Wat is een beeldmerk, pictogram- en/of icoon-logo? En de waarde ervan?

Wat is een beeldmerk, pictogram- en/of icoon-logo? En de waarde ervan?

Beeldmerk, woordmerk, logo, alle­maal vormen van visu­ele beel­den waar­aan een merk te herken­nen, te onder­scheiden én te onthou­den is. Een beeld­merk is een grafisch sym­bool en was vaak het belang­rijkste deel van het logo.

Het beeldmerk was een krach­tig signaal van het merk naar de markt, maar deze tijd lijkt voorbij. Vandaag de dag is een merk meer dan een sym­bool; het is de alge­hele merk­beleving.

En toch kan een beeldmerk nog steeds een hele belang­rijke rol vervullen voor het merk. Hoe groot die rol is? Dat scheelt per product, dienst en doelgroep, maar wat is een beeld­merk dan precies? We gaan het vandaag bekijken! Stap maar snel in!

Dit blog­artikel hoort bij: Wat is een logo? En is het nog wel van deze tijd?. Het kan inte­res­­sant zijn om deze eerst te lezen, want dan weet je ook gelijk alle ins en outs van het logo. Waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­matie in dat artikel.

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl, zijn we einde­lijk aan­ge­komen op onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo. Hier kunnen we ons hart opha­len, want er is zó veel te zien.

Na onze eerste bezich­tiging van Logo, verken­­nen we van­daag het distric­t Beeld­merk. Daarna is Woordmerk aan de beurt. Laten we vertrekken!


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Wat is een beeldmerk? Voorbeel­den van zeer krachtige logo's / beeldmerken, waaronder: Chanel, UPS, Tesla, Playboy, MacDonalds en Nike.

 

Wat is een beeldmerk?

Bij een beeldmerk kun je het beste eerst denken aan een logo en vervol­gens aan het deel dat niet uit letters bestaat. Het is het deel dat bestaat uit een enkel of meer­dere speci­fieke grafische symbolen, picto­grammen en/of iconen. Combinaties komen dus ook voor, net als combinaties van symbolen en tekst.

Er zijn geen regels voor logo’s of beeldmerken en ook geen garanties voor wat werkt en niet werkt. Niets moet, alles mag.

Dit visuele beeld is in principe ontwik­keld om herken­baar­heid van het merk te creë­ren of dit te onder­steunen. Het beeld­merk moet het merk dus zonder woor­den (mede) vertegen­woordigen.

Als het goed is, weerspiegelt het beeld­merk daar­voor de orga­ni­sa­tie en/of het merk in de volle diepte en breedte. Het is dus niet alleen kenmer­kend voor het merk, maar maakt het merk ook herken­baar, identi­fi­ceer­baar en ont­houdbaar.


Soorten beeldmerken

Er zijn verschillende typen beeld­merken die wereld­wijd worden gebruikt. Enkele veel­voor­komende typen zijn:

Elk type beeld­merk heeft zijn eigen unieke voor­delen en toe­pas­singen. Het kiezen van het juiste type is belang­rijk en hangt af van de merk­identiteit, de doel­groep(en) en waar­voor en waar het logo alle­maal ingezet gaat worden.

Kies dat wat nodig is om een krach­tige merk­wereld te creë­ren; een wereld die een blijvende indruk achter­laat bij het publiek.

* Animatie-logo’s zijn ontworpen met bewegingselementen in gedachten, zodat ze kunnen worden gebruikt in bewegende beelden of video’s.

 

Associaties met het merk

Een beeldmerk kan een goede keuze zijn als het merk een visuele iden­titeit wil creë­ren die snel herken­baar is. Het kan ook zeer waardev­ol zijn als het merk een bepaal­de emotie of bepaald gevoel moet commu­ni­ceren. Dat wordt lastig met alleen een woord­merk dat uit letters bestaat.

Is het beeldmerk en/of het merk een­maal gela­den – door de doel­groep(en) – met emotie en gevoel, dan zal het beeld­merk – wanneer deze mensen het zien – een emo­tio­nele reac­tie bij hen oproe­pen. Vaak heb­ben ook andere mensen dan een emotionele respons.  Lees meer over merken laden met emoties.

Voor een beeldmerk moet je direct de juiste afbeelding kiezen, want het moet natuurlijk levenslang meegaan.

Het beeldmerk roept dan bij hun ook asso­cia­ties op bij het merk. Geheel afhanke­lijk van de erva­ringen bij het merk en/of de repu­ta­tie van het merk, wordt de een bijvoor­beeld blij tot exta­tisch en de ander boos of verdrietig.

 

Voorbeelden beeldmerken / pictogram- en icoonlogo’s, waaronder: Android, ChatGPT, Dropbox, Hootsuite, Mailchimp en Instagram.

 

Wat zijn pictogram- en icoon‑logo’s?

Waarschijnlijk is het je al opge­val­len, maar in de huidi­ge digi­tale wereld zijn picto­gram- en icoon-logo’s buiten­gewoon popu­lair. Dit is niet zonder reden. Dankzij hun een­voud blijven ze door­gaans heel goed staan op de klein­ste digi­tale forma­ten.  In de box hieronder vind je een korte uitleg over pictogrammen en iconen.

Ja, zelfs op kleine sche­rmen, in kleine vensters en in profiel-foto’s op social media behou­den dit type logo’s hun herken­baar­heid. Zelfs als favi­con én als twib­bon doen deze logo’s het door­gaans ook nog heel goed.

Of het nu gaat om mobiele apps, websites of sociale media, pictogram- en icoon‑logo’s stralen het gevoel van deze tijd uit.

De kracht van een goed ontwor­pen picto­gram- of icoon-logo ligt dan ook in de keuze voor een een­vou­dig sym­bool in com­bi­natie met de juiste kleur én natuur­lijk in de grafische uitwer­king daarvan.

Samen met andere merk­elementen zijn deze logo’s dan in staat het merk krach­tig te verte­gen­woor­digen in een wereld waar­in al heel veel infor­matie op ons afkomt. Ze weten juist door hun een­voud de aan­dacht te trekken en helpen zo mee om een sterke merk­wereld te creëren.

Wat is een pictogram en wat is een icoon?

Tussen een pictogram-logo en een icoon-logo zit een subtiel verschil. Kort door de bocht kun je het volgende stellen.

Wat is een pictogram?

Een picto­gram is een zeer een­vou­dige afbeel­ding. Verkeers­borden en veel emoti­cons zijn pictogrammen.  Naar Wikipedia voor meer uitleg.

Wat is een icoon?

Een icoon is een symbool of afbeel­ding die een betekenis­volle identi­teit of persoon vertegen­woordigt. In de Rooms-Katholieke Kerk zie je vaak iconen van heiligen.  Naar Wikipedia voor meer uitleg.

Aldus…

Een picto­gram-logo vertegen­woor­digt een speci­fiek object of concept en een icoon een identi­teit, per­soon of merk.

Alleen de overlappingen tussen beide type­ringen zijn dus­danig van aard dat veel van de hier­op geba­seerde logo’s vallen onder beide typeringen.

 

Voorbeelden mascotte-logo's, waaronder: Black&White Whiskey, Charlotte Hornets, KFC, Michelin, Pringle en Wereld Natuurfonds.

 

Wat zijn mascotte-logo’s?

Bij een mascotte-logo kun je denken aan een speci­fiek type logo waar­bij een perso­nage, dier of fantasie-figuur wordt gebruikt als de visu­ele verte­gen­woor­diging van een merk. Deze mascotte fungeert dan als het gezicht van het merk en verbeeldt de merk­identiteit.

Voordelen van mascotte-logo’s:

 • hoge herkenbaarheid;
 • emotionele betrokkenheid;
 • zeer breed inzetbaar.

Mascotte-logo’s kunnen op een krach­tige manier een merk onder­scheidend maken en een blijvende indruk achter­laten bij het publiek. Ze waren lange tijd zeer popu­lair, maar verlie­zen in dit digi­tale tijd­perk wel aan kracht. Van veel mascotte-logo’s kom je vernieuwde versies tegen. Hierbij zijn dan veel details weggelaten.

Wie voeren een mascotte-logo?

Onder andere Android, Black&White, Hootsuite, KFC, Mailchimp, Michelin, Playboy, Pringles, Starbucks, Wendy’s en het Wereld Natuur Fonds voeren een mascotte-logo. Het vogeltje van Twitter kon je ook hier­toe reke­nen, maar we houden het liever op mascottes die een ‘blij hoofd’ hebben en/of je aankijken.

Ook hiervoor zijn geen regels. Verder hebben veel (Amerikaanse) sportclubs een mascotte-logo, maar die kunnen ook heel strijd­lustig kijken.

Tot slot is een mascotte niet altijd een onder­deel van het logo, maar ook dan kan het enorm belang­rijk zijn voor zowel de merk­beleving als de merk­wereld. Denk maar aan Ronald McDonald en de lila koe van Milka.

Wij weten dat je woorden als mascotte-logo en fantasie-figuur ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Enkele voorbeel­den van veel gebruikte symbolen voor logo's van drogisten, apotheken, kappers en advocatenkantoren.

 

Symboliek

Bij het ontwerpen van een symbo­lische weer­gave van een merk, ga je als ontwer­per dieper in het merk­gevoel. Voor het beste resul­taat moet je ook als ontwer­per het merk gaan voelen. Je dompelt je onder in alles rond­om het merk, duikt in de geschie­denis van het merk en/of verkent bijvoor­beeld de wereld van de – soms eeuwen­oude – symbolieken.

Om een goed logo te ontwerpen moet je het merk, de doelgroep(en) én de markt wel eerst goed begrijpen.

Je gaat op zoek naar wat het merk op de beste manier symbo­liseert. Je kunt dan de naam symbo­li­se­ren (Apple) of wat het bedrijf doet (een lok en een schaar voor een kapsa­lon). Of je zoekt het in de spirituele wereld en gaat misschien zelfs wel rich­ting de goden en/of andere oude vaak religieu­ze symbolieken.

Je kunt ook kijken naar de missie en de waar­de die het merk levert aan de doel­groep(en). Zo zijn er nog genoeg crea­tieve ingangen te bedenken.

Aansluitend bij de doelgroep(en)

Welk symbool het ook wordt, je moet altijd kijken of de doel­groep of doel­groe­pen het begrijpen; of het voor hen ‘bete­kenis­vol’ genoeg is. Als het te abstract wordt of bijvoor­beeld te spiritueel – niet iedereen is thuis in die wereld – dan wordt het logo niet begre­pen, kunnen mensen het slecht onthou­den en heb je er hele­maal niets aan.

Duidelijker kunnen we het niet maken.

Onderscheidend van de concurrenten

Toch moet je je als kapper ook afvra­gen of je wel te herken­nen bent tussen al je con­cur­ren­ten, als iedere kapper een logo met een lok en een schaar heeft? Het is dan niet meer dan:

 • een ‘gaper’ voor een drogist;
 • een slang met een schaal voor een apotheek;
 • Vrouwe Justitia voor een advocatenkantoor;
 • et cetera.

Vaak wordt er dan geke­ken naar wat deze merken drijft of geliefd maakt bij de klanten.

 

Voorbeel­den van zeer krachtige logo's / beeldmerken, waaronder: Apple, Shell, NS, Albert Heijn, H&M en Amro Bank.

 

Voorbeelden krachtige beeldmerken

Een goed voorbeeld van een krach­tig beeld­merk is het Apple-logo, dat bestaat uit een eenvou­dige appel met een hap eruit. Daarnaast zijn er nog honder­den of mis­schien wel duizen­den te noemen.

En wat dacht je van de auto­merken? Ieder merk heeft zijn eigen symbool, maar je ziet deze mer­ken dan ook bijna dage­lijks rijden.

Een beeldmerk kan ook een unieke rang­schikking van enkele letters zijn, waar­door deze op een symbool lijkt. Denk aan de ‘AH’ van Albert Heijn, ‘H&M’ van H&M (jawel), ‘M’ van McDonalds. Dit worden ook wel monogram-logo’s of logogrammen genoemd, maar hierover meer tijdens ons bezoek aan Woordmerk.

En wel­licht herin­ner je je het logo van de Amro Bank nog?

Vaak worden ook dit soort beeld­merken door het woord­merk ondersteund.

Let op!  De kleinste ‘digitale’ weergave is leidend

De afgelopen decen­nia zijn er nogal wat ‘digi­tale’ eisen aan de herken­baar­heid van logo’s bijge­ko­men. Moest een logo eind vorige eeuw ook op de zwart-wit-fax over­eind blij­ven, nu moet het nog klei­ner dan je halve pink­nagel ook herken­baar zijn.

Is een uitgelicht icoon de oplossing voor digitale mini‑formaten?

Bedenk ook dat wanneer je per se een complex logo wilt, dat deze het waar­schijn­lijk niet gaat halen op de nieuwe forma­ten van de digi­tale plat­formen en media. Bekijk dan of er wel­licht een herken­baar aspect (icoon) uitge­licht kan worden voor deze super kleine formaten.

Denk maar eens aan het logo van Facebook. Wan­neer het volle­dige logo wordt gebruikt kun je ‘facebook’ makke­lijk lezen, maar de ‘f’ wordt ook los gebruikt. Wel­licht is dit een uitkomst voor het (nieuwe) logo.

 

Cultuur- en grensoverstijgend

Je kunt in discussie gaan over de stel­ling dat beeld­merken meer geschikt zijn voor inter­natio­nale mark­ten dan woord­merken. Een groot plus­punt is natuur­lijk dat je er geen taal voor hoeft te leren. Zeker als het merk inter­na­tio­naal ope­reert en de uitspraak van de naam lastig is, dan kan een duidelijk niet mis te begrijpen symbool wonderen doen.

Vergeet hierbij dan niet dat een symbool in het ene land omarmd kan worden en in het andere land totaal niet begre­pen kan worden. Het beeld­merk slaat dan de plank volle­dig mis. In het ergste geval leidt het tot afgrij­zen en zullen men­sen het merk reso­luut de rug toeke­ren. In dat geval is een woord­merk misschien toch een betere keuze.


Enkele leuke voorbeel­den van logo's / beeldmerken waarbij het fout ging. Waaronder Gerber, HSBC, Airbnb en KIA.

Bij welke beeldmerken ging het min of meer fout?

Een paar leuke voorbeel­den van grote merken waarbij het gebruik van het logo over de grenzen niet echt lekker ging.

 

 • Gerber – Gerber is een Amerikaans baby­voedings­bedrijf met in hun logo een lachende baby. Bij lance­ring van hun produc­ten op de Afrikaanse markt, behield het merk zijn logo. Nu is het in som­mige Afrikaanse landen gebrui­ke­lijk om de verpak­king te voor­zien van een afbeel­ding van de inhoud. Je snapt de verwarring.
  Gerber heeft zijn logo behouden, maar heeft wel de verpakkingen aangepast door afbeeldingen van de inhoud toe te voegen.  Lees meer.
 • Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) – Toen deze bank zijn bekende rode hexa­go­nale (zes­hoe­kige) logo op een nieuwe loca­tie in het Midden-Oosten intro­du­ceerde, asso­cieer­den som­mige men­sen het met het logo van Israël. Dit leidde tot nega­tieve reac­ties en klach­ten vanuit bepaalde gemeen­schappen in deze regio.
  HSBC heeft zijn logo niet aan­ge­past, maar heeft een verkla­ring afge­legd waar­in het bedrijf uitlegt dat het logo geen poli­tieke of religieuze bete­ke­nis heeft en dat het bedrijf zich niet bezig­houdt met politiek of religie.  Lees meer.
 • Airbnb – In 2014 intro­du­ceerde Airbnb een nieuw logo met een hoofd­letter ‘A’ van Airbnb in een soort van een cirkel, dat als sym­bool voor de wereld werd gezien. Een een­voudig en effec­tief sym­bool. Volgens het bedrijf vertegen­woor­digt het de diver­si­teit van de Airbnb-com­mu­nity, maar in som­mige landen werd dit toch anders begre­pen. Met name in Zuid-Korea moest men bij het zien van het logo den­ken aan een vrouwe­lijk geslachts­orgaan. Airbnb paste het logo aan voor de Koreaanse markt.  Lees meer.
 • KIA – Zomer 2021 intro­du­ceerde KIA zijn nieuwe logo. Volgens Autoblog.nl begrijpt ‘het volk dat totaal geen verstand heeft van vier­wielers het nieuwe logo van Kia niet altijd’. Er valt verder te lezen dat dit bleek uit een onderzoekje van Twitter-gebruiker Shwinnabego, want sinds de lance­ring van het logo werd er op Google opeens gezocht naar ‘KN car’ en het aantal zoek­opdrachten hierop was sinds zomer 2021 enorm toe­ge­no­men.  Lees meer.

 

Registreerbaarheid

De resultaten van een goed grafisch ontwerp zijn vaak zo uniek, dat beeld­merken een­vou­dig(er) dan woord­merken bij een merken­bureau te registreren zijn. Zo kan het door middel van intel­lec­tu­ele-eigen­doms­rechten worden beschermd. Anderen mogen dan het beeld­merk niet gebrui­ken zonder toe­stem­ming van de eigenaar.

Tip!  Bescherm het logo en claim de copyrights

Heb je een­maal geïn­ves­teerd in een uniek en krach­tig logo, dan kun je deze bij merken-bureaus* als NLO hier in Den Haag laten regi­stre­ren. Dat kan voor de Benelux, Europa en voor andere wereld­delen. Hier­mee wordt het merk in die gebieden min of meer veilig­gesteld in de hoop zo plagiaat en oneer­lijke con­cur­ren­tie te voor­komen. Informeer eens naar de moge­lijk­heden. Het kost waar­schijn­lijk veel minder dan je denkt.

* Wij weten dat je woorden als merken-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Synoniemen

Merkteken, grafisch symbool, icoon, embleem, pictogram, insigne, zegel, mascotte, grafisch merk en zelfs logo kunnen allemaal als syno­niemen voor beeld­merk worden gebruikt.

Wat is het verschil tussen beeldmerk en merkbeeld?

Het verschil tussen een merk­beeld en een beeld­merk is qua bena­ming zo sub­tiel, dat de ter­men door elkaar worden gebruikt. Toch is het wel belang­rijk om het verschil te weten.

Wat is een beeldmerk?

Zoals je hier­boven kunt lezen is een beeld­merk een ‘plaatje’ dat het merk­gevoel in de volle diep­te en breed­te moet oproe­pen en over­dragen. Het gaat hier dus om een speci­fiek type beeld; om een grafisch sym­bool.

Voorbeelden van beeldmerken:

 • de appel van Apple;
 • de swoosh van Nike;
 • het vogeltje van Twitter.

Wat is een merkbeeld?

Een merkbeeld gaat breder dan een beeld­merk en kan worden beschouwd als de ‘visuele’ identi­teit van het merk. Als het goed is, is het merk­beeld dan ook gekop­peld aan de merk­­identi­teit en commu­ni­ceert het de bood­schap van het merk.

Het merkbeeld betreft het totaal van bedachte visu­ele beel­den van het merk en omvat alles wat visueel geasso­cieerd kan worden met het merk. Dit gaat over visu­ele elemen­ten als het logo, kleur­gebruik, typo­grafie (gebruik letter­type), grafische ontwer­pen, bepaald type beel­den, et cetera.

Het merkbeeld omvat die elementen die het merk visueel herkenbaar maken en onderscheiden van de concurrentie.

Je kunt hierbij dus denken aan de huisstijl, maar dan beperk je jezelf mis­schien wel. Je kunt ook denken aan de corpo­rate iden­tity, maar dan ga je mis­schien juist weer te breed. Het zijn name­lijk (alleen) alle ‘visuele’ elemen­ten die worden inge­zet om het merk herken­baar te maken en duide­lijk te onder­scheiden van de con­cur­rentie. Daar­bij horen bijvoor­beeld dus niet zaken als geuren, gelui­den en jingles.

Voorbeelden van merkbeelden

 • Coca-Cola en dan het geheel van kleur, typo­grafie en even­tueel de gerib­belde fles (als we niet alleen nog de blik­jes kennen). Het rood schijnt al genoeg te zijn om trek in cola op te roepen.
 • O2 (een buiten­lands tele­com-bedrijf) is voor­al te herken­nen aan een blauw kleur­verloop en water­bubbels. Het woord­merk is vrij simpel en strak en bevat ook maar slechts 2 letter­tekens, toch is het merk enorm goed te her­ken­nen aan het totale merkbeeld.
 • Google wordt niet alleen herkend aan de verschil­len­de primaire kleu­ren en strakke letters die in bijna al hun sub­mer­ken terug te zien zijn, maar ook aan de speelse uitstra­ling van het logo van Google’s zoek­machine zelf. Ja, dat logo dat keer op keer wordt aan­ge­past voor bijvoor­beeld wereld­wijde feest­dagen en evene­menten.
 • En we noemen Nike nog maar een keer, want Nike is niet alleen de swoosh en woord­merk. Wat dacht je van de schrijf­wijze van de slogan ‘Just Do It’?
Wat zijn merkbeelden? Voorbeel­den van zeer krachtige merkbeelden, waaronder: Coca-Cola, O2, Google en Nike.

 

En toen?

We zouden je dol­graag vertel­len of een beeld­merk bij het merk past. Ook zouden we graag vertel­len hoe­veel waarde het beeld­merk voor het merk gaat leve­ren. We zouden je graag vertel­len wat je zou kunnen over­wegen, maar daar­voor moeten we het merk en de doel­groep(en) toch echt leren kennen.

En toch moet deze beslissing na deze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ steeds een­vou­diger voor je worden. Daarom nodigen we je uit om niets van onze reis te missen.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen steeds verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Daarom bezoeken we nu na het district Beeldmerk eerst nog Woordmerk en verken­nen vervol­gens Geschie­de­nis van Logo. Aan­slui­tend gaan we op koopje­s­jacht en bestu­deren 10 top-merken waar­voor het Logo een koopje was. We bewon­deren ook nog wereld­beroemde mer­ken waar­van de oprich­ters de Logo’s zelf ontwier­pen en gaan zelfs langs bij Walt Disney.

En dan zijn we alweer dik over de helft, maar nog lang niet uitgekeken in en rond­om het wereld­beroemde Logo.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met logo’s

Je hebt een logo nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… logo’s. Oftewel: beeld­merken, woord­merken en combi­naties hier­van. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo (of het beeld­merk) en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home