Social commerce • Het succes ligt in het verleden, heden en de toekomst

Social commerce • Het succes ligt in het verleden, heden en de toekomst

Wanneer we kijken naar het verleden, is het succes van social commerce – nu en in de toekomst – niet meer dan logisch. Kopen vanuit de huis­kamer waar we het meest ontspannen zijn, werkt nou eenmaal het aller­beste. Daarom kan een leuk (én persoon­lijk) stukje geschie­denis over ‘kopen waar­voor we de deur niet uit hoeven’ abso­luut geen kwaad voor iedereen die met e‑commerce te maken heeft.

Daarnaast is het voor iedereen een inte­res­sant verhaal over hoe we – vrijwel moeite­loos – terecht­gekomen zijn in een tijd waar steeds meer retail-aankopen via internet gebeu­ren. We zoomen in!

Dit blog­artikel is een direct vervolg op: Social commerce • Wat is het en wat kun je ermee?. Het kan inte­res­sant zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke infor­matie in dat artikel.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Heel lang geleden

In een tijd zonder elektriciteit, auto’s en telefonie moesten verkopers ‘de boer op’. Ze reisden van stad naar stad, van dorp naar dorp en van gehucht naar gehucht. Daar gingen ze van deur tot deur.

Alledaagse producten

In die tijd had je wel winkels, die bestonden al ruim voor de jaar­telling. Die winkels zorgden vooral voor wat dage­lijks of zeer regel­matig nodig was om in leven te blijven. Denk hierbij vooral aan voedsel.

Op het platte­land was er in de dorpen vaak niet meer dan een bakker, melk­boer, slager, groente­boer en misschien een kruide­nier te vinden. Die kwamen meestal ook met een kar door de straat en kwamen zo aan huis. Een soort Picnic, maar dan anders.

Lang geleden moesten verkopers ‘de boer op’, tegen­­woordig staan ze direct midden in je huiskamer.

In de kleinere dorpen en sowieso in de gehuchten was er zelden tot nooit een winkel te vinden. Hier kwamen dan – als je geluk had – de bakker, melkboer, slager, groente­boer en in sommige gevallen ook de kruide­nier uit het nabij­gelegen dorp langs met hun handels­waar. De een kwam te voet met de handels­waar op zijn rug en de ander werd hierbij gehol­pen door een paard.

Met handelswaar van deur tot deur gaan, heet venten.

Wat is venten?

Het woord venten is verwant aan het Franse werkwoord vendre en het Italiaanse en Latijnse vendere. Een Latijns woord dus. Er is bij venten geen vaste fysieke standplaats of verkoopruimte.

De verkopers – de venters – gaan ‘de boer op’ en ‘leuren‘ dan vaak van ‘deur tot deur’ met hun handels­waar. Ze bieden hun handel rechtstreeks aan aan de consument.

De ijscoboer die al bellend de straat inrijdt, mag je gerust een venter noemen.

Het komt ook voor dat ze met hun ‘kar’ de straat in komen. Al schreeu­wende of met een luid­spreker laten ze vaak weten dat ze er zijn en wat ze te koop hebben. Rijdende krui­de­niers als de bijna verdwenen SRV-wagens en ijskarren die bij mooi weer tevoorschijn komen, zijn hier de laatste levende voor­beelden van. Wie goed oplet in het buiten­land, kan daar nog venters tegen­komen; ook met geheel andere handelswaar.

Venten valt onder colportage en dus onder de colportagewet. Hieronder vallen dus ook de agres­sieve verkopers die aanbellen om je te laten over­stappen naar een ‘goedkopere’ energie-leverancier of telecom-provider.

Waneer er meerdere verkopers van een merk of handels­onderneming in een winkel­straat ac­tief zijn, dan valt dit ook onder venten. Zelfs het collec­teren voor een goed doel valt onder venten.

Wij weten dat je woorden als energie-leverancier en telecom-provider ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Minder alledaagse producten

Voor minder alledaagse producten en zeg maar luxere producten dan voedsel om te kunnen leven, moest je vaak naar ‘de grote stad’ of er kwam een verkoper (venter) langs de deur. Deze venter werd ook wel marskramer genoemd.

De verkoper (in de regel een hij) kon dan ge­lijk de handels­waar demon­streren en had natuur­­lijk een heel mooi praatje. Waren het eerst vooral spullen als potten en pannen, bezems, dweilen, emmers, scharen, stoffen en fourni­turen (knopen, garen, et cetera), werden er later bijvoor­beeld ook stof­zuigers en naai­machines op deze manier aan de man gebracht.

Venten was voor deze producten de enige manier om bekend­heid te creëren, te vergroten én natuur­­lijk om zoveel moge­lijk poten­tiële klanten te bereiken.

De winkel van Sinkel

Bovenstaande producten werden op den duur ook verkocht in winkels. De winkels werden dan vaak ‘de winkel van Sinkel’ genoemd. Eigen­lijk verkochten ze in deze winkels een ‘allegaartje’ aan producten. Ik herinner mij ‘de winkel van Sinkel’ in Erica (Drenthe).

In de winkel van Sinkel is alles te koop
Daar kan men krijgen, mandjes met vijgen
doosjes pommade, flesjes orgeade,
hoeden en petten en dames­korsetten
drop om te snoepen en pillen om te poepen.

In mijn kindertijd (alweer bijna 50 jaar terug) logeerde ik regel­matig tijdens de school­vakanties bij mijn opa en oma in Erica. Ik ging dan vaak even op oma’s omafiets naar ‘de winkel van Sinkel’ om te kijken naar het speel­goed. In de stad waren dit soort winkels toen al vervangen door de grotere waren­huizen, maar in de kleine dorpen waren ze nog wel te vinden.

Je kunt deze winkels ook zien als de voor­lopers van waren­huizen als het inmiddels gesloten Vroom & Dreesmann (V&D) en natuur­­lijk de Bijenkorf en de HEMA.

Klik hier als je meer wilt lezen over ‘de winkel van Sinkel’.

 

Lang geleden

Mijn opa en oma hadden een brood­bakkerij in de Peel, een gehucht in Drenthe. Een gehucht bestond in die tijd meestal uit niet meer dan een paar huizen. Er stonden geen kerken, hooguit een kapelletje. In die tijd moesten mijn vader en zijn broers te voet of op de fiets met brood naar de nabij­gelegen dorpen, boerde­rijen en woningen.

We spreken nu over de tijd rond de 2e Wereldoorlog. We hebben het alleen nog maar over ‘gewoon’ brood wat aan huis werd verkocht en gekocht, al ging dat vaak ‘op rekening’. Voor het verkopen van een naai­machine kwamen ze van veel verder.

Postorder-bedrijven

Niet geheel onbelang­rijk in dit verhaal zijn de postorder-bedrijven*. Deze kwamen al op in de 2e helft van de 19e eeuw. Dit hangt samen met de intro­ductie van de postzegel in 1851. Hierdoor werd het eenvou­diger om op rela­tief snelle, betrouw­bare en betaal­bare wijze de handels­waar te verzenden.

Postorder-bedrijven verspreidden hiervoor hun bood­schap per krant of boden het assor­ti­ment per cata­logus aan. Hiermee kwam de ‘verkoper’ toch weer over de vloer en haalden we hem zelfs onze woon­kamers binnen.

De catalogus werden op naam verspreid of van deur tot deur. Ook medi­cijnen konden zo worden verkocht, wat ook nieuwe kansen bood voor kwak­zalverij.

De verkoop via catalogussen en post wordt nog steeds door diverse bedrijven ingezet.

* Wij weten dat je woorden als postorder-bedrijven ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Minder lang geleden

Ook was er ooit een tijd zonder internet. Elek­tri­ci­teit, tele­fonie, radio, televisie, kranten en tijd­schriften waren wel al volop aan­wezig. We spreken nu over de 2e helft van de vorige eeuw.

Dit is de tijd waarin traditionele marketing steeds duide­lijker zijn vorm kreeg en daarvoor genoeg redenen van bestaan waren. Via commercials op radio en tv, adver­tenties in gedrukte media, flyers, folders, brochures en de eerder­­genoemde catal­ogussen wisten merken de huis­kamers van poten­tiële klanten te bereiken.

Marktsegmentatie

Dit is ook de tijd waarin het indelen van de markt in doel­groepen ontstond. Al was dit nog lang niet zo verfijnd als nu met het targeten van de juiste specifieke groepen op Google Ads en de social-media-platformen moge­lijk is.

Persoon­lijk contact doet voor diensten en veel producten nog steeds wonderen.

Vertegenwoordigers

Ook in deze tijd werd nog gereisd, maar met name door vertegen­woor­digers die winkels bezochten of business-to-business (B2B) werkten. Die zijn er nu nog steeds, persoon­lijk contact doet voor bepaalde producten en diensten nog steeds wonderen.

Telefonische verkoop

Opdringerige en harde telefonische verkoop – cold calling – deed in deze tijd ook zijn intrede. Iets dat ook nu nog steeds wordt ingezet als verkoop-­kanaal. Zij het meestal niet in dank.

De rode lijn

Wat je bij al deze manieren – inclusief het venten – terugziet, is de poging om binnen te komen in de persoon­lijke huise­lijke omgeving of op de persoon­lijke werk­plek. Dit is waar het nu nog steeds om draait. Dit is dé plek waar je moet zijn als je mensen wilt enthousiasmeren en resul­taat wilt boeken.

Daarom vinden wij dit stukje geschie­denis ook zo inte­res­­sant. Zonder dit was er geen e‑commerce geweest, ook geen social commerce of was het ontstaan ervan veel moei­zamer verlopen.

 

Kort geleden

Ongeveer 1 decennia na de grote intrede van het internet werd Friendster in 2002 gelan­ceerd. Dit was het 1e social-media-platform. LinkedIn kwam 1 jaar later en Facebook kwam 2 jaar later. Het social-media-landschap kreeg vorm.

Dit is ook de tijd dat iedere orga­ni­satie een website wilde en de 1e webshops ontstonden. Geen organisatie kon meer zonder digitale aanwezig­heid. Marketing- en verkoop-strategieën werden aangepast om de consument bij te houden. E‑commerce werd geboren en was al snel niet meer weg te denken.

Bron van inspiratie

Het duurde ook niet lang voor we elkaar op social media inspi­reerden. We deelden onze vakantie-foto’s, onze lekker­­nijen, de gadgets die we kochten, onze nieuwste sneakers, et cetera. We deelden bijna alles waar we enthou­siast over waren en doen dat nog steeds. We zijn voor elkaar een bron van inspi­ratie geworden.

En of social media inspireert

Uit onderzoek in 20191 bleek dat in dat jaar 37% van de consu­menten zich liet inspi­reren via social media voordat ze over­gingen tot aankoop. In 2018 lag dit cijfer nog aanzien­lijk lager. Bij de jongere consu­menten lag dit percentage in 2019 zelfs op 47% en deze groep zal nog lange tijd meegaan.

Bedenk hierbij dat er in oktober 2018 al 4,2 miljard actieve gebruikers van het internet waren, waarvan 3,4 miljard ook social media gebruikten.2 Een snelle reken­som leert ons dat deze cijfers enorm veel zeggen over het belang van social media voor e‑commerce.

Bronnen: 1 Ecommerceblog.nl [voorheen Wunderman Thompson Commerce]; 2 Statista.

De gewone man als top-promotor

Dat wij gewone mensen op social media de beste promotors van een merk zijn, ging zeker niet onop­gemerkt in merken- en reclame­land. Grote en kleine merken claimden hun account op social media en mengden zich tussen de andere leden. De eigenaren van de social-media-platformen zagen daar wel brood in en creëerden hiervoor tal van betere mogelijk­heden waarvoor – uiteraard – op den duur wel betaald moest worden.

Transparantie was geen holle frase meer, maar een must.

Toch dachten de meeste merken in eerste instantie gewoon op oude voet met hun push-tactieken door te kunnen gaan, maar al snel kwamen ze erachter dat dit totaal niet werkte. Niet meer, die tijd is voorbij. Al is dat muntje nog steeds niet overal gevallen, maar dat terzijde.

Social media bleek de plek om de verbinding en het gesprek met de doel­groep(en) aan te gaan. Het is de plek geworden om content te delen voor het creëren van naams­bekend­heid, het bouwen aan vertrou­wen en dat ook te onder­houden. Transparantie was niet langer holle frase, maar een must. Dit was en is de manier om – lang­zaam maar zeker – de verbinding tussen merk en doel­groepen tot stand te brengen (pull‑tactiek).

En we deden enthousiast mee

Voelde een merk goed dan klikten wij vanuit onze huiskamers als poten­tiële klanten op de posts en adver­tenties van onze favo­riete merken. We landden op websites en/of in apps om daar (hopelijk) via vaak veel te lange buyer journeys einde­lijk over te gaan tot onze aankopen. Als we niet al lang waren afgehaakt of afgeleid.

In de lift

Dit is ook de tijd dat we vanaf zomer 2007 een econo­mische crisis ingingen en daar een flink aantal jaren later ook weer uitkwamen. In die tijd vielen veel fysieke kleinere winkels helaas wel om. Het is ook moei­lijk te overleven in crisis­tijd, zeker als tegelijker­tijd de wereld verandert van offline naar online en dat niet past bij het merk.

Leuke winkeltjes met persoon­lijke aandacht verdwenen en winkel­panden stonden leeg. Grote kans dat daar een leuk eet­tentje of biologische koffie-corner voor terug­kwam. Hope­lijk hebben zij de horeca-lockdown van 2020 over­leefd en overleven ze de huidige ook, maar dat terzijde. Toch heeft de corona-crisis het succes van e‑commerce abso­luut geen wind­eieren gelegd, integendeel.

Terug naar de gevolgen van de econo­mische of banken-crisis van 2007. Tegen het einde van deze periode begin­nen de buyer journeys via social media zoals hierboven omschreven alweer uit de tijd te raken. Social commerce doet zijn intrede, al loopt Nederland niet echt voorop.

 

Het heden

Webshops brachten het winkel­plezier al naar de woon­kamer, maar social commerce maakt dat voor dit soort merken nog een stuk een­voudiger… en dat binnen de plat­formen waar we toch al graag zijn. Met het inkrimpen van de conversie-paden en het mini­ma­li­seren van de knel­punten, heb je met social commerce minder afhakers en een perfect verkoop-­kanaal binnen handbereik.

 

De nabije toekomst

Persoon­lijk heb ik weinig met voor­spellingen en heb er zelfs een hekel aan. Ik vind het maar gespecu­leer, want de meeste specifieke voor­spellingen komen niet eens uit. Nog geen 1% las ik ergens.* Dit hangt wel weer sterk af van waar de voor­spelling betrekking op heeft. Een voorspelling dat de zon morgen weer gewoon opkomt, zal wel kloppen.

Maar goed, we moeten in ons vak­gebied wel inspelen op trends en die het liefst een stapje voor zijn. Kijken we naar patronen uit het verleden, dan ligt het voor de hand dat wanneer je poten­tiële kopers treft op hun favo­riete platformen, je hier veel voordeel van kunt hebben. Inspi­ratie via social media speelt een grote rol aan het begin van de sales funnel. Besef dat:

Maar liefst 74% vertrouwt bij hun aankoop-beslissingen op hun sociale netwerken.

Bron: Social Media Week (https://socialmediaweek.org/blog/2017/05/social-media-influencing-purchase-decisions/).

Social commerce is dan ook een manier of dé manier om geïnte­res­seerden zonder teveel fricties (knel­punten/kansen om af te haken) te begeleiden door het aankoop- en afreken-proces. Gemak dient de mens en hierdoor is volgens ons en volgens veel mensen met ons, de groei van social commerce toch echt gegarandeerd.

* Bron: Het boekje ‘Hoe krijg je altijd gelijk?’ van Leo Pot. Dit boekje gaat meer over denkfouten dan over ge­lijk krijgen; onze denk­fouten waardoor anderen al snel ge­lijk krijgen als ze daar slim mee omgaan. Denk aan leiders als managers en politici. Het bestaat uit korte hoofd­stukken en ik vond het erg leuk geschreven. #aanrader

 

Conclusie

Social commerce is of lijkt de manier van de toekomst om producten via social media zonder obstakels af te laten rekenen. Social commerce smelt een flink aantal fases in de buyer journey samen en smeedt het ijzer als de mensen geïnspi­reerd en nog enthou­siast zijn.

In merkenland is altijd van alles aan de hand en blijft het ‘survival of the fittest’.

Met deze geschiedenis zie je dat de winkelende consument zich heeft ontwikkeld en kun je gif erop innemen dat dit altijd in beweging zal blijven. Sterke merken hebben zich keer op keer aan deze bewegingen weten aan te passen. Dit door onder andere met hun verkoop-­proces hierop in te spelen en zullen dit ook nu weer doen.

Verkopen is en blijft survival of the fittest. Die partijen die zich het snelst weten aan te passen, weten zich keer op keer te verzekeren van hun bestaans­recht. Nu en in de toekomst.

Er is alleen 1 maar. Er moet natuur­­lijk wel voldoende vraag zijn naar het aanbod. Relevantie staat altijd voorop!


Toekomstplannen

Volgende keer besteden we aandacht aan waar je moet zijn en wat je moet doen om social commerce effec­tief in te zetten. Daarna wordt het wachten op het moment dat social commerce ook werke­lijk in Nederland beschik­baar is voor iedere organisatie die daar gebruik van wil maken. Daarvan zullen we je uiteraard op de hoogte houden via onze blog­artikelen.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van social commerce en van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van conversie-optimalisatie, SEO, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home