Wat is content-distributie… en een distributie-mix?

Wat is content-distributie… en een distributie‑mix?

Wie content produceert, wil hier­voor (meestal) aandacht terug. Daarom ben je na de produc­tie van de content nog lang niet klaar. Eigen­lijk begint dan pas het echte werk áls het om de aan­dacht gaat. Te beginnen met het publi­ceren zelf, op de juiste plek en op het juiste tijd­stip. Vervol­gens breng je ieder­een hiervan op de hoogte, zorg je dat ze erover gaan praten en hoop je dat ze de content verder gaan delen.

Dit is content-distributie in een notendop. Wil je meer weten? Lees dan vooral verder, want de termen distri­butie, publi­catie, promo­tie en (orga­nische) versprei­ding hebben recht op jouw volle aandacht. We zoomen in en leggen deze termen stuk voor stuk uit. Binnenkort helpen we je met deze zaken succesvol aan elkaar te knopen.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Inleiding
Zonder distributie is content niet meer dan dat

Wil je content effec­tief inzetten voor de marketing, dan vormt de distri­butie van de content een cruciaal onderdeel. Zonder de juiste distri­butie is content natuur­­lijk niet meer dan het is en blijft het rustig staan waar het staat. Het heeft dan geen waarde voor de content-marketing en al helemaal niet voor de doel­groepen. Het is dan de zoveelste nietszeggende losse flodder op het overvolle internet.

Het zou toch eeuwig zonde zijn als gepro­du­ceerde content niet de aandacht krijgt die het verdient.


Voor wie, waar en hoe laat?

Content-distributie zorgt ervoor dat content tot leven komt en is het geheel van publicatie, promo­tie en (orga­nische) versprei­ding. Met deze compo­nenten wordt de content onder de aandacht gebracht van het grotere publiek en/of van de specifieke doel­groep(en). De antwoorden op: voor wie?, waar? en hoe laat?, zijn hierbij sturend.

Content-distributie valt onder de paraplu van content-marketing.

 

Wat is…
Distributie, content‑distributie en de distributie‑mix

Volgens Wikipedia is distributie: de verdeling van de productie die niet door de producenten zelf wordt gecon­su­meerd. Van Dale zegt: ‘(de; v) 1. uitdeling of 2. door de staat gere­gelde verdeling van levens­behoeften enz.’.

Wanneer wij – en de meeste andere bij content betrokken partijen – spreken over content-distributie hebben we het dan ook over:

De verdeling van de content door het merk zelf én door andere partijen.

Die distributie of verdeling gebeurt door middel van:

Distributiemix

Samen vormen bovenstaande acties de distributie-mix. Deze mix kan en zal vaak per soort produc­tie, per doel­groep en per periode verschillen. Denk bij ‘periode’ bijvoor­beeld aan seizoenen, feest­dagen en evene­menten.

Publiceren, promo­ten en zorgen dat de volgers en fans de content gaan versprei­den, dát is content-distributie en essen­tieel voor aandacht voor de content.

Zijn distributie en verspreiding wel of geen synoniemen?

Distributie en versprei­ding zijn synoniemen, maar dat hoeft niet per se en zeker niet in de context van content-marketing en content-distributie. Omdat met content-distributie zowel ‘de zorg voor publi­ca­tie, promo­tie en versprei­ding van de content’ wordt bedoeld, zien wij deze 2 zaken (op deze website) niet als dezelfde activiteit en dus niet als synoniemen.

Kom je deze woorden op andere plekken buiten deze website tegen, dan is het moge­lijk dat ze daar wel elkaars synoniemen zijn.


Wie doet wat?

Publiceren doet het merk vaak zelf, maar hiervoor kan ook een andere partij worden ingezet of ingehuurd. Voor promotie heb je sowieso anderen nodig. Denk hierbij niet alleen aan advertentie-kanalen, maar ook aan kanalen van gerelateerde partijen.

Bij verspreiding ben je afhanke­lijk van het ‘gewone’ publiek. Denk bijvoor­beeld aan mond-tot-mond-reclame en dus aan het delen van content door de fans via en op social media. Dit is een digitale vorm van mond-tot-mond-reclame*. Voor wat meer duide­lijk­heid gebruiken wij en andere partijen vaak de term ‘orga­nische versprei­ding’ in plaats van alleen verspreiding.

Als je als merk wilt dat anderen hun best voor je doen, moet je daarvoor eerst zelf je best doen en daarna ook blijven doen.

De term publicatie zit hierbij wel in een grijs gebied. Zo kan content ook een adver­tentie of een post zijn op social media die niet per se andere content als een blog­artikel promoot of juist wel. Een foto op Instagram kan bijvoor­beeld een publicatie zijn, máár ook een promotie voor content op de web­site of op een andere plek.
Daarnaast kan de term verspreiding ook weer een syno­niem voor distri­butie zijn.

Gebruik bovenstaande linkjes om meer te weten te komen over deze termen of lees hieronder verder.

* Wij weten dat je mond-tot-mond-reclame ook als mond-tot-mondreclame mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Wat is…
Publicatie

In relatie tot content en content-distributie bedoelen wij met publi­catie: het moment dat de content ergens wordt gepubliceerd (geplaatst/gepost). In de regel is het de 1e publicatie, maar het is ook de enige publicatie óf deze content moet op meerdere plaatsen tege­lijk worden gepubliceerd. Denk dan aan een persbericht, maar ook aan duplicate-content.

Een publicatie kan een blog­artikel zijn dat live wordt gezet, maar ook een post of een adver­tentie op social media die niet direct gerelateerd is aan andere content, een adver­tentie in een gedrukt magazine, een commercial op radio en/of tv, een folder, et cetera. Met publicatie bedoelen we dus iets anders dan promotie voor een publicatie.

 

Wat is…
Promotie

Je kunt content delen ter promotie van een product of dienst, maar in relatie tot content en content-distributie bedoelen wij wat anders.

Met promotie bedoelen we alles dat door de organisatie wordt gedaan en wordt ingezet om aandacht te trekken voor de content van een publicatie. Denk hierbij vooral aan posts en adver­tenties op social media.

In het geval van content-distributie publiceer je dan content ter promotie van andere content; content ter promotie van de publicatie. Daarom zijn de termen publicatie en promotie best verwarrend.

 

Wat is…
Verspreiding en organische verspreiding

Wanneer mensen niet behorend tot het merk en de organisatie de content versprei­den onder hun rela­ties, noemen wij dat ‘organische versprei­ding’ of gewoon ‘versprei­ding’. Hiermee willen wij een duide­lijk onder­scheid aangeven tussen promo­tie en versprei­ding en distri­butie en verspreiding.

Promotie gebeurt vooral middels adverteren en versprei­den en gebeurt vooral door de fans. Noem het mond-tot-mond-reclame, maar dan in de regel online door het delen van posts of reageren op posts op social media. Hierdoor kan een post weer vaker aan de volgers worden getoond en komt de sneeuwbal lekker op gang.

Een merk moet zelf alles doen om de versprei­ding op gang te krijgen. Dat begint met écht aanwezig en betrokken zijn.

In principe heeft het merk geen grip op de versprei­ding, vandaar onze voorkeur voor de term ‘orga­nische versprei­ding’. Het merk kan wel alles doen om dit op gang te krijgen en te houden. Hiervoor moet het merk onder andere écht aanwezig zijn, de betrokken­heid bij de volgers en fans tonen en dus de dialoog aangaan.

 

Wij helpen

Wij hebben – natuur­­lijk – ervaring met publiceren, promo­ten en de dialoog met de fans aangaan. Met het laatste creëer je een band. Hierdoor zijn mensen eerder geneigd en bereid het merk te helpen met de digitale mond-tot-mond-reclame en zo te zorgen voor de nodige versprei­ding. Voor meer infor­matie bel je met: 070 - 381 91 81. Je mag mij ook direct bellen op: 06 - 36 07 70 61.


Toekomstplannen

Content-distributie en alle daarmee gerelateerde onder­werpen staan centraal in onze blog­artikelen. Zo besteden we binnenkort bijvoor­beeld ruim aandacht aan het ontwikkelen en uitrollen van het content-distributie-plan.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en content-marketing daarvan een belangrijk onderdeel vormt. Wij hebben dan ook ruime ervaring met het produ­ceren, publi­ceren, promo­ten én met het aan­jagen van de orga­nische verspreiding.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home