Het logo • Walt Disney, van handtekening tot wereldberoemd logo

Het logo • Walt Disney, van handtekening tot wereldberoemd logo

Hoe ontstond het logo van Walt Disney? Hoe kwam Mickey Mouse bij Disney én bij dit tijd­loze logo terecht? En het kasteel? Hoe wist Walt Disney zijn crea­tieve dromen waar te maken?

Wie was Ub Iwerks en wat was de ‘multiplane camera’? Hoe kon een kleine anima­tie-studio uitgroeien tot een wereld­beroemd merk?

Stap snel in en ga mee op deze fasci­ne­rende bonus-tour. Aan de hand van het verhaal van het logo, volgen we de reis die Walt Disney maakte. Laat je inspi­re­ren door ongeë­ve­naarde crea­ti­vi­teit en door­zettings­vermogen en zie hoe dit leidde tot het iconische logo en het wereld­wijde succes.

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl, zijn we alweer even aan­be­land op onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo. Hier halen we ons hart op en kijken we onze ogen uit.

Na onze eerste bezich­tiging van Logo, rond­ritten door de distric­ten Beeld­merk en Woordmerk en een expe­di­tie naar Geschiedenis van Logo gingen we op zoek naar logo’s voor een prikkie en maakten we een rit langs wereld­beroemde merken waarvan de oprich­ters zelf het iconische logo ontwierpen. We kwamen tijd te kort en daarom vandaag dit bonus-uitje naar Walt Disney!


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Hoe The Walt Disney Company begon

 

Hoe The Walt Disney Company begon

Onze vorige tour eindigde bij het logo van Walt Disney, want ook die ontstond dank­zij de crea­ti­vi­teit van de oprich­ter. We beloof­den toen aan dit ‘fantas­tische’ merk meer aan­dacht te beste­den in dit artikel.

Wie aan Walt Disney denkt, denkt onmiddellijk aan teken­films, strips en nog veel meer vermaak. Het wereld­beroemde enter­tain­ment-bedrijf werd precies een eeuw geleden (1923) opge­richt als kleine anima­tie-studio in Hollywood. Het kreeg toen de naam Disney Bros. Studio.

Wat begon als kleine anima­tie-studio in Hollywood, werd dankzij Mickey Mouse al snel wereldberoemd.

Autodidact Walt Disney (1901, Chicago, Illinois) startte dit bedrijf name­lijk samen met zijn oudere broer Roy Disney (1893, Chicago, Illinois). Samen zorgden ze voor korte anima­tie-video’s.

Wat was de Laugh-O-Gram Studio?

Om korte animatie-films te maken, richtte Walt Disney in 1922 in Kansas City (Missouri) de Laugh‑O‑Gram Studio op. Dit was 1 jaar voor de oprich­ting van Disney Bros. Studio.

De naam Laugh‑O‑Gram was bedoeld om aan te geven dat de films grappig en vermakelijk waren.

De studio ging in 1923 alweer failliet. Walt Disney verhuisde naar Hollywood om daar samen met zijn broer de nieuwe studio op te rich­ten… en met succes!

Bronnen
Onder andere: Wikipedia.

Laugh-O-Gram Studio als onderdeel geschiedenis The Walt Disney Company

 

Waar komt het logo van Disney vandaan?

 

Waar komt het logo van Disney vandaan?

Laten we beginnen met de vraag: was er in de begin­jaren van Disney wel een logo? Het publiek zag ‘Walt Disney Presents’ of ‘Walt Disney Pictures Presents’ op het scherm, maar was dit nou wel of geen logo?

Het logo mét het kasteel zoals dat tegen­woordig wordt gebruikt, werd pas in 1985 geïntro­du­ceerd. Dit valt samen met het uit­bren­gen van de animatie-film The Black Cauldron en zou het kasteel uit Assepoester en Doornroosje zijn.

Misschien moeten we ons dan eerst rich­ten op de bekende hand­tekening van Disney, maar was het wel zijn hand­tekening?

De handtekening van Disney

Walt Disney kwam uit de reclame-wereld – waar toen nog alles handmatig gebeurde – en had een voor­liefde voor kalli­grafie. Hij ontwierp en/of bedacht de eerste ’signature’ zelf.

Deze versie lijkt op die die we nu nog kennen en zou een gesti­leerde versie van zijn hand­tekening zijn. Het was geschre­ven in zijn schrijfstijl met de hoofd­letters ‘W’ en ‘D‘. Deze hand­tekening is uitge­groeid tot een van de meest herken­­bare logo’s ter wereld.

Onder­tussen is het zien van alleen de letter ‘D’ voor veel mensen al genoeg om te weten dat het om het merk Walt Disney gaat.

Wij weten dat je woorden als reclame-wereld ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Kalligrafische experimenten

Walt Disney experimen­teer­de ook met gotische kalli­grafische letters. De scherpe randen en hoe­kige letters doen denken aan oude geschrif­ten en Bijbelse letter­typen.

Deze letters moesten het gevoel verster­ken van de tijd waar­in de verha­len zich afspeel­den. Denk maar eens aan verze­gel­de opge­rolde brieven die door ridders te paard werden bezorgd.

Wist je dat…

Wist je dat Disney ontzet­tend veel tijd besteedde aan de letters die werden gebruikt voor deze ‘signa­ture’? Uitein­de­lijk heeft het bedrijf er in 2000 een letter­type van gemaakt en kon het ook voor andere doel­einden worden gebruikt.

In 2000 werd dit letter­type ‘Walt Disney Script’ genoemd, maar in 2004 omge­doopt tot ‘Waltograph’.

Bronnen
Onder andere: Fandom, Historiek, Logo.com, LogoDesign.org, My Film News, ScreenRant en The Walt Disney Company.

Belangrijke noot

Zoals altijd hebben wij zorg­vuldig de feiten in dit arti­kel gecon­tro­leerd en dat tot in het klein­ste detail, maar het is een totale chaos als het gaat om de logo-geschiedenis van Walt Disney. De oorspronke­lijke bron­nen lijken zoek en het is ondui­de­lijk welke bron de enige echte waarheid over het logo vertelt. Om deze reden zijn we niet overal even concreet, zoals je van ons gewend bent. Daarnaast kunnen we geen garan­ties voor de juist­heid van de infor­matie in dit artikel geven. We hebben ons uiterste best gedaan, maar doe – indien nodig – zelf aan­vul­lend onderzoek.  Zie verder onze algemene disclaimer.


Mickey Mouse als onderdeel geschiedenis The Walt Disney Company

 

De toevoeging van Mickey Mouse als merk-icoon

Maar voor het logo zo herken­baar was als het nu is, kwam Mickey Mouse in beeld. Voor de release van de aller­eerste Mickey Mouse-teken­­film ‘Steamboat Willie’ in 1928 werd een prach­tig beeld ontwor­pen dat als logo voor de film diende.  Zie hierboven en onder­staande box.

In dit beeld wordt de naam Mickey Mouse onder­broken door een teke­ning van Mickey Mouse. De dikke letters zijn op een kenmer­kende manier getekend, zoals je dit vaak zag in de recla­me-wereld van toen. Hier lagen Disney’s roots, maar daar­over zo dadel­ijk meer.

Vanaf deze film krijgt Mickey Mouse een belang­rijke rol in de herken­baar­heid van het merk. Mickey is regel­matig of in of bij het logo terug te vinden.

Steamboat Willie, het begin van het succes van Disney

Steamboat Willie is de 1e geani­meerde film die werd gesyn­chro­ni­seerd met geluids­effec­ten en muziek. Een ware mijl­paal in de geschie­denis van de anima­tie-films.

Steamboat Willie was de 1e echte hit voor de broers.

De film was een door­slaand succes en bete­kende de start van de enorme popu­la­ri­teit van het merk, zoals we het nu nog kennen. De rest van de geschie­denis hoeven wij je vast niet te vertel­len.

Bronnen
Onder andere: Wikipedia.

Steamboat Willie onderdeel geschiedenis The Walt Disney Company

De verbetering of professionalisering van het logo van Disney

 

Terug naar de bekende ‘signa­ture’ van Walt Disney in het kenmer­kende letter­type, want vanaf 1956 werd het lettertype weer een beetje gladder. Dit mar­keer­de de intro­ductie van de meest bekende versie van de ‘signa­ture’, zoals wij het alle­maal nu nog kennen.

Rond de tijd van de opening van ‘Walt Disney World’ eind 1971 werd dit uiteinde­lijk het primaire merk­beeld. Deze hand­tekening heeft waar­schijn­lijk de meest herken­bare en aparte letters. Belang­rijke ken­mer­ken zijn de hoofd­letters ‘W’ en ‘D’ en de cirkels boven de ‘i’.

En nu komt het: géén van deze ken­mer­ken zouden aan­we­zig zijn in Walt Disney’s echte hand­tekening!

Wist je dat…

Wist je dat de handtekening niet door Walt Disney zelf werd verfijnd, maar door grafisch ontwer­per en letter­type-ontwer­per Rudolf Ruzicka? Dit zou in 1932 geweest zijn, maar trekken wij wel in twijfel.

Of het waar is of niet, Walt Disney was – natuur­lijk – wel zelf erg nauw betrok­ken bij dit proces. Samen zorg­den ze voor de ontwik­keling van het merk en voor de visuele iden­ti­teit van het bedrijf. Het was Walt Disney’s crea­tie­ve visie en onder­nemers­geest die een grote – misschien wel de grootste – bijdrage leverde aan de popu­la­ri­teit en het succes van dit iconische bedrijf.


In de basis is het logo van Disney onveranderd

 

In de basis is het logo onveranderd

In 1929 werd Disney Bros. Studio omge­doopt tot Walt Disney Productions. Ruime tijd na het over­lijden van zowel Walt (1966) als Roy Disney (1971) werd de naam nog een keer veran­derd. Sinds 1986 heet het bedrijf The Walt Disney Company.

Dit is ook de tijd dat het logo werd geïn­tro­du­ceerd en wel als een bewe­gend – of ‘geanimeerd’ – logo! Lang­zaam maar zeker vormde een beto­ve­ren­de ster met zijn licht­sluier van boven naar beneden het kas­teel, waarna de woor­den ‘Walt Disney Pictures’ verschenen.

Het logo veranderde mee met de namen en de tijd­geest, maar ook bij dit logo is er in de kern eigen­lijk nooit veel veranderd. De hand­teke­ning van Walt Disney – vaak gecom­bi­neerd met de afbeelding van Mickey Mouse – blijft een centraal onder­deel van het merk Walt Disney.

Daarnaast zijn er ver­schil­lende varian­ten op het logo voor ver­schil­lende bedrijfs­onder­delen en producten.

Ook hier zit god in de details

Het bewegende Disney-logo met het kasteel verte­gen­woor­digt het merk in de volle breedte en diepte. Het is een teken van ver­beel­ding en ver­won­de­ring. Het verbeeldt de fanta­sie en crea­ti­vi­teit van het merk én toont de voor­uit­gang van graphics en de geavan­ceerde animatie-techno­logie in de verha­len die het merk op het scherm creëert.

Het logo van Disney is een ode aan hun reputatie en voedt je eigen fantasie.

Samen met de crea­tie van briljant gede­tail­leerde fanta­sie-werel­den, biedt het merk ook toe­gang tot deze werel­den. Tege­lij­ker­tijd laat het logo nog genoeg over voor de fanta­sie van het publiek.

Wist je dat…

Het merk Disney door een Londens advies­bureau voor merk­waardering en strate­gie ‘Brand Finance’ in 2016 werd uitge­roe­pen tot ’s werelds sterkste merk? Het laat zich raden hoe groot de rol van het logo hierbij was, want als je het merk niet herkent aan het logo, is de kans dat je hier­voor in aan­mer­king komt nihil.  Lees meer.

Heeft ieder bedrijfsonderdeel van Disney zijn eigen logo?

The Walt Disney Company heeft 4 belangrijke divisies. Iedere divisie is verant­woorde­lijk voor ver­schil­len­de aspec­ten van het bedrijf en heeft zijn eigen logo. Sommige bedrijfs­onder­delen zijn op hun ­beurt ook weer verdeeld in onder­delen.

 

Walt Disney, een echte creatieveling zonder opleiding

 

Walt Disney, een echte creatieveling zonder opleiding

Het verhaal over het logo is nu klaar, maar we kunnen nog wel even verder rond­kijken bij dit fantas­tische merk.

Wist je bijvoor­beeld dat Walt Disney hele­maal geen formele oplei­ding had gevolgd of univer­si­taire graad bezat? Walt Disney heeft zichzelf veel geleerd door mid­del van zelf­studie en hard werken. Hij was een echte auto­didact.

Zelfs na 100 jaar wordt Walt Disney nog steeds gezien als een van de grootste anima­tors en filmmakers aller tijden.

Walt Disney groeide op in een gezin met weinig geld en stopte op 16‑jarige leef­tijd met school. Hij ging werken als teke­naar bij een reclame-bureau. Net als veel crea­tie­ve mensen had hij oog voor detail en was hij zeer gedre­ven. Alleen Disney had het uitgevonden!


De juiste karaktertrekken

Voor de meeste creatieve mensen geldt dat hun werk altijd beter kan. Dit is gelijk hun grootste valkuil. Het maakt ze onzeker, maar drijft ze ook tot nog betere prestaties. Zo was ook Walt Disney altijd op zoek naar beter. Hij zocht niet alleen naar manie­ren om zijn vaardigheden te verbeteren, maar was ook nog eens continu bezig met het ont­wik­ke­len van nieuwe tech­nie­ken om de anima­tie-films te verbeteren.

Dankzij deze karakter­trekken – maar ook door zijn weer­ga­loze ambi­ties, zijn handels­geest en zijn door­zettings­vermogen – wist Walt Disney zónder formele oplei­ding zijn stem­pel te druk­ken op de enter­tain­ment-industrie. Zelfs na 100 jaar wordt hij nog steeds gezien als een van de grootste anima­tors en film­makers aller tijden.

Wist je dat Mickey Mouse eerst een konijn was?

Voorop gesteld: Mickey Mouse was altijd een muis die op 2 benen liep. Maar voor zijn huidige karak­ter, was hij eigen­lijk veel ondeu­gen­der en avon­tuur­lijker. Toen was hij de ver­nieuw­de versie van een eerdere crea­tie van Walt Disney en Ub Iwerks: het konijn Oswald the Lucky Rabbit.

Alleen Oswald the Lucky Rabbit werd bedacht in de tijd van Laugh‑O‑Gram. Samen met Ub Iwerks creëerde en produ­ceerde Walt Disney toen Oswald. Oswald was een popu­lair perso­nage in die tijd en werd gebruikt in een aantal korte anima­tie-films.

Ub Iwerks leverde sowieso als ontwer­per en anima­tor van perso­na­ges een belang­rijke bijdra­ge aan Laugh‑O‑Gram. Hij werkte toen veel samen met Walt Disney en verliet de anima­tie-studio voordat deze failliet ging.

De rol van Universal Studios

Later trad hij weer in dienst bij Disney Bros. Studio en werkten ze ‘ondere andere’ samen verder aan Oswald the Lucky Rabbit. Na het succes van de Oswald the Lucky Rabbit-anima­tie-serie, sloot het bedrijf in 1927 een over­een­komst met Universal Studios om onder andere de rechten op Oswald te distribueren.

Dit leidde in 1928 al tot een conflict over de finan­ciële voor­waarden van het contract. Disney Bros. Studio weigerde, maar verloor daar­mee wel zijn rechten over diverse perso­nages, waar­onder Oswald. Dat bete­kende dat Universal Studios verder kon met deze perso­nages en dus Disney Bros. Studio er niets meer mee mocht.

Oswald the Lucky Rabbit als onderdeel geschiedenis The Walt Disney Company

De geboorte van Mickey Mouse

Dit was voor Disney Bros. Studio een grote klap, maar Walt Disney zou Walt Disney niet zijn als hij bij de pakken neer ging zitten. Samen met Ub Iwerks creëerde hij een nieuw perso­nage. Mickey Mouse werd geboren en werd uiteinde­lijk veel popu­lairder en succes­voller dan Oswald.

Voor de creatie van Mickey Mouse ontving Walt Disney zelfs in 1932 – tijdens de 5e Academy Awards-ceremonie – een award.

Bescherm dus altijd je copyrights!

Overbodig te vermelden – maar we doen het toch – is dat Walt Disney ‘the hard way’ leerde om zijn perso­nages en intel­lec­tuele eigen­dommen beter te bescher­men. Dit leidde ook weer tot de oprich­ting van Walt Disney Productions (1929).  Zie verder de box direct onder deze box.

Eind goed, al goed

Misschien mag je wel stellen dat als Disney Oswald niet had verlo­ren, Mickey Mouse nooit was geboren. En wat is The Walt Disney Company zonder deze muis? Wat als Mickey niet uit deze crea­tie­ve geesten was ontspro­ten? Misschien hadden we dan al die krachtige asso­cia­ties die we nu bij dit sterke merk hebben, nooit gehad. Misschien moest het wel gewoon zo zijn.

En om af te sluiten: Oswald is sinds 2006 weer vere­nigd met zijn familie. In dat jaar wist The Walt Disney Company de rech­ten op Oswald terug te kopen van Universal Pictures en is Oswald weer thuis waar hij hoort.

The End!

Wij weten dat je woorden als animatie-studio en animatie-films ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wie was Ub Iwerks?

Ub Iwerks (1901, Kansas City, Missouri) was zowel anima­tor, teke­naar, film­pro­du­cent als uitvin­der (!). Hij was onder andere mede-verant­woorde­lijk voor het ontwer­pen en anime­ren van veel van de eerste Disney-perso­nages, zoals Oswald the Lucky Rabbit en Mickey Mouse. In 1930 verliet Iwerks Disney Bros. Studio om zijn eigen anima­tie-studio op te richten, maar keerde in 1940 toch weer terug.

Ub Iwerks en multiplane camera als onderdeel geschiedenis The Walt Disney Company

Filmografie

Vanaf die tijd werkte Iwerks aan klassieke films als Steamboat Willie (1928), The Skeleton Dance (1929), Sneeuwwitje en de 7 dwergen (1937), Fantasia (1940), Assepoester / Cinderella (1950), et cetera, et cetera. Fantasia en Assepoester verdie­nen echter wel wat meer aandacht.

Fantasia

Fantasia was een zeer ambi­tieus project van de studio. Voor de film werd er volop geëx­peri­men­teerd met nieuwe anima­tie-tech­nieken en met de combi­natie van klas­sieke muziek met anima­tie. Het was een van de duur­ste films van zijn tijd, maar werd hele­maal niet zo goed ontvangen door het publiek en critici.

Zonder de investeringen in de experimenten gebruikt voor Fantasia, was Assepoester nooit het gigantische succes geworden dat het werd.

Toch is de film sindsdien uitge­groeid tot een klas­sieker en wordt Fantasia beschouwd als een mijl­paal in de geschie­denis van de anima­tie-films.

Fantasia als onderdeel geschiedenis The Walt Disney Company

Assepoester

Assepoester was een van de eerste Disney-films die volle­dig in kleur werd gemaakt. Deze film werd over het alge­meen wel direct goed ontvangen door zowel het publiek als de critici en was min of meer meteen een hit.

Assepoester werd alom gepre­zen om zijn prach­tige anima­ties, muziek en het ver­haal zelf. Het werd en is een van de beroemd­ste, meest iconische en geliefd­ste Disney-films aller tijden en was een commer­cieel succes voor de studio.

Het succes van Assepoester hielp de studio om de finan­ciële proble­men – mede dankzij het dure project Fantasia – te over­winnen. Máár zonder Fantasia had deze film er toch écht anders uitgezien.

Assepoester als onderdeel geschiedenis The Walt Disney Company

Academy Awards voor technische ontwikkelingen

Niet voor niets ontving Ub Iwerks verschil­len­de onder­schei­dingen voor zijn werk. Zo ontving hij 2 Academy Awards voor tech­nische pres­ta­ties op het gebied van anima­tie. In 1959 was dat voor de tech­nische ontwikke­ling van de ‘multi­plane camera’ en in 1960 voor zijn alge­hele bijdrage aan de tech­nische inno­vatie in de film­industrie; een ereprijs!

Wat is de ‘multiplane camera’?

De genoemde machine – multi­plane camera – was een belang­rijke door­braak in de anima­tie-wereld en was voor die tijd een zeer geavan­ceerd stukje tech­no­logie. Het werd ontwor­pen en gebouwd voor Walt Disney Productions (nu The Walt Disney Company) en stelde de studio in staat om anima­tie-scènes met meer diepte en dimensie te creëren.

Wat is het principe van ‘multiplane camera’?

De ‘multiplane camera’ bestond onder andere uit meerdere lagen glas­platen en staat de afbeel­ding hier­boven links naast Ub Iwerks. Door meer­dere teke­ningen achter elkaar op de ver­schil­lende glas­platen te plaat­sen, creëer je al enigs­zins het gevoel van diepte. Door deze te foto­graferen vanuit ver­schil­len­de hoeken, krijg je het effect van beweging.*

Verschuif je dan ook nog eens de lagen ten opzich­te van elkaar, dan krijg je meer gede­tail­leer­de en realis­tische anima­ties dan tot dan toe moge­lijk was.

Een ware game-changer

De camera hielp Disney niet alleen om de kwali­teit van zijn anima­tie-films te verbe­te­ren, maar open­de voor de anima­tors van Disney ook de deur naar nieuwe crea­tieve moge­lijk­heden. Deze uitvin­ding werd en wordt niet voor niets beschouwd als een belang­rijke mijl­paal in de geschie­de­nis van de anima­tie-films.

De camera werd voor het eerst gebruikt in Disney’s korte film ‘The Old Mill’ (1937). Je begrijpt de immens grote invloed die deze camera had op de verdere ontwik­ke­ling van de anima­tie-film.

* Zoals je wellicht weet, werden in die tijd – en nu nog steeds – heel veel beelden achter elkaar geplaatst om tot de illusie van een bewegend beeld te komen. Ook al wordt er nu voor veel anima­ties gebruik­gemaakt van ver geëvo­lu­eerde digitale techno­lo­gieën, het basis­principe is nog steeds hetzelfde.

Bronnen

Tip!  Bescherm het logo en claim de copyrights

Heb je een­maal geïn­ves­teerd in een uniek en krach­tig logo, dan kun je deze bij merken-bureaus* als NLO hier in Den Haag laten regi­stre­ren. Dat kan voor de Benelux, Europa en voor andere wereld­delen. Hier­mee wordt het merk in die gebieden min of meer veilig­gesteld in de hoop zo plagiaat en oneer­lijke con­cur­ren­tie te voor­komen. Informeer eens naar de moge­lijk­heden. Het kost waar­schijn­lijk veel minder dan je denkt.

* Wij weten dat je woorden als merken-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Terug naar de toekomst

Helaas, de bus gaat weer verder en dus moeten we je uit je fanta­sie halen.

Maar in volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je ver­der mee op reis. We reizen verder door de boeien­­de wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Na dit bonus-uitje naar Walt Disney zijn we echter wel over de helft en aan een korte pauze toe. Strijk lekker neer op een van de terras­jes, neem een duik, bezoek een monument of maak een wandeling door de prach­tige natuur en pluk vooral de dag.

Daarna kijken we verder rondom het wereld­beroemde Logo. We bezoeken nog Infor­matie-over­load en bekij­ken daar de zeer indruk­wek­ken­de Cijfers van Toen en Nu. Daarna gaan we op zoek naar de 10 sleutels tot succes van een goed Logo (of Woordmerk) en komen natuur­lijk ook nog langs plek­ken met volop Inspiratie.

Máár eerst staat ‘Wel of Geen Logo’ op het programma!

Zorg je dat je verder niets meer mist!

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Wij helpen ook met logo’s

Je hebt een logo nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… logo’s. Oftewel: beeld­merken, woord­merken en combi­naties hier­van. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home