SEO-geheimen • De ultieme strategie om de website NOOIT op nummer 1 te krijgen

SEO-geheimen • De ultieme strategie om de website NOOIT op nummer 1 te krijgen

Vergeet alle conven­tio­nele wijs­heid, gebruike­lijke tips en mooie belof­ten om boven­aan in Google te staan. Bespaar tijd, energie en geld en ontdek hier de meest intrige­rende SEO-gehei­men voor de ultieme strate­gie om de web­site* nooit op nummer 1 te krijgen.

Wij kennen de gehei­men van Google en hebben de regels herschre­ven, maar ben jij klaar om je SEO-strategie voor­goed te trans­formeren? Heb jij het lef om zoveel moge­lijk penalties te scoren en de onthul­lende stappen te volgen? En durf jij de con­cur­ren­tie in verwar­ring ver achter je te laten?

Laten we inzoomen op de gehei­men van zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie en ontdek wat je moet doen om succes te vermijden.

Je snapt het addertje onder het gras onder­tussen vast wel, dus laten we kijken naar de meest simpele en snel gemaakte fouten die (nog steeds) gemaakt worden en de knipoog er vooral in houden.

* Besef dat SEO vooral gaat over web­pagina’s – inclusief blogartikelen – en dus in mindere mate over websites. Slechts een enkele keer is een website het resultaat dat past bij een ingegeven zoekopdracht. Dit gebeurt alleen als er wordt gezocht op een bepaald type bedrijf of op bedrijfsnaam.
Het grootste deel van alle zoekopdrachten gaat over onder­werpen en die informatie is in de regel te vinden op een webpagina. Daarom optimaliseer je niet alleen de website (techniek), maar besteed je vervolgens veel aandacht aan iedere individuele webpagina.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zoek­machine–opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Voorwoord
Tart Google’s algoritme en bezegel je lot!

Welkom in de mysterieuze wereld van SEO en ontrafel hier Google’s geheimen! in dit blog­artikel nemen we je mee op een onge­wone reis zonder gouden formu­les om de web­site naar de top van de zoek­resul­taten te katapulteren.

Nee, wij gaan de andere richting op en laten we je meteen gerust­stellen: dit is geen typisch commer­cieel SEO-advies.

Op originele wijze willen we je bewust maken van hardnekkige valkuilen en zo jouw pad naar een toppositie toch effenen.

We willen en gaan je niet verlei­den met loze belof­ten voor ‘nummer 1’-posi­ties. Niemand kent de gehei­men van Google. Ook wij niet. Wij twijfe­len zelfs eraan of Google ze zelf wel kent, gezien ook deze AI zichzelf ook zaken leert.  Zie de box hieronder.

We weten wel hoe je eenvou­dig en snel zoveel moge­lijk penal­ties kunt scoren, dus in plaats van loze belof­ten is dit artikel juist een eerlijke poging om je te behoe­den voor veel­voor­komende fouten. Tegelijk willen je ook laten glim­lachen door de nodige knip­ogen in te bouwen.

Maar onderschat de waarde­volle lessen die eronder schuil gaan niet!

Laten we inzoomen.

Kent Google zijn eigen geheimen?

Het zal je niet verbazen, maar Google maakt gebruik van AI (kunstmatige intelligentie) en machine learning om zijn algorit­me(n) te verbe­te­ren. Het algorit­me van de zoek­machine leert van gebruikers­gedrag en past zich aan op basis van inter­actie en posi­tieve feed­back.

Wat is reinforcement learning?

Een van de bena­de­ringen die Google hierbij toepast, is bekend als ‘reinforce­ment lear­ning’ (versterkt leren). Bij reinforce­ment lear­ning worden de AI‑model­len getraind door middel van inter­actie met de omge­ving en het ontvangen van ‘belo­nin­gen’ op basis van hun acties.

Dit betekent dat Google’s zoek-algoritme voort­durend leert van gebruikers­gedrag en feedback.

Daarnaast worden ook gege­vens verwerkt die zijn verza­meld via Google’s andere diensten als Gmail, Google Maps en YouTube.

Met andere woorden

Om de gebruikers­ervaring te verbeteren, optima­li­seert de AI van Google zich­zelf voort­durend. Omdat dit zo’n com­plex verhaal is, is het algorit­me inmid­dels te complex voor een persoon om alle gehei­men exact te kennen… zelfs voor Google’s eigen mede­werkers.

Bedrijfsgeheim

Daarnaast is de exacte wer­king van Google’s algorit­men sowieso niet openbaar. Google deelt wel bepaalde infor­matie over hoe de algo­rit­men werken, maar de details van Google’s AI‑algo­ritmen en hun vermo­gen om zichzelf te leren zijn bedrijfs­specifieke informatie.

 

Stap 1
Koop zoveel mogelijk backlinks

Ga zo snel moge­lijk in zee met aanbie­ders die voor zo min moge­lijk geld zoveel moge­lijk back­links beloven. Waar­naar moet je op zoek?

 

 • Linkbuilding – Ga naar je mail­programma en zoek in je inbox of duik direct in de map met SPAM. Als het goed is, vind je hier wel een of meer­dere mailtjes van bedrij­ven of indivi­duen die hun link­building-diensten aanbieden. Deze partij­en verko­pen back­links als onder­deel van hun pakketten. Reageer op dit soort mailtjes en harvest penalties.
  Kun je geen mail vinden, ga dan online op zoek. Google bijvoor­beeld op ‘link­building diensten’ of ‘link­building services’. Kijk bij voor­keur naar partijen in India en omgeving.
 • Linkmarktplaatsen – Er zijn ook online markt­plaatsen waar je back­links kunt kopen. Deze platformen brengen kopers en verko­pers van back­links samen. Voorbeelden van derge­lijke markt­plaatsen zijn Fiverr, SEOClerks en Black Hat World. Wacht niet te lang en vind jouw ideale match!

Ga dus op zoek naar de meest ongure partij en vind jouw ideale match! De rest is geschiedenis.

Hoe het echt zit

Je voelt hem op je klompen al aankomen: ondanks dat back­links enorm waarde­vol zijn voor een mooie positie in Google, moet je ze niet kopen! Als back­links waarde hebben, zijn het ‘organische’ back­links op web­sites die al ‘organisch’ een hele mooie positie hebben.

Gekochte backlinks hebben hele­maal niets met ‘organische’ back­links te maken.

Hoe verleide­lijk het ook is om te gaan voor snelle resul­taten, hoe mooi het ook lijkt om snel links naar de web­site te verkrij­gen, vergeet nooit dat gekochte back­links in strijd zijn met de richt­lijnen van Google en andere zoekmachines.

Gekochte backlinks kunnen leiden tot een penalty, de repu­ta­tie van de web­site schaden en een nega­tie­ve impact hebben op de rang­schikking.

Het is dus beter om orga­nisch hoog­waardige back­links op te bouwen. Dit gaat ook over auto­ri­teit van de web­site* en hierover staan 2 blog­artikelen klaar en in de wacht­rij. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen en andere web­sites het merk hebben zitten.  Lees hier meer.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publicatie en wanneer jij dit leest, kunnen Google en andere zoek­machines hun waarde­rings­systeem (al)weer hebben aangepast. Houd daarom altijd rekening met deze handels­wijze en dus met de beperkte houdbaar­heid van artikelen en berichten over SEO.

 

Stap 2 – Gebruik (dus niet) zoveel mogelijk zoekwoorden

Stap 2
Gebruik zoveel mogelijk zoekwoorden

Gebruik zoveel moge­lijk zoek­woorden, oftewel: maak waar moge­lijk gebruik van keyword stuffing! Dit bete­kent dat je zoveel en zo vaak moge­lijk die woorden of termen waarop je wilt dat de pagina gevonden wordt, in de tekst gebruikt. Hoe vaker, hoe beter!

Belangrijk hierbij is dat je de lees­baar­heid van de tekst volko­men negeert en ook abso­luut geen reke­ning houdt met de gebruikers­ervaring.

Als je deze woorden en termen ook in meta­tags en andere elementen van de pagina gebruikt, dan ben je hele­maal goed bezig. Het resul­taat kan bijna niet anders zijn, dan dat je je zoda­nig onder­scheidt van de concur­ren­tie dat zij veel hoger in Google scoren.*

Hatseflats! zo doe je dat!

Hoe het echt zit

Natuur­lijk is het precies anders­om. Keyword stuffing is een term die wordt gebruikt om te ver­wijzen naar het over­matig gebruik van zoek­woorden op een web­pagina of pagina in de app.

Dit werd en wordt soms nog gedaan met als doel Google te manipu­leren en een hogere rang­schik­king te verkrijgen. De tekst wordt hierdoor vrijwel onlees­baar of moei­lijk lees­baar, wat de gebruikers­erva­ring niet ten goede komt.

Google wil alleen door­verwij­zen naar pagina’s van de beste kwali­teit** en daar­naast is manipu­leren simpel­weg niet de weg te gaan.

* Aangezien de zoek­machine van Google met 90% van alle zoek­opdrachten veruit het grootste markt­aandeel op het gebied van zoek­machines in Nederland heeft, gaat SEO in Nederland zo goed als altijd over Google. Lees meer hier­over bij het kopje ‘SEO gaat in Nederland altijd over Google’ in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines’.

** Google zal die pagina kiezen die volgens de gebruikte AI de beste kwaliteit biedt. Dit betekent echter niet dat de gekozen pagina per definitie van goede kwaliteit is. Als alle gevonden pagina’s van slechte kwaliteit zijn, is het dus niet meer dan het beste in vergelijking tot de overige gevonden pagina’s.

 

Stap 3 – Laat (dus niet) waar mogelijk de tekst in het niets verdwijnen

Stap 3
Laat waar mogelijk de tekst in het niets verdwijnen

Maak gebruik van de gehei­me kunst van de verbor­gen tekst! Onder­neem hier­voor onder­staande acties.

 

 • Maak een tekst met zoveel moge­lijk zoek­woorden die zoveel moge­lijk herhaald worden.  Zie stap 2.
 • Geef deze tekst dezelfde kleur als de achtergrond.
 • Maak de tekst zo klein dat niemand het kan lezen tot bijna onzichtbaar.
 • En voor de slimsten: verstop de tekst achter afbeeldingen.

Als je het op de juiste manier aanpakt, zal Google je manipu­la­tieve trucs meteen door­hebben! Hoe cool is dat?!

Zet de champagne maar in de koelkast en bereid je voor op een lagere rang­schik­king of zelfs een genade­loze penalty. Gefeli­ci­teerd, je bent nu offi­cieel onzicht­baar in Google’s ogen!

Hoe het echt zit

Het gebruik van verborgen tekst om zoek­woorden op te nemen, is een slechte prak­tijk en duide­lijk bedoeld om te manipu­le­ren. Een absolute no-go! Het kan leiden tot een lagere rang­schik­king of zelfs een penalty. Je snapt wel waarom.

 

Stap 4 – Kies (dus niet) voor een overdosis aan ankerteksten

Stap 4
Kies voor een overdosis aan ankerteksten

Wil je absoluut niet opval­len in de zoek­resul­taten van Google? Ga dan voor een over­dosis anker­teksten!

Wat moet je doen?

 

 • Vergeet logische anker­teksten die relevant zijn voor de content en de gelinkte pagina of andere plek online.
 • Gebruik liever exacte zoek­woorden als anker­teksten en gebruik die bij elke interne link of externe link die je plaatst.
 • Ga voor een monotone met zoek­woorden gevulde parade van anker­teksten. Hoe een­to­niger, hoe beter.

Wanneer je dit goed in de vingers hebt, laat je de zoek­machines denken dat je een meester­lijke manipu­la­tor bent. Voor­dat je het weet, zak je naar de bodem van de zoek­resul­taten en ben je de koning van de onzicht­baar­heid. Dit is toch wel een feestje waard.

Hoe het echt zit

Het ‘overmatig’ gebruik van exacte zoek­woorden als anker­teksten bij een hyperlink, wordt beschouwd als een manipu­la­tieve tech­niek om de zoek­machines te laten gelov­en dat een pagina meer rele­vant is voor dat speci­fieke zoek­woord dan daad­werke­lijk het geval is. Ook dit kan leiden tot een nega­tieve impact op de zoek­resul­taten.

Het is belangrijk om aantrekkelijke en relevante ankerteksten te schrijven die gebruikers aansporen om op de link te klikken.

In de SEO-wereld wordt dit ‘over­optima­li­sa­tie van anker­teksten’ genoemd. De link kan zowel naar interne (binnen dezelfde web­site) als externe (van binnen naar buiten de web­site) pagina’s of andere plek­ken online zijn.

Ankerteksten zijn wel belang­rijk als ze rele­vant zijn en waarde hebben voor de gast (bezoe­ker of gebrui­ker). Je gebruikt dan verschil­len­de anker­teksten. De tekst zelf moet dan relevant zijn voor de pagina waarop deze staat en de gelinkte infor­matie. Een prima voor­beeld is de ‘hyper­link’ hierboven.

Wat is een ankertekst?

Een ankertekst is de zicht­bare tekst van een hyper­link. Het is de klik­bare tekst die je ziet waar­mee je naar een andere pagina of andere plek online kunt gaan.

Het belangrijkste is om hier­voor rele­vante en infor­ma­tieve tekst te gebrui­ken. Dit is tekst die duide­lijk aangeeft waar de hyper­link naar­toe leidt. Goede anker­teksten helpen Google en andere zoek­machi­nes de context van de gelinkte pagina te begrijpen.

 

Stap 5 – Kopieer (dus niet) zoveel mogelijk teksten

Stap 5
Kopieer en plak zoveel mogelijk teksten

Maak Google helemaal gek en ga voor een kopieer- en plak­festijn! Vergeet die unieke en waarde­volle content waar gebrui­kers naar verlangen. Ga voor een verwar­ren­de puin­hoop en zorg dat Google geen idee meer heeft van welke content nu de meest rele­vante is.

Hoe pak je dit aan?

 • Dupliceer content van andere web­sites, of nog beter: dupli­ceer content van je eigen pagina’s.
 • Plaats die content op zoveel moge­lijk verschil­len­de plekken op de web­site.

Goed gedaan, je hebt zojuist je eigen content-fiasco gecreëerd!

Google zal je gebrek aan origi­na­liteit vast en zeker niet waar­deren. Hoera.

Hoe het echt zit

Google wil unieke en waarde­volle inhoud tonen aan zijn gebrui­kers. Het dupli­ce­ren van content kan resul­teren in een lagere rang­schik­king, maar zal vooral leiden tot verwar­ring bij de zoek­machine. Welke pagina is nu de meest relevante?

Toch is dit geen reden voor paniek. Abso­luut niet. Recent hebben we hier nog 2 blog­artikelen aan besteed en daarin vind je ook tal van oplos­singen voor als het niet anders is. In de onder­staande box vind je de linkjes daarheen.

 

Wat je verder wel/niet moet doen

 1. Vermijd slim gebruik van headings en metatags.
 2. Optimaliseer niet voor mobiel.
 3. Verwaarloos technische SEO.
 4. Negeer de gebruikers­ervaring.
 5. Vermijd optimaliseren van metatags.
 6. Gebruik geen relevante content.
 7. Negeer organische backlinks.
 8. Maak geen gebruik van Google Analytics en/of andere monitoring.
 9. Negeer lokale SEO.
 10. Negeer sociale signalen.

In ons volgende blog­artikel over SEO zullen we hierop inzoomen. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Conclusie
Vergeet de gebruiker en zet hoog in op manipulatie

Hoewel dit artikel met een knip­oog is geschre­ven, is het belang­rijk om de waarde­volle lessen die eronder schuil­gaan niet te onder­schatten. Manipu­le­ren kun je leren, maar het optima­li­se­ren van een web­site voor zoek­machines vereist een strate­gie geba­seerd op eerlijke en effec­tieve methoden.

Het negeren van de geheimen die we hier hebben onthuld, zal je helpen om valkui­len en fouten te vermij­den die kunnen leiden tot penal­ties en een lagere rang­schikking.

Het is duidelijk: Wil je de boel manipuleren? Dan beland je – voor je het weet – in de donkere diepten van de zoek­resultaten, ver weg van de glorie van hoge rankings.

Blijf je SEO-strategie verbe­te­ren met behulp van geauto­ri­seerde bron­nen en onze blog­artikelen en vergroot de zicht­baar­heid van de web­site, app en/of het merk op een positieve en duur­zame manier.

Onthoud of vergeet:

Succesvolle SEO is gebouwd op relevantie, kwaliteit en consistentie.


Toekomstplannen

We zijn eigenlijk nog niet klaar. We hebben nu wel 5 gehei­men gedeeld waarmee je vooral niet aan de slag wilt, maar wat moet je wel doen? We somden net al 10 punten, maar daarop zoomen we direct na de zomer­vakantie en onze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ in.

We beloofden ook dat we binnen­kort inzoomen op autori­teit en waarde­volle back­links. Wat we beloven maken we waar en wat het mooie is, met al die artikelen kun je zelf direct aan de slag.

Wil je deze blogartikelen niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de onder­staande box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en zoekmachine-optimalisatie (SEO) daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home