Wat is een bedrijfs­plan, business­plan en/of onder­nemings­plan?

Wat is een bedrijfs­plan, business­plan en/of onder­nemings­plan?

Bedrijfs­plan, business­plan en/of ondernemings­plan, nog meer termen die lukraak door elkaar worden gebruikt en waarvan soms niet iedereen exact weet wat waar­mee nou precies wordt bedoeld.

Toch hoef je je bij deze termen niet druk te maken, want ze zijn synoniemen van elkaar en beteke­nen dus alle­maal hetzelfde. Laten we eens inzoomen en kijken naar waaruit een bedrijfs­­plan bestaat en wat je eraan hebt met het oog op de branding en dus voor alle content.

Dit doen we ondanks dat bedrijfs­voering absoluut niet ons vakgebied is, laten we daar duide­lijk over zijn. Voor serieuze hulp bij het maken van een goed bedrijfs­­plan – zoals we het hier verder noemen – moeten we je ver­wij­zen naar specia­listen op dat terrein. Voor de volledigheid van de inhoud van onze andere blog­artikelen zoomen we in dit artikel toch op deze onder­werpen in. Zo kunnen we dit jaar echt de diepte in.  Lees meer over onze motivatie.

Dit blog­artikel is een direct vervolg op: Wat is een business-strategie? • De voordelen en hoe kom je eraan?. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke informatie in dat artikel.

 

Wat is een bedrijfs­­­plan, business­plan en/of onder­nemingsplan?

Een bedrijfs­­plan is een document dat belangrijke houvast biedt bij de start van een onderneming en bij de voort­zetting. Dat laatste wordt helaas te vaak vergeten bij kleinere orga­ni­saties, met alle gevolgen van dien.

Ook bij overnames zie je bedrijfs­plannen terug. Bovendien maken steeds meer gevestigde orga­ni­saties een bedrijfs­­plan en houden dit ook werkelijk bij.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.


Wat heb je eraan?

Een goed bedrijfs­­plan geeft de koers van de orga­ni­satie aan en zorgt voor focus. In het ­plan staan alle kansen, relevante ont­wik­ke­lingen in de branche, con­currentie, poten­tiële klanten en de plannen zelf. Samen met het marketing-­plan vormen deze zaken de business- of bedrijfs­strategie.

De haalbaarheid wordt vanzelf duidelijk

Vaak wordt bij het in kaart brengen van alle facetten rondom de orga­ni­satie vanzelf duide­lijk of de bedrijfs­plannen haalbaar zijn. Niet alleen de kansen komen in beeld, maar ook de bedreigingen. Het maken van een bedrijfs­­plan is ook om deze redenen echt enorm raadzaam.

 

De inhoud

Naast de business- of bedrijfs­strategie bestaat het bedrijfs­­plan ook uit een financieel en juridisch deel.

De volgende punten komen in een goed bedrijfs­­plan aan bod:

Eigenlijk staat in een bedrijfs­­plan alles waarmee de orga­ni­satie te maken kan krijgen, tenminste… zover als dit vooraf in te schatten is. Al deze zaken moeten uiteraard hier­voor eerst helder en duide­lijk zijn en goed in kaart worden gebracht.

* Wij weten dat je woorden als initiatief-nemer, organisatie-structuur en marketing-­plan ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wat is een strategisch plan?

Een strategisch ­plan gaat in het geval van een bedrijfs­­plan over de plan­matige inzet van mensen en middelen om de doelstelling van de orga­ni­satie te realiseren. Het strategisch ­plan vormt de kern van de business-strategie en is bij voorkeur een compact document met de belangrijkste punten hoe de doelstellingen te realiseren.

Het strategisch ­plan bevat de aanpak voor de eerst­volgende 3 tot 5 jaar en is bedoeld voor intern gebruik. De branding en dus de algehele marketing en commu­ni­catie van de orga­ni­satie en het merk zijn hierbij enorm gebaat.

Lees meer in Wat is een business-strategie? • De voordelen en hoe kom je eraan?, want er zijn veel overeenkomsten tussen strategische plannen, de business-strategieën en businessplannen.


De relatie met de branding

Je ziet in de bovenstaande lijst ook duide­lijk de relatie tussen het business­plan en de branding. Branding kan niet zonder de visie en de missie. Deze 2 zaken hebben enorme invloed op de bedrijfs­cultuur; als dat niet anders­om is. Het marketing-­plan kan sowieso niet zonder branding. Dit is waarom we op dit onderwerp toch inzoomen.

 

Het beste bedrijfs­­plan is nooit af

De markt en mensen veranderen continu en ont­wikke­lingen buiten de orga­ni­satie volgen elkaar rapper op dan ooit tevoren. Dit blijft nog wel even zo en kan misschien zelfs nog meer toenemen.

Elkaar snel opvolgende trends en tendensen plus toenemende con­currentie dwingen organisaties, merken en hun aanbod tot enorme aanpassings­kracht en snelle inno­vatie. Dit eist een bedrijfs­cultuur die al doende wil en kan leren. Dit moet dan wel gebeuren zonder af te dwalen van het DNA van een merk.


Evaluatie-momenten en aanpassingen

In een goed bedrijfs­­plan staan ook richtlijnen voor de aanpassingen en zijn de evaluatie-momenten opge­nomen. Op die momenten wordt niet alleen gekeken hoe het gaat met de verkoopcijfers. Er wordt ook gekeken naar hoe het reilt en zeilt binnen de orga­ni­satie, net als naar de ontwikkelingen buiten de orga­ni­satie die van invloed zijn op het bestaans­recht en de groei ervan.

Op deze manier wordt een orga­ni­satie flexibeler en zal zich beter weten aan te passen om te overleven. Survival of the fittest!

Scenario-planning is hierbij een goede en veel toegepaste methode.


Vermijd vastgeroeste denkwijzes en kies voor flexibiliteit

Uitvoerige, gedetailleerde en niet te lezen bedrijfs­plannen behoren tot het verleden. Eindeloos overleg hier­over ook. Waren dit soort bedrijfs­plannen eind vorige eeuw en begin deze eeuw nog aan de orde van de dag, lijken ze nu absoluut niet meer op het hedendaagse bedrijfs­plan.

Voorkom dan ook oever­loze bespre­kingen en het einde­loos uit­werken van details. Ga liever voor een ‘concept-versie’, die is echt goed genoeg. Een goed ­plan is veel flexibeler en wordt toch ook steeds aangepast aan de veranderende eisen van de markt. Dat is juist de kracht van een goed plan zoals we hierboven al schreven.


Waarop leg je de focus?

Het bedrijfs­­plan van nu focust op het doen, op een inspirerende doel­stel­ling en op de stappen om daar te komen. Het gaat over zicht­bare voort­gang en niet meer over targets. Als het bedrijfs­­plan kort, eenvoudig en zo duide­lijk moge­lijk is en wordt gezien als een ‘concept-versie’, dan heb je een flexibel en krachtig ­plan in handen.

Het business model canvas vormt hier een heel mooi hulpmiddel bij.

 

Bedrijfs­plan 3.0

Met het hedendaagse bedrijfs­­plan kan de orga­ni­satie of het merk en het aanbod zich steeds weer en steeds beter aan­passen aan ten­den­sen en trends. De relatie met de doelgroepen zal hier niet onder lijden, maar de band zal juist sterker worden.

Ieder goed bedrijfs­­plan wordt sowieso in de loop van de tijd vanzelf steeds verder aan­gescherpt en verbe­terd. Een goed bedrijfs­­plan is dus nooit af! … maar dat schreven we al.

Belangrijke noot

Het is belang­rijk te besef­fen dat alle hier genoem­de zaken per orga­ni­sa­tie, merk, aanbod én doel­groepen verschil­len.

Als iets anders verloopt dan volgens de alge­meen gelden­de norm, dan wil dat abso­luut niet zeggen dat het niet goed gaat of zelfs fout gaat. Er zijn genoeg unieke eigen­zin­nige merken die hebben bewe­zen dat tegen­draads zijn ook ‘kan’ werken.

Sowieso is het altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Conclusie

Een continu in beweging zijnde markt vraagt om flexibele organisaties en dus om flexibele bedrijfs­plannen. Een goed bedrijfs­­plan geeft dagelijks sturing aan de orga­ni­satie en zorgt voor focus. Daarnaast helpt het scherp te blijven met het oog op de markt en hoe daarmee om te gaan. Het is het draaiboek voor een succes­volle bedrijfs­voering.

Ons dringende advies luidt dan ook:

Voor je geld en energie stopt in branding, de huisstijl, de web­site en/of app, content-marketing, online marketing, bloggen en alles wat hiermee te maken heeft, zorg eerst voor een flexibel bedrijfs­plan! … en doe hier vooral niet te lang over!

Wij wensen jou (of jullie) veel plezier en succes met het ontwikkelen van een flexibel bedrijfs­plan. Daarna staan we klaar om te helpen met dit succes­vol te vertalen naar de markt en te com­mu­ni­ceren met de doel­groepen.

En mocht er al een goed ­plan liggen, dan kun je ons direct bellen op: 070 - 381 91 81. Je mag ook mij bellen op: 06 - 36 07 70 61.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home