Wat is een business-strategie? • De voordelen en hoe kom je eraan?

Wat is een business-strategie? • De voordelen en hoe kom je eraan?

Wat is een business-strategie? Een business-strategie legt de basis voor iedere strategie om het bestaansrecht van de organisatie veilig te stellen. Het gaat over bedrijfsvoering en dus ook over product-ontwikkeling, personeel­sbeleid, marketing, klanten­service, et cetera, et cetera. Het gaat dus ook over branding, content-marketing en eigenlijk alles wat wij doen voor onze klanten.

De business-strategie geeft dan ook voor alle verdere strategieën en plannen duidelijk de richting aan. Zo vind je de details van de business-strategie bijvoorbeeld terug in de verkoop-strategie en de marketing-strategie. Zelfs in de content-marketing-strategie moet de business-strategie weerklinken. We zoomen in!

Wij weten dat je woorden als business-strategie, product-ontwikkeling, content-marketing, et cetera, ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Inleiding
Waarom aandacht voor dit onderwerp?

De relatie tussen bedrijfsvoering en branding

Bedrijfsvoering en een groot aantal gerelateerde zaken behoren niet tot ons specialisme. We kunnen veel, maar je kunt niet overal in uitblinken. Waarom zoomen we dan toch in op dit onderwerp?

Content-marketing staat in teken van branding

In tegenstelling tot bedrijfsvoering behoort content-marketing natuurlijk wel tot ons specialisme toe, net als onder andere branding. Content-marketing staat altijd in teken van branding of hoort dat te staan. Daarnaast zijn ook branding en bedrijfs­voering nogal nauw verbonden met elkaar. We leggen het uit.

Branding begint bij bedrijfsvoering

Branding begint bij de bedrijfs­voering. Daar – en nergens anders – ligt immers de basis voor het merk­gevoel en dat merk­gevoel moet overal weerspiegeld worden. Alle merk­signalen moeten namelijk congruent en consistent zijn. Content-marketing pakt in die weer­spiege­ling een belang­rijke rol en neemt vaak een extreem groot deel van de merk­signalen voor zijn rekening. Dit geheel kan alleen goed gaan als alles vanaf de basis – de bedrijfsvoering – in lijn is met elkaar.


Onvermijdbare termen

Door de hierboven genoemde directe verbondenheid komen onze lezers regelmatig termen tegen die nauw gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor onze klanten, maar zij horen deze termen vooral vallen tijdens onze samenwerkingen.

Dit is de reden waarom we dit jaar eerst 2 blogartikelen wijden aan zaken die net buiten onze profes­sionele scope vallen en dus niet binnen onze diensten en zorg vallen. Onder­werpen die we voor de volledig­heid toch aan de beurt willen laten komen. Zo kunnen we volgend jaar verder de diepte in met hoe je de branding vanuit de kern aanpakt en/of verbetert.

 

Wat is een businessstrategie?

Een heldere business-strategie is een van de voorwaarden om succesvol te worden en te blijven als organisatie of als merk. Met de business-strategie bedoelt men vaak het deel van het bedrijfs- of businessplan dat gaat over de ambities, de visie, de missie en de doelen en gaat vooral over hoe deze doelen te bereiken. Het is het plan voor de vaarrichting, de te nemen stappen en de te nemen besluiten voor de komende jaren (3 á 5 jaar).

De basis van de business-strategie zijn de visie en de missie. Deze worden aangevuld met:

 

Voordelen business‑strategie

Naast de vaarrichting en houvast bij besluitvormingen, levert een goede business-strategie onder andere de volgende voordelen:

 • De kans op succes wordt groter door:
  • duidelijk acties te formuleren;
  • een actieplan te maken.
 • Vereenvoudiging keuzes voor wat wel en wat niet nodig is om de doelen haalbaar te maken.
 • Positieve invloed op de motivatie van de medewerkers door:
  • duidelijkheid en helderheid over waarom zaken veranderen of vernieuwen.
 • De organisatie kan zich met meer gemak en duidelijker weten te onder­scheiden van de con­cur­rentie.
 • Sterke en zwakke punten worden beter in kaart gebracht, doordat de organisatie beter leert kijken naar de eigen positie in de markt.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te besef­fen dat de in dit blog­arti­kel genoemde voor- en nadelen alge­meen van aard zijn. De werke­lijke waarde van ieder voor- en nadeel zal dan ook per orga­ni­satie, merk, aanbod, onder­nemer én doelgroepen verschil­len. Hier­door kan zelfs een voor­deel in een nadeel veran­de­ren en andersom.

Bekijk daarom eerst kritisch wat ze stuk voor stuk bete­ke­nen voor de te berei­ken doe­len en verbind er vervol­gens een eigen waar­de aan. Pas daar­na is een goede afwe­ging te maken.

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Nadelen business‑strategie

Vaak zijn business-strategieën veel te omvangrijk en totaal niet behap­baar. Die stip aan de horizon is prachtig, maar de meerderheid van dergelijke logge plannen zijn onwerk­baar en verdwijnen uiteindelijk gewoon in de prullenbak.

De toekomst is voor de meeste organisaties minder maakbaar dan gedroomd en die stip is continu in beweging; mensen en markten staan immers niet stil. Een slimme orga­ni­satie krijgt continu nieuwe inzichten, weet zich hier­aan steeds vilein aan te passen en bewijst hier­mee keer op keer dat een log tig-jaren-plan gewoon niet (meer) werkt.

De oplossing is simpel:

 • Niet te ver vooruit willen kijken.
 • Kleine stappen nemen.
 • Ruimte maken in het plan bij te sturen wat begint bij evaluatie-momenten.

Door wel duidelijk aan te geven waar de organisatie heen wil en de meer gedetailleerde plannen alleen te maken voor de korte termijn, zorg je dat de organisatie in beweging en bij de tijd blijft. Want:

Leren en doen, geven vaak meer energie en leiden zo tot betere resultaten dan kramp­achtig vasthouden aan een verouderd plan.

 

Business-strategie bepalen

De business-strategie bepaal je aan de hand van vragen als:

 • Wat wil de organisatie bereiken en hoe?
 • Welke prioriteiten zijn er?
 • Welk rendement wil de organisatie behalen en is dit rendement te verhogen?
 • Hoe gaat de organisatie zich verder ontwikkelen?
 • Op welke terreinen is er ruimte voor welke innovaties?
 • Hoe kan en wil de organisatie groeien? Denk aan schaalvergroting, acquisitie en/of fusie?

 

Hoe korter, hoe beter

We stipten het bij de nadelen zojuist al aan, gedetailleerde strategische uiteen­zettingen voor de komende jaren is niet wat je wilt en staan boven­dien in de weg bij een succes­volle uitvoering. Hierdoor ligt de tijd van strate­gieën op tig velletjes papier écht ver achter ons. Dit bespaart niet alleen tijd, maar voorkomt ook verouderde ideeën op het moment van presentatie en uitvoering. Houd het kort, eenvoudig en zo duidelijk mogelijk.

Bondige gefocuste inspirerende boodschappen, daar gaat het nu steeds vaker om. Denk hierbij aan mission statements. Mission statements nemen de rol van de business-strategie steeds vaker over en volgen zo de trend: right on target!

Op onder andere de mission statement komen we binnenkort terug. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Realisatie-plan en implementatie

Een mission statement is leuk en aardig en ook nog eens zeer voor­uit­strevend, maar het zegt natuurlijk niets over hoe de missie uit te voeren. Duidelijkheid over de uitvoering van die missie is net zo belangrijk.

Daarom moet helder zijn wat er wordt verwacht van de bedrijfsonderdelen en afdelingen. Het is belangrijk duidelijk te benoemen hoe mede­werkers, teams en units hun bijdrage moeten leveren aan de realisatie van de plannen. Al deze zaken komen in het realisatie-plan.

Zonder realisatie-plan geef je geen sturing aan de organisatie om de plannen gezamenlijk te laten slagen.

Ook hier geldt: houd het kort, eenvoudig en zo duidelijk mogelijk.

 

Evaluatie-momenten en aanpassingen

Wellicht had je het al begrepen, maar in een goede business-strategie zijn dus ook evaluatie-momenten opge­nomen waarbij stil wordt gestaan bij de ontwikkelingen in de omgeving. De markt, de grillige consument, tendensen en trends zijn hierdoor op de voet te volgen. De organisatie kan met veel meer gemak meebuigen met deze ontwikkelingen en veranderende behoeften van de doelgroep(en). Maak hiervoor gebruik van zoge­naamde scenario-planning.

Wat is scenario-planning?

Scenario-planning is een waarde­volle en welkome aanvulling bij het ontwikkelen van een effec­tieve bedrijfs­strategie. Met scenario-planning creëer je namelijk verschillende toekomst-beelden waarin ontwikkelingen die een grote impact hebben op de organisatie, het merk, het aanbod, de product-categorie of de branche een serieuze rol spelen. De scenario’s moeten mogelijk en geloof­waardig zijn.

De scenario’s geven andere en nieuwe inzichten voor nu en straks en bieden stof tot nadenken over een strategie waarmee de orga­ni­satie in deze scenario’s succesvol kan zijn. Wanneer je voor ver­schil­lende scenario’s ver­schil­lende strate­gieën ontwikkelt, kun je de organisatie zodanig inrichten dat er snel en slim wordt inge­sprongen op nieuwe ontwikkelingen.

Je kunt niet alles voorkomen, maar met scenario-planning kom je een heel eind.

Met scenario-planning als onder­deel van de bedrijfs­strategie wordt inno­vatie een vast onderdeel van de orga­ni­satie en de strategie veel krach­tiger. Nare verrassingen zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar dat de boel daarop vast kan lopen, dát help je met scenario-planning wel zoveel mogelijk voor­komen. Scenario-planning staat dan ook geheel in teken van ‘the survival of the fittest’.

Wij weten dat je woorden als scenario-planning, toekomst-beelden en product-categorie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Synoniemen

Bedrijfsstrategie en business-strategie zijn synoniemen.

 

Toekomstplannen

In volgende blogartikelen zoomen we als eerste in op de plannen zelf en vervolgens op de bedrijfsformule en de mission statement. Via de bedrijfs­formule kom je namelijk al snel bij de mission statement. Deze laatste is nauw verbonden aan de branding en is een van de uitgangs­punten van de branding. Net als een goede bedrijfs­voering. Allemaal onder­werpen die dit jaar in ons blog aan de beurt gaan komen.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home