10 SEO-geheimen om de website [wel] op nummer 1 te krijgen • 2/2

SEO • 10 SEO-geheimen om de website [wel] op nummer 1 te krijgen • 2/2

Wie zegt de geheimen van Google te kennen, liegt dat ie barst. Niemand kent ze. Ook wij niet, maar zo’n kop trekt toch de aandacht. Gelukkig weten we wel heel goed wat wel en niet werkt bij onze zorg­verle­ning voor gezonde web­sites en weten we met de stappen in deze serie web­sites heel goed te laten ranken.

We zoomen verder in op het myste­rieuze rijk van Google en delen de sleu­tels tot gezonde web­sites die Google graag toont. Steek je zorg­zame handen maar weer uit je mouwen en laten we verder gaan met de gezond­heid van de web­site te boosten!

Wat gaan we doen?

Na de 5 don’ts van voor onze ‘Zomer van het logo en de Huisstijl’ delen we nu meer dan 10 belang­rijke SEO‑geheimen om de web­site* ‘wel’ op of in de richting van nummer 1 te krijgen. We doen dit wel met een kleine dosis humor én met deze ‘geheimen’ kun je – zoals je van ons gewend bent – wel direct aan de slag.

Terug naar deel 1, maar…

Let op!

Omdat deze serie blog­artikelen een direct vervolg is op ‘SEO‑geheimen • De ultieme strategie om de web­site NOOIT op nummer 1 te krijgen’, raden we dringend aan om dat artikel eerst door te nemen, want deze fouten wil je echt niet maken. Deze fouten hebben een zeer negatief effect op de ranking en worden te vaak gemaakt. Je kunt deze fouten dus beter eerst – indien nodig – aanpakken en/of voortaan voorkomen, want deze don’ts wegen vaak zwaarder dan de do’s in deze serie.

* Besef dat SEO vooral gaat over web­pagina’s – inclusief blog­artikelen – en dus in mindere mate over web­sites. Slechts een enkele keer is een web­site het resul­taat dat past bij een ingegeven zoek­opdracht. Dit gebeurt alleen als er wordt gezocht op een bepaald type bedrijf of op bedrijfsnaam.
Het grootste deel van alle zoek­opdrachten gaat over onder­werpen en die infor­matie is in de regel te vinden op een web­pagina. Daarom optimaliseer je niet alleen de web­site (techniek), maar besteed je vervol­gens veel aandacht aan iedere indivi­duele web­pagina.


Eerst meer weten?

Ga dan naar deel 1.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zoek­machine-opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Terugblik
Wat hebben we al gedaan?

Eerlijkheid duurt het langst. Zo denken niet alleen wij erover, maar ook Google. Toch moesten we even je aandacht trek­ken met de titel en houden we ook van humor. We zijn dan ook even terug begon­nen met de 5 fouten die je écht NIET mag maken als je de web­site ooit op nummer 1 in Google* wilt krijgen en deden dat met een hele vette knipoog.

Die 5 stappen waren:

Maar dit zijn dus de engste en meestvoorkomende valkuilen! Valkuilen waar je niet in moet trappen … maakt niet uit in welke en hoeveel. Google wil kwaliteit tonen en kiest hiervoor uit ‘gezonde’ web­pagina’s en web­sites. Deze fouten moet je echt als eerste controleren en indien nodig mee aan de slag.

Ga naar: SEO‑geheimen • De ultieme strategie om de web­site NOOIT op nummer 1 te krijgen.

* Aangezien de zoek­machine van Google met 90% van alle zoek­opdrachten veruit het grootste markt­aandeel op het gebied van zoek­machines in Nederland heeft, gaat SEO in Nederland zo goed als altijd over Google. Lees meer hier­over bij het kopje ‘SEO gaat in Nederland altijd over Google’ in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines’.

Hoe moet het dan wel?

Aan de hand van de ‘geheimen’ in deze serie van 2 artikelen kun je zelf verder gaan zorgen voor een web­site in top­con­di­tie en dus voor een goede ranking van de web­site in de zoek­machines. We hebben reeds 6 gehei­men uit de doeken gedaan en dat waren:

 

Laten we maar snel verder gaan, verder met operatie SEO.

Let op!  Voor apps geldt min of meer hetzelfde

Gaat het over het optimaliseren van apps, dan spreek je over ‘App Store Optimalisatie’ (ASO). Je kunt gerust verder lezen, want tussen SEO en ASO bestaan zeer veel overeen­komsten. Zeker met betrekking tot de informatie in dit blogartikel. Bij uitzondering gebruiken we hier alleen het begrip website en dus niet beide zoals je dat van ons gewend bent.

 

Geheim #7
Koester de gebruikerservaring

Gebruiksvriendelijke web­pagina’s zijn doorgaans gezonde web­pagina’s. Google houdt van gezonde web­pagina’s. Hoe gezonder, hoe beter. Dat mag onder­tussen duide­lijk zijn.

Maar laten we hierbij een ander zeer belang­rijk aspect niet vergeten. Websites die hoog scoren op de gebruikers­ervaring, scoren in de regel ook hoog als het gaat om con­ver­sie-optima­li­sa­tie. Deze zaken gaan hand in hand. Je zou bijna zeggen:

Gezonde website, gezonde omzet, situs sanus, societas sana.

Wat moet je weten over de gebruikerservaring?

Gebruiksvriendelijke web­pagina’s en web­sites bieden een goede gebruikers­ervaring en die gebruikers­ervaring staat onder invloed van verschil­lende factoren.

Over het algemeen zijn dit factoren als:

Denk dus ook aan menu’s en andere elementen om te navi­ge­ren, waar­onder buttons en duide­lijke call to actions (CtA‘s).

Wanneer je pagina voor pagina optimaal inricht, dan leidt deze intensieve aanpak tot duurzaam succes.

Wanneer de gebruikers­ervaring niet goed zit, leidt dit tot een hoge bounce rate. Een hoge bounce rate maakt Google meer dan duide­lijk dat de gasten hier niet op hun plek zijn, wat op zijn beurt – logischerwijs – leidt tot een lagere rang­schikking.

Daarnaast kunnen trends van grote invloed zijn, wat kan betekenen dat wat gisteren nog omarmd werd, vandaag niet meer echt boeit en morgen genegeerd wordt. Met andere woorden: als iedereen opeens iets anders nodig heeft om de volgende stap te zetten op zijn buyer en/of customer journey zul je daar toch voor moeten zorgen. En snel ook.

Wat moet je doen?

Een gezonde gebruikers­ervaring is van vitaal belang. Als een zorgverlener zicht inzet voor het comfort en welzijn van de patiënten, zorg je voor de gasten van de web­site en hun comfort op de website.

Wanneer je zorgt voor reeds genoemde geheimen, ben je al een flink eind op de goede weg. Wat nog rest is het design (ontwerp). Hiermee bedoelen we niet alleen hoe de web­pagina en web­site er op het eerste oog uitzien, maar ook of de gast (m/v/x) als vanzelf (intuï­tief) begrijpt wat zijn vervolg­stappen zijn.

Er zijn dan verschillende ‘designs’ die van toepas­sing kunnen zijn op een web­site, waar­onder het visueel ontwerp en het interaction design (interactie-ontwerp). Je mag hierbij ook UX-design en UI-design noemen.

Gezond eten, voldoende beweging en genoeg slaap zijn voor ons net zo belangrijk als de juiste knoppen en andere elementen voor de gezondheid van de website.

UX-design en UI-design gaan met name over de totale gebruikers­ervaring (user experience (UX)) en de bediening (gebruikers­interface, user interface (UI)). Samen omvat­ten ze aspec­ten als:

 • gebruiksvriendelijkheid;
 • toegankelijkheid;
 • duidelijkheid van de infor­matie en de visuele elemen­ten die de inter­actie tussen gasten en de web­site verbe­te­ren (gebruiks­gemak).

Dit is waar conversie-optima­li­sa­tie op de web­site zich onder meer op richt. Ook over dit onder­werp bloggen we regel­matig. Ga hiervoor naar het over­zicht van alle blog­artikelen over conversie-opti­ma­li­satie (CRO).


Wat moet je doen?

Afgelopen weken deelden we de 1e quick wins voor de doe-het-zelver. Hiermee kun je de web­site zelf op dit gebied al een flink stuk verbe­te­ren. Wil je deel 2 en deel 3 straks niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Geheim #8
Denk aan de social media

Net zoals een zorg­team samen­werkt voor een betere gezond­heid van hun zorg­nemers, werkt de web­site samen met social media voor een betere positie in Google. Sociale signa­len, zoals likes, shares en retweets, hebben indirecte invloed op de orga­nische zoek­resul­taten.

Wat moet je doen?

Verwaarloos niet de kracht van sociale media in de SEOstra­te­gie. Het delen van ‘rele­vante content’ op de social-media-platformen vergroot natuurlijk de zicht­baar­heid van de content én van het merk. Het trekt meer verkeer aan en opent niet alleen de deur naar poten­tiële klanten, maar ook naar poten­tiële back­links.

Wij weten dat je woorden als social-media-platformen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Geheim #9
Omarm lokale SEO

Net zoals een zorg­verlener aandacht besteedt aan het lokale netwerk van de zorg­nemer, is lokale SEO onmis­baar voor organi­sa­ties die lokaal opereren.

Wat moet je doen?

Lokale SEO-tactieken toepas­sen, want daarmee vergroot je de zicht­baar­heid in de lokale zoek­resultaten.

En hoe pas je dan lokale SEO-tactieken toe?

 

 • Zorg voor een bedrijfsprofiel op Google Mijn Bedrijf en/of optimaliseer deze.
 • Moedig tevreden klanten aan om online – op onder andere Google Mijn Bedrijf – reviews en dergelijke achter te laten.
 • Vermeld de locatie op de website.
 • Gebruik lokale zoekwoorden.
 • Creëer waardevolle en relevante content die gericht is op lokale onder­werpen en interesses.
 • Gebruik de social-media-platformen en al je marketing-skills om lokaal publiek te (be)trekken.
 • Probeer backlinks te verkrij­gen van andere lokale relevante web­sites, zoals lokale bedrij­ven, gemeen­te­lijke instan­ties of lokale nieuws­websites.
 • Meld de organi­sa­tie aan bij lokale online verkeers­bronnen, zoals Yelp en TripAdvisor en wat dacht je van lokale online magazines? Zorg er wel voor dat de infor­matie overal hetzelfde of min of meer hetzelfde is.

Negeer deze kans niet en geef hiermee de online aanwezigheid een gezonde boost.

Verder inzoomen?

Lees meer over lokale SEO (local SEO) en wat je kunt doen in ‘SEO, AI en zoekwoorden • Wat brengt de toekomst voor lokale dienstverleners? • 3/3  [to‑do‑list 2]’ of ga direct naar het kopje ‘Lokale SEO’.

 

Geheim #10
Maak gebruik van analytics en monitoring

Het negeren van de medische dossiers van je web­site, kan je belemmeren bij het stellen van de goede diagno­ses. Door het niet op de voet volgen en analyseren van statistieken en gegevens met behulp van bijvoor­beeld Google Analytics 4, maak je het jezelf wel enorm moei­lijk bij het nemen van de beste beslissingen om de SEO-strategie te verbeteren.

Wat moet je doen?

Laat de web­site regel­matig een ‘gezond­heids­test’ onder­gaan en behandel even­tuele symp­tomen met de juiste behandeling. Voor vrijwel alle symp­tomen en klach­ten staat in deze serie blog­artikelen wel een goede remedie, waardoor je de gezond­heid van de web­site snel kunt verbeteren.

 

Bonus-geheim #1
Wees heel zorgvuldig met duplicate content

Google is dol op unieke en waarde­volle content, maar krijgt hoofd­pijn van dupli­cate content. Dat komt omdat Google niet zomaar weet welke content de meest gezonde keuze is. In dat geval leidt het kopiëren van content tot verwarring bij de AI (kunst­matige intel­li­gen­tie) en wordt een verkeerde diagnose al snel in de hand gewerkt.

Wat moet je doen?

Gewoon doorademen. We hebben namelijk dit voorjaar nog een behandelplan geschreven met daarin diverse goede oplos­singen. In de onderstaande EHBO-doos vind je de linkjes.

 

Bonus-geheim #2
Wie slim is, vermijd trucjes

Net zoals we voor onze gezond­heid geen short­cuts kunnen nemen, moet je ook niet willen vals­spelen in je SEO-strategie. Google heeft dit door­gaans heel snel door en bestraft deze manipu­la­tieve prak­tijken. Hierover kon je alles lezen in: SEO‑geheimen • De ultieme strategie om de web­site NOOIT op nummer 1 te krijgen.

Wat moet je doen?

Dit is simpel: NIET manipuleren!

In plaats daarvan kun je veel beter investeren in een eerlijke gezonde web­site, in een sterke online groei en een prachtige ranking. Als je de stap­pen in deze 2 blog­artikelen volgt, werk je vanzelf aan duur­zame vitale resultaten.

Tip!  Indexatie-problemen bij onder andere WordPress-websites

Indexatie-problemen zijn veel­voor­komende pro­ble­men waar ‘met name’ WordPress-websites, mee te maken kunnen hebben. Met name, dus het kan ook voor­ko­men bij andere web­sites en andere CMS’en (Content Management Systemen).

Vaak hebben WordPress-web­sites honder­den pagina’s die geïndexeerd worden, terwijl slechts de helft of een nog kleiner aantal pagina’s daad­werke­lijk belan­grijk is.

Waardoor ontstaat dit probleem?

Dit probleem ontstaat deels doordat het CMS auto­ma­tisch pagina’s genereert voor bijvoor­beeld cate­go­rieën, tags, archie­ven en andere parameters. Dit soort pagina’s zijn (in eerste instantie) niet relevant voor de doel­groepen en dus ook niet voor de zoek­machines. Ze kunnen zelfs leiden tot de symptomen die passen bij ‘dupli­cate content’.

Daarnaast zijn er pagina’s als privacy-beleid, algemene voorwaarden, cookie-beleid en andere juridische of admini­stra­tieve pagina’s die geen content bevatten die relevant is voor zoek­machines.

Wat moet je doen?

Aangezien deze pagina’s in de regel géén positieve invloed hebben op de gebruikers­ervaring, moet je ze uitsluiten van indexatie. Door alleen relevante pagina’s te laten verschij­nen in de zoek­resul­taten, kunnen gasten eenvou­diger de content vinden die ze wel zoeken.

Om dit probleem aan te pakken, is het belang­rijk om de indexatie van de web­site te contro­leren. Zorg vervol­gens ervoor dat zoek­machi­nes alleen de relevante pagina’s indexeren. Dit kun je doen door gebruik te maken van de robots.txt en de noindex-metatagZie de box hieronderin.

Met deze maatregelen zorg je ervoor dat de zoek­machi­nes zich richten op de belang­rijke content van de web­site… en de rest laten voor wat het is.

 

Conclusie
Wie wil scoren in Google, zorgt voor een hele gezonde web­site

Net als gezond eten, voldoende beweging en genoeg slaap belang­rijk zijn voor onze gezond­heid, zijn de juiste tech­nische aspec­ten, content- en ontwerp-strate­gieën belang­rijk voor een gezonde website.

Met het oog op de zoek­machine-optima­li­sa­tie (SEO) lieten we je zien hoe belang­rijk het is om je in te zetten voor een gezonde web­site met een prettige gebruikers­ervaring. We lieten je zien hoe belang­rijk het is om de gedeelde stappen te volgen en ook regel­matig te volgen.

Intensieve zorg voor een gezonde website, is wat de zoekmachines helpt de website beter te begrijpen, te indexeren en te rangschikken.

We deelden en toonden je de aanpak voor de zoek­machine-optima­li­sa­tie (SEO), die per definitie moet leiden tot duur­zame resul­taten met meer organisch verkeer en betere online zicht­baar­heid. Dit zou de aanpak voor lang­durig succes moeten zijn en de aanpak waarmee de concur­rentie het nakij­ken heeft.


Ga direct aan de slag

Als iemand die enorm veel inves­teert in de zorg voor de web­site, ga je natuurlijk direct aan de slag. Je gaat vanaf nu alles doen om te vermij­den dat de web­site onvindbaar is in Google.

Je wilt natuurlijk hoe dan ook voor­ko­men dat een gebrek aan optima­li­sa­tie resul­teert in een te verwaar­lo­zen plek tussen de zoek­resultaten.

We hebben nu meer dan 10 waarde­volle SEO‑gehei­men met je gedeeld. Dit gaat je helpen om de web­site naar een top­posite in Google te brengen.

Dus aan slag. Maak een keuze wat als eerste aangepakt moet worden. Misschien is dat tech­niek, misschien is dat de gebruikers­ervaring. Vraag het je team­leden, part­ners of andere relaties. Vertrouw op jullie inzich­ten en ga snel aan de slag.

En lukt het niet of ontbreekt de tijd? Dan staan wij en andere professionals voor je klaar. Ons nummer is: 070 - 381 91 81, maar je mag mij ook direct bellen op: 06 - 36 07 70 61.

Samen zorgen we voor een gezonde website! … met alle mooie voordelen die daarbij horen.

Wij wensen je veel plezier en nog meer succes!


Toekomstplannen

We zijn eigenlijk nog lang niet klaar met jou en het merk helpen online zicht­baar­der te worden. We beloof­den om binnen­kort in te zoomen op autoriteit en waarde­volle back­links en wat we beloven maken we waar. En wat het mooie is: ook met die artikelen kun je zelf weer direct aan de slag.

Wil je deze blogartikelen niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de onder­staande box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en zoekmachine-optimalisatie (SEO) daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home