SEO, AI en zoekwoorden • Wat brengt de toekomst voor lokale dienstverleners? • 3/3  [to‑do 2]

SEO, AI en zoekwoorden • Wat brengt de toekomst voor lokale dienstverleners? • 3/3  [to-do-list 2]

Na spraak­gestuurde assis­tenten worden ChatGPT, Copilot, Gemini en straks SGE in Google’s zoek­machine steeds vaker gebruikt om infor­matie te vergaren. Zoekwoor­den worden zoek­vragen en zoek­machines, zoek­resul­taten en SEO-praktij­ken veran­deren ingrijpend.

Maar wat betekent dit voor lokale partijen in de dienst­ver­le­nende sector?

Welke impact heeft dit op commer­ciële, finan­ciële en juri­dische dienst­verleners, kleinere partijen in de gezond­heids­zorg, welzijn, lichame­lijke en persoon­lijke ver­zor­ging of orga­ni­sa­ties in de educa­tieve sector?

Moeten zij zich zorgen maken? Hoe gaat hun SEO en ranking er straks uitzien? En wat moeten ze doen? Wat kunnen ze doen?

Het antwoord hierop is simpel:
SEO-strategieën moeten zich nu aanpassen aan de veranderingen in het zoekgedrag door generative AI.

Maar dan? Hoe doe je dat?

We pakken onze glazen bol er voor de laatste keer bij, tonen je de laatste belang­rijkste veran­de­ringen en zoomen verder in op je SEO-strate­gie van vandaag en morgen.

Wat gaan we doen?

In deze serie koppe­­len we de oplos­singen aan de gevol­gen van de opkomst van genera­tive AI en lopen die stuk voor stuk door. Door het inzet­ten op onder­staande oplos­singen, kun je op dit moment de content relevant houden en zo goed als moge­lijk inspe­len op de AI-gedreven zoek­omge­ving van de toekomst.

Dit is wat je nu als lokale dienst­ver­le­ner kunt doen om te zorgen dat je vind­baar blijft of misschien wel beter vind­baar wordt. Helaas zijn er geen garan­ties, want alles is op dit gebied in bewe­ging… en niet zo’n beetje ook.

 • Deel 1 – We begin­nen met een blik in de toekomst en zoomen in op SGE en de veran­de­rende wereld van SEO.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – Aan de hand van de veran­de­ringen, helpen we je op weg de SEO-strate­gie future proof te maken. We delen de 1e helft.  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – We gaan verder waar we in deel 2 stopten en richten ons in dit deel met name op social media, lokale SEO en video-content.

Eerst meer weten?

Lees dan deel 1 en deel 2.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­­artikelen over zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artike­len op het gebied van zoek­machine–opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Terugblik & inleiding
Veranderingen zoekgedrag en de impact op lokale dienstverleners

Een terugblik en samen­vatting van deel 1 waarin we inzoom­den op oorzaken, gevol­gen en moge­lijke toekom­stige gevol­gen kun je lezen in deel 2. Gebruik hiervoor de 1e link. Wil je weten wat SGE betekent, ga dan naar de box ‘Wat is Search Generative Experience (SGE)?’ in deel 1.

We vatten het hieronder nog eens en wat korter samen.

Een ware revolutie in ons zoekgedrag

De opkomst van gene­ra­tieve kunst­matige intel­li­gentie (genera­tive AI) heeft ons zoek­gedrag veran­dert en deze veran­de­ring is nog in volle gang. Onze nieuwe zoek­methoden tonen antwoor­den zonder dat we web­sites hoeven te bezoeken.

Daarnaast passen de zoek­machines zich hierop aan. SGE is hierop het antwoord van Google. SGE staat voor Search Generative Experience en geeft antwoor­den die sterk lijken op die van bijvoor­beeld ChatGPT van OpenAI, Copilot van Microsoft en Gemini van Google.

Onze nieuwe manier van zoeken toont antwoor­den zonder dat we web­sites hoeven te bezoeken. Dit doet meer dan de click rate dalen.

Het antwoord van SGE op een zoek­vraag vat de kern van verschil­lende bron­nen samen tot 1 geheel, is com­pact en toch duide­lijk en voor­zien van de bronnen. Wat wil je nog meer?

Klikken naar web­sites is vrijwel over­bodig, of je moet het naadje van de kous willen weten. Dit is – zacht uitgedrukt – enorm nadelig voor de zicht­baar­heid, vind­baar­heid en het web­site -verkeer van partijen in de dienst­ver­le­ning. Deze partijen zetten altijd hoog in op behulpzame (infor­ma­tieve en educa­tieve) content voor hun zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO), maar wat nu?

Hoe we het ook wenden of keren veel lokale SEO-strategieën moeten zich nu aanpassen om de concurrentie voor te blijven.

Voor deze partijen is het cruciaal om hun SEO-strate­gieën direct aan te passen en dat geldt voor lokale dienst­verle­ners van ieder formaat. Tenminste, als zij relevant willen blijven in het veran­de­rende digitale land­schap. Hierin moeten zij niet alleen zien te concur­reren met de grotere merken, maar ook met lokale concur­renten die al content geop­ti­ma­li­seerd voor dit zoek­gedrag aanbieden.

Verder inzoomen?

Wil je meer weten over SGE en wat het gaat of kan gaan betekenen? Ga dan naar de box ‘Wat is Search Generative Experience (SGE)?’ in deel 1.

Onze oplossing heb je al voor je

Om de impact van AI en SGE op SEO te begrij­pen, bieden we je deze serie blog­artikelen aan. In deel 1 zoomden we in op de veran­de­ringen en in deel 2 zijn we gestart met de oplos­singen die we koppel­den aan de belang­rijkste veran­de­ringen. We liepen ze stuk voor stuk door.

Hiermee kon je daadwerke­lijk de strate­gie aanpas­sen en direct aan de slag. Daarmee gaan we nu verder.

 

Welke veranderingen zijn er en wat kun je (nu al) doen?

Het is duide­lijk. Met alle veran­de­ringen in het zoek­gedrag, komen mensen opeens niet vaak meer verder dan het antwoord dat ze krijgen van generative AI. De gevol­gen op de hier­onder genoemde zaken worden steeds duidelijker.

 

 

Lokale SEO

Met de opkomst van generative AI en spraak­gestuurde zoek­opdrach­ten zie je een aantal veran­de­ringen ten gunste van lokale SEO.

Nu we deze AI’s steeds vaker inzet­ten voor onze antwoor­den, gaan mensen de zoek­machines steeds minder gebruiken. Ze zoeken daar immers niet meer naar behulp­zame content. Het aantal zoek­opdrach­ten naar dit soort content daalt drastisch.

Door alle verschuivingen dankzij ons zoekgedrag, ontstaan er opeens nieuwe kansen voor lokale SEO.

Door deze daling ontstaat een verschui­ving in de zoek­opdrach­ten in de zoekmachines. Percen­tueel wordt er nu vaker naar speci­fieke lokale diensten en bedrijven gezocht. En als je dan bedenkt dat SEO alles te maken heeft met zoek­machines en de ranking daar­in, dan liggen hier de kansen voor lokale dienst­ver­le­ners.

SGE doet duit in het zakje

Daarnaast is er straks nog SGE, waar we ons ook op voor­berei­den. SGE kijkt bij zoek­vragen niet alleen naar de gestelde vraag, maar ook naar wat het weet van de gebrui­ker; naar het gebruikers­profiel.*

SGE weet dan onder meer waar de gebruiker (m/v/x) woont en werkt, met de nadruk op ‘onder meer’. Het antwoord dat SGE op een zoek­vraag biedt, zal dus ook daar­op inspe­len.

Je mag dan van geluk spreken als bij een vraag gerela­teerd aan een probleem van de gebrui­ker, een link verschijnt naar de web­site, maar het kan wel voorkomen.

* Er wordt gesuggereerd dat SGE nog niet in Europa is, vanwege onze strenge wet­gevingen op het gebied van bescher­ming van onze privacy. Gebruikers­profielen en privacy gaan natuur­lijk lastig samen.


Wat kun je (nu al) doen?

Alle veranderingen vragen sowieso al om aanpas­singen aan de nieuwe zoek­trends. Alleen om de lokale vind­baar­heid niet te verlie­zen, vragen deze veran­de­ringen om (nog) meer focus op lokale SEO dan voorheen.

Allereerst moeten zowel lokale zake­lijke dienst­ver­le­ners als lokale persoon­lijke dienst­ver­le­ners blijven investeren in ‘rele­vante content’, auto­ri­teit* en zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO) en hierbij de trends en ons blog op de voet volgen.  Klik hier om aan te melden voor de gratis e‑mailalert.

Creëer boeiende content met een lokaal karakter en bouw aan de lokale zichtbaarheid.

Daarnaast moeten deze partijen zich blijven of zo snel moge­lijk gaan richten op lokale SEO-strategieën.

Hierbij spelen speci­fieke lokale zoek­woorden en termen die belang­rijk zijn voor hun diensten en de locatie een onmis­bare rol. Gebruik bijvoor­beeld: ‘fysio­therapeut in Den Haag’ in plaats van alleen ‘fysio­therapeut’ en vergeet hierbij niet de rol van beelden en social media.

Daarnaast moeten deze partijen onder andere zorgen voor het profiel op Google Mijn Bedrijf en het verkrijgen van lokale back­links, maar we zetten het allemaal voor je op een rijtje in de box hieronder.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

Verder inzoomen?

Lees meer over lokale SEO (local SEO) en wat je kunt doen in ‘10 SEO-geheimen om de website [wel] op nummer 1 te krijgen • 2/2’ of ga direct naar het kopje ‘Geheim #9 – Omarm lokale SEO’.

Wat is lokale SEO?

Lokale SEO (local SEO) speelt een belang­rijke rol voor lokale dienst­verleners, zowel zake­lijk als persoon­lijk. Het kan zorgen dat deze bedrij­ven getoond worden bij een zoek­vraag die gerela­teerd is aan de locatie.

Lokale SEO richt zich dan ook op het beant­woorden van lokale zoek­vragen en op het belichten van de unieke lokale voordelen van het merk, de orga­ni­sa­tie en/of het aanbod.

De belang­rijkste factoren die van invloed zijn voor de online zicht­baar­heid van lokale bedrijven, zijn:

 • Relevantie – Als iemand zoekt naar ‘Arbeidsjurist in Den Haag’, zal een arbeids­jurist die duide­lijk maakt dat hij in regio Den Haag werk­zaam is, hoger scoren dan arbeids­juristen die ook deze diensten aanbie­den, maar niet duide­lijk genoeg aangeven waar.
 • Prominentie – De bekend­heid van de lokale dienst­ver­le­ner gaat over hoe vaak de orga­ni­sa­tie online vermeld wordt. Hierbij wordt gekeken naar:
  • hoe vaak de orga­ni­sa­tie online wordt vermeld;
  • het aantal vermel­dingen in online directory’s;*
  • hoeveel backlinks van geres­pec­teerde lokale web­sites er zijn;
  • hoeveel goede reviews er zijn;
  • de inhoud en structuur van de web­site .
 • Afstand – Voor het zoek­resul­taat wordt er gekeken naar de fysieke afstand tussen een resul­taat en de gebruiker. Dit is voor­al interes­sant voor kleinere lokale organisaties, omdat dit juist die partijen in staat stelt te concur­reren met grotere bekende natio­nale en inter­na­tio­nale partijen. De grotere partijen hebben vaak ook meer reviews.

Tips voor lokale vindbaarheid

 • Optimaliseer het Google Mijn Bedrijf-profiel en zorg dat deze geverifieerd is.
 • Zorg ervoor dat de bedrijfs­gege­vens correct en consis­tent zijn op alle online platformen. Controleer NAW-gege­vens, telefoonnummers, openingstijden, et cetera.
 • Creëer lokale ‘rele­vante content’ die aansluit op lokale zoek­vragen en het belich­ten van de unieke lokale voordelen van het merk, de orga­ni­sa­tie en/of het aanbod.
 • Maak gebruik van lokale zoek­woor­den in de content op de web­site .
 • Gebruik lokale termen áls dat het verschil kan maken.
 • Zorg voor vermeldingen en lokale back­links door aan relaties met andere lokale bedrij­ven te bouwen.
 • Zorg dat de orga­ni­sa­tie vermeld wordt op belang­rijke online directory’s als Yelp, Google Mijn Bedrijf en natuur­lijk de Gouden Gids.
 • Moedig tevreden klanten aan om online reviews achter te laten op platformen als Facebook, Google, Yelp, et cetera.

* Deze vermeldingen staan vaak op web­sites die een soort online telefoon­boek of lokale Michelin­gids zijn (online directory’s). Op deze web­sites kunnen mensen zoeken naar bijvoor­beeld boek­houders, fysio­thera­peu­ten en restau­rants. Denk aan web­sites zoals Yelp, Google Mijn Bedrijf en de Gouden Gids.

 

Social media

Social media blijft belang­rijk voor de SEO en nu blijkt het ook voor de SGE zeer belang­rijk. En vergeet niet dat steeds meer jonge­ren via social media hun antwoor­den zoeken.

Jongeren zijn de toekomst

Het is interessant dat steeds meer jongeren via ‘de socials’ hun antwoor­den zoeken, maar je moet je daarbij wel afvra­gen of het merk op dit soort vragen het antwoord kan leveren. En wordt deze infor­matie ook werke­lijk gezien en bekeken?

Jongeren zijn geboren op social media en leven daar hun leven. Dit is ook waar ze hulp vragen aan anderen en hun lokale kennis vergroten.

De zoekvragen van jongeren op social media zijn name­lijk nogal algemeen van aard. Ze zijn vaak op zoek naar waar ze kunnen eten, uitgaan, winkelen of andere activi­teiten kunnen onder­nemen. Hun socials wint het hierbij van de Google Maps.

Jongeren zoeken via hun socials naar meningen over […] en erva­ringen met […], en die meningen en erva­ringen kunnen ook betrek­king hebben op merken, produc­ten en diensten.

Vragen over diensten komen echter relatief weinig voor, tenzij het over schoon­heid of een verstuikte enkel gaat. Vragen over hoe je een klus het beste kunt aanpak­ken, zie je vaker voorbijkomen.

Jongeren hebben voor het ontdekken van lokale hotspots genoeg aan hun favoriete socials.

Of het merk nou het antwoord weet of niet, je moet natuur­lijk altijd kijken of het merk über­haupt wel past bij de belevings­wereld van die jonge­ren. Als het plaatje klopt, dan moet je voor deze doel­groep gaan. Zo niet, dan kijk je verder.

Lokale vragen

Naast jongeren zijn er nog tal van andere doel­groepen die zich laten inspi­reren via social media. Ook zij laten zich inspi­reren over de plaat­sen waar ze kunnen eten, uitgaan, winkelen, sporten, et cetera. Ze kunnen ook op zoek zijn naar veel zake­lijkere infor­matie. Hun horizon kan breder zijn, maar hun sociale wereld is in de regel ook lokaal.

Dankzij dit soort lokale vragen, lijkt social media ook voor niet-jongeren steeds meer de concur­rent van Google Maps te worden. Voor het ontdek­ken van locaties, bieden social-media-platformen als Instagram en TikTok ook een meer visuele en interactieve manier dan Google Maps.

Lokale SEO verandert straks niet alleen door SGE, maar verandert continu al door sociale trends.

Tegelijkertijd zie je dat social media en Google Maps steeds meer bij elkaar worden geïnte­greerd. Hieruit kun je eenvou­dig conclu­de­ren dat met betrek­king op lokaal zoeken (lokale SEO) niet alleen SGE voor veel bewe­ging gaat zorgen, maar er sowieso al veel bewe­ging is op dat terrein.

Social media hoort dan ook thuis in vrijwel iedere zicht­baar­heids-, vind­baar­heids- en conversie-strategie. We moeten deze bewe­gingen nauw­lettend in de gaten houden en delen wat belang­rijk is via ons blog. Met de gratis e‑mail­alert hoef je niets te missen.

Wij weten dat je woorden als conversie-strategie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Wat kun je (nu al) doen?

Wanneer het aansluit op het business-model, moet je hier zeker wat mee doen. Voor vrijwel alle lokale dienst­ver­le­ners geldt dat ze sowieso social media moeten (blijven) gebrui­ken om een lokaal breder publiek te berei­ken, de lokale zicht­baar­heid te vergroten en zo hun kansen te spreiden.

Het komt zelden voor dat een doel­groep zowel via Facebook als via Snapchat te bereiken is.

Zakelijke dienstverleners

Zakelijke dienst­ver­le­ners horen vrijwel altijd thuis op LinkedIn. Hier vervalt helaas wel min of meer het lokale karak­ter. Er moet kritisch geke­ken worden naar welk ander social-media-platform hiernaast interes­sant is om op in te zetten.

Persoonlijke dienstverleners

Persoonlijke dienstverleners kunnen beter kijken naar de lokale waarde van de andere social-media-platformen.

Niet meer dan 2 platformen

Voor beide partijen geldt dat 2 platfor­men echt genoeg moet zijn, maar wees op die 2 dan ook wel echt aan­wezig. Zonder de juiste inter­actie op de sociale platfor­men ben je niet echt aan­wezig. Reserveer hiervoor de nodige tijd.

Verder inzoomen?

Met betrekking tot aan­wezig zijn op de social-media-platformen en inter­actie, zijn er 2 bIog­artikelen in de maak. ‘Interactie • Bouwen aan vertrou­wen kan abso­luut niet zonder’ en ‘Inter­actie • Hoe ga je om met nega­tieve reac­ties? [10 tips]’ zijn de werk­titels. Deze artike­len hopen we binnen een paar maan­den te publi­ce­ren, maar urgentere onder­wer­pen hebben altijd voorrang.

Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Video-content

Ondertussen heeft bijna ieder­een via social media wel kennis gemaakt met de Reels, Shorts en Stories en begrij­pen veel merken de kracht ervan. Het kan ook zomaar het antwoord zijn op een zoek­vraag gesteld op de social-media-platformen en/of in Google’s zoek­machine.

SGE snapt ook dat video-content het gegene­reerde antwoord kan verrij­ken en een meer­waarde kan bieden aan de gebrui­kers. SGE kan video’s integreren met andere content als tekst en afbeel­dingen om zo geper­so­na­li­seerde gebruikers­erva­ring te creëren.

Waarde voor merken

Voor merken is video natuur­lijk ook een aantrek­ke­lijke en effec­tieve manier om de aandacht te trekken en vast te houden en zo infor­matie te delen. Het versterkt de merk­beleving of niet, en kan helpen om een breder publiek te trekken.

Doorgaans wordt met video de zicht­baar­heid vergroot, de gebruikers­ervaring verbeterd en de conversie-ratio verhoogt.

AI kan (nog) geen video’s bekijken

De AI van zoekmachines en SGE zijn geba­seerd op tekst en kun­nen de video’s (nog) niet bekij­ken. Het bepaalt de verto­ningen door de context te achter­halen en de aan­dacht ervoor te meten. Views, likes, com­ments, shares, kliks, hoe vaak de video volle­dig wordt afge­speeld, et cetera. Het telt allemaal mee.

Hoe vaak een video getoond wordt, hangt af van diverse factoren, van kijkgedrag tot context.

Deze infor­matie geeft inzicht in de doelgroep(en), kijkgedrag en betrok­ken­heid bij de video. Daarnaast maakt de AI gebruik van tekstuele infor­matie die de bron eraan mee­geeft, maar hieronder meer hierover.

Aan de hand van een com­plex algoritme (waarde­rings­systeem) wordt dus beke­ken en bepaald of de video wordt getoond in óf als het antwoord op een vraag van de gebruiker.


Wat kun je (nu al) doen?

Maak waardevolle video-content.

Denk hierbij aan tips, product-video’s, tutorials, uitleg-video’s, inter­views, getuige­nissen van klanten, et cetera. Maar wat je ook kiest, kijk kritisch naar de waar­de voor de doel­groep(en).

Omdat traditionele zoek­machines en SGE niet direct de inhoud van een video kunnen bepa­len, moet je hun AI helpen. Je moet ze helpen de context te begrij­pen en de relevantie van de video bij de vraag te beoordelen.

Dit doe je door de video’s te optima­li­seren; door ze te voor­zien van aanvul­lende tekstuele infor­matie. Gebruik hiervoor onder­staande punten.

 

 • Meta-data – Voeg titels, beschrij­vingen en zoek­woor­den (tref­woor­den) aan de video toe.
 • Transcripties – Biedt een tran­scriptie van de video aan. De AI kan dan de tekst door­zoe­ken en relevante tref­woorden identificeren.
 • Thumbnails – De thumbnail-(voorbeeld-)afbeelding van een video kan de AI ook aanwij­zingen geven over de inhoud ervan. Een aantrek­ke­lijke thumb­nail zal sowieso het aantal kliks verhogen.
 • Tekst eromheen – Als je de video plaatst op web­pagina’s met tekstuele context, kan deze tekst de AI helpen om de video beter te begrijpen.

 

Resultaten

Wat dit onder­deel betreft, zien we niets veran­de­ren, maar voor de volledig­heid voegen we meten en analy­seren van de resul­taten toch toe. We zien dit name­lijk te weinig onder lokale dienst­ver­le­ners en kan wel eens dé manier zijn om de concur­ren­tie voor te blijven.


Wat kun je (nu al) doen?

Volg de prestaties van de content op de voet en analy­seer de data om te zien wat wel en niet werkt. Evalueer regel­matig en pas de strate­gie aan op basis van deze bevindingen.

Een goede SEO-strategie staat of valt met meten, analyseren, evalueren én alsmaar bijsturen.

 

Toekomstige aanpassingen

De wereld van SEO veran­dert voort­durend en momen­teel staat deze echt op zijn kop. Wat worden de gevol­gen van Google’s Core Update van maart 2024 en wat gaat SGE precies voor effect hebben, het is voorals­nog lastig nauw­keurig te voor­spellen, maar 1 ding is zeker SEO blijft evolueren.


Wat kun je (nu al) doen?

Blijf op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikke­lingen op het gebied van AI en SEO, zodat je continu de content- en SEO-strate­gie kunt optima­li­se­ren en zicht­baar blijft voor de doel­groep(en).

AI-gebruikers verwach­ten snelle en relevante antwoor­den, en die moet je ze wel geven.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel zijn we geïn­spi­reerd door de onder­staande bronnen, hebben we ze geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vul­ling op onze eigen kennis, ervaringen en inzichten gebruikt.

 

 

Tot slot
Pas je nu aan voor het straks te laat is

Wanneer je moet concur­re­ren met de grotere inter­na­tio­nale merken die al ‘voor SGE geopti­ma­li­seerde content’ aanbie­den en/of met lokale concur­renten die ook niet stil zitten, ga dan direct aan de slag. Pas de SEO-strate­gie aan en rol deze z.s.m. uit!

De SEO-wereld verandert waar je bij staat

De opkomst van generative AI en SGE veran­dert de manier waar­op men­sen zoeken. Om hun online vind­baar­heid te verbe­te­ren of te behou­den, moet je als lokale zake­lijke dienst­verlener en persoon­lijke dienst­verlener de SEO-strate­gie hier­aan aanpassen.

Daarom koppelden we in deze serie de oplos­singen aan de veran­de­ringen, en bespra­ken ze gedetail­leerd. Door het inzet­ten op deze oplos­singen, kun je de content relevant houden en optimaal inspe­len op de AI-gedreven zoek­omge­ving van de toekomst.

We hielpen en helpen je stap voor stap je optimaal voor te bereiden op de SEO-wereld van morgen.

Het is hierbij niet alleen belang­rijk om te focus­sen op ‘relevante content’ die antwoord geeft op natuur­lijke vragen in tegen­stelling tot zoek­opdrach­ten. Zaken als branding, lokale SEO en (lokale) linkbuilding vragen ook de nodige aandacht.

En dat is wat je nu en de komende tijd als lokale dienst­ver­le­ner te doen staat. Zo zorg je dat je vind­baar blijft of misschien zelf beter vind­baar wordt. Helaas zijn er geen garan­ties, want alles is op dit gebied in bewe­ging… en niet zo’n beetje ook.

Wat de toekomst werke­lijk gaat brengen, dat gaan we allemaal vanzelf zien.


Wat kun je (nu al) verder doen?

Wat je nu verder kunt doen, is je direct even aan­mel­den voor onze gratis e‑mail­alert, want wie ons blog volgt, weet het: we delen keer op keer infor­matie en tips om van het merk, de web­ site en/of de app een succes te maken. Met veel van deze blog­artikelen kun je ook hands-on aan de slag.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te mel­den voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ont­vangt dan van ons een mel­ding wan­neer er een nieuw arti­kel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en zoekmachine-optimalisatie (SEO) daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home