10 SEO-geheimen om de website [wel] op nummer 1 te krijgen • 1/2

SEO • 10 SEO-geheimen om de website [wel] op nummer 1 te krijgen • 1/2

Wij kennen de geheimen van Google! NOT! Niemand kent ze en – gezien ranking voor een heel groot deel wordt bepaald door AI – twijfe­len we er zelfs aan of de mede­wer­kers van Google ze wel kennen. Maar dit neemt niet weg dat we heel goed weten wat wel en niet werkt bij onze zorg­verle­ning voor gezonde web­sites en apps.

Ben je klaar voor een bijzon­dere SEO-ervaring? Klaar om de website in top­conditie te krijgen? Klaar om de web­site beter te laten ranken?

Dan zoomen we nu in!

Wat gaan we doen?

Na de 5 don’ts van voor onze ‘Zomer van het logo en de Huisstijl’ delen we nu meer dan 10 belang­rijke SEO-geheimen om de web­site* ‘wel’ op of in de richting van nummer 1 te krijgen. We doen dit wel met een kleine dosis humor én met deze ‘geheimen’ kun je – zoals je van ons gewend bent – wel direct aan de slag.

Let op!

Omdat deze serie blog­artikelen een direct vervolg is op ‘SEO-geheimen • De ultieme strategie om de web­site NOOIT op nummer 1 te krijgen’, raden we dringend aan om dat artikel eerst door te nemen, want deze fouten wil je echt niet maken. Ze hebben een zeer negatief effect op de ranking en worden te vaak gemaakt. Je kunt deze fouten dus beter eerst – indien nodig – aanpakken en/of voortaan voorkomen, want deze don’ts wegen vaak zwaarder dan de do’s in deze serie.

* Besef dat SEO vooral gaat over web­pagina’s – inclusief blogartikelen – en dus in mindere mate over websites. Slechts een enkele keer is een website het resultaat dat past bij een ingegeven zoekopdracht. Dit gebeurt alleen als er wordt gezocht op een bepaald type bedrijf of op bedrijfsnaam.
Het grootste deel van alle zoekopdrachten gaat over onder­werpen en die informatie is in de regel te vinden op een webpagina. Daarom optimaliseer je niet alleen de website (techniek), maar besteed je vervolgens veel aandacht aan iedere individuele webpagina.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zoek­machine–opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Voorwoord
Bereid je voor op ‘operatie SEO’

Laten we eerlijk zijn. Soms is het leuk en enorm interessant om de andere kant van de medaille te bekijken. In het vorige blogartikel hebben we dat gedaan en deelden we met een speelse twist 5 stappen die je écht NIET mag maken als je de web­site ooit op nummer 1 in Google* wilt krijgen.

Deze stappen zijn net zo belangrijk als de stappen die komen gaan… en eigenlijk nog wel belangrijker.

We draaiden toen de tradi­tio­ne­le SEO-regels om en vertel­den je – met een vette knip­oog – hoe je de SEO-valkuilen kunt omarmen en dus wat je vooral moet doen om NOOIT boven­aan te komen.

Die 5 stappen waren:

Trap dus NOOIT in deze 5 valkuilen! … maakt niet uit in welke en hoeveel.

Waarom niet?

Google wil kwaliteit tonen en kiest hiervoor uit ‘gezonde’ web­pagina’s en web­sites, maar…

Maar hoe moet dan wel?

Aan de hand van de 10 ‘geheimen’ in deze serie van 2 artikelen kun je zelf zorgen voor deze zaken en dus voor een goede ranking van de website in de zoek­machines.

We tonen je hoe je met een zorg­zame bena­de­ring van de inner­lijke gezond­heid van de web­site, deze aan de buiten­kant laat stralen en in een topconditie krijgt. We helpen je met het verster­ken van de online aanwe­zig­heid en misschien zelfs wel met het verslaan van de concurrentie. We delen ook nog 2 bonus-geheimen.

Laten we zonder verdere wacht­tijden de zorg­zame handjes laten wappe­ren en samen voor een gezonde web­site en dus voor de SEO gaan zorgen. Trek je witte jasje snel aan, desin­fec­teer je handen, pak je stethos­coop én je scalpel. Maak je klaar voor operatie SEO.

* Aangezien de zoek­machine van Google met 90% van alle zoek­opdrachten veruit het grootste markt­aandeel op het gebied van zoek­machines in Nederland heeft, gaat SEO in Nederland zo goed als altijd over Google. Lees meer hier­over bij het kopje ‘SEO gaat in Nederland altijd over Google’ in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines’.

Let op!  Voor apps geldt min of meer hetzelfde

Gaat het over het optimaliseren van apps, dan spreek je over ‘App Store Optimalisatie’ (ASO). Je kunt gerust verder lezen, want tussen SEO en ASO bestaan zeer veel overeen­komsten. Zeker met betrekking tot de informatie in dit blogartikel. Bij uitzondering gebruiken we hier alleen het begrip website en dus niet beide zoals je dat van ons gewend bent.

 

Geheim #1
Zorg voor de technische SEO

Techniek legt de basis voor een gezonde web­site. Het is het skelet, de spieren en de orga­nen waar­mee je het moet doen. Dus zorg eerst dat hier­aan niets mankeert.

Het verwaarlozen van tech­nische SEO doet de gebruikers­ervaring door­gaans meer kwaad dan goed. Dit ziet Google en is voor Google een goede reden om mensen niet op deze gamme­le website te wijzen.

Daarnaast maakt een slechte tech­niek ook het door­zoeken en index­eren van de web­site door de crawlers erg lastig. De web­site komt dan niet goed door de APK en mag niet of nauwe­lijks deel­nemen aan het verkeer via Google.

Belangrijke punten hierbij zijn:

Aan dit onderwerp hebben we voorjaar 2023 nog een heel blog­artikel gewijd.  Zie onderstaande box of gebruik de linkjes hierboven.

Wat moet je doen?

Om de techniek voor de SEO te optima­li­se­ren, moet je het volgende doen.

 

 • Gebruikmaken van gestructureerde gegevens.
 • URL-structuur en interne links optima­li­se­ren.
 • Zorgen voor een veilige website (HTTPS).
 • De laadsnelheid verbeteren.
 • Zorgen voor een mobiele versie met een goede gebruikers­ervaring.
 • De crawl-baarheid controleren en indien nodig verbeteren.
 • Zorgen voor een duidelijke navigatie.
 • De sitemap optimaliseren.

Als bepaalde punten tech­nisch te ingewik­keld worden, is het misschien beter dat je daar­voor een goede web­developer inschakelt.

Let op!

Het niet hebben van een versie voor de mobiele appa­ra­ten en het neger­en van de optima­li­sa­tie voor mobiele appa­raten kan leiden tot een slechte gebrui­kers­ervaring op smart­phones en tablets. Dit zou volgens Google ervoor zorgen dat de web­site über­haupt niet wordt getoond tussen de ‘mobiele’ zoek­resul­taten. Ja, er is een verschil tussen ranking op vaste apparaten zoals laptops en desktops en mobiele apparaten zoals tablets en smartphones.

 

Geheim #2
Zorg voor relevante content

Net als een gezonde levens­stijl een dage­lijkse investe­ring vereist, vereist een gezonde web­site en sterke SEO dat er regel­matig wordt gezorgd voor verse ‘rele­vante content’.

Regelmatig zorgen voor relevante content, kun je zien als dagelijks 10.000 stappen lopen. Het hoort gewoon bij een gezonde levensstijl.

Het plaatsen van kwali­ta­tief magere, onorigi­nele of niet-infor­ma­tieve content, is als teveel stilzitten op de bank. Het schaadt de gezond­heid van de website.

Wat moet je doen?

Kom direct in beweging en bied regel­matig nieuwe rele­vante content. Let nu goed op, want deze content is gebruikers­gericht en geeft dus een waarde­volle invul­ling aan de zoek­intentie van de doel­groepen. Het is goed geschre­ven en/of geprodu­ceerde content en ook nog eens uniek.

Dit soort content vraagt om inten­sieve zorg, maar is wel de sleutel tot een gezonde web­site en een stralende online aanwezig­heid. Het is dé sleutel tot een succes­volle positie op de resultaat-pagina’s van Google.

Maar hoe kom je aan rele­vante content? Dat antwoord is helaas niet even te geven, maar hierover kun je wel ruim voldoende infor­ma­tie op onze web­site vinden. Ga hiervoor naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing of naar die van alle blog­artikelen over zakelijk bloggen.

Daarnaast is het natuur­lijk slim om je direct even aan te melden voor onze gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat als iets anders verloopt dan volgens de algemeen geldende norm, dat absoluut niet wil zeggen dat het dan niet goed gaat of zelfs fout gaat. Kijk altijd kritisch naar de resul­taten. Observeer, meet, leer en verbeter!

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Geheim #3
Maak werk van organische backlinks

Wanneer je goed voor een krach­tige SEO zorgt, werk je actief aan het verkrij­gen van ‘organische‘ back­links vanaf andere ‘kwalita­tieve’ web­sites.

Dit kun je zien als zeer belang­rijke fitness-oefeningen om de spier­kracht op peil te houden. Het inves­te­ren in link­building kun je hierbij zien als de nodige impul­sen voor een krach­tige SEO en een aantrekkelijke website.

Wat moet je weten over backlinks?

Backlinks zijn hyper­links van andere web­sites ‘naar’ de eigen web­site. Deze links zijn (nog steeds) een zeer belang­rijke ranking-factor. Als de web­site weinig back­links heeft, kan dit de zicht­baar­heid in Google flink beperken.

Dit heeft alles te maken met ‘autoriteit’*, maar binnen­kort meer over dit specifieke onderwerp in ons blog. Wil je dit niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

Wat moet je doen?

 • Investeer in link­building – Neem de tijd om te werken aan het verkrij­gen van waarde­volle back­links. Wat kun je hier­voor doen?
  • Plaats hoogwaardige rele­vante content op de web­site zelf.
  • Ga samenwerkingen aan, verzorg gastblogs voor andere web­sites en vraag anderen voor gastblogs op de website.
  • Zorg voor betrokkenheid bij rele­vante online platforms.
 • Wees selectief met externe links – Het plaatsen van uitgaande links op de web­site is belang­rijk voor de SEO, maar doe dit zorgvuldig.
  • Zorg ervoor dat de links verwijzen naar waarde­volle én rele­vante web­sites.
  • Vermijd links naar websites met virus­sen of over­matig veel adver­ten­ties. Dit kan schade­lijk zijn voor de eigen SEO.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen en andere web­sites het merk hebben zitten.  Lees hier meer.

Pas op!  Koop nóóit backlinks!

Voor de volle­dig­heid wil­len wij je met nadruk wijzen op slech­te – of beter gezegd: schade­lijke – backlinks.

Deze komen van web­sites gerund door gewiek­ste bedrij­ven die daar hun busi­ness van hebben gemaakt. Deze zoge­naamde Link Market Services zijn vaak gestart in de tijd dat de AI (kunst­ma­tige intel­li­gen­tie) van Google nog niet zo slim was als nu. In die tijd kon je dus min of meer een goede posi­tie kopen door te beta­len voor back­links verzorgd door deze bedrijven.

Voor deze back­links moet je dus ‘altijd’ beta­len. Alleen de kans dat je hier­voor zuur betaalt, zit er dik in. De kans dat deze back­links nade­lig uit­pak­ken is name­lijk al jaren enorm groot, want Google greep op den duur in (zoals je uit boven­staande tekst natuurlijk al kon opmaken).

Tegen­woordig zijn deze exter­ne links niet alleen nade­lig voor je porte­mon­nee, maar zijn ze vaak nog veel nade­liger voor de posi­tie van de web­pagina en de web­site in de zoek­machines.* Min­punten of een totale ‘ver­ban­ning’ zijn hier­bij niet vreemd.

 

Geheim #4
Gebruik zoekwoorden, maar alleen in de juiste dosis

Voor een goede SEO is het belang­rijk om zoek­woorden op een natuur­lijke en even­wich­tige manier in de content te verwerken.

Dit geheim hebben we reeds uitgediept (zie link in onder­staande box), maar hier­onder een korte samen­vatting.

Waarom is dosering belangrijk?

Het overmatig gebruik van zoek­woorden (keyword stuffing) kan leiden tot onno­dige vermoeid­heid bij en frustra­ties van de bezoe­ker. Dit komt door een onnatuur­lijke en gefor­ceer­de lees­ervaring. Niet alleen gebrui­kers schrikt dit af, maar ook zoekmachines.

Vergeet niet: overdaad schaadt. De juiste dosering van zoekwoorden is de sleutel tot succes.

Om die redenen is het belang­rijk om zoek­woorden subtiel in het dieet van de web­site te integre­ren en de aanbe­vo­len dage­lijkse hoeveel­heid per pagina niet te over­schrijden.

Wat moet je doen?

Neem voor de gezond­heid van de web­site de adviezen in acht en beperk je tot de juiste hoeveel­heid zoek­woorden per pagina!

Dat betekent dat je zoek­woorden wel gebruikt, maar alleen als ze…

 • relevant zijn voor de content.
 • de lezerswaarde verbeteren of op zijn minst behouden.

 

Geheim #5
Optimaliseer headings en metatags

Je kunt headings en metatags zien als de botten en gewrich­ten van de content. Hier­door worden de (botten)structuur en opbouw van de content duide­lijk. Dit versterkt de gezond­heid van de pagina en maakt de inhoud makke­lijker te begrij­pen voor zowel de bezoe­kers als de AI van de zoek­machines.

Hoe zorg je voor de juiste optimalisatie-behandeling?

 • Zorg ervoor dat je elke pagina voor­ziet van een unieke en nauw­keurig beschrij­vende titel (H1) en metatag (korte beschrij­ving).
 • Gebruik headings (H2, H3, et cetera) om de struc­tuur en opbouw van de content aan te geven.

Beide acties zijn ook in het voor­deel van de lees­baar­heid.

 

Geheim #6
Verwijder en/of repareer gebroken links

Als een bezoeker (m/v/x) op een gebroken link klikt, dan krijgt hij een ‘404’. Dit heeft natuur­lijk een nega­tieve invloed op de gebrui­kers­ervaring. Dit ziet Google ook, maar dat niet alleen.

De zoge­naamde crawlers hebben hierdoor ook moeite met het door­zoeken van de website. Ook dit heeft een negatief effect op de score van de web­site in Google.

Wat moet je doen?

Geef de web­site regel­matig een medische check-up en ga op zoek naar gebroken (niet-werkende) links. Uiteraard herstel je de gevonden gebroken links of verwijder je ze als herstellen niet moge­lijk is.

Maakt de website gebruik van een van de populaire Content Management Systemen (CMS), dan zijn hiervoor diverse plugins te installeren.  Zie de onderstaande box.

Plugins en modules om te helpen met gebroken links

Wie gebruikmaakt van een van de populairdere Content Management Systemen (CMS), kan met behulp van diverse plugins en modules de gebroken links controleren en bijwerken. We noemen er een paar met de plugins waar wij graag mee werken, maar er zijn er dus nog meer.

 • WordPress – Broken Link Checker (opsporen en repareren).
 • Drupal – Link Checker (opsporen en repareren).
 • Joomla – Xenu’s Link Sleuth, Joomla Link Checker of Xmap (opsporen en repareren).
 • Magento – Free Link Checker (opsporen en repareren).
 • Wix – Reeds ingebouwd.

We raden je echter wel aan om de installatie eerst met de web-devel­oper (m/v/x) te overleggen en eventueel door hem uit te laten voeren.

Houd er altijd rekening mee dat de beschikbaarheid van specifieke plugins en extensies varieert afhankelijk van de versie van het CMS dat je gebruikt. Controleer ook altijd of de geselecteerde plugin compatibel is met de versie van het CMS voor installatie.

 

Volgende week verder

We zijn dus nog niet klaar. Volgende week de andere 4 gehei­men plus 2 bonus-geheimen. Daarna zoomen we in op autori­teit en waarde­volle back­links. Ook met deze artikelen kun je zelf direct aan de slag.

Wil je deze blogartikelen niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de onder­staande box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en zoekmachine-optimalisatie (SEO) daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home