar de wereld draait wel door. Je kunt wachten op het volgende artikel dat volgende week verschijnt of…

  • Je begint direct met je nieuwe artikel te optima­li­se­ren met behulp van zoek­woor­den die specifiek gericht zijn op de ‘natuur­lijke’ vragen die mensen aan AI-assistenten stellen.
  • Heb je daarnaast tijd over?
    • Kijk dan alvast eens kritisch naar de gebruikers­ervaring van de website. Is deze gestructureerd en overzichtelijk? Sluit het geheel aan bij de zoek­intentie van de doel­groep(en)? Zo  niet? Laat dan zo snel moge­lijk de nodige aanpas­singen doen of voer deze zelf uit.
    • Kijk of alle gegevens met betrekking tot het adres, telefoonnummer(s) en openingstijden overal online kloppen, en dan bedoelen we echt ‘overal’. Kijk of er reviews zijn, nieuwe reviews, reageer en/of zorg voor nieuwe.

Waarschijn­lijk kun je zonder verdere uitleg, deze stappen nu al zetten in de toekomst van SEO.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel zijn we geïn­spi­reerd door de onder­staande bronnen, hebben we ze geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vul­ling op onze eigen kennis, ervaringen en inzichten gebruikt.

 

 

Conclusie
Pas SEO nu aan, voor het straks te laat is

De opkomst van generative AI en SGE verandert de manier waarop mensen zoeken. Om hun online vindbaar­heid te verbeteren of te behouden moeten lokale zake­lijke dienst­verleners en persoon­lijke dienst­verleners zich voorbereiden en zich hieraan aanpassen.

AI-gebruikers verwachten snelle en relevante antwoor­den, en die moet je ze wel geven.

Het is hierbij belang­rijk om te focus­sen op relevante content die antwoord geeft op natuur­lijke vragen, in tegen­stelling tot traditio­nele zoek­opdrachten. Hiernaast blijven branding, lokale SEO en link­building voorlopig onmisbaar.

Wat de toekomst werke­lijk gaat brengen, dat gaan we allemaal zien, maar laten we in deel 2 en 3 eerst eens uit de doeken doen wat er voor de SEO-strate­gie concreet is veranderd en/of gaat veranderen. Laten we je dan ook ge­lijk vertellen wat je daar­voor het beste kunt doen.

Zo helpen we jou stap voor stap je optimaal voor te bereiden op de SEO-wereld van morgen.


Wat kun je nu verder al doen?

Wat je nu verder kunt doen, is je direct aan­melden voor onze gratis e‑mailalert, want wie ons blog volgt, weet het: we delen keer op keer infor­matie en tips om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken. Met veel van deze blog­artikelen kun je ook hands-on aan de slag.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te mel­den voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ont­vangt dan van ons een mel­ding wan­neer er een nieuw arti­kel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en zoekmachine-optimalisatie (SEO) daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home